Kopie van `GEWOP - glossarium`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


GEWOP - glossarium
Categorie: Politiek > Brussel
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 150


aankoop/renovatie
Aankoop van een woning waarvan de bouwstaat renovatiewerken vergt om in de eerste plaats te voldoen aan de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting.

abc-beleid
zie ABC-theorie.

abc-theorie (of -beleid)
Planningslogica, ingevoerd in Nederland, die een verband legt tussen het type economische activiteit, de betrokken zone en de bereikbaarheid van die zone (bijv. een type bedrijf dat erg afhankelijk is van wegvervoer zal in geringe mate gebruik maken van het openbaar vervoer, ongeacht de zone waarin het zich bevindt). Het komt er op aan het mobiliteitsprofiel van de activiteit af te stemmen op het bereikbaarheidsprofiel van de vestigingsplaats om zo `het juiste bedrijf op de juiste plaats` te vestigen. Locaties van het type A (uitstekende bereikbaarheid via het openbaar vervoer, zoals in de nabije omgeving van de grote stations en de knooppunten van het openbaar vervoer) zullen bij voorkeur worden voorbehouden voor bedrijven met een groot aantal sedentaire arbeidsplaatsen (administraties, banken, verzekeringen, .). Locaties van het type C daarentegen (goede bereikbaarheid via de weg en de snelweg), zullen dan weer eerder voorbehouden worden voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van het wegvervoer (industriële productie, opslag, massadistributie, .). Locaties van het type B, die zowel per auto als met het openbaar vervoer te bereiken zijn, zullen bij voorkeur worden ingenomen door stedelijke activiteiten.

actieve bevolking
De werkende en uitkeringsgerechtigde werkloze bevolking.

afvalwater
Water dat vast of vloeibaar afval bevat en dat na industrieel gebruik als onbruikbaar werd geloosd.

agglomeratie (morfologische)
Geheel bestaand uit een stad en haar buitenwijken of randgemeenten. De agglomeratie van Brussel overschrijdt daarbij de administratieve grenzen van het Gewest.

bedrijvengroepen
zie `Clusters`

begroening
zie `Ingroening`

belastbaar inkomen
Totaal van de netto-inkomsten (beroepsinkomsten, inkomsten uit vastgoed, .) verminderd met de aftrekbare uitgaven.

beschermde banen
eigen banen, bijzondere oversteekbare banen en voorbehouden stroken voor bussen en taxi`s.

bestaansminimum
Minimuminkomen dat toegekend wordt aan elke persoon met onbestaande of onvoldoende middelen die niet in staat is om deze middelen zelf te bekomen, hetzij door persoonlijke inspanningen, hetzij via andere middelen.

bevek huisvesting
Klassieke BEVEK waarbij een beroep wordt gedaan op de privé-kapitaalmarkt en waarvan het rendement gebaseerd zou zijn op 90% van de investering, terwijl het saldo van 10% het voorwerp zou uitmaken van een schenking aan de sociale huisvestingssector. Die BEVEK zou het derhalve mogelijk maken middelen vrij te maken buiten de gewestelijke budgettaire kredieten, middelen die - onder meer omwille van de zichtbaarheid ten aanzien van de investeerders - aangewend zouden moeten worden voor duidelijk identificeerbare projecten, en in het bijzonder voor nieuwbouwwoningen.

bijzondere oversteekbare baan
Baan die in hoogte verschilt van de rijweg, en die gereserveerd is voor het verkeer van de geregelde diensten van het openbaar vervoer en eventueel van taxi`s, en waarvan andere voertuigen gebruik mogen maken in geval van overmacht.

bioklimatische architectuur
Architecturale concepten of projecten, zoals een specifieke aanleg, een inrichting of een oriëntatie van gebouwen waardoor de duurzame integratie van die gebouwen in de omgeving mogelijk wordt gemaakt, met respect voor de omgeving zelf. Het komt hierbij in het bijzonder aan op een optimaal gebruik van het energiepotentieel dat uit de buitenomgeving wordt gehaald en op een minimalisering van het energieverlies.

blauw netwerk
Geïntegreerde aanpak voor de herwaardering en sanering van de Brusselse rivieren. De principes van het blauwe netwerk bestaan erin om zo veel mogelijk de continuïteit van het netwerk van oppervlaktewateren te herstellen en er de schone wateren in te laten afvloeien.

broednesten
zie `Starterscentra`.

brussel - technopool
Opgericht en gefinancierd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is Technopool de gesprekspartner van de Brusselse ondernemingen en instellingen die met kansen en problemen inzake innovatie te maken hebben. Technopool is in de eerste plaats op de volgende domeinen bevoegd:- agro-voeding- informatie- en communicatietechnologie- gezondheid- precisie-industrie

brusselse grootstad
Geografische invloedssfeer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan de uitgestrektheid varieert naargelang het behandelde thema.

bruto binnenlands product (bbp)
Som van de bruto toegevoegde waarde die gecreëerd wordt door alle economische sectoren (landbouw, ontginning, productie, transport, diensten, .) gedurende een jaar.

bruxelles-formation
Openbare instelling, in 1994 opgericht door de Franse Gemeenschapscommissie, die moet helpen bij het kwalificeren, bijscholen of omscholen van de bevolking. Bruxelles-Formation biedt bijna tweehonderd verschillende opleidingen, verdeeld over zes polen: oriëntatie en begeleiding, de technische en industriële beroepen, kantoorwerk en diensten, bijscholing op het vlak van informatica en management, de begeleide zelfstudie en het afstandsonderwijs en de pool Bedrijven. Bovendien beschikt Bruxelles-Formation over een informatie- en adviescentrum (Kruispunt Opleidingen) en huisvest het eveneens de activiteiten van de Adviescommissie voor opleiding, tewerkstelling en onderwijs en verzorgt er ook het secretariaat van.

buurtregie
Organisme dat tot doel heeft hertewerkstellingsprogramma`s te ontwikkelen, gekoppeld aan acties die tegemoet moeten komen aan behoeften van collectief nut.

captieve bevolking
Bevolking die weinig vestigingskeuze heeft, doorgaans als gevolg van haar beperkt inkomensniveau.

cel monumentenwacht
Groep van personen die belast zijn met de actieve bewaking van het erfgoed met als doel te anticiperen op de evolutie ervan. Die toezichtfunctie is gebaseerd op een proces van regelmatig onderzoek en op de inzameling van gegevens die worden verwerkt met het oog op de bescherming van het erfgoed door de betrokken eigenaars te contacteren.

city-marketing
geheel van middelen dat wordt aangewend om het toerisme en het cultureel imago van de stad te bevorderen.

cluster
Lokale of sectorale groepering van kleine bedrijven.

comfortzone
Het wegennet dat opgenomen is in het groen netwerk, de parken, de toeristische centra en de andere openbare ruimten waarvoor een bijzonder beleid uitgewerkt zal worden dat gericht is op het verminderen van de geluidsoverlast.

criminaliteitscijfer
Aantal misdrijven in verhouding tot een gegeven bevolking.

culturele industrie
Activiteitensectoren die instaan voor de creatie, productie, commercialisering van goederen en diensten die worden gekenmerkt door het ontastbare karakter van hun inhoud met culturele inslag, die doorgaans ook wordt beschermd door auteursrechten. Onder de culturele industrieën rekenen we onder meer de uitgeverij van drukwerk en multimedia, filmproductie, audiovisuele en fonografische producties, ambachtelijke activiteiten, ontwerp. De culturele industrieën geven intellectuele werken een economische meerwaarde die tegelijkertijd nieuwe waarden genereert voor individuen en ondernemingen.

culturele locomotief
Culturele infrastructuur die door haar omvang en-of specifieke eigenheid heel wat bezoekers aantrekt.

de industrie
Industrietak die uit drie delen bestaat: · De industrie van uitrustingsgoederen voor bedrijven (gereedschapsmachines, elektronisch materieel, scheeps- en vliegtuigbouw) en voor gezinnen (auto`s, huishoudtoestellen);· De industrie van consumptiegoederen (onder meer de farmaceutische industrie, textiel, meubels, parachemie, pers en uitgeverij);· De industrie die tussengoederen produceert (siderurgie, metallurgie, chemie, glas, papier, kunststoffen).

derde investeerder
Investeerder van buiten een bedrijf die zijn winst haalt uit de rendabiliteitsresultaten na zijn inbreng in de vorm van financiële middelen, technologie of advies.

dichte kern van de tweede gordel
Gedeelte van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarin, buiten de lanen van de grote ring, alle morfologische, functionele en dichtheidskenmerken van het stadsweefsel van de eerste kroon voortlopen.

doelstelling ii (zone)
Zone waarin de Europese structuurfondsen tot in 2006 de verdere financiering mogelijk maken van programma`s die mikken op de economische en sociale reconversie van zones met structurele moeilijkheden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de perimeter van een zone Doelstelling II (zie kaart 1, `Stadsproject`) een stedelijk gebied in moeilijkheden dat werd goedgekeurd door de Europese Commissie op 25 oktober 1999.

dualisatie
Proces van verdeling van een entiteit (bijv. een maatschappij) in twee groepen met verschillende economische en sociale kenmerken.

duurzame ontwikkeling
Ontwikkelingsmodel dat voldoet aan de huidige noden zonder de capaciteit van de toekomstige generaties om in hun eigen noden te voorzien in gevaar te brengen. Het begrip duurzame ontwikkeling ontstond in het midden van de jaren 80, binnen de internationale organisaties, om de grenzen aan te geven van bepaalde groei- en ontwikkelingsprocessen die het natuurlijk erfgoed van de mensheid onherstelbare schade toebrengen.

eco-constructie
Milieuvriendelijke en energiebesparende bouw- of renovatieprocédés.

eco-renovatie
zie `Eco-constructie`.

eerste kroon
Geheel van de wijken van Brussel die werden geürbaniseerd vóór 1914, gelegen in de nabijheid (op maximaal 30 minuten wandelen) van alle kenmerkende grootstedelijke activiteiten van de kern.

eigen baan
Baan die ontoegankelijk is voor alle andere voertuigen dan die van het openbaar vervoer, behalve op ingerichte oversteekplaatsen.

enig loket
Centralisatie op één plaats van administratieve procedures en inlichtingen voor bedrijven en-of particulieren.

equivalent van het bestaansminimum
Uitkering toegekend aan personen die niet automatisch recht hebben op het bestaansminimum (minderjarigen, politieke vluchtelingen in afwachting van hun statuut, vreemdelingen van buiten de EG, ...).

eurocorridor
Ruimte die de Europese grootstedelijke ruimten verbindt en die staat voor belangrijke stromen van verplaatsingen en uitwisselingen op supraregionaal en internationaal niveau. Een eurocorridor wordt geïrrigeerd door grote verkeersassen.

europees groen netwerk
Project met als voornaamste doelstellingen het bevorderen van de niet-gemotoriseerde verplaatsingen, het verbinden - op eender welke manier - van agglomeraties, het bevorderen van de ontwikkeling en de herontdekking van de landelijke streken, het ontdekken van de rijkdommen van het patrimonium. en tezelfdertijd het beschermen of zelfs verbeteren van de kwaliteit van het milieu.

eutrofiëring
Verrijking van het water met voedingsstoffen, in het bijzonder door samenstellingen met stikstof en fosfor, die de groei van algen en verder gevorderde plantenvormen versnellen (woordenboek van het Water, UNESCO).

e-governance
Administratieve diensten die geleverd worden via het Internet (bijv. informatieve sites die bepaalde documenten en formulieren bevatten zoals bijvoorbeeld de archieven van de besluiten van de Ministerraad, .).

geluidsplan
Gewestelijk plan voor de bestrijding van lawaai in de stad (2000-2005), op 21 juni 2001 goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

gemiddeld inkomen per aangifte
Totaal netto belastbaar inkomen gedeeld door het totaal van de aangiften op 30 juni.

gemiddeld inkomen per inwoner
Totaal netto belastbaar inkomen gedeeld door het aantal inwoners op 30 juni.

gewestelijk bestemmingsplan (gbp)
Verordenend plan dat de algemene bestemming aangeeft van de verschillende zones van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit plan omvat meerdere kaarten, stedenbouwkundige voorschriften in verband daarmee evenals een glossarium.

gewestelijk net
Dit is het hoofdwegennet, zijnde alle verkeerswegen met zeer druk verkeer. Het hoofdwegennet bestaat uit

gfr
Gewestelijke fietsroutes

glijdende huurovereenkomst
Formule waarbij een overheidsinstantie of een vereniging die ijvert voor de inschakeling door huisvesting, een woning kan huren, er een huurder in kan vestigen en na een zekere periode van sociale en budgetbegeleiding de huurovereenkomst kan overdragen aan de huurder.

globaal werkloosheidscijfer
De actieve bevolking die afhangt van de werkloosheidsuitkering, met inbegrip van oudere werklozen die niet werkzoekend zijn en personen met brugpensioen.

groen netwerk
Concept voor ruimtelijke ordening dat erop gericht is om binnen het Brusselse Gewest een doorlopend groen netwerk tot stand te brengen vanuit een ruimtelijk en functioneel oogpunt. Het groen netwerk heeft twee hoofddoelstellingen: een `groen snoer` ontwikkelen door de groene ruimten onderling te verbinden door middel van beplante verbindingen en de ruimtelijke verdeling van de groene ruimten verbeteren door nieuwe ruimten in te richten in de zones van de stad die te weinig groen bevatten.

groen snoer
Groene verbindingsassen tussen de groene ruimten (verbindingsruimten). Het gaat hier om wandelpaden, straten, lanen , pleinen enz. die nu reeds een groen karakter hebben of die om een doorgedreven begroening en beveiliging vragen, zowel voor de voetgangers als de fietsers, om zo hun sociaal-recreatieve en ecologische functie te kunnen vervullen in het kader van het Groen Netwerk.

groenafval
Plantaardig afval afkomstig van het onderhoud van privé-tuinen (huishoudelijk groenafval) en van het beheer van de stadsparken, de wegbermen, de rijbomen, door de gemeentelijke en gewestelijke diensten.

groene stad van de tweede kroon
Gedeelte van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bestaande uit residentiële wijken, die voornamelijk na 1920 werden geürbaniseerd, en gedomineerd door de aanwezigheid van groen

grof vuil
Grote huishoudtoestellen zoals fornuizen, koelkasten, televisietoestellen of computer- en kantoormaterieel. Deze kunnen soms stoffen bevatten die als gevaarlijk afval vermeld staan.

handboek van de openbare ruimten
Didactisch werk bestemd voor alle beslissers, beheerders, technici en projectverantwoordelijken die betrokken zijn bij de problematiek van de inrichting van de openbare ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 1991 werd de redactie van dit werk toevertrouwd aan de `Archives d`Architecture Moderne` door de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

handelskernen
Verschillende types groeperingen van winkels en diensten voor de bevolking, zowel privé als openbaar, die in het Gewest terug te vinden zijn. (zie GBP: concentratie van ten minste 20 handelszaken waarvan 25% gespecialiseerde handelszaken).

herwaardering
Geheel van werken en handelingen gericht op de economische, praktische en-of esthetische herwaardering van een plaats.

hinterland
Achterland.

hoogtechnologische industrie
Activiteiten voor de productie van goederen en diensten die op aanzienlijke wijze gebruik maken van de overdracht van technologieën, afkomstig van universiteiten en hogescholen, of van de resultaten van het onderzoek van een laboratorium of een studiebureau

huishoudelijk afval
Afval afkomstig van gezinnen, opgehaald en verwerkt door plaatselijke collectiviteiten (bijv. kartonnen dozen, kantoorpapier, maaltijdresten, flessen en drankblikjes, .).

hydrografisch netwerk
Geheel van een streek met een gemeenschappelijke afvoer voor de oppervlaktewateren.

hypercentrum
Zone waar de proportie van aankopen bij niet-alledaagse handelszaken het grootst is.

ingroening
Het aanplanten en onderhouden van planten.

initiatiefwijken
Specifiek noodprogramma voor wijken in moeilijkheden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit programma voorziet acties die gericht zijn op het verbeteren van het levenskader (voornamelijk via de inrichting van openbare ruimten) en op het versterken van de sociale cohesie in deze wijken. Een contract van dit type, dat berust op een overeenkomst tussen een gemeente en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt gerealiseerd over een termijn van 2 jaar op basis van federale, gewestelijke en gemeentelijke (10%) financiering. De keuze van de wijken die voor een dergelijk contract in aanmerking kunnen komen, wordt gemaakt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De initiatiewijken zijn in 2001 afgeschaft en geïntegreerd in de wijkcontracten.

interculturele dimensie
Het vermogen om verschillende culturen die naast elkaar leven op het gewestelijk grondgebied met elkaar in contact te brengen om de vermenging, de uitwisseling, het wederzijds begrip tussen de verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen.

intermodale hoofdknooppunten
Knooppunten van gewestelijk belang, gelegen aan of op het kruispunt van belangrijke - doorgaans gewestelijke - wegen. Ze bevinden zich in de buurt van gewestelijke activiteitenpolen (huisvesting, werk, handel, scholen, voorzieningen van collectief belang). Deze knooppunten komen overeen met knooppunten van het openbaar vervoer. Het komt erop aan de verschillende vervoerswijzen op elkaar af te stemmen door middel van adequate, veilige en comfortabele infrastructuren waarbij voorrang verleend wordt aan voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer en waarbij tegelijkertijd de ingroening van de betrokken ruimten verbeterd wordt.

intermodale knooppunten
Intermodale knooppunten van plaatselijk belang die beantwoorden aan dezelfde definitie en doelstellingen als de intermodale hoofdknooppunten.

intermodaliteit
Het achtereenvolgend gebruik van verscheidene verplaatsingswijzen met interfaces tussen de verschillende vervoerswijzen.

interwijkennet
Geheel van de wegen die de vector zijn van de stedelijke verplaatsingen op korte of middellange afstand en die zorgen voor de eenheid van de verschillende wijken in de stad. De functie van het interwijkennet bestaat erin de naburige wijken met elkaar te verbinden, te zorgen voor de doorstroming van het verkeer in die wijken en de afvloeiing ervan naar de wegen van het gewestelijk net.

interwijkenweg
Wegen die de vector zijn van de stedelijke verplaatsingen op korte of middellange afstand en die zorgen voor de eenheid van de verschillende wijken in de stad. De functie van het interwijkennet bestaat erin de naburige wijken met elkaar te verbinden, te zorgen voor de doorstroming van het verkeer in die wijken en de afvloeiing ervan naar de wegen van het gewestelijk net.

just-in-time
Methode voor voorraadbeheer die erin bestaat de voorraden tot het strikte minimum te beperken en de bevoorrading van een fabriek te verzekeren op het moment waarop deze fabriek goederen nodig heeft, net op tijd.

kadastraal inkomen
Fictief inkomen dat geacht wordt overeen te stemmen met het gemiddelde netto-inkomen dat normaal gezien verkregen kan worden van een onroerend goed `op 1 januari 1975`. Zo kent het Kadaster een `kadastraal inkomen` toe aan elk onroerend goed in België, zoals bijvoorbeeld terreinen, woningen, fabrieken, kantoorgebouwen enz.

kadastrale aanpassing
Heraanpassing van de kadastrale inkomsten. In België wordt de kadastrale aanpassing in principe om de tien jaar uitgevoerd. Deze laatste vond evenwel plaats in 1980 op basis van de geraamde opbrengsten in 1975. Sindsdien werden deze inkomsten geïndexeerd.

kiss & ride
Faciliteiten die geboden worden aan de automobilisten om gebruikers van het openbaar vervoer af te zetten-op te halen, hetzij een plaats voor ` minuutparkeren `.

klein comfort (woning met)
Woning met de volgende gemakken

knelpunten van de geluidshinder
Recreatieve of bewoonde zones die hetzij een concentratie van geluidsbronnen vormen hetzij een groot aantal klachten in verband met lawaai vertonen. De geluidssituatie wordt als hinderlijk beschouwd in deze zones en moet dus het voorwerp uitmaken van een objectieve en grondige studie.

metropool
Centrale plaats, knooppunt van beslissingen in een netwerk van steden. Plaats van stimulans, creativiteit, het geven van opdrachten en de verbinding van de meest uiteenlopende stromen doorheen de ruimte.

micro-kredietfonds
Fonds dat tot doel heeft een krediet toe te kennen aan personen die willen starten met een onderneming maar daarvoor geen gebruik kunnen maken van de traditionele financiering.

migratiesaldo
Saldo tussen de `definitieve` vertrekken en aankomsten voor een gegeven plaats.

milieuvergunning
Administratieve vergunning, vroeger exploitatievergunning ` commodo-incommodo ` genoemd, die de technische bepalingen bevat die de uitbater moet naleven opdat zijn installaties geen hinder of gevaar zouden vormen voor de onmiddellijke buurt en geen schade aan het milieu zouden toebrengen.

multicultureel
kenmerken uit verscheidene culturen vertonend.

multimodaliteit
Het bevorderen van een verantwoorde keuze van de meest geschikte vervoerswijze uit verscheidene alternatieven.

nationale solidariteitsbijdrage
Overdracht van financiële middelen, afkomstig van de federale Staat, naar een Gewest waar de gemiddelde opbrengst van de personenbelastingen per inwoner lager ligt dan de nationale gemiddelde opbrengst van de personenbelastingen per inwoner.

natuurlijk saldo
Verschil tussen het aantal geboortes en sterfgevallen.

netheidscontract
Contract dat gesloten wordt tussen een gemeentebestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Agentschap Net Brussel. Dit contract wordt sinds 1997 aangeboden aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in ruil voor logistieke steun (beschikbaarstelling van materieel en mankracht) om zo snel mogelijk de problemen i.v.m. de openbare netheid in de ondertekenende gemeente op te lossen.

nevendiensten
Externe diensten verbonden aan een hoofdactiviteit op onderzoeksvlak.

niche
Klein marktsegment dat nog ontginningspotentieel biedt.

omzendbrief de saeger
Ministeriële omzendbrief die een minimaal aantal parkeerplaatsen vastlegt voor nieuwe gebouwen, op grond van de bestemming. De omzendbrief van DeSaeger, die het resultaat is van het stadsbeleid tijdens de jaren `60, werd opgesteld om bepaalde verkeers- en parkeerproblemen op te lossen die onder andere te wijten waren aan de toename van het aantal voertuigen in de steden.

onroerende voorheffing
Jaarlijkse belasting die geheven wordt op het geïndexeerde kadastrale inkomen van onroerende goederen in België. Deze belasting komt ten goede aan de Gewesten, provincies en gemeenten waarin het goed zich bevindt. De basisaanslagvoet van de onroerende voorheffing komt toe aan het Gewest en vormt een vast percentage. De provincies en de gemeenten kunnen opcenten heffen bovenop het gewestelijke gedeelte. De opcenten worden op autonome manier bepaald door elke provincie en elke gemeente afzonderlijk.

ontradingsparkeerplaatsen
Parkeerplaatsen gelegen buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zijn verbonden met het spoorwegnet en het GEN. Het is aan de federale Staat en de NMBS om, in overleg met het Vlaams Gewest en het Waals Gewest, alsook met de plaatselijke overheden, de bouw van deze parkings te realiseren op de meest geschikte plaatsen.

operationeel plan
Plan dat de perimeters en-of zones vermeldt waar bepaalde regels, gericht op projectontwikkeling, van toepassing zijn. Dit type plan onderscheidt zich van de strikt verordenende plannen (bijv. GBP) door het feit dat het gericht is op de ontwikkeling van een echt project zoals de verstedelijking van een zone of de herstructurering van ruimten. Een operationeel plan is dus `voluntaristisch`. De overheid neemt vaak een gedeelte van de kosten ten laste voor de uitvoering van het project met betrekking tot dit plan.

overlegcomité gewest - gemeenten
Cel die werd opgericht krachtens het Regeringsbesluit van 21-03-1996 en die belast is met de coördinatie van de Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen.

ovm - openbare vastgoedmaatschappij
Maatschappij die een groot gedeelte van de sociale woningen in Brussel beheert. Zo zijn er in elk van de negentien Brusselse gemeenten één of meerdere openbare vastgoedmaatschappijen.

park & ride
Parkeerplaats voor automobilisten, die hen in staat stelt gemakkelijk een ander vervoermiddel te gebruiken (bijv. parking Delta).

pilootproject
Het gaat om geïntegreerde projecten en factoren van duurzame ontwikkeling die zowel van architecturale, stedenbouwkundige of tijdelijke aard kunnen zijn.

plaatselijke regie
Bedrijf voor sociale inschakeling dat belast is met werken in verband met gebouwrenovatie en de heraanleg van openbare ruimten.