Kopie van `Stock Engineering Instrumenten om op de Beurs te beleggen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Stock Engineering Instrumenten om op de Beurs te beleggen
Categorie: Economie en financiën > Beleggen
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 30


Aanbevelingen
Men noemt over het algemeen « aanbeveling » het advies gegeven door de analysten betreffend een aandeel

Aandeel
Een aandeel is een titel die een gedeelte vertegenwoordigt van het sociaal kapitaal van het bedrijf hetwelk deze titels in omloop brengt. Het geeft aan zijn houder rechten, waarvan de belangrijkste het stemrecht zijn, het recht op informatie en het recht op de winsten van het bedrijf onder de vorm van dividenden. Voor een bedrijf dat op de beurs genoteerd is, koopt men de aandelen op de beurs.
Men koopt de aandelen aan een bepaalde prijs (de aankoopkoers) en verkoopt hen nadien aan een andere prijs (de verkoopkoers).
Indien men duurder verkoopt dan men aangekocht heeft, realiseert men een meerwaarde. In het tegengesteld geval realiseert men een minwaarde.

Analysten
Het gaat hier over financiële Analysten. Het zijn financiële experten, betaald door de banken, de makelaars- bedrijven, de institutionele beleggers, of zelfs door de genoteerde bedrijven zelf, die ermee belast zijn voortdurend het verloop van zaken te volgen van een bepaald aantal bedrijven, over het algemeen in eenzelfde sector (waarin zij gespecialiseerd zijn). Zij bestuderen voortdurend de fundamentele kenmerken van het bedrijf (de bedrijven) dat (die) zij volgen, namelijk de omzet, de winstmarges, de schuldenlast, de evolutie van de prijs van de grondstoffen, de concurrentie, enz … en zij geven een beoordeling over de gezondheid van het bedrijf en over de evolutie van zijn resultaten. De synthese van de beoordelingen geformuleerd door de analysten over een bepaald bedrijf wordt een consensus genoemd. De becijferde gevolgtrekkingen van de analysten, die objectieve informatie zijn en die minder onderhevig zijn aan interpretaties dan hun beruchte `aanbevelingen`, zijn onze gepriviligieerde aanwijzers.

Arbitreren
De opportuniteit onderzoeken een aandeel te houden of het te vervangen door een ander dat meer belovend lijkt, en ten gevolge daarvan een beslissing nemen.

Beurskapitaal
Dit is het bedrag dat u beslist te onderwerpen aan de risico’s van de beurs. Dit zou uiteraard niet moeten bestaan uit al uw bezittingen, maar een deel ervan. Welk deel ? Het is aan u dit te beslissen, afhankelijk van uw temperament, uw leeftijd, uw situatie. Een goede regel zou zijn om aan de beurs slechts dit geld toe te wijden dat u kunt missen gedurende ten minste 5 jaar en dat u kunt overwegen te verliezen, gedeeltelijk ten minste, zonder dat uw situatie dramatisch wordt. Uw beurskapitaal zal bij het begin voor 100% uit cash bestaan, en vervolgens, zodra u uw eerste aankoop verricht heeft, uit aandelen en uit cash.

COR
Indicator opgebouwd door Stock Engineering om de gerichte en ogenblikkelijke variaties van de Thrust van een aandeel te kwantificeren. In de Thrust zijn alle COR’s opgenomen. De site geeft elke week de COR van elk aandeel, met een getal dat kan variëren tussen -3 (sterk negatieve impuls) et +3 (sterk positieve impuls). Dit getal wordt weergegeven in de aandelen-portefeuille (geabonneerden) en in de fiches `Detail aandelen` (knop meer info).

Dividend
Wanneer een bedrijf jaarlijkse winsten maakt, deelt het dikwijls een deel daarvan uit aan de aandeelhouders, t.t.z. aan de bezitters van aandelen van het bedrijf. Het bedrijf doet dit om zijn aandeelhouders getrouw te maken. Dezen hebben hun geld belegd door aandelen van het bedrijf te kopen, en zij ontvangen dusdanig op een bepaalde wijze een huur voor hun geld (de dividenden), op dezelfde wijze als de interest die zij ontvangen op spaarbeleggingen die zij doen met een deposito-rekening of met een spaarboekje.
Het netto dividend is gelijk aan het bruto dividend verminderd met de belasting op de dividenden.
In haar methode kent Stock Engineering geen groot belang toe aan de dividenden, want zij stellen slechts een kleiner deel van de verwezenlijkbare winsten voor.
U moet nochtans weten dat indien u een aandeel koopt de dag vóór het uitdelen van het dividend en u dit aandeel nog steeds bezit wanneer die dag komt (zelfs indien het de dag na aankoop is), u dit dividend zult ontvangen. Vanzelfsprekend zal op die dag de koers van het aandeel zakken met practisch hetzelfde bedrag als het dividend per aandeel.

Efficientie van de markten
De aandelenmarkt wordt `efficient` genoemd indien alle beschikbare financiële informatie op elk moment en onmiddellijk in de prijs van de aandelen vervat is. In een dusdanige markt zijn alle aandelen steeds aan de prijs die zij waard zijn en is het onmogelijk te voorzien in welke zin de prijs de volgende dag zal evolueren. Een dergelijke markt wordt ook « markt in evenwicht » of « perfecte markt » genaamd.

EuroStoxx
De EuroStoxx (ISIN EU0009658186) index is een « wijde » index bedacht en berekend sinds juni 1998 door de firma Dow Jones. Deze index is verondersteld de evolutie van de Europese markt weer te geven, met zijn grote, gemiddelde en kleinere waarden, en sluit meer dan 300 zeer belangrijke bedrijven in van de 11 (12) landen van de Euro zone voor (na) 2001. Hij wordt dagelijks berekend. Zijn referentiewaarde (100) is deze van 31 december 1991. Elk trimester wordt de selectie van de bedrijven die de index vormen aangepast. Deze wijde index maakt deel uit van een andere wijde index, de Stoxx index, die het geheel van Europese Unie en Zwitserland (16 landen, meer dan 600 aandelen) dekt.

EuroStoxx Index
Zie EuroStoxx.

Hefboomeffect
Beroep doen op schuldenlast laat aan het bedrijf toe « meer te doen ». Indien de activiteit van het bedrijf rendabel is, zal beroep doen op schuldenlast toelaten meer winst te maken. Indien deze bijkomende winsten hoger zijn dan de interest op de lening, spreekt men van een positief hefboomeffect. Uiteraard, indien de activiteit van het bedrijf niet rendabel is, zal beroep doen op een lening leiden tot meer verlies (de verliezen tengevolge van bjikomende productie vermeerderd met de kost van de lening). Het hefboomeffect is dus een mes met twee kanten. Interessant wanneer de huur van het geld lager is dan de economische rendabiliteit van het bedrijf, catastrofisch in het tegengesteld geval.

IDSE
Is de afkorting van « Identificatie Stock Engineering ». Het is onze eigen code om een aandeel op een eenduidige manier te identificeren.

ISIN
ISIN is de afkorting van « International Securities Identification Number ». Dit is de nieuwe alphanumerische codificatie, bestaande uit 12 lettertekens (de eerste 2 letters identificeren het land waarin het aandeel werd uitgegeven), berustend op het principe van een unieke internationale code per aandeel. Op 30 juni 2003 werd deze codificatie reeds door talrijke financiële markten gebruikt.

Kort systeem
Dynamisch beurs-trading systeem, ontworpen door Stock Engineering, volgens hetwelk men aandelen koopt zodra hun OREC groen wordt en men ze verkoopt zodra hun OREC niet meer groen is. Dit systeem wordt « kort » genoemd, aangezien het leidt tot een belangrijke rotatie van de portefeuille (men koopt en verkoopt dikwijls). Zie de sectie « Prestaties » op de site.

Lang systeem
Dynamisch beurs-trading systeem, ontworpen door Stock Engineering, volgens hetwelk men aandelen koopt zodra hun OREC groen wordt en men ze verkoopt zodra hun OREC rood wordt. Dit systeem wordt « lang » genoemd, aangezien het – alhoewel het zeer dynamisch blijft – leidt tot een mindere rotatie van de portefeuille dan het « kort » systeem. Zie de sectie « Prestaties » op de site.

Lijn (van titels, van aandelen)
Men spreekt van een lijn aandelen om in een portefeuille een geheel van zelfde aandelen aan te duiden (dikwijls dezelfde prijs en aankoopdatum, en altijd hetzelfde bedrijf).

Meer-waarde
Wanneer men het verschil berekent tussen de verkoopkoers en de aankoopkoers van een aandeel, bekomt men het resultaat dat men bereikt heeft op de transactie. Indien dit resultaat positief is, spreekt men van meerwaarde; indien dit resultaat negatief is, spreekt men van min-waarde. Men kan over netto of bruto meerwaarde spreken, afhankelijk van of men al dan niet de makelaarskosten en de beursbelastingen van de winst aftrekt. Men spreekt ook van effectieve meerwaarde indien men het aandeel werkelijk verkocht heeft en latente meerwaarde indien men het aandeel nog in portefeuille heeft.

Min-waarde
Wanneer men het verschil berekent tussen de verkoopkoers en de aankoopkoers van een aandeel, bekomt men het resultaat dat men bereikt heeft op de transactie. Indien dit resultaat positief is, spreekt men van meerwaarde; indien dit resultaat negatief is, spreekt men van min-waarde. Men kan over netto of bruto min-waarde spreken, afhankelijk van of men al dan niet de makelaarskosten en de beursbelastingen bij het verlies bijtelt. Men spreekt ook van effectieve min-waarde indien men het aandeel werkelijk verkocht heeft en latente min-waarde indien men het aandeel nog in portefeuille heeft.

OREC
Wordt gebruikt voor Overall RECommendation in het Engels, wat naar het Nederlands kan vertaald worden door « samenvattende aanbeveling ». Het is het eind-advies dat Stock Engineering geeft over een aandeel, na inachtneming van verschillende fundamentele, technische en gedragsparameters. De OREC van een aandeel kan « Aanbevolen », « Kan behouden worden », of « Af te raden » zijn. Op de site is het advies « Aanbevolen » altijd in het groen; het advies « Kan behouden worden » is altijd in een bleke kleur

Prestatie
Op deze site noemen wij « prestatie » het rendement van een systeem (portefeuille) aandelen, als men voortdurend de verwezenlijkte meerwaarden kapitaliseert wanneer men aandelen uit de portefeuille verkoopt en als men de dividenden niet in rekening brengt (deze bezorgen een bijkomend rendement). Indien men de transactie-kosten en de beursbelastigen niet meetelt, spreekt men van bruto prestatie. De zo gedefinieerde bruto prestatie is totaal vergelijkbaar met de prestatie van de indices, want het is op deze manier dat de indices berekend worden.
De netto prestatie is deze die men bekomt indien men de makelaarskosten (brokering) en de beursbelastingen in rekening brengt.

Return
Wij gebruiken de term « return » op deze site om de totale winst aan te duiden die gemaakt werd door een belegging in aandelen, bevattende zowel de meerwaarden als de dividenden. Wij spreken van bruto return wanneer men de makelaarskosten en de beursbelastingen in rekening brengt, van netto return in het tegengesteld geval.

Risk Number (RN)
Het RN wordt berekend voor elk aandeel, in functie van zijn volatiliteit. Op de beurs is de volatiliteit van het aandeel de meest vaak gebruikte parameter om het risico te beramen dat men loopt door dit aandeel te bezitten. Indien men een portefeuille bezit met N lijnen aandelen en veronderstellend dat al deze aandelen even « beloftevol » zijn, zou men kunnen stellen dat het logisch zou zijn voor elk van hen hetzelfde risico te willen lopen. Destengevolge, in plaats van éénzelfde kapitaal te beleggen in elk van de lijnen (zoals veel individuele beleggers doen), zal men een hoger kapitaal besteden aan de aandelen met kleiner risico en een lager kapitaal aan de aandelen met meer risico. In andere woorden, men zal niet hetzelfde bedrag beleggen in elk van zijn aandeellijnen. De RN duidt aan hoeveel aandelen aan te kopen, bij een beurskapitaal van 10 000 Eur, om het risico genomen op elke lijn te beperken tot 1 % van uw kapitaal. Uiteraard, indien uw beurskapitaal verschillend is van 10 000 Eur, moet u de RN geleverd door de site corrigeren door hem te vermenigvuldigen met het ratio « Bedrag van uw beurskapitaal - 10 000 ». Indien u werkelijk uw kapitaalsverlies wilt beperken, over het geheel van uw lijnen, tot 1% x aantal lijnen (bijvoorbeeld 10% van uw beurskapitaal indien u 10 lijnen heeft), dan zult u uw aandelen moeten verkopen op het ogenblik dat zij, bij daling, het niveau « Stop parachute » bereiken, dat u als volgt kunt berekenen :
uw « Stop parachute » = Aankoopkoers * (100 - Stop%) - 100;
in deze formule zijn de « Aankoopkoers » en de « Stop% » degene die gelden op het moment van uw aankoop (zie ook « Stop parachute »).

ROE
Return On Equity in het Engels, in het Nederlands « Rendabiliteit op eigen fondsen ».
De rendabiliteit op eigen fondsen, of financiële rendabiliteit, wordt gemeten door de verhouding netto resultaat - eigen fondsen. De ROE toont dus de wijze aan waarop het bedrijf de kapitalen, die ter zijner beschikking zijn gesteld door de beleggers, laat vrucht dragen. Dit ratio is dus illustratief voor de zorg die de bedrijfsleiders aantonen betreffend het kapitaal van de aandeelhouder. De rendabiliteit op eigen fondsen bevat de economische rendabiliteit en het hefboomeffect

Stop parachute
Stock Engineering geeft drie waarden van « Stop parachute » :
(i) de Stop parachute op datum, in %,
(ii) de « Stop parachute op aankoop op …, aanvankelijk »,
(iii) de « Stop parachute op aankoop op …, volger ».
Deze drie waarden zijn aangeduid, voor elk aandeel, op « Detail Aandeel ». Een stop parachute geeft, wanneer een aandeel naar beneden duikt, een aanduiding van de koers waaraan men moet verkopen om een mogelijke ruïne met dit aandeel te vermijden. Indien u onze OREC aanduidingen volgt, zult u zelden een stop parachute nodig hebben, want wij zullen u reeds dikwijls aanbevolen hebben te verkopen vooraleer dit niveau bereikt wordt. Indien de daling brutaal en onvoorzien is, en dat de OREC niet slechter werd, is dit dikwijls wegens « nieuws » waarop de markt emotioneel overgereageerd heeft, zodanig dat het aandeel een paar dagen later opnieuw goed gestegen is. Wij zijn geen grote aanhangers van de stop orders en zeker niet van stop orders geplaatst in afwachting, « hard », op de beurs. Vooreerst omdat zij onderhevig zijn aan speculaties door de « « Market Makers » » en vervolgens aangezien zij u er altijd toe aanzetten « laag » te verkopen. Maar het is waar dat het een efficiënte bescherming is tegen het nemen van te grote risico’s en daarom kunnen sommigen niet zonder hen leven.
Voor dezen onder u die willen werken met « stop » orders, ziehier hoe te werk te gaan :

Tegensprekelijk
men zegt dat de beurs een « tegensprekelijke » markt is, aangezien men er op eenzelfde ogenblik even wiijze mensen vindt die – wat betreft een bepaald aandeel – totaal verschillende opinies hebben en die handelen naargelang (de kopers en de verkopers). Wanneer een koper een aandeel verkoopt, is het omdat hij denkt dat het zal dalen. De verkoper, die op hetzelfde ogenblik koopt, denkt dat het zal stijgen. Het tegensprekelijk gedrag van de markt kan specifiek gerechtvaardigd worden door het feit dat de beleggingshorizon verschilt van één belegger naar de andere.

Thrust
De « Thrust » van een aandeel is een indicator opgebouwd door Stock Engineering om op elk moment de graad van « stimulatie tot stijging » van een aandeel te meten. Deze indicator berust op de revisies van de winstverwachtingen gemaakt door de analysten voor een bedrijf, voor het huidig boekjaar en voor het volgend boekjaar. Het houdt rekening met de belangrijkheid van deze revisies, hun repetitiviteit, de graad van consensus tussen de analysten, de verrassingen bij het aankondigen van de resultaten en de tijd als verzwakkende factor van de aankondigingen. De Thrust bevat alle gerichte correcties (COR) en houdt deze in « geheugen ». De waarde van de Thrust varieert uiteraard voortdurend; hij wordt aangegeven voor elk aandeel op de « Fiche Detail Aandelen » (die men bekomt door te klikken op de knop « meer info » die men vindt op elke actielijn in de menu’s « raadpleging », « portefeuille » of « aanbevelingen »). De waarde van de Thrust kan gelegen zijn tussen -3 (het meest ongunstig) et +3 (het meest gunstig).

Titel
Wordt soms gebruikt om een aandeel aan te duiden (of een andere roerende waarde).

Trading
Het kopen en verkopen van aandelen op de beurs. Men spreekt ook van trading voor andere verhandelbare waarden (deviezen, petroleum, …)

Trading Number (TN)
Dit is het maximum aantal aandelen aan te kopen of te verkopen in één keer, om de koers niet te ongunstig te beïnvloeden. Inderdaad, wanneer men een aankoop (verkoop) order plaatst « op de markt », zal de te betalen prijs (de bekomen prijs) zoveel te hoger (lager) zijn volgens het aantal verhandelde aandelen hoog (laag) is. Dit is verbonden aan het « orderboek ». Het TN wordt berekend in functie van het niveau van recente transacties op het aandeel.

Winst per aandeel (WPA)
dit is de netto winst verwezenlijkt door een bedrijf, over een welbepaalde periode (een boekjaar), gedeeld door het aantal aandelen uitgegeven door het bedrijf. De WPA betekent dus de theoretische verrijking van een aandeelhouder, voor het boekjaar onder beschouwing. De winst per aandeel wordt zeer nauwkeurig berekend door de analysten. Zij wordt stelselmatig gepubliceerd. Om deze te berekenen corrigeert men – indien nodig – het netto resultaat van het bedrijf om het vrij te maken van het effect van boekhoudkundige over- of onder-waarderingen en van uitzonderlijke verrichtingen. De WPA wordt (te) dikwijls beschouwd als een goed criterium om een aandeel uit te kiezen. Alhoewel dit criterium nochtans belangrijk is om de gezondheid van een bedrijf te beoordelen, heeft het slechts weinig invloed op de evolutie van de koers, aangezien de markt reeds rekening gehouden heeft met de waarde van de WPA om de koers van het aandeel te bepalen (de koers bevat de waarde van de WPA). Wat daarentegen over het algemeen bepalend is voor de variatie van de koers van een aandeel zijn de herzieningen van de WPA verwachtingen door de analysten. Dit criterium, dat zeer belangrijk is, volstaat niet en moet bevestigd worden door andere analyses.