Kopie van `logistiek.nl`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


logistiek.nl
Categorie: Management > Logistiek
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 176


ABC-analyse
Classificeren van voorraadproducten op basis van omloopsnelheid, meestal naar drie categorieën (A, B en C).

AIDC
Automatic identification and data capture. Zie ook `Auto-ID`.

AIM
Algemeen gebruikte afkorting voor de Automatic Identification Manufacturer`s Association (inclusief AIM Inc, AIM Europe).

Air interface
Een conductorvrij medium, meestal lucht, tussen tag en RF-lezer waarin datacommunicatie plaatsvindt door middel van een gemoduleerd inductief of gepropageerd elektromagnetisch veld.

AM (amplitudemodulatie)
Voorstelling van data of signalen, aangegeven door de amplitude van een sinusoïde draaggolf op een vaste frequentie. Waar de data voorkomen in binaire vorm, behandelt de modulatie twee amplitudeniveaus en wordt verwezen naar `amplitude shift keying` (ASK).

Amplitude
De maximale absolute waarde van een periodieke curve, gemeten langs haar verticale as (de hoogte van de golf).

AMS (asset management system)
Systeem om de activa van een onderneming te beheren.

Analytische CRM
Realtime-analyse van klantgedrag. Zie ook CRM.

Antibotsing
Een verzamelterm voor de methoden die voorkomen dat de radiogolven van een toestel die van een ander toestel hinderen. Antibotsing algoritmen worden ook gebruikt om te voorkomen dat meerdere RF-tags in hetzelfde leesveld simultaan antwoorden.

Anticipatievoorraad
De voorraad die wordt opgebouwd om onvoorziene schommelingen in aan- en afvoer van de goederen aan te kunnen, bijvoorbeeld pieken, seizoensverkopen of stakingen.

APICS
Een opleiding: American Production and Inventory Control Society

Applicatie
Computertoepassing, softwarepakket.

Application Service Provider
Bedrijf dat software verhuurt via internet.

Asset management
Beheren van bedrijfsmiddelen.

Available to Promise
Beschikbaarheidscheck en levertijdafgifte voor een specifieke order of offerte

B2B
Business to business, uitwisseling van goederen, diensten en informatie tussen ondernemingen.

B2B-integratie
Het geautomatiseerd uitwisselen van digitale berichten tussen IT-systemen bij verschillende bedrijven in de logistiek keten.

B2C
Business to Consumer, uitwisseling van goederen, diensten en informatie tussen ondernemingen en hun particuliere klanten

BCC (block check character)
Een foutmeldings karakter - gebaseerd op de verstuurde data - dat wordt toegevoegd aan data voor het detecteren van verzendingsfouten. Het BCC-karakter is het resultaat van de pariteitscontrole per blok (LRC of `longitudinal redundancy check`).

BQ-bestelmethode
Wanneer voorraad beneden niveau B is gedaald, een vaste hoeveelheid Q bijbestellen.

BS-bestelmethode
Wanneer voorraad beneden niveau B is gedaald, een variabele hoeveelheid bijbestellen tot aan niveau S.

Bucket
Emmer: bepaalde tijdseenheid bij de productieplanning.

Buffermanagement
Volgende stap na Drum-Buffer-Rope in de vorm van online-overzicht van prioriteiten op basis van productieplanning en daadwerkelijke uitvoering (bron: Goldratt).

Buffervoorraad
De voorraad die wacht op een verdere bewerking.

Burnrate
Snelheid waarmee financiële middelen op raken.Business Drivers
Externe invloeden die de bedrijfsvoering beïnvloeden en een koersverandering veroorzaken.

Business Intelligence
Verzameling van strategische bedrijfsinformatie met behulp van raportagetools en datamining.

Business Logistics
De beheersing van de totale goederenstroom.

C-commerce
Collaborative commerce, oftewel het samenwerken van bedrijven via internet.

C-designership
Samenwerking tussen bedrijven bij productontwerp.

CE-merk
Een product met het CE-keurmerk voldoet aan de eisen van Europese Unie op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

CEN
Comité Européen de Normalisation/European Committee for Standardization; de organisatie die in Europa verantwoordelijk is voor de definitie van de Europese standaarden.

Click Through Rate
Percentage bezoekers van website of ontvangers van e-mail dat de (reclame-)hyperlink aanklikt.

Click-and-mortar
Combinatie van internetbedrijf met fysieke vestiging(en).

CLM
Amerikaanse Council of Logistics Management.

Closed-loop systemen
RFID-trackingsystemen opgezet volgens normen en standaarden, gehanteerd binnen de grenzen van één bedrijf. Aangezien het getraceerde item alleen door dit bedrijf wordt gevolgd, hoeft er niet gezorgd te worden voor een technologie die gebaseerd is op open standaarden.

CMR-document
Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par la Route; een internationale overeenkomst waarin rechten en plichten zijn opgenomen van de bij het wegvervoer betrokken partijen: afzender, vervoerder en geadresseerde.

CPM
Critical Path Method, methode voor netwerkplanning

Customer Account Profitability
Toerekeningsmethode van kosten; alleen de kosten die kunnen verschillen per account worden toegerekend, zoals kortingen en verkoopkosten.

Customer Based Accounting
Kosten en opbrengsten toerekenen aan de klant die ze veroorzaakt.

Customer Churn
Klantenverloop.

Customer Intimacy
Voortdurend aanpassen van product(en) aan de wensen van de klant op basis van het klantprofiel om in heterogene behoeften te voorzien.

Customer Value Management
de interactie met de klant wordt aangestuurd en bepaald door de huidige en toekomstige waarde die de klant vertegenwoordigt

Customization
Product aanpassen aan de (persoonlijke) wens van de klant.

CvO (Certificaat van Oorsprong)
Een CvO is een officieel document waarin wordt verklaard in welk land of groep van landen een product is vervaardigd. Veel landen buiten de Europese Unie eisen dat bij de invoer van goederen een certificaat van oorsprong meegestuurd wordt.
De spelregels van de CvO’s zijn vastgelegd in wetgeving van de Europese Unie en de Nederlandse wetgeving. In die wetgeving is precies bepaald onder welke voorwaarden de oorsprong van goederen wordt vastgesteld. De kamers van koophandel hebben de taak de aanvragen van CvO’s te behandelen en af te geven.
De noodzaak van een CvO is afhankelijk van het land van bestemming. Vaak is het een importeis bij Arabische landen en landen die te maken hebben met quota’s van bepaalde producten.

DC
Distributiecentrum.

Dynamisch orderverzamelen
Systeem waarbij de goederen naar de orderverzamelaar toekomen, zoals gebeurt bij paternosters, carrousels en miniloads.

E-business
Electronic business, bedrijfsvoering met behulp van internet, toepassing van internettechnologie voor zakelijk gebruik.

E-commerce
Electronic commerce, verkoop via internet, ook wel: webhandel, nethandel, i-handel, e-commercie.

E-CRM
Gebruik maken van internet in de overall-CRM-strategie.

E-fulfillment
De logistieke afhandeling van internetorders.

E-invoicing
Online presenteren van facturen en orderhistorie.

E-logistics
De logistieke handelingen die volgen op handel op internet.

E-procurement
Elektronisch inkopen via internet of EDI.

EAN (European article numbering)
De barcodestandaard die gebruikt wordt in Europa, Azië en Zuid-Amerika. Deze wordt beheerd door GS1 Nederland, het voormalig EAN International.

EAN DAS
EAN DAS (data alignment service); een centrale datapool van GS1 Nederland waarin artikelgegevens worden opgeslagen. De fabrikant stuurt ze naar de datapool en retailers kunnen de gegevens vervolgens opvragen waardoor een bestandssynchronisatie tussen de handelspartners wordt bereikt.

Ebitda
Operationeel resultaat voor aftrek van belastingen en afschrijvingen.

EDC
Europees Distributie Centrum; een centraal voorraadcentrum voor meerdere Europese landen.

EDI (electronic data interchange)
Automatische communicatie van een databericht of -berichten tussen computers of managementinformatiesystemen, hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijfstransacties.

Een-op-eenconversie
Overstappen op een nieuw softwaresysteem, zonder voorafgaande reorganisatie van het bedrijf.

Efficient Consumer Response
Het procesmatig beheersen en optimaliseren van de kosten in de totale logistieke keten van producent tot consument, waarbij tegelijkertijd maximaal in de behoeften van de consument wordt voorzien.

Efficient Replenishment
Efficient Replenishment richt zich op de logistieke en productieprocessen in de keten. Doel is het tijdig bevoorraden van winkelschappen met de juiste producten en een minimum aan inspanning en kosten.

ELA
European Logistics Association.

Electronic Data Interchange
Het gestructureerd en genormeerd uitwisselen van gegevens tussen computers van verschillende organisaties.

Electronic Data Management
Het gestructureerd vastleggen en onderhouden van productgegevens.

Electronic label
Synoniem voor RF-tag of transponder.

Elektrische pallettruck
Truck voor het horizontaal transport van goederen, in meeloop, meerij en zitvoering.(Zie: trucktypen)

Elektronisch planbord
Het visuele deel van een schedulingspakket, al dan niet met achterliggende planningsintelligentie.

Elephant List
Lijst van bijvoorbeeld vijftien grote bedrijven die je als klant zou willen hebben.

Emballage
Verpakkingsmateriaal, bijv. een krat, fles.

EMC (electromagnetic compatibility)
De Europese wettelijke richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat alle elektrische en elektronische apparaten voldoen aan minimale emissie- en immuniteitseisen. Hierdoor kunnen elektronische toestellen naast elkaar werken zonder dat zij elkaar nadelig beïnvloeden.

EPC of `electronic product code`
Een 96-bit code, gecreëerd door het Auto-ID Center. De EPC bevat cijfers voor het identificeren van de producent, de productcategorie en het individuele item. De code wordt gesteund door de United Code Council en EAN International, de twee belangrijkste organen voor de barcodestandaarden.

ERP
Enterprise Resource Planning; ondernemingsbreed georiënteerde standaardinformatiesysteem, voor logistiek, financiën en administratie, dat automatisch orders voor verschillende afdelingen genereert.

Error correcting code
Een code die bewaard wordt op een RF-tag en die de RF-lezer in staat stelt de vermiste of verknoeide bits te hervormen tot de correcte waarde. Dit is noodzakelijk omdat een RF-lezer bepaalde data op de RF-tag verkeerd kan interpreteren.

Error correcting mode
Een manier van datatransmissie tussen RF-tag en RF-lezer waarbij fouten of vermiste data automatisch worden gecorrigeerd.

Error correcting protocol
Een set van regels gebruikt door RF-lezers om data van de RF-tag correct te interpreteren.

Europallet
Standaardpallet met het formaat 800 x 1200 millimeter.

Feeder
Transportdienst die lokaal wordt gebruikt om goederen aan te leveren en af te halen.

FEFO
FEFO levering: First expired First out. Het product met de oudste (nog uit te leveren) THT wordt als eerst uitgeleverd

FKS (frequency shift keying)
Voorstelling van binaire data door het switchen van twee verschillende transmissiefrequenties.

FM (frequentiemodulatie)
De voorstelling van data of signaalstatussen door het gebruik van verschillende transmissiefrequenties. Waar de data binair zijn, bestaat de modulatie uit twee transmissiefrequenties en wordt het omschreven als `frequency shift keying` (FSK).

FMCG (fast-moving consumer goods)
Laagwaardige consumentenproducten op winkelniveau met een hoge omloopsnelheid.

Forecasting
Voorspellen van de verwachte toekomstige vraag.

Formule van Camp
Berekening van de optimale bestelgrootte op basis van de vraag, de bestelkosten en voorraadkosten. Meer...

Fourth party logistics
4pl; een ketenregisseur, die dikwijls zonder eigen materieel (zoals vrachtauto’s) voor de supply chain van de klant de beste oplossing zoekt. Hierbij worden 3pl’ers en partners ingeschakeld om transport, opslag, VAL maar vaak ook planning en voorraadbeheer uit te voeren. De 4pl’er regisseert de supply chain activiteiten van de klant en is daarin het enige aanspreekpunt.

Functionele layout
Fabrieksopstelling met machines gegroepeerd op functie.

Fysiek distributiemanagement
Physical distribution, het analyseren, plannen, uitvoeren en beheersen van beslissingen rondom goederenstromen tussen producenten en afnemers, op zo’n manier dat producten op de juiste tijd, op de juiste plaats en in de juiste aantallen arriveren op de eindbestemming.

God-modus
Authorisatieterm voor de beheerder van het pakket of systeem, degene die alles mag en overal bij mag.

Goederenstroombeheersing
Alle activiteiten die gericht zijn op de integrale beheersing van alle goederenstromen.

GUID
Een Globally Unique Identifier of GUID (spreek uit: goe-ied) is een pseudo-willekeurig getal dat gebruikt wordt in softwaretoepassingen en dat verondersteld wordt wereldwijd uniek te zijn. Hoewel elke GUID niet 100 procent gegarandeerd uniek is, is het totaal aantal unieke sleutels (2128 of 3,4028×1038) zo groot dat de kans op de creatie van twee keer dezelfde GUID erg klein is.

HF-tags (hoogfrequentie tags)
Deze RF-tags functioneren op 13,56 MHz. Ze kunnen gelezen worden op 1,5 meter afstand en verzenden data sneller dan laagfrequentie tags. Ze verbruiken echter meer vermogen.

Hybride marktplaats
Elektronische marktplaats voor handel tussen verkopers uit een specifieke branche met een algemene kopersmarkt. De meest voorkomende hybride marktplaatsen zitten in de logistieke dienstverlening.

I-mode
Mobiele internetstandaard van KPN Mobile.

IATA
International Air Transport Association, de organisatie waarbij de luchtvaartmaatschappijen en gediplomeerde luchtvrachtvervoerders zijn aangesloten.

ISO-certificering
Kwaliteitskeurmerk van het CEN.

JIT (just in time)
Productiefilosofie waarbij het precieze aantal benodigde onderdelen op de juiste tijd naar de volgende bewerkingsstap wordt gebracht.

Jobshop
Productieomgeving waarin voor elke bewerking een apart bewerkingscentrum aanwezig is en de volgorde waarin de bewerkingen worden uitgevoerd niet uitmaakt.

Joint venture
Een onderneming die door twee of meer partijen is opgericht en wordt beheerd.

Klantsegmentatie
Gericht onderscheid maken tussen klanten (op basis van onder andere omzet en branche).

KPI (key performance indicator)
Prestatiemetingen gerelateerd aan de kernprocessen van een bedrijf.