Kopie van `GGD Fryslân`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


GGD Fryslân
Categorie: Medisch
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 4


Integrale ketenkwaliteitsborging
Integraal kwaliteitsborgingsysteem gericht op alle operatoren in alle schakels van de productieketen en uitgewerkt in overleg tussen de beroepsorganisaties van deze schakels.

Integrale kwaliteitsborging
Kwaliteitsborgingsysteem gebaseerd op een geïntegreerde aanpak, waarbij steeds 3 aspecten aanwezig zijn:
- de toepassing van goede hygiënische praktijken en productiepraktijken
- de HACCP-systematiek en
- een kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteit
Mate waarin een product of dienst beantwoordt aan de behoeftes of verwachtingen die kenbaar gemaakt zijn, vanzelfsprekend zijn of dwingend voorgeshreven zijn (door klant, consument en wet). Voor voedingsproducten gaat het in de regel over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de verbruiker.

Kwaliteitsborging
Geheel van maatregelen (systeem) om het beleid en doelstellingen op het vlak van kwaliteit vast te stellen en om deze doelstellingen ook effectief te behalen. Dit behelst ondermeer plannen, implementeren, bewaken en corrigeren. Dikwijls wordt ook de term “autocontrole” gebruikt voor aanduiding van een kwaliteitsborgingsysteem dat gericht is op de naleving van de basiskwaliteit, m.a.w. de wettelijke verplichtingen.