Kopie van `Vego`s encyclopedie van de elektronica`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Vego`s encyclopedie van de elektronica
Categorie: Elektrotechniek en Elektronica > Electronica
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 86


JCL
Letterwoord voor `Job Control Language`, een procedure-taal voor het schrijven van taak-besturingen, te vergelijken met de manier waarop taken worden bestuurd in de .BAT-files van MS-DOS.

JFET
Afkorting van `Junction Field Effect Transistor`. Een FET waarbij het contactoppervlak tussen de gate en het stuk halfgeleidermateriaal dat de source-drain vormt, gereduceerd is tot een zo klein mogelijk oppervlak, bij benadering een punt. De symbolen voor een JFET zijn getekend in onderstaande figuur, links voor een n-type, rechts voor een p-type.

Jitter
Kleine variaties is het tijdsverschil tussen het verschijnen van zich herhalende impulsen, bijvoorbeeld als gevolg van onnauwkeurigheden in de werking van multivibratoren of trigger-schakelingen.

JK flip-flo
Een type flip-flop, waarvan de werking wordt bepaald door de combinatie van lage en hoge signalen op twee ingangen J en K. Zie ook Vego`s IC data-base. Het logische symbool van een JK flip-flop is getekend in onderstaande figuur. De schakeling reageert, zoals iedere flip-flop, op spanningssprongen op de clock-ingang. De manier waarop de schakeling op deze pulsen reageert is afhankelijk van de logische niveaus op J en K. Indien beide ingangen `L` zijn dan reageert de schakeling niet op de clock-impulsen. Is de J-ingang `H` en de K-ingang `L`, dan wordt de flip-flop bij de volgende clock-impuls geset, hetgeen wil zeggen dat de Q-uitgang `H` wordt. Was de flip-flop reeds in deze stand, dan reageert de schakeling niet op deze impuls. Zijn J en K `H`, dan klapt de schakeling bij iedere clock-puls om. In dit geval werkt de schakeling dus als een gewone D flip-flop. De waarheidstabel van een JK flip-flop is getekend in onderstaande figuur.

JPEG
Zie J(E)PEG.

JPG
De standaard-extensie van grafische files die via het JPEG-algoritme zijn gecomprimeerd. Zie J(E)PEG.

JTAG
Letterwoord van `Joint Test Action Group`, een internationaal comité van onderdelenfabrikanten, die een gestandaardiseerde manier heeft beschreven voor het `in-circuit` testen van onderdelen, IC`s, functieblokken, printen en volledige apparatuur. Deze methode heet BST, Boundary Scan Testing.

K-band
De frequentieband tussen 11 GHz en 36 GHz. Deze band wordt voornamelijk gebruikt voor niet openbaar verkeer, zoals satellietcommunicatie, communicatie met vliegtuigen, radio-astronomie, etc. Bovendien ligt in deze band de eerste spectraallijn van waterstofgas met een frequentie van 22,235 GHz. Lees ook L-band.

k-parameters
Een stel getallen, waarmee men de onderlinge relaties tussen de ingangs- en uitgangsgrootheden van een vierpool onder de vorm van wiskundige formules kan beschrijven, bijvoorbeeld: Iin = k21 * Uuit - k22 * Iuit De k-parameters maken deel uit van een vrij ingewikkelde wiskundige theorie, die de `wiskunde van tweepoorten` wordt genoemd. Via deze theorie kan men netwerken beschouwen als `zwarte doosjes` met twee ingangen en twee uitgangen. De relaties tussen deze in- en uitgangen kunnen beschreven worden door een reeks parameters, namelijk z, y, k en h.

K-signaal
Afkorting van `kleur-signaal`, het signaal dat bij het TV-systeem verantwoordelijk is voor de kleurinformatie. Dit signaal wordt op een heel ingenieuze manier verwerkt in de `gaten` van het helderheidssignaal (Y-signaal): de harmonischen van het K-signaal vallen precies in de open ruimten tussen de harmonischen van het helderheidssignaal, zie onderstaande figuur. Lees ook Kleurendraaggolf en Kleurenhulpdraaggolf.

K56FLEX-technologie
Een modem-technologie, waarmee in één richting snelheden tot 56 kbps (kilobit per seconde) over traditionele analoge telefoonlijnen mogelijk zijn. Deze technologie schijnt veelbelovend te zijn voor communicatie over het Internet. Traditionele analoge modem`s bieden een theoretische maximale datasnelheid van 33,6 kbps. De eindgebruiker-ster heeft een analoog V.34-modem, de digitale gegevens die vanuit zijn of haar computer worden verzonden worden eerst analoog gemoduleerd en dan via een analoge PTT-lijn naar een centrale verzonden. Alle Nederlandse centrales werken tegenwoordig echter digitaal. De analoge gegevens worden dus digitaal gecodeerd en via PTT-lijnen naar een tweede centrale verzonden. Hier worden de digitale gegevens weer omgezet in analoge signalen en via een analoge PTT-lijn naar de V.34-modem`s van de Internetprovider verstuurd. Daar worden zij weer omgezet in digitale codes en in de servers verwerkt. Al met al worden bij dit traditionele systeem dus nogal wat code-omzettingen gepleegd! Tussen een Internet-gebruiker-ster en een Internet-provider treedt in de meeste gevallen echter geen evenwichtige communicatie op. De provider zal veel meer gegevens naar de gebruiker-ster zenden dan de gebruiker-ster naar de provider. Het zou dus handig zijn als er een technologie ontwikkeld kon worden, die gebruik blijft maken van de traditionele analoge PTT-lijn tussen gebruiker-ster en centrale, maar die toch het verzenden van gegevens tussen Internet-provider en Internet-gebruiker-ster zou versnellen.

kB
Zie kbyte.

kb
Zie kbit.

kbit
210 bit, oftewel 1.024 bit, afgekort tot kb. Let op! 1 kb is iets heel anders dan 1 kB, zie bij kbyte. Lees ook: Mb.

kbps
Afkorting van `kilobit per seconde`, de eenheid waarmee men de snelheid van een telecommunicatieverbinding definieert. Geeft het aantal bit dat per seconde door de verbinding getransporteerd kan worden. Wordt ook voorgesteld door KBPS of kb-s.

kbyte
210 byte, oftewel 1.024 byte, afgekort tot kB. 1 kB is gelijk aan 8 kb, oftewel 8.192 bit. Lees ook: MB.

KHD
Afkorting van `Kleuren Hulp Draaggolf`. Een in een KTV-ontvanger opgewekte sinusgolf met een frequentie van 4,433.618.75 MHz, die wordt gebruikt om de bij het uitzenden onderdrukte kleurendraaggolf te herwinnen.

kHz
Afkorting van kilo-Hertz, 1.000 Hz. Lees ook k.

Kiespuls telefoon
Een telefoon, waarbij de nummers naar de centrale worden doorgezonden door het uitzenden van een aantal pulsen. Het aantal pulsen is gelijk aan het cijfer dat gekozen wordt. Het vereenvoudigde blokschema van een klassieke kiespuls telefoon is getekend in onderstaande figuur. De schakelaar GU is de hoornschakelaar. Deze is geopend zolang de hoorn op de haak ligt. In deze situatie is alleen de serieschakeling van de telefoonbel W en de condensator C op de aders a en b van de PTT-kabel aangesloten. De telefoon vormt de voor deze rustsituatie noodzakelijke capacitieve belasting. Neemt men de hoorn van de haak, dan sluit de schakelaar GU. Deze verbindt lijn a met het spreek-luistergedeelte dat links getekend is. De PTT-lijn wordt nu inductief belast door de trafo U. De gelijkstroomweerstand van deze spoel zorgt voor de noodzakelijke lijnstroom, zodat de centrale weet dat de hoorn van de haak is gehaald. Deze lijnstroom ligt tussen 17 en 60 mA, afhankelijk van het type telefoon toestel. De schakelaars NSA en NSU zijn verbonden met de kiesschijf. De schakelaar NSA is normaal geopend, de schakelaar NSU normaal gesloten. Als de schijf uit de ruststand wordt verdraaid sluit NSA. Deze schakelaar sluit dan het luister-spreekgedeelte kort, zodat de kiespulsen niet hoorbaar zijn in de hoorn. Bij het automatisch terug draaien van de schijf zal de schakelaar NSU een aantal keren kort openen. De lijnstroom wordt bij iedere opening onderbroken, zodat de kiespulsen op de lijn ontstaan. Het aantal openingen is gelijk aan het cijfer dat men heeft gedraaid.

Kiestoon telefoon
Een telefoon waarbij bij het kiezen van nummers audiofrequente toontjes op de PTT-lijn worden gezet. Deze kiestoontjes hebben voor iedere toets een welbepaalde gestandaardiseerde frequentie en kunnen in de centrale opgepikt worden om de juiste verbinding tot stand te brengen. In plaats van enkelvoudige toontjes die overeen komen met de cijfers worden toonparen gebruikt met dezelfde functie. Deze toonparen bestaan uit de som van twee verschillende frequenties. Van daar de naam `Dual Tone Multi Frequency` (DTMF). Deze toonparen worden aan de zendzijde (bijvoorbeeld in het telefoontoestel) opgewekt en aan de andere kant (meestal de centrale) gedetecteerd. Het kiessysteem met DTMF-signalen werd ontwikkeld door het Bell Laboratorium en in het midden van de jaren `60 in Amerika geïntroduceerd, waarna het als standaard werd aanbevolen door organisaties als: - CCITT (International Telephone and Telegraph Consultative Committee). - CEPT (Conference of European Postal Telecommunications Administrations). - NTTPC (Nippon Telegraph and Telephone). Het systeem werd dus wereldwijd geaccepteerd en is als dusdanig ook een wereldstandaard geworden. Het DTMF-signaal bestaat uit de optelling van twee signalen met frequenties in de spreekband. Eén van deze signalen wordt geselecteerd uit de `lage groep` en het andere uit de `hoge groep`. De lage groep bestaat uit vier frequenties: 697, 770, 852 en 941 Hz. De hoge groep heeft ook vier frequenties, namelijk 1.209, 1.336, 1.477 en 1.633 Hz. In onderstaande figuur wordt de verdeling van deze frequenties over de toetsen getoond.

Kilo
Een voorvoegsel waarmee een eenheid met 1.000 vermenigvuldigd wordt. 1 k-Ohm is gelijk aan 1.000 Ohm. Lees ook k.

Kilobyte
Zie kbyte.

Kilowattuur meter
Een instrument voor het meten van de elektrische arbeid, die in een installatie wordt verbruikt. De meter bevat, zie onderstaande figuur, een aluminium schijf S die op een as is gemonteerd en waaraan een mechanisch telwerk is gekoppeld. Aan weerszijden van de schijf zijn drie gelamelleerde kernen I, II en III gemonteerd. De kernen I en III dragen stroomspoelen, de kern II draagt een spanningsspoel. De wisselstromen in deze spoelen wekken magnetische velden op, die in de schijf wervelstromen doen ontstaan. De spoelen zijn zo geconstrueerd, dat er een faseverschil van 90 ° bestaat tussen de stromen die er doorheen vloeien. Het gevolg is dat ook de drie magnetische velden fasedraaiingen vertonen en de schijf wordt meegesleept in de richting van de faseverschuivingen. De schijf gaat dus draaien. De snelheid van de schijf is afhankelijk van de grootte van de magnetische velden en dus ook van de grootte van de stromen. De omwentelingssnelheid van de schijf is recht evenredig met het product Unet * Inet * cos phi en dus recht evenredig met het opgenomen vermogen van de verbruikers, die op de kilowattuur meter zijn aangesloten. In onderstaande figuur is een praktische uitvoering van een dergelijke meter voorgesteld.

Kinescoop
Een oude benaming voor de opnamebuis in een TV-camera.

Kirchhoff-wetten
Twee in 1847 opgestelde zeer belangrijke en fundamentele wetten die het gedrag van elektrische netwerken beschrijven. De eerste wet van Kirchhoff stelt dat in een knooppunt van een elektrisch circuit de som van de stromen die naar het knooppunt toelopen altijd gelijk is aan de som van de stromen die uit het knooppunt weglopen. In onderstaande figuur kan men dus stellen dat: i1 + i3 + i4 = i2 + i5 De tweede wat van Kirchhoff stelt dat in een gesloten lus van een elektrisch circuit de algebraïsche som van de aanwezige elektromotorische krachten E gelijk aan de algebraïsche som van de stroomsterkten i x de weerstanden R van elk van de onderdelen van de lus. Dit wordt toegelicht aan de hand van onderstaande figuur. Men doorloopt de gesloten lus in uurwijzerzin en maakt eerst de algebraïsche som van alle aanwezige elektromotorische krachten: -E2 + E3 - E5 Nadien doorloopt men de lus weer en maakt de algebraïsche som van alle (R*i)-termen: -i1R1 - i2R2 + i3R3 + i4R4 - i5R5 Men kan nu beide sommen aan elkaar gelijk stellen: SOM E = SOM [i * R] Door het toepassen van de twee wetten van Kirchhoff kan men elektrische circuits aanmerkelijk vereenvoudigen en alle stromen die door het circuit vloeien berekenen. Kent men de stromen, dan kan men natuurlijk via de wet van Ohm ook de spanningen berekenen.Kit
Deze Engelse aanduiding slaat meestal op een bouwpakket, waarin alle noodzakelijke onderdelen om een kompleet apparaat te bouwen zijn opgenomen, dus ook bijvoorbeeld de behuizing.

KPI
Afkorting van `Kernel Programming Interface`, een systeem waarmee men op het basisniveau van een interface (bijvoorbeeld Windows) programma`s kan ontwikkelen.

KTY-sensor
Een temperatuursensor (zie ook Vego`s IC data-base) op basis van silicium, met een groot bereik en vrij rechte karakteristiek. KTY-sensoren worden voornamelijk door Philips en door Siemens op de markt gebracht en worden in de industriële elektronica vaak toegepast voor het meten van proces-temperaturen. Een van de bekendste KTY-sensoren is de KTY10, zie onderstaande figuur, met een meetbereik van -50 °C tot +150 °C en een weerstandsvariatie over dit bereik van ongeveer 0,75 %-°C.

KV-diagram
Zie Karnaughmap.

LB
Letterwoord voor `Local Bus`, zie aldaar.

LC-afstemming
Een systeem om één bepaalde frequentie te selecteren uit een breed frequentiespectrum. De parallelle LC-kring, zie onderstaande figuur, heeft een eigen resonantiefrequentie fr. De impedantie van de kring is voor deze ene frequentie het hoogst. Het gevolg is dat de signaalspanning over de kring, dus tussen de punten A en B, voor deze ene frequentie het grootst zal zijn. Alle signalen uit het brede frequentiespectrum, die een frequentie van fr hebben, worden dus veel meer versterkt dan alle overige signalen. Op deze manier kan men met een LC-afstemming signalen met één welbepaalde frequentie uit een breed spectrum filteren.

LC-filter
Een laagdoorlaat filter, dat is samengesteld uit condensatoren in serie en spoelen in parallel. De werking berust op het feit dat de impedantie van een condensator stijgt naarmate de frequentie van het signaal daalt en de impedantie van een spoel daalt naarmate de frequentie daalt.

LC-ratio
De verhouding tussen capacitieve en inductieve impedantie in een afgestemde LC-kring.

LCC
Letterwoord voor `Leadless Chip Carrier`. Een behuizing voor IC`s, speciaal ontwikkeld voor het opnemen van IC`s in SMD-printplaten. Deze behuizingen hebben geen pennetjes, maar omgebogen clip`s (zie onderstaande figuur), die onder de behuizing eindigen. Naast het algemene begrip LCC kent men ook CLCC en PLCC, waarbij de C en de P staan voor respectievelijk `Ceramic` en `Plastic`.

LCD
Letterwoord voor `Liquid Crystal Display`, letterlijk vertaald `uitlezing met behulp van vloeibare kristallen`. De term `vloeibaar kristal` slaat op een bepaalde uitzonderlijke fysische toestand van sommige stoffen. Wil men de fundamentele werking van een liquid crystal display begrijpen, dan is het noodzakelijk eerst wat fysische achtergronden over het gedrag der materie te verduidelijken. De meeste chemische stoffen kennen drie zogenaamde aggregatietoestanden: vast, vloeibaar en gasvormig. Fysische werking In de vaste fase vormen de meeste stoffen kristallen. Dat betekent dat de moleculen waaruit de stof bestaat zich volgens strikt driedimensionale patronen ordenen in de stof. De enkelvoudige kristallen haken in elkaar en vormen zodoende zich in de ruimte periodisch herhalende kristalpatronen. Men heeft ontdekt dat er bepaalde organische verbindingen bestaan die een soort van vierde aggregatietoestand kennen. Deze bevindt deze zich tussen de vaste en de vloeibare fase en beslaat een gebied van maar enige tientallen graden. Deze toestand wordt `het vloeibare kristal` genoemd. In deze toestand zullen de moleculen hun kristalstructuren verlaten, maar zich nog niet ongestoord vrij door de stof bewegen. Afhankelijk van het soort stof zullen de moleculen tweedimensionale structuren aannemen met een specifieke vorm. Met onderscheidt drie verschillende molecuulstructuren bij stoffen die deze vloeibare kristal fase kennen: - stoffen met smectische fase; - stoffen met nematische fase; - stoffen met cholesterische fase.

LDR
Letterwoord voor `Light Dependent Resistor`. Lichtgevoelige weerstanden kunnen uit diverse materialen gemaakt worden. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van gesinterd cadmiumselenide of cadmiumsulfide, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan laatstgenoemde verbinding omdat deze zijn maximale gevoeligheid heeft voor de kleur waarbij ook het menselijke oog zijn maximale gevoeligheid heeft. Daarnaast worden echter ook bepaalde halfgeleiders gebruikt, zoals germanium, silicium, galliumarsenide en indiumantimoon. De lichtgevoeligheid kan worden verklaard doordat er, in de genoemde materialen, vrij veel beweeglijke ladingsdragers, gaten en elektronen, aanwezig zijn. De beweeglijkheid kan stijgen als de ladingsdragers energie absorberen van elektromagnetische straling die op het materiaal invalt. Voor het genereren van een `koppel`, een gat-elektron-combinatie, moet er echter wel een minimale energie noodzakelijk zijn. Deze minimale energie hangt af van het materiaal. De energie die elektromagnetische straling kan afstaan is onder meer afhankelijk van de frequentie. Deze energie wordt uitgedrukt in elektronvolt, eV. Vandaar dat LDR`s niet voor alle soorten licht even gevoelig zijn. In onderstaande figuur is getekend wat er in een LDR gebeurt als het onderdeel op een spanningsbron U wordt aangesloten. Als de LDR niet belicht wordt (links), dan zal er toch een zeer kleine stroom door de keten vloeien. De weerstand van de onbelichte LDR is dus zeer hoog. Deze stroom is het gevolg van spontane verplaatsing van ladingsdragers, onder meer als gevolg van thermische agitatie in het materiaal.

LDT
Letterwoord voor `Local Descriptor Table`. Een tabel met 8 byte lange descriptoren, die in de protected modus van Intel-processoren de segmenten van het geheugen beschrijft, die locaal zijn voor een bepaalde taak (task).

LDTR
Letterwoord voor `Local Descriptor Table Register`. Een register voor geheugenbeheer dat vanaf de 80286- processor wordt gebruikt en dat een selector bevat, die de descriptor voor de locale descriptor tabellen in de globale descriptor tabel aangeeft.

LF
Letterwoord voor `Laag Frequent`, in het algemeen de lettercombinatie waarmee alles wordt aangeduid dat iets te maken heeft met het verwerken van audio. Een LF-versterker is dus een versterker, die signalen met frequenties tussen 20 Hz en 20 kHz versterkt. Bij radiotoepassingen alle frequenties tussen 30 kHz en 300 kHz, overeen komend met golflengten tussen 104 m en 103 m.

LNB
Letterwoord voor `Low Noise Block`. De LNB is de eigenlijke antenne van een schotelinstallatie. Het door de schotel weerkaatste signaal wordt door het `feedhorn`-gedeelte van de LNB opgevangen en door de LNB zelf omgezet in een lager frequentie, zodat het signaal door een kabel aan de satellietontvanger kan worden gevoerd. De LNB staat in het brandpunt van de schotel en vangt het gebundelde elektrische signaal op. Het satellietfrequentiegebied kan dubbel gebruikt worden door de signalen in twee vlakken uit te zenden, horizontaal en verticaal. De digitale signalen komen dus horizontaal of verticaal bij een LNB aan. Een LNB moet nauwkeurig afgestemd worden om horizontale en verticale signalen van elkaar te kunnen scheiden. De kwaliteit van een LNB is van groot belang voor een goede ontvangst. Het ruisgetal van de LNB moet zo laag mogelijk zijn, bij voorkeur kleiner dan 1dB. Om de satellietsignalen vanaf de LNB verder te transporteren naar de ontvanger (decoder) moeten deze in frequentie verlaagd worden. De frequentie van de LO (local oscillator) wordt van de ontvangstfrequentie afgetrokken en de resulterende lage frequentie kan via een coaxkabel naar de decoder gevoerd worden. De `single` LNB is bedoeld voor de ontvangst van de signalen van één welbepaalde satelliet, zie onderstaande figuur.
Een `LNBF` bevat alle eigenschappen van een LNB, maar heeft daarbij een aangebouwde feedhorn en polarisatiekeuze. In een LNBF zitten twee antennes die elektrisch omschakelen tussen Horizontaal en Verticaal.

LP
Afkorting van Longplay, zie aldaar.

LPT
Benaming voor de vier toegestane parallelle interfaces of poorten in een PC: LPT1, LPT2, LPT3 en LPT4. De LPT-poorten worden voornamelijk gebruikt voor het aansturen van een printer. De moderne bi-directionele LPT-poorten kunnen bovendien ook gebruikt worden voor het aansturen van een scanner, een tape-drive, een ZIP-drive, een externe CD-ROM drive en zelfs harde schijven. De LPT-poorten zijn beschikbaar via 36-polige Centronics-connectoren, zie onderstaande figuur.
Er wordt gebruik gemaakt van positieve logica en TTL-compatibele signalen. De functie van de signalen is: DATA STROBE, pen 1 Aktief laag. Puls waarmee de computer aangeeft dat de data op de parallelle lijnen stabiel is. Dit signaal komt op z`n vroegst 0,5 µs nadat de data op de parallelle lijnen is gezet. De pulsduur ligt tussen 1,0 en 500 µs. Deze puls wordt doorgaans gebruikt om de data in de buffer van de printer in te klokken. DATA 1 tot en met 8, pennen 2 tot en met 9 Aktief hoog. Dit zijn de parallelle data-lijnen. ACKNLG, pen 10 Aktief laag. Acknowledge. Dit is een puls waarmee de printer aangeeft dat hij weer gereed is voor nieuwe data op de parallelle data lijnen. De duur van de puls is minimaai 10 µs. BUSY, pen 11 Aktief hoog. Hiermee geeft de printer aan of hij gereed is om nieuwe data te ontvangen. Hoog is niet gereed, laag is gereed. PE, pen 12 Aktief hoog. Printer (of Paper) empty. Hiermee kan de printer aangeven dat het papier op is. In de meeste printers gaat dit gepaard met het aktief blijven van het BUSY signaal.

LQ
Afkorting van `Letter Quality`, brief-kwaliteit. Een optie om oude naaldmatrix-printers kwalitatief hoogwaardige letters te laten afdrukken.

LSB
Letterwoord voor `Least Significant Bit`. Het minst belangrijke bit in een byte, dus het bit waarvan de waardeverandering van `L` naar `H` of omgekeerd de kleinste invloed heeft op het `binaire gewicht` van het byte. Volgens afspraak wordt het LSB altijd rechts in een byte genoteerd: MSB-X-X-X-X-X-X-LSB.

LSI
Letterwooord van Large Scale Integration, zie aldaar.

LZW-algoritme
Letterwoord voor `Lempel Ziv Welch`. Een in 1984 in eerste instantie voor UNIX ontwikkeld compressie-algoritme met als doel het verkleinen van de omvang van bestanden. Het algoritme zoekt steeds terug komende bitvolgorden in een file op, zet deze in een tabel en vervangt deze door kortere codes. De omvang van de tabel is beperkt, hetgeen er in de praktijk op neer komt dat het LZW-algoritme op een bepaald moment stopt met het vervangen van lange bitvolgorden door kortere.

MB
Afkorting voor Mega-byte, oftewel 1.048.576 byte.

Mb
Afkorting van Megabit, oftewel 1.048.576 bit.

MBB
Afkorting van `Make Before Break`. Een specificatie van een omschakelaar, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat bij het omschakelen éérst het nieuwe contact wordt gemaakt alvorens het oude verbroken wordt. Dit in tegenstelling tot BBM, waarbij het oude contact eerst wordt verbroken alvorens het nieuwe gemaakt wordt.

MCA
Afkorting van `Micro Channel Architecture`. Een door IBM ingevoerde architectuur voor PC`s, die gebruik maakte van de eigenschappen van 32 bit processoren. De bestaande standaard 16 bit ISA-bus was eenvoudigweg niet meer te rijmen met de mogelijkheden van snelle 32 bit processoren. IBM kwam in 1987 met een volstrekt nieuwe architectuur op de proppen, de zogenoemde `Micro Channel Architecture`, afgekort MCA. De MCA-architectuur werd in eerste instantie voor de 80286-processor met een 16 bit brede bus en in een uitgebreide vorm voor 80386- en 80486-processoren met een 32 bit bus gerealiseerd. Enige rol van betekenis heeft echter alleen de 32 bit variant van dit alternatief voor de ISA-architectuur gespeeld. Kenmerkend voor de MCA-architectuur waren een verbeterde moederbord architectuur, aanzienlijke verhoging van de geheugencapaciteit en rekenprestaties alsmede een optimalisering van de systeemcomponenten. Tegelijk met de invoering van het MCA-concept werd door IBM eveneens een nieuwe grafische standaard voor beelschermen in het leven geroepen, de (intussen alweer verbeterde) VGA-standaard (Video Graphics Array). Hoewel de MCA-architectuur tegenover de oude ISA-standaard een keur van voordelen biedt, is deze architectuur altijd onderwerp van diskussie geweest. Het is dan ook geen internationaal geaccepteerde standaard geworden! Voornaamste redenen daarvoor zijn vermoedelijk de incompatibiliteit en de totale breuk met de ISA-architectuur, waardoor de talloze in gebruik zijnde ISA-uitbreidingskaarten voor een MCA-PC volledig onbruikbaar waren.

MCGA
Letterwoord van `Multi Color Graphic Adapter`. Een van de vele video-standaarden die zijn ontwikkeld voor het aansturen van de monitor van een PC. De MCGA was een verbetering van de oude CGA-standaard. Deze standaard bezit naast de vereiste videohardware nog een 16 kB grote, in statische RAM uitgevoerde, tekengenerator en een beeldschermbuffer van 64 kB. Ondanks deze extra toeters en bellen kon men ook niet meer dan 320 x 200 pixels op het beeldscherm aansturen maar dan wel in 256 kleuren. Neemt men echter genoegen met 16 kleuren uit een palet van 256 kleuren dan brengt de MCGA-kaart 640 x 400 pixels op het beeldscherm. Een MCGA-kaart kon gebruikt worden in combinatie met een groot aantal monitoren. De meest gebruikte monitor bij de MCGA-kaart was een RGB-monitor. Bij een RGB-monitor worden de signalen voor de drie basiskleuren rood, groen en blauw ieder apart door een kabeltje naar de monitor gestuurd. Een andere veel voorkomende MCGA-monitor was de monochroom-RGB-monitor, hierbij worden de kleuren omgezet door op het beeldscherm verschillende gradaties grijs te tonen.

MCT
Letterwoord voor `MOS Controlled Thyristor`. Een schakelelement voor het schakelen van wisselspanningen dat de eigenschappen van een MOS-transistor combineert met de eigenschappen van een thyristor. De ingang is dus hoogohmig en vereist extreem weinig aansturingsvermogen.

MD-kern
Een speciale uitvoering van de M-kern voor transformatoren, waarbij de ene luchtspleet van het M-blik vervangen is door twee schuine luchtspleten, zie onderstaande figuur.
Ook bij deze kernen worden de blikken om en om gestapeld, zodat er geen volledig vrije luchtspleet ontstaat. De MD-kern is niet geheel vierkantvormig, de lengte is iets groter dan de breedte. Voor de codering wordt gebruik gemaakt van de breedte en de hoogte in mm: MD 74-32 betekent dus een blikpakket met een breedte van 74 mm en een hoogte van 32 mm.

MDA
Letterwoord van `Monochrome Display Adapter`. Een grafische kaart die in de oudheid in gebruik was voor het aansturen van de monitor van een PC. De allereerste PC`s werden met deze door IBM ontwikkelde standaard uitgerust. Kenmerk van de MDA is dat hij alleen in staat is tot het weergeven van karakters. Grafische afbeeldingen weergeven was er dus niet bij! Wel was de kwaliteit van de karakters uitstekend, omdat voor ieder karakter een matrix van 9 bij 14 pixels ter beschikking stond. Daarnaast kon de MDA alleen monochromatisch werken, er konden dus geen kleuren worden gegenereerd. De MDA had een eigen geheugen van 4 kB nodig voor het bewaren van de gegevens van een scherm. Dit geheugen werd geleend van het systeemgeheugen en wel op segment B000hex. Een eigen BIOS was niet aanwezig, de routines voor het aansturen van de beeldscherm elektronica waren vastgelegd in het hoofd-BIOS van de PC zélf. Als videocontroller werd gebruik gemaakt van de 6845, die via de poortadressen 3B0hex tot en met 3BFhex werd aangesproken. De resolutie bedroeg 350 lijnen van ieder 720 pixels. Er werden 50 beelden per seconde geschreven, waaruit men kan berekenen dat de horizontale sync-frequentie gelijk was aan 18.432 kHz. Om een en ander zonder vervorming op het beeldscherm te krijgen moest de videoversterker van de monitor een bandbreedte van 16,257 MHz hebben. Vergeleken met de standaard bandbreedte van 5 MHz van een TV was dat dus al een hele uitdaging voor de monitorontwerpers!

MDR-weerstand
Weerstand, waarvan de waarde afhankelijk is van een magnetisch veld. De werking van deze onderdelen berust op het Gauss-effect. Als men een stroomvoerende geleider loodrecht in een magnetisch veld brengt, dan zal dit veld proberen de ladingsdragers te laten afwijken van hun baan door de geleider. Daardoor ontstaat een verschuiving van het stroompad door de geleider, waardoor de geleidende doorsnede kleiner wordt en de weerstand toeneemt. Een heel bruikbare grondstof voor de fabricage van MDR`s is InSb-NiSb, indiumantimonide-nikkelantimonide, een halfgeleidend materiaal. Het genoemde materiaal wordt onder de vorm van een meander op een ceramisch substraat aangebracht, zie onderstaande figuur.
Philips maakt echter gebruik van permalloy (een legering van ijzer en nikkel) dat op een siliciumsubstraat wordt aangebracht. Er worden goudbanen tussen de permalloy-stroken aangebracht. Omdat goud veel minder last heeft van het Gauss-effect dan permalloy wordt de stroomrichting nog meer afgebogen. De stroom loopt als het ware zigzag door de geleider. Philips brengt MDR`s op de markt, waarin vier identieke weerstanden op één substraat zijn opgenomen en geschakeld als brug van Wheatstone. Hierdoor wordt niet alleen een grotere gevoeligheid bereikt, maar wordt de MDR ook minder gevoelig voor invloeden van de omgevingstemperatuur en verloopt de karakteristiek meer lineair. Een in de praktijk vaak toegepaste MDR als de FP17-D500E heeft een basisweerstand van 500 Ohm. De maximale weerstandsvariatie bedraagt een factor 15, de maximaal toelaatbare spanning over het onderdeel is 100 V.

MF
Afkorting van `Midden Frequentie`. De verschilfrequentie die ontstaat als men de ontvangst-frequentie van een radio, TV of radar mengt met de frequentie van de locale oscillator. De MF blijft constant bij het afstemmen van de ontvanger op een andere zender. De meeste apparaten maken gebruik van onderstaande gestandaardiseerde MF`s: - AM-ontvangers: 455 kHz; - FM-ontvangers: 10,7 MHz; - TV-beeld: 38,9 MHz; - TV-geluid: 33,4 MHz; - TV-hulpdraaggolf: 34,47 MHz; - Radar: 30 MHz of 60 MHz; - Breedband-ontvangers: 70 MHz.

MF II toetsenbord
Tegenwoordig hét standaard toetsenbord van iedere PC. Het AT-toetsenbord werd opgevolgd door het zogenoemde MF II toetsenbord. Dit toetsenbord werd uitgebreid met de functietoetsen F11 en F12 (die helaas nauwelijks door software worden gebruikt) en bovendien werden de besturingstoetsen opgenomen in een extra toetsenblokje. De 12 functietoetsen werden boven aan het toetsenbord op een rijtje geplaatst. Bovendien werden de vier cursortoetsen ook nog eens gegroepeerd en werden er dubbele `Alt`-, `Ctrl`- en `Shift`-toetsen opgenomen. Ook de toetsen `Print Screen` en `Pause` zijn kenmerkend voor een MF II toetsenbord. Ook de drie LED`s, waarmee de status van `Caps Lock`, `Num Lock` en `Scroll Lock` wordt aangegeven, werden ingevoerd bij de introductie van het MF II toetsenbord. Elektronisch bekeken zijn er weinig verschillen tussen dit toetsenbord en zijn voorganger AT.

MFM-codering
Afkorting van `Modified Frequency Modulation`. Een systeem dat wordt gebruikt bij de data-opslag op floppy en harde schijf. Bij het MFM-systeem wordt een hogere opslagcapaciteit verkregen doordat men de in feite overbodige informatie van de klokpulsen niet op de schijf zet. Het principe wordt toegelicht aan de hand van de grafieken in onderstaande figuur.
MFM werkt met een klokperiode van slechts 2 µs. Het kloksignaal wordt in een fasecomparator vergeleken met de gesynchroniseerde seriële datastroom die door de interface wordt aangeleverd. De uitgang van de fasecomparator levert een signaal dat in fase is met de klok als de datastroom `H` is en in tegenfase is met de klok als de datastroom `L` is. Dat heeft tot gevolg dat de richting van de flanken van het uitgangssignaal gelijk is aan de richting van de flanken van het kloksignaal bij hoge informatie en tegengesteld bij lage informatie. Dit fasegemoduleerde signaal stuurt de spanning naar een stroomomzetter die de stroompulsen voor het opwekken van het magnetisch veld rond de kopspoel genereert. Bij het terug lezen van de informatie van de schijf wordt gebruik gemaakt van een PLL-systeem. Een oscillator wordt fasegekoppeld aan de referentiebits in de `gaten` op de schijf. Het van de schijf herwonnen elektrische signaal wordt in een fasevergelijker met dit oscillatorsignaal vergeleken. Deze schakeling vergelijkt de richting van de achterflanken van de twee signalen en kan op deze vrij eenvoudige manier besluiten of er een hoog dan wel een laag signaal gegenereerd moet worden.

MHEG-5
Letterwoord voor `Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group`. Een open standaard voor het versturen van hypermedia-informatie (tekst, geluid, beeld, etc.) tussen low-cost platformen.

Mho
Een verouderde eenheid voor de elektrische grootheid geleidbaarheid. Tegenwoordig wordt hiervoor de Siemens gebruikt. De geleidbaarheid is het omgekeerde van de weerstand: geleidbaarheid = 1-weerstand.

MHTL
Letterwoord van `Micro House Technical Library`. Een ondertussen beroemde Engelstalige technische referentie-bijbel die op CD-ROM bij Novell NetWare geleverd wordt en die bestaat uit de volgende onderdelen: - de encyclopedie van de moederborden; - de encyclopedie van de harde schijven; - de netwerk interface technische handleiding; - de encyclopedie van I-O-kaarten. Iedere publicatie bevat een groot aantal achtergrond artikelen, referentielijsten en uitgebreide technische specificaties van honderden moederborden, harde schijven en uitbreidingskaarten.

MJPEG
Afkorting van `Moving JPEG`. Een compressietechniek die werd toegepast bij video. Ieder frame van de videosequentie werd volgens de normen van JPEG gecomprimeerd en in de datastroom gevoegd. MJPEG werd vaak gebruikt in video-grabbers, PC-kaarten waarop men een videocamera kon aansluiten en die de beelden in real time bewerkten. MJPEG is echter nooit gestandaardiseerd, hetgeen de verspreiding van het systeem niet ten goede kwam. Bovendien is MJPEG nu achterhaald, omdat men tegenwoordig met MPEG-compressie werkt.

MKS
Afkorting van `Meter, Kilogram, Seconde`. Een eenhedenstelsel, waarin alle eenheden worden uitgedrukt in de drie fundamentele grootheden van de natuurkunde: lengte (meter), massa (kilogram) en tijd (seconde). Verder gebruikt men de afgeleide grootheden elektrische stroom (Ampère) en temperatuur (graden Kelvin). In het MKS-stelsel wordt de eenheid van elektrisch potentiaal, de Volt, uitgedrukt als kg.m2-A.s3. Lees ook Absoluut eenhedensysteem.

MMP
Afkorting van `MultiMedia Protection Protocol`. Een code, die in de datastroom van MP3-audio wordt verweven en die copyrightinformatie bevat. De voorspelde groei in de verspreiding van MP3-gecodeerde audio-informatie via algemeen toegankelijke kanalen als het Internet heeft auteursrechtelijke consequenties. Muziek valt onder de auteurswet en mag niet zomaar gratis verspreid worden. Om dit probleem te ondervangen hebben de ontwerpers van MP3 MMP ingevoerd. Dit protocol heeft de onderstaande opties: Unlocking playback: MP3-files kunnen zonder enige beperking worden afgespeeld op de eigen PC-configuratie. Copyright Protection: De audiodata kunnen voorzien worden van een bepaalde code, waardoor zij alleen in `real time` van een server naar een client kunnen worden gestuurd voor weergave in een WWW-browser, maar waarbij het onmogelijk is de datastroom op te slaan op de harde schijf van de client. Title Associated Data: De MP3-code wordt voorzien van gegevens over componist, uitvoerende(n) en auteursrechten. Deze gegevens worden in het venster van de MP3-player zichtbaar. Expire Date: Een uiterste gebruiksdatum kan in de MP3-data verweven worden. Nadien kan de file niet meer afgespeeld worden. Opticom heeft een zogenoemde `MMP-tagger` ontwikkeld, die de MMP-gegevens in een MP3-stroom kan verwerken.

MMU
Afkorting van `Memory Management Unit`, een schakeling die virtueel geheugen en mapping naar dit geheugen ondersteunt en uitvoert. De voornaamste taak van een MMU is het vertalen van virtuele geheugenlocaties van de processor naar fysisch locaties die in het `echte` geheugen bestaan.

MMX
Afkorting van `MultiMedia eXtensions`. en technologie die geïntroduceerd werd bij de Pentium-processoren en tot doel heeft het versnellen van Multimedia-applicaties op de PC. De MMX-technologie is een uitbreiding op de bestaande Intel Architecture (IA) instructieset. Deze technologie maakt gebruik van een single-instruction, multiple-data techniek, waardoor meerdere data-elementen parallel worden verwerkt. De MMX-instructieset bevat 57 nieuwe opcodes, terwijl een nieuw 64 bit quadword data-type wordt gebruikt (zie onderstaande figuur). De MMX-instructies kunnen werken met groepen van acht bytes, vier woorden en twee dubbelwoorden. Deze groepen van 64 bit worden gepakte data genoemd. Dezelfde 64 bit data kan worden behandeld als één van de gepakte data-typen, waarbij de soort berekening afhankelijk is van de instructie. De PADDB (Add Packed Bytes) instructie telt bijvoorbeeld twee groepen van acht gepakte bytes bij elkaar op. De PADDW (Add Packed Words) instructie, die gepakte woorden optelt, zou met dezelfde 64 bit als de PADDB instructie kunnen werken, waarbij de 64 bit worden behandeld als vier 16 bit brede woorden.
Daarnaast zijn er acht nieuwe 64 bit MMX-registers, die stuk voor stuk direkt geadresseerd kunnen worden en genummerd zijn van MM0 tot en met MM7. De inhoud van deze registers wordt door het bedrijfssysteem op dezelfde manier behandeld als floating-point data. De MMX-registers worden gebruikt voor berekeningen aan data. Ze kunnen niet worden gebruikt om geheugen te adresseren; het adresseren gebeurt door de integer-registers en standaard IA adresseermodes toe te passen.

Mnemonic
Een woord dat een ander begrip vervangt en dat beter onthouden kan worden dan het oorspronkelijke begrip. Zo hebben de meeste machinecode instructies een mnemonic. Maar ook de niet-te-printen karakters van ASCII maken gebruik van mnemonic`s: NAK, ESC en DEL zijn mnemonic`s voor de moeilijker te onthouden numerieke ASCII- codes.

MP-condensator
Afkorting van `Metaal-Papier`-condensator. Een condensator die is samengesteld uit een zeer dun speciaal voorbereide strook papier als diëlektricum, waar aan weerszijden een dunne laag metaal is opgedampt. Deze twee stroken metaal vormen de twee platen van de condensator. MP-condensatoren worden ingebed in een kunststof behuizing, zie onderstaande figuur, en verzonken in een epoxy hars. Dergelijke condensatoren worden voornamelijk gebruikt in hoogspanningsschakelingen, zoals ontstoornetwerken en hebben werkspanningen tot 630 V.

MP3
Een door het Duitse `Fraunhofer Institut`, in samenwerking met de Universiteit van Erlangen, ontwikkeld compressie-algorite voor digitaal geluid. MP3, met als officiële naam `MPEG Audio Layer-3`, is in staat de omvang van WAV-files met een factor 10 tot 12 te reduceren, zonder merkbaar kwaliteitsverlies. Door WAV-bestanden om te zetten in MP3, daalt de datasnelheid dus tot gemiddeld 117,7 kb-s. Schakelt men twee ISDN-kanalen `parallel` dan ontstaat een doorvoercapaciteit van 128 kb-s en kan men deze MP3-bestanden dus in `real time` transporteren. Neemt men genoegen met mindere kwaliteit of wil men alleen gesproken tekst in telefoonkwaliteit verzenden, dan kan MP3 de gegevensstroom van WAV zelfs met een factor 96 reduceren! Het gevolg is dat men spraak via het zeer trage Internet in `real time` kan versturen en afspelen. Voor de meeste WWW-browsers zijn reeds plug-in`s in de handel, die toelaten deze audio-files in `real time` af te spelen, dus terwijl een WWW-pagina geladen wordt. De compressieschema`s die worden toegepast bij MP3 zijn niet nieuw. In feite wordt gebruik gemaakt van de door Philips ontwikkelde techniek van PASC, toegepast bij het DCC-systeem en van ingewikkelde wiskundige technieken, toegepast bij de video-codering van MPEG. De combinatie van beide technieken is echter uniek en levert spectaculaire resultaten op! De data-reductie volgens MP3 is gebaseerd op de onderstaande principes: - de drempelwaarde van het menselijke gehoor; - invoeren van sub-banden; - het maskeereffect van het menselijke gehoor; - adaptive bit allocation; - middeling van het gemiddelde niveau; - discrete cosinus transformatie; - run length codering; - entropie-codering; - frequentie-begrenzing.

MPEG
Letterwoord van `Moving Picture Expert Group`. Een internationale standaard voor het verwerken van audio- en videogegevens met een hoge compressiegraad. MPEG word gebruikt bij Video-CD en DVD. MPEG borduurt verder op de technologieën van de JPEG-technologie. Het grote verschil tussen JPEG en MPEG is dat JPEG beeldje voor beeldje comprimeert, zonder rekening te houden met de samenstelling van een vorig en-of volgend beeldje. MPEG doet dat wél en bereikt een zeer grote datareductie door alle gegevens die hetzelfde zijn in opeenvolgende beeldjes simpelweg te negeren, of beter uitgedrukt, maar één keer te comprimeren en te verzenden in een zogenoemd referentiebeeld. Nadien worden alleen de verschillen tussen opeenvolgende beeldjes opgezocht en verzonden in verschilbeeldjes. Deze techniek noemt men `motion compensation` en het zal wel duidelijk zijn dat hierdoor een immense datareductie wordt verkregen. Nadat de originele videobeeldjes op deze manier zijn omgezet in weinig (omvangrijke) referentiebeeldjes en veel (minder omvangrijke) verschilbeeldjes worden op sommige beeldjes de JPEG-algoritmen losgelaten. Hierbij heeft men gekozen voor de lossy techniek, omdat het kwaliteitsverlies bij bewegende beelden nog veel minder opvalt dan bij statische beelden. Door een combinatie van de `lossy`-JPEG techniek en de `motion compensation`-MPEG techniek en enige compromissen wat betreft resolutie en kleursamenstelling van het beeld is men in staat video die bestaat uit maximaal 30 beeldjes per seconde te verzenden met een datastroom van maximaal 1,2 Mbit-s.

MPU
Afkorting van `Micro Processor Unit`, een alternatieve benaming voor een microprocessor die vaak in Amerikaanse blokschema`s wordt toegepast.

MR-technologie
Een moderne technologie die wordt toegepast bij de fabricage van koppen voor harde schijven. De afkorting MR is afgeleid van het woord `magneto-resitief`. Sommige stoffen hebben de eigenschap dat zij hun soortelijke weerstand veranderen onder invloed van een magnetisch veld. Dit fysische verschijnsel staat ook bekend als `Hall-effect`. Weerstandsvariaties tot 2 % kunnen, zelfs bij de zeer zwakke magnetische velden die bij harde schijven aan de orde zijn, gemakkelijk gegenereerd en nadien gededecteerd worden. MR-koppen die volgens het beschreven principe werken, zijn in feite samengesteld uit twee verschillende systemen. Voor het schrijven van de signalen worden nog steeds inductieve koppen gebruikt, opgebouwd volgens de dunne-film technologie. Voor het lezen wordt echter een magneto-resitieve kop gebruikt. In onderstaande figuur is een schematische voorstelling van de samenstelling van een dergelijke kop getekend.
Het MR-element is slechts 30 nm dik, oftewel 0,000.000.030 meter! Dank zij deze kleine afmeting is het element veel beter in staat de magnetische informatie uit zeer smalle sporen af te lezen dan de traditionele inductieve leeskoppen. Uit natuurkundige overwegingen moet het MR-element op hetzelfde elektrische potentiaal staan als het oppervlak van de schijf. Is dat niet het geval, dan zouden er bij een `headcrash`, het verschijnsel dat de kop te pletter slaat op de schijf, grote stromen gaan lopen tussen schijfoppervlak en kop, hetgeen tot vernietiging van het MR-element zou kunnen voeren.

MS-DOS
Afkorting van `MicroSoft Disk Operating System`. Hét bedrijfssysteem waarmee de PC én MicroSoft groot zijn geworden. De allereerste versie van MS-DOS werd binnen zes weken ontwikkeld en was in grote mate een cloon van het CP-M bedrijfssysteem, omgezet naar Intel`s 8088 processor. MS-DOS is in alle versies in basis een single user bedrijfssysteem dat maar één programma tegelijkertijd kan uitvoeren en dat slechts 1 MB geheugen kan aanspreken. Hiervan staat 640 kB ter beschikking voor de applicatie die op een bepaald moment gestart is. Bij de eerste versies was een aantal MS-DOS commando`s directe aanroepen naar instructies uit het bijgeleverde MS-BASIC. Door het zowel door Intel als MicroSoft gehanteerde compatibliteitsprincipe zijn ook de moderne versies van MS-DOS niet veel beter dan de allereerste. Met het op de markt verschijnen van Windows 95 werd voor het eerst de automatische koppeling `PC-MS-DOS` doorbroken.

MSI
Letterwoord van `Medium Scale Integration`. Men spreekt van MSI als er meer dan tien, maar minder dan 100 poorten worden geïntegreerd of als een geheugenchip tot 1.024 bits kan bevatten.

MSPS
Afkorting van `Million Samples Per Second`. Een eenheid die wordt gebruikt bij analoog naar digitaal omzetters en die beschrijft hoeveel digitale monsters de schakeling per seconde van het analoge ingangssignaal maakt.

MSW
Afkorting van `Machine Status Woord`. Een stuur- en status-register van de 80286-processor, bestemd voor de protected mode.

MSX
Afkorting van `MicroSoft eXtended`. Een door MicroSoft ontwikkeld bedrijfssysteem voor de MSX-computers. MSX was een poging om tot een internationale standaard te komen voor huiscomputers. De markt werd immers verdeeld tussen volledig incompatibele apparaten als Sinclairs Spectrum, Commodores C64 en de Atari-computers. Onder leiding van Philips en Sony werd een internationaal consortium opgericht met als doel het formuleren van een hardware- en software-standaard voor huiscomputers. MSX lijkt nogal op MS-DOS en werd vergezeld door MSX-BASIC, een uiterst krachtige BASIC programmeertaal. MSX is echter nooit echt doorgebroken op het laatst bracht alleen Philips nog nieuwe apparatuur op de markt, onder andere de MSX-2 computer met 128 B geheugen.

MTBF
Afkorting van `Mean Time Between Failures`, de gemiddelde tijdsduur tussen defecten. MTBF geeft de gemiddelde tijd aan tussen twee defecten die leiden tot het uit bedrijf zijn van het betreffende apparaat. MTBF wordt bijvoorbeeld gebruikt als kwaliteitsbeoordeling van harde schijven.

N channel FET
Afgekort tot NFET. Een FET waarbij de gate is aangesloten op een type-P materiaal dat is aangebracht in een type-N materiaal dat de source en drain verbindt, zie onderstaande figuur.
De werking van het onderdeel berust op het aanbrengen van een negatieve spanning op de gate ten opzichte van de source. Hierdoor ontstaat er rond de gate een zogenoemde verarmingszône die min of meer diep in het kanaal tussen source en drain doordringt. De geleiding tussen source en drain kan dus gevarieerd worden door de spanning op de gate. Bij een voldoende negatieve spanning op de gate blokkeert de verarmingszône het volledige kanaal, waardoor de FET volledig wordt afgeknepen en er geen stroom tussen source en drain kan vloeien. Het symbool van een NFET is getekend in onderstaande figuur.

n laag
Een halfgeleidende laag waarin de vrije ladingsdragers voorkomen onder de vorm van elektronen. Dit in tegenstelling tot een p laag, waarin de vrije ladingsdragers aanwezig zijn onder de vorm van gaten.

NBFM
Letterwoord voor `Narrow Band Frequency Modulation`. Een modulatiesysteem waarbij de maximale frequentie-afwijking gelijk is aan de modulatiefrequentie. Wordt een draaggolf van 1 MHz gemoduleerd met een signaal met een frequentie van 1 kHz, dan zal het totale frequentiespectrum lopen van 999,9 kHz tot 1,001 MHz.

NC
Afkorting van `Normally Closed`. Een schakelaarcontact dat in rusttoestand gesloten is. Bij relaiscontacten betekent dit dat het contact gesloten is als de spoel van het relais niet bekrachtigd is.

NCSA
Letterwoord van `National Center for Supercomputing Applications`. Het software laboratorium waar de eerste gebruikersvriendelijke Internet-browser Mosaic werd ontworpen en waarmee de basis werd gelegd tot het wereldwijde succes van het Internet. Mosaic werd commercieel geëxploiteerd door CompuServe.

NFET
Letterwoord van `N channel junction Field Effect Transistor`, zie aldaar.

NFS
Letterwoord voor `Network File System`. zie aldaar.

NLQ
Letterwoord van `Nearly Letter Quality`. Een optie die bij matrixprinters wordt gebruikt en waarbij de printerkop twee maal over een tekstregel wordt gestuurd. Bij de tweede printgang wordt het papier echter iets verschoven, waardoor het per definitie rafelige letterbeeld van een dergelijke printer iets beter wordt, zie onderstaande figuur.