Kopie van `Woordenlijst Riviz`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Woordenlijst Riviz
Categorie: Economie en financiën > Verzekeringen
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 64


Aanvullende verzekering
Alle diensten en verstrekkingen die bovenop de verstrekkingen van de verplichte verzekering komen ten gunste van de leden die in orde zijn met hun bijdrage.

Accreditering
Engagement van geneesheren en tandheelkundigen om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te garanderen, via navorming, ‘peer review’ en over het algemeen ook een drempelactiviteit van een minimum aantal patiëntencontacten

Adviserend geneesheer
Geneesheer die verbonden is aan een ziekenfonds en die belast is met de controle op de arbeidsongeschiktheid en de specifieke medisch-sociale verstrekkingen.

Algemeen geneeskundigen
Personen, ingeschreven bij de Orde der geneesheren en niet voor een bepaald specialisme erkend.

Apothekers
Personen die een inschrijvingsnummer als apotheker hebben verkregen bij het Ministerie van Volksgezondheid.

Apothekers-biologen
Personen die door het Ministerie van Volksgezondheid erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten.

ATC
Rangschikking van de geneesmiddelen volgens een anatomische-therapeutische-chemische indeling, uitgewerkt door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO sinds 1987.

CDV
Centrum voor dagverzorging

Chronisch zieken
Langdurig zieken die op grond van bepaalde criteria bijzondere voorwaarden inzake geneeskundige verzorging kunnen genieten.

Coëfficiëntgetal (nomenclatuur)
Het honorarium of de prijs van een geneeskundige verstrekking in de nomenclatuur wordt bepaald door 2 waarden: een sleutelletter en een coëfficiëntgetal. De sleutelletter heeft een bepaalde waarde, die verschillend kan zijn per verstrekking-groep van verstrekkingen. Het coëfficiëntgetal geeft per verstrekking de relatieve waarde aan van die bepaalde verstrekking t.o.v. andere verstrekkingen die eenzelfde sleutelletter hebben. De vermenigvuldiging van beide waarden levert het honorarium of de prijs van de prestatie op.

Controle a posteriori
controle achteraf op het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de adviserend geneesheren van de ziekenfondsen, dit wil zeggen na analyse van het individueel voorschrijfgedrag betreffende een bepaalde geneesmiddelengroep en de vaststelling van outliers (uitschieters)

Derdebetalersregeling
In de derdebetalersregeling keert de verzekeringsinstelling het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in de kostprijs van de honoraria rechtstreeks uit aan de zorgverleners (geneesheren, tandheelkundigen, ...). De gerechtigde moet dit bedrag dus niet meer voorschieten. Hij moet enkel het remgeld betalen.

Farmaceutische verstrekkingen
Geneesmiddelen en andere categorieën, zoals medische voeding, medische hulpmiddelen, bloed en labiele bloedproducten en moedermelk

Farmanet
Een informatienetwerk over het ambulant voorschrijven van terugbetaalbare geneesmiddelen.

Geconventioneerde zorgverlener
Tarieven worden overeengekomen tussen vertegenwoordigers van de zorgverleners, de ziekenfondsen en de overheid in commissies en vergaderingen op het RIZIV. Elke individuele zorgverlener kan deze overeenkomst (conventie) aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet aanvaarden. Indien een zorgverlener de conventie aanvaardt, is hij geconventioneerd. Dit betekent dat hij de officiële tarieven aanvaardt en toepast.

Geneesheren-specialisten
Personen, ingeschreven bij de Orde der geneesheren, die door het Ministerie van Volksgezondheid voor een bepaald specialisme erkend zijn.

Generische geneesmiddelen
Geneesmiddelen die goedkoper zijn maar dezelfde therapeutische waarde hebben. De generische geneesmiddelen worden in de handel gebracht als de bescherming van de geneesmiddelen van het originele merk, dat wordt verzekerd door een patent, verstreken is.

Gerechtigde
Persoon die de inkomstenbron is van het gezin (werknemer, zelfstandige, werkloze,...) en die voor de personen te zijner laste het recht creëert op geneeskundige verzorging.

Gezondheidsindex
Door de overheid gehanteerde prijsindex, onderscheiden van de oorspronkelijke index van de kleinhandelsprijzen door de verwijdering uit de indexberekening van ‘ongezonde’ producten als tabakswaren, alcohol en petroleumproducten

GVU-besluit
Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

GVU-wet
Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

HKZIV
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Honorarium
Het officiële tarief in de nomenclatuur voor de verstrekking van een individuele zorgverlener, bv. arts, tandarts, kine, ...

Invaliditeit
Indien arbeidsongeschiktheid voortduurt na de periode van primaire ongeschiktheid, dus langer dan 1 jaar, spreken we van invaliditeit.

Katz-schaal
Evaluatieschaal gebruikt in ROB (rustoorden voor bejaarden) en RVT (rust- en verzorgingstehuizen) met betrekking tot de zelfredzaamheid van de patiënt

Kruispuntbank
De Kruispuntbank van de sociale zekerheid beheert de elektronische gegevensuitwisseling tussen de verschillende instellingen van de sociale zekerheid. Zij waakt over de veiligheid van die uitwisseling en voorkomt dat er misbruik wordt gemaakt van de doorgestuurde gegevens.

LCM
Landsbond der Christelijk mutualiteiten

LLM
Landsbond van Liberale Mutualiteiten

LNZ
Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen

LOK
Lokale Kwaliteitsgroepen

LOZ
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

MAF
= maximumfactuur: Zodra de remgelden van sommige verleende geneeskundige verstrekkingen een bepaald bedrag overschrijden (afhankelijk van het type MAF), wordt het persoonlijk aandeel volledig vergoed

Magistrale bereiding
Geneesmiddel dat volgens een bepaald recept wordt bereid in de apotheek zelf

Nomenclatuurcode
Voor elke medische of paramedische handeling bestaat er een code. Deze code staat voor het honorarium dat door de zorgverlener wordt gevraagd en voor het bedrag dat door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

NVSM
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten

Peer review
Groepsoverleg onder gelijken (zorgverleners), essentiële voorwaarde voor accreditering

Persoon ten laste
Persoon die, door de band die hij heeft met een gerechtigde, onrechtstreeks geneeskundige verstrekkingen geniet (bijv. : echtgenote die niet werkt, kind ...).

Prijs
De prijs is het officiële tarief voor een product (implantaat, prothese, geneesmiddel)

Primaire ongeschiktheid
Indien de periode van arbeidsongeschiktheid minder dan 1 jaar duurt, spreken we van primaire ongeschiktheid.

Pseudonomenclatuur
Dit is de lijst van de codenummers gebruikt in het facturatie- en attestatiecircuit met betrekking tot geneeskundige prestaties en die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

PUG
Primaire Uitkeringsgerechtigden

Referentieterugbetaling
Systeem waarbij de tegemoetkoming vermindert van een originele specialiteit waarvoor een goedkopere specialiteit beschikbaar is

Remgeld
Zie persoonlijk aandeel

ROB
Rustoorden voor bejaarden

RVT
Rust- en verzorgingstehuizen

SAM-kaart
Beroepskaart die sommige zorgverleners kunnen aanvragen, vereist om de gegevens in de chip van de SIS-kaart te kunnen lezen

SHA
Séjour hospitalier anonyme (Anoniem Ziekenhuisverlijf)

SIS-kaart
Sociale Identiteitskaart (Sociaal Informatiesysteem)

Sleutelletter (nomenclatuur)
Het honorarium of de prijs van een geneeskundige verstrekking in de nomenclatuur wordt bepaald door 2 waarden: een sleutelletter en een coëfficiëntgetal. De sleutelletter heeft een bepaalde waarde, die verschillend kan zijn per verstrekking-groep van verstrekkingen. Het coëfficiëntgetal geeft per verstrekking de relatieve waarde aan van die bepaalde verstrekking t.o.v. andere verstrekkingen die eenzelfde sleutelletter hebben. De vermenigvuldiging van beide waarden levert het honorarium of de prijs van de prestatie op.

Tandheelkundigen
Personen die door de bevoegde provinciale geneeskundige commissies voor tandheelkundigen gemachtigd zijn hun beroep uit te oefenen.

Tegemoetkoming (verzekerings-)
Te betalen deel voor het honorarium of de prijs van een geneeskundige verstrekking dat niet ten laste is van de patiënt maar van de verzekering voor geneeskundige verzorging; vormt samen met het remgeld het totale bedrag van de geleverde verstrekking

Uitkering
Vervangingsinkomen dat aan de zieke werknemer, de vrouw in bevallingsverlof wordt uitbetaald; overlijdensuitkering.

Vergoeding
zie Tegemoetkoming(verzekerings-)

Vergoedingscategorie
De vergoedingscategorie van een geneesmiddel geeft aan in welke mate de verzekering voor geneeskundige verzorging tegemoet komt in de kosten. Er zijn 5 categorieën:

Verhoogde tegemoetkoming
Een aantal categorieën van patiënten waarvan men weet of vermoedt dat hun financiële draagkracht beperkt is krijgen een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (ze betalen dus minder remgeld). Dit wordt ook `voorkeurregeling` genoemd.

Verpleegkundigen
Personen die door de Dienst voor geneeskundige verzorging ingeschreven zijn op de lijst van de verpleegkundigen.

Verplichte verzekering
Sector van de sociale zekerheid die in twee takken is onderverdeeld : de geneeskundige verzorging, de uitkeringen.

Voorkeurregeling
Zie verhoogde tegemoetkoming

Vrije verzekering
Verzekering waartoe de zelfstandige werknemers vrijwillig bijdragen bij hun ziekenfonds om de vergoeding van de kleine risico`s te genieten

Vroedvrouwen
Personen die door de bevoegde provinciale geneeskundige commissies voor vroedvrouwen gemachtigd zijn hun beroep uit te oefenen en van wie daarenboven bij het RIZIV bekend is dat ze hun beroep nog uitoefenen.

V.I.
Verzekeringsinstelling

Waarden (nomenclatuur)
Het honorarium of de prijs van een geneeskundige verstrekking in de nomenclatuur wordt bepaald door 2 waarden: een sleutelletter en een coëfficiëntgetal. De sleutelletter heeft een bepaalde waarde, die verschillend kan zijn per verstrekking-groep van verstrekkingen. Het coëfficiëntgetal geeft per verstrekking de relatieve waarde aan van die bepaalde verstrekking. De vermenigvuldiging van beide waarden levert het honorarium of de prijs van de prestatie op.

WIGW
Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen, zie ook verhoogde tegemoetkoming

Zorgverlener
Term die alle professionelen of instellingen omvat die geneeskundige verzorging verlenen (geneesheren, specialisten, tandheelkundigen, kinesitherapeuten, ziekenhuizen, rusthuizen,...)