Kopie van `logistiek.nl`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


logistiek.nl
Categorie: Management > Logistiek
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 511


ABC-analyse
Classificeren van voorraadproducten op basis van omloopsnelheid, meestal naar drie categorieën (A, B en C).

Access point
Station dat data ontvangt en uitzendt in een draadloos lokaal netwerk. Het verbindt gebruikers met elkaar binnen dat netwerk.

Access provider
Bedrijf dat toegang biedt tot internet.

Actieve tag
Een RF-tag met een batterij die als krachtbron dient voor het interne circuit van de microchip en voor het verzenden van een signaal naar de RF-lezer. De batterij is vervangbaar of wordt ingegoten in de RF-tag. Meer...

Actieve transponder
Zie `Actieve tag`.

Activity Based Costing
Kosten en opbrengsten toerekenen aan de activiteit die deze veroorzaken. Met ABC worden die niet rechtstreeks aan kostendragers zoals klanten, producten of diensten toegewezen, maar via een tussenschakel: de activiteiten. Meer...

Adidas-netwerk
Verwijzing naar sportschoenen; er wordt veel rondgewandeld voor onderling overleg.

Administratieve voorraad
De voorraad goederen die volgens de voorraadadministratie daadwerkelijk aanwezig moet zijn.

Advanced Planning & Scheduling
Software voor planning tegen eindige capaciteit in de productie (scheduling) en in de logistieke keten. Meer...

After sales service
Serviceverlening op het product bij de klant.

Aftermarket
Vervangingsmarkt.

Afzethoogte
De hoogte van een heftruck met uitgeschoven mast met daarop geteld ongeveer 25 centimeter (voor pallets, liggerhoogte etc.).

AIDC
Automatic identification and data capture. Zie ook `Auto-ID`.

AIM
Algemeen gebruikte afkorting voor de Automatic Identification Manufacturer`s Association (inclusief AIM Inc, AIM Europe).

Air interface
Een conductorvrij medium, meestal lucht, tussen tag en RF-lezer waarin datacommunicatie plaatsvindt door middel van een gemoduleerd inductief of gepropageerd elektromagnetisch veld.

Alert
Elektronische waarschuwingsboodschap dat ingrijpen in een proces is vereist.

Allocatie
Verdeling van schaarse goederen over verschillende bestemmingen bij schaarste.

AM (amplitudemodulatie)
Voorstelling van data of signalen, aangegeven door de amplitude van een sinusoïde draaggolf op een vaste frequentie. Waar de data voorkomen in binaire vorm, behandelt de modulatie twee amplitudeniveaus en wordt verwezen naar `amplitude shift keying` (ASK).

Amplitude
De maximale absolute waarde van een periodieke curve, gemeten langs haar verticale as (de hoogte van de golf).

AMS (asset management system)
Systeem om de activa van een onderneming te beheren.

Analytische CRM
Realtime-analyse van klantgedrag. Zie ook CRM.

Antibotsing
Een verzamelterm voor de methoden die voorkomen dat de radiogolven van een toestel die van een ander toestel hinderen. Antibotsing algoritmen worden ook gebruikt om te voorkomen dat meerdere RF-tags in hetzelfde leesveld simultaan antwoorden.

Anticipatievoorraad
De voorraad die wordt opgebouwd om onvoorziene schommelingen in aan- en afvoer van de goederen aan te kunnen, bijvoorbeeld pieken, seizoensverkopen of stakingen.

APICS
Een opleiding: American Production and Inventory Control Society

Applicatie
Computertoepassing, softwarepakket.

Application Service Provider
Bedrijf dat software verhuurt via internet.

Asset management
Beheren van bedrijfsmiddelen.

Authentificatie
Verificatiemethode om de identiteit van een gebruiker te controleren.

Automated store ordering
De computer in een winkel gebruikt scanninggegevens van de kassa om te bestellen bij het distributiecentrum; de bestelkosten in de winkel gaan omlaag en het afnamepatroon wordt snel en nauwkeurig in de winkel gemeten.

Available to Promise
Beschikbaarheidscheck en levertijdafgifte voor een specifieke order of offerte

Backbone
Bedrijfsbreed transactiesysteem met algemene bedrijfsgegevens (ERP). Ook: facilitaire ruggengraat van internet.

Backhaul
Een internationale term voor een retourvracht met weinig winst (om een lege vrachtauto thuis te krijgen)

Backlog
Achterstand, wordt vaak gebruikt voor te laat geleverde orders.

Backoffice
De bedrijfonderdelen en -systemen die de kernactiviteiten van het bedrijf ondersteunen, en die de klant niet te zien krijgt. Zie ook Frontoffice.

Backorder
Dat deel van de order dat niet uit voorraad kan worden geleverd maar wordt nageleverd.

Backscatter
Een communicatiemethode tussen RF-tags en RF-lezers. RF-tags die gebruik maken van backscattertechnologie weerkaatsen een deel van de radiogolven die zij ontvangen terug naar de RF-lezer. Het teruggekaatste signaal is gemoduleerd voor het verzenden van de data. RF-tags die gebruik maken van backscatter-technologie kunnen passief of actief zijn.

Balanced Scorecard
Methode voor prestatie-indicatoren vanuit klant-, financieel, intern en innovatief perspectief.

Bandbreedte
Het bereik van frequenties gedefinieerd in het elektromagnetisch spectrum voor een RF-systeem.

Barcodes (streepjescode)
Eendimensionale codering waarmee goederen automatisch geïdentificeerd kunnen worden.

Barge
Engelse benaming voor een binnenvaartschip.

Batch
Beheersbare groep goederen die binnen één processtap tegelijkertijd geproduceerd worden.

Batch-reading
Het proces of de mogelijkheid van een RF-lezer om een aantal RF-tags tegelijk te lezen. Synoniem voor `multiple reading`.

Batch-sizing
Bepaling van standaard seriegroottes.

Baud
Een eenheid van verzendingssnelheid of signaalsnelheid uitgedrukt in een aantal events per tijd. Als het signaal een enkele bit voorstelt, is de baud gelijk aan de bit rate, uitgedrukt in bits per seconde (bps).

BCC (block check character)
Een foutmeldings karakter - gebaseerd op de verstuurde data - dat wordt toegevoegd aan data voor het detecteren van verzendingsfouten. Het BCC-karakter is het resultaat van de pariteitscontrole per blok (LRC of `longitudinal redundancy check`).

Bedrijfsconsolidatie
Samenvoegen van financiele gegevens over verschillende vestigingen.

Bedrijfskolom
De goederen doorlopen deze stroom, van ‘zand tot klant’, oftewel van grondstoffenleverancier tot consument.

Bedrijfssimulatie
Nabootsen van bedrijfsprocessen met een computerprogramma ter ondersteuning van logistieke beslissingen.

Benchmarking
Het doorlopende en systematische proces van het afmeten van producten, diensten en processen tegen de sterkste concurrenten.

Best of breed
Softwaresysteem bestaande uit modules van verschillende, gespecialiseerde leveranciers.

Bijproduct
Product dat ongewild ontstaat naast het hoofdproduct, zoals een afvalproduct.

Bill of Labour
Overzicht van benodigde productiecapaciteiten per artikel.

Bill of Lading
Een connossement, een vervoersovereenkomst voor het transport van goederen over zee.

Bill of Material
Stuklijst waarin de productstructuur tot uiting komt.

Bluetooth
Radiotechnologie met een kort bereik voor communicatie tussen apparaten.

Bottleneck
Capaciteitsbron-bewerkingscentrum) in een systeem (productie, opslag e.d.) waarvan de capaciteit bepalend is voor de prestatie van het gehele systeem

Boxpallet
Pallet met opzetwanden, gebruikt voor het transport van losse goederen.

BQ-bestelmethode
Wanneer voorraad beneden niveau B is gedaald, een vaste hoeveelheid Q bijbestellen.

Brandmanagement
Profileren van merknaam in de markt.

Break Bulk
Het geconsolideerd verzenden van verschillende zendingen naar één bestemming waar het wordt ‘uitgepakt’ en waarvandaan deze zendingen worden gedistribueerd.

BS-bestelmethode
Wanneer voorraad beneden niveau B is gedaald, een variabele hoeveelheid bijbestellen tot aan niveau S.

Bucket
Emmer: bepaalde tijdseenheid bij de productieplanning.

Buffermanagement
Volgende stap na Drum-Buffer-Rope in de vorm van online-overzicht van prioriteiten op basis van productieplanning en daadwerkelijke uitvoering (bron: Goldratt).

Buffervoorraad
De voorraad die wacht op een verdere bewerking.

Burnrate
Snelheid waarmee financiële middelen op raken.

Business Drivers
Externe invloeden die de bedrijfsvoering beïnvloeden en een koersverandering veroorzaken.

Business Intelligence
Verzameling van strategische bedrijfsinformatie met behulp van raportagetools en datamining.

Business Logistics
De beheersing van de totale goederenstroom.

B2B
Business to business, uitwisseling van goederen, diensten en informatie tussen ondernemingen.

B2B-integratie
Het geautomatiseerd uitwisselen van digitale berichten tussen IT-systemen bij verschillende bedrijven in de logistiek keten.

B2C
Business to Consumer, uitwisseling van goederen, diensten en informatie tussen ondernemingen en hun particuliere klanten

Capable to Deliver
Beschikbaarheidscheck rekening houdend met distributietijden.

Capable to Promise
Capaciteitscheck en levertijdafgifte voor een specifieke order of offerte.

Cargadoor
De cargadoor fungeert als plaatsvervanger van de kapitein en zijn rederij en als lasthebber van de verscheper (verlader) of ontvanger van goederen.

Carriage
Goederen van de ene plek naar de andere overbrengen.

Carrier
transporteur

Category Management
Fabrikanten en retailers bundelen hun kennis over de wensen van consumenten en richten zich daarbij op een categorie van producten door de hele keten heen. Het doel is om een optimale samenstelling van de categorie te bepalen die maximale waarde heeft voor de consument. Hierbij wordt gekeken naar assortiment, acties en productintroducties.

CE-merk
Een product met het CE-keurmerk voldoet aan de eisen van Europese Unie op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

CEN
Comité Européen de Normalisation-European Committee for Standardization; de organisatie die in Europa verantwoordelijk is voor de definitie van de Europese standaarden.

Channel Management
Management van verschillend verkoopkanalen, waaronder internet.

Charter
Incidenteel transport inhuren op korte-middellange termijn.

Chiploze RF-tag
Een RF-tag die geen geïntegreerde silicium microchip bevat.

Click Through Rate
Percentage bezoekers van website of ontvangers van e-mail dat de (reclame-)hyperlink aanklikt.

Click-and-mortar
Combinatie van internetbedrijf met fysieke vestiging(en).

CLM
Amerikaanse Council of Logistics Management.

Closed-loop systemen
RFID-trackingsystemen opgezet volgens normen en standaarden, gehanteerd binnen de grenzen van één bedrijf. Aangezien het getraceerde item alleen door dit bedrijf wordt gevolgd, hoeft er niet gezorgd te worden voor een technologie die gebaseerd is op open standaarden.

CMR-document
Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par la Route; een internationale overeenkomst waarin rechten en plichten zijn opgenomen van de bij het wegvervoer betrokken partijen: afzender, vervoerder en geadresseerde.

Co-makership
Samenwerking tussen producenten (zoals product en verpakking).

Co-product
Product dat doelbewust ontstaat naast het hoofdproduct.

Collaborative Commerce
Het samenwerken van bedrijven via internet.

Collaborative CRM
CCRM; integratie van verkoop- & communicatiekanalen; als fabrikant en retailer zich beiden richten op de eindconsument, dan biedt dit meer mogelijkheden om deze gezamenlijke klantenkennis te vertalen naar gerichte activiteiten.

Collo/Colli
Collo; fysieke eenheid van goederen, als geheel verzonden; meervoud is colli.

Collomoduul
Standaardmaten voor omverpakkingen. Het collomodulaire systeem is ontwikkeld op basis van de ISO-pallet 100x120 centimeter, de Europallet (80x120 centimeter) en de rolcontainer (60x80 centimeter). Op basis van deze maten is een verpakkingsmoduul ontwikkeld met de grondmaat 60x40 centimeter. Hiermee kan lading optimaal vervoerd worden en wordt transport van ‘lucht’ voorkomen.

Compliance
Voldoen aan wettelijke regelgeving; onder meer dat bedrijven zich moeten houden aan import- en exportprocedures.

Computer Assisted Ordering
Winkelbestelling wordt automatisch gegenereerd met behulp van voorraadinformatie en scangegevens van de verkopen.

Conference Room Pilot
In korte periode bestuderen van een softwarepakket in een speciaal daarvoor ingerichte hardwareomgeving.

Configuratiebeheer
Beheer van informatiesystemen.

Connectivity
Het verschijnsel dat verschillende IT systemen op elektronische wijze met elkaar kunnen communiceren.

Connossement
Vervoersovereenkomst voor het transport van goederen over zee en binnenwateren.

Consignatie
Het in handen stellen van goederen tot verkoop voor rekening van de afzender.