Kopie van `ZeeInZicht, digitale encyclopedie voor de wadden, kust en Noordzee`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ZeeInZicht, digitale encyclopedie voor de wadden, kust en Noordzee
Categorie: Milieu > Zee
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 74


Akkerbouw
Akkerbouw Door talloze factoren, onder andere de veepest, zijn de Groninger boeren, vooral in de 19e eeuw, overgegaan op de akkerbouw. Vooral de lichtere kleigronden waren hier uitermate geschikt voor. Aan gewassen als tarwe, gerst, koolzaad en suikerbieten had men een goed, zo niet weelderig bestaan. Kapitale boerderijen sieren nog steeds in het oude kweldergebied het landschap. Vooral in dorpen als Warffum en Usquert, Beerta en Finsterwolde is te zien hoe goed het de akkerbouwers voor de wind ging in de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw. Op akkerbouw- boerderijen was veel meer personeel nodig dan op veebedrijven. Ook dit heeft z`n weerslag in het landschap door het ontstaan van kleine arbeidersdorpen als Kruisweg, Broek en Kleine Huisjes, allemaal in de buurt van Pieterburen. De laatste tientallen jaren gaat het minder met de akkerbouw. Veel boeren gaan weer over op veeteelt. Ook zoekt men het wel in de bollenteelt. Vooral in de buurt van Kloosterburen ziet men in voorjaar en vroege zomer de kleurige patronen van de bloembollenteelt.

Akkerbouw
Akkerbouw In de geschiedenis van de landbouw op Ameland was het verbouwen van gewassen alleen bedoeld voor eigen levensonderhoud en als voedergewas voor het vee. Op de hoge zandgronden achter de duinen, beschermd tegen het bij hoge vloed binnendringend zeewater, ontstonden nederzettingen, de Markegenootschappen, met gemengde veeteeltbedrijfjes. Een Markegenootschap was een sociale eenheid met bestuur en regelementen, waarin o.a. de beweiding was geregeld. Die eerste landbouwers hadden de beschikking over 3 soorten grond: - De lage zand en veengronden, miede of hooiland genoemd, voor de hooiwinning. - De duinen en de schrale buitengebieden: gemeenschappelijk weidegebied voor het vee. Oudste cultuurgebiedOp de hoge zandgronden, dicht bij de dorpen, werden de akkertjes aangelegd. Iedere landbouwer bezat een of meer perceeltjes met voornamelijk de voede

Akkerbouw
Akkerbouw Akkerbouw vindt vooral plaats op de vruchtbare kleigronden. In het Deense kustgebied en in Groningen zijn de grootste akkerbouwgebieden. In Denemarken vindt vooral graanproductie plaats. Tarwe en gerst vormen hier de hoofdmoot. In Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen domineert ook de graanteelt op het bouwland. De teelt van voedermais neemt een steeds grotere plaats in. In Groningen vindt men vooral suikerbieten- en aardappelteelt. Het aandeel graan is hier relatief laag. In het westelijk gedeelte van de waddenregio (Noord-Holland en Texel) vindt een bijzondere vorm van akkerbouw plaats. De zanderige gronden aan de binnenduinrand zijn uitermate geschikt voor de teelt van bloembollen. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om tulpen, narcissen, lelies en krokussen.

Akkerbouw in Noord-Friesland
Akkerbouw in Noord-Friesland Het grootste deel van de akkergrond in Friesland wordt gebruikt voor snijmais. Op de tweede plaats staat de teelt van pootaardappels en consumptieaardappels en de derde plaats graan, met name wintertarwe en zomergerst. In 1990 was mais nog lang niet zo belangrijk, toen werden er vooral aardappels verbouwd.

Akkerbouw op Texel
Akkerbouw op Texel De akkerbouw op Texel concentreert zich voornamelijk in de jonge polders Eijerland, het Noorden en Prins Hendrik. Naast de klassieke teelten van aardappelen, granen en bieten is de vollegronds-groententeelt sterk in opkomst. Winterbloemkool kan hier goed worden geteeld vanwege het extra zachte klimaat. Ook de teelt van asperges neemt in omvang toe. Akkers die zijn ingezaaid met de groenbemester Phacelia zijn tijdens de bloei erg in trek bij de honingbijen.

Akoestische verontreiniging
Akoestische verontreiniging Naast alle andere invloeden op de zee kan ook geluid een bron van vervuiling op zee zijn. In de wereld onder water speelt geluid een andere, en soms belangrijkere, rol dan boven de zeespiegel. Uit recent onderzoek blijkt dat lawaai van scheepsmotoren en schokgolven die worden gebruikt bij geologisch onderzoek wel eens meer invloed kunnen hebben op het zeeleven dan men tot nu toe dacht. Het is onder normale omstandigheden vrij stil onder de zeespiegel. Veel zeedieren, zoals kreeftachtigen, vissen en zeezoogdieren, maken allerlei geluiden, die bij elkaar een geluidsniveau van ongeveer 40 decibel veroorzaken.Geluid gedraagt zich in het water anders dan in de lucht. Het plant zich vijf keer zo snel voort en draagt ook veel verder omdat er weinig obstakels zijn. Veel zeedieren maken daar dan ook dankbaar gebruik van. Zij gebruiken geluid (en vooral ook de echo`s) voor het opsporen van prooien, voor het waarnemen van obstakels als er geen licht is en voor hun onderling contact. De tandwalvissen (dolfijnen, bruinvissen en potvissen) zijn hier grootmeesters in: zij leven in een geluidswereld, zoals mensen in een visuele wereld, en honden vooral in een geurwereld leven. Maar ook baleinwalvissen communiceren met geluidssignalen over enorme afstanden met elkaar. Akoestische mistDe rust onder water wordt soms verstoord door natuurlijke omstandigheden. Vooral in de kustwateren kan een flinke storm of een hevige regenbui leiden tot een verhoging van het geluidsniveau tot zo`n 75 decibel.

Ameland
Ameland natuur geschiedenis landbouw en visserij recreatiemilieuzaken musea Natuurcentrum Ameland

Ameland in de Middeleeuwen
Ameland in de Middeleeuwen Vanaf de Middeleeuwen ontstonden op Ameland op de hoge zandgronden achter de duinen beschermd tegen de stormvloeden van zee kleine nederzettinkjes. De bewoners hadden wat vee en leefden van het verbouwen van gewassen en visvangst. Het werden Markegenootschappen genoemd. Zo`n genootschap was een sociale eenheid met bestuur en regels. In die regels was o.a. de beweiding geregeld. Rondom de nederzettingen had iedere volwassen man een of meer akkertjes. De gewassen die werden verbouwd waren voornamelijk gerst en rogge en aardappelen. Het diende niet alleen als voedsel voor de bewoners maar ook voor het vee. Dat liep gezamenlijk op de schrale buitengebieden langs de Waddenzee en in de duinen. Het gebied tussen de bouwgrond en de buitenweiden werd als hooiland gebruikt. Het vee mocht daar alleen in het najaar en de winter grazen (wanneer er niet geoogst werd). De buitengebieden waren dan onbruikbaar door voortdurende overstromingen. Om de gewassen te beschermen tegen het loslopende vee, waren de akkertjes omgeven door veekerende dijkjes van zand en plaggen. Ook de dorpjes waren op die manier afgesloten voor het vee. De woonstee van die vroege bewoners moet er ongeveer uit hebben gezien als een Hallehuis (vroegste boerderij in het noorden van Nederland door terpafgravingen in kaart gebracht). `n Hallehuis bestond uit een langwerpige ruimte met aan de ene kant aan beide zijden stallen en in het andere deel een vuurplaats, opslagruimte voor de oogst en woonruimte voor de familie.

Amelander milieuzaken
Amelander milieuzaken De Vleet behandelt de watervoorziening, aardgaswinning, verkeer en vervoer en het afvalbeheer op Ameland.

Amerikaanse boormossel
Amerikaanse boormossel De Amerikaanse boormossel is een langgerekte, witte, tot 7 centimeter lange schelp. Deze soort werd aan het eind van de 19de eeuw in het zuidoosten van de Noordzee geïntroduceerd. De soort boort zich in stukken hout en veen met de getande ribbels. Ook de andere boormosselsoorten hebben deze leefwijze, al zijn de soorten niet verwant. De Amerikaanse boormossel verdringt de inheemse witte- en ruwe boormossel niet. Maar in Nederland komen deze beide soorten nog algemeen voor. In Duitsland staat de Amerikaanse boormossel zelfs op de Rode lijst van bedreigde dieren. Namen: Ned: Amerikaanse boormossel Lat: Petricola pholadiformis Eng: American piddock Dui: Amerikanische Bohrmuschel Dan: Amerikansk boremusling

Amerikaanse vogelkers
Amerikaanse vogelkers De Amerikaanse vogelkers is als sierboom uit Amerika ingevoerd. Daar kan hij 30 meter hoog worden. Begin vorige eeuw is in Nederland op grote schaal een struikvariëteit aangeplant als vulhout in productiebos. Hij ontwikkelde zich zeer voorspoedig ten koste van onze eigen bosplanten. Dit veroorzaakte zo`n plaag, dat bosbouwers hem de bijnaam `bospest` gaven. Het bestrijden van de bospest blijkt onbegonnen werk. Als er restanten in de grond achterblijven, groeien die weer uit. Namen: Ned: Amerikaanse vogelkers Lat: Prunus serotina Eng: Wild Cherry Dui: Späte, Virginische Traubenkirsche

Amfibieën en reptielen
Amfibieën en reptielen De kleine watersalamander komt algemeen voor in natte duingebieden. De rugstreeppad is de duin-amfibie bij uitstek. Zeldzamer soorten zijn de heikikker en de zandhagedis. De groene kikker en de bruine kikker komen nog algemeen voor, hoewel ze in het kustgebied zeldzamer geworden zijn. Meerdere soorten uit het kustgebied staan op de Rode Lijst van amfibieën en reptielen.

Amfipoden
Amfipoden Voor de diergroep amfipoden bestaat geen goede Nederlandse naam. Het is een groep van garnaalachtige diertjes, met als bekendste vertegenwoordiger de strandvlo. Op de bodem van de volle zee spelen een aantal amfipoden, die geen Nederlandse naam hebben een rol, waaronder Bathyporeia elegans. Daarnaast behandelt de Vleet de kwalvlo (of beter: kwalgarnaal), de aasgarnaal, de slijkgarnaal, de vlokreeftjes, het kreeftje Jassa en het wandelend geraamte. Ook de walvisluis (zie de foto hieronder) is een amfipode. Amfipoden zijn de meest voorkomende kreeftachtigen in de Noordzee. De vrouwtjes dragen, afhankelijk van de soort, hun eieren 2 tot 60 dagen met zich mee.

Amrum
Amrum Amrum ligt ten zuiden van Sylt, direct aan de Noordzee. Het eiland is in het westen, noorden en zuiden door bevaarbare geulen omgeven. Naar het oosten strekt zich een waddengebied uit tot aan Föhr. Amrum heeft een oppervlakte van ongeveer 20 vierkante kilometer (samen met het `Kniepsand` is het eiland ongeveer 29 vierkante kilometer groot) en de duinengordel langs de westkant is 15 kilometer lang. Er wonen op het eiland zo`n 2000 mensen in 5 dorpen. Amrum hoort bij Sleeswijk-Holstein. Het eiland is erg in trek bij de toeristen. OntstaansgeschiedenisFöhr, Amrum en Sylt hebben een andere ontwikkelingsgeschiedenis dan de andere Noordfriese eilanden. Ze bestaan uit de restanten van de ijstijd in het saalien. De afzettingen op Amrum die gevormd zijn in de ijstijden bestaan vooral uit smeltwaterzanden. Hier en daar valt ook keileem aan te treffen. VervoerVanuit Dagebüll vertrekt een veerboot naar Wyk op Föhr en Wittdün, de reis duurt 90 min. Ook vanuit Schlüttsiel is het mogelijk met een veerboot, via de Halligen, Amrum in 2,5 uur te bereiken. Bezoekers van het eiland kunnen hun auto meebrengen, maar gebruik van het openbaar vervoer op Amrum wordt op prijs gesteld, omdat er al grote problemen met de auto`s op het eiland bestaan.Amrum is ook lopend te bereiken. Er bestaat een 6 kilometer lange wadlooptocht van Föhr naar Amrum, die echter alleen onder deskundige begeleiding gelopen mag worden.

Amsteldiepdijk (Korte Afsluitdijk)
Amsteldiepdijk (Korte Afsluitdijk) Amsteldiepdijk gezien vanaf Ewijcksluis, Wieringen is op de achtergrond zichtbaar. Het Amstelmeer wordt aan de noordkant begrensd door de Amsteldiepdijk. Deze dijk (op Wieringen ook wel aangeduid als de Korte Afsluitdijk) werd gesloten op 31 juli 1924, hetgeen het einde van het eiland Wieringen betekende. Problemen bij de aanleg (verzakking door veenlagen in de ondergrond) deden een nieuw moerasnatuurgebiedje aan de binnenzijde van de dijk ontstaan (`De Verzakking`). Bij de Zuiderzeewerken hoorde ook de aanleg van de N99 (ondanks asfaltering op Wieringen nog steeds de Betonweg genoemd), de rijksweg die het oude eiland in tweeën splitste en een onophoudelijke bron van lawaai en verkeersslachtoffers vormt.

DDT
DDT DDT is ontwikkeld als een chloorhoudend organisch insektenbestrijdingsmiddel. De afkorting staat voor dichloordifenyltrichloorethaan. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd het op grote schaal gebruikt tegen muggen- en luizenplagen. Aanvankelijk dacht men dat er weinig risico`s aan dit gebruik verbonden waren, maar rond 1950 ontdekte men veel vergiftigingsverschijnselen bij vissen, vogels en andere dieren. Vanaf de jaren zeventig is het gebruik van DDT verboden in de westerse wereld, maar elders wordt het nog steeds gebruikt. Met name voor de grootschalige bestrijding van malariamuggen zijn nog geen goede alternatieven. DDT is een zeer moeilijk afbreekbare stof die zich via het (zee)water over de hele wereld verspreid heeft. Zelfs in het ijs van Antarctica wordt DDT aangetroffen. Van het bestrijdingsmiddel DDT (en zijn afbraakproducten DDD en DDE) is bekend dat het de hormoonbalans verstoort. Verder belemmeren deze stoffen de opname van calcium dat onder andere nodig is voor de aanmaak van eierschalen, tanden en botten. Het effect van DDT is dat de eierschalen dunner worden en sneller breken. Zo zakten in Florida broedende pelikanen door hun eieren als gevolg van DDT-vervuiling. Hoge doses DDT tasten het zenuwstelsel van mens en dier aan. Van het afbraakproduct DDE is bekend dat het kan leiden tot het ontregelen van borstvoeding en dat het de kans op vroeggeboorten vergroot.

Dwergmuis
Dwergmuis De dwergmuis leeft in hoog gras, ruigten, dijkbegroeiing, kreupelhout, graan- en rietvelden. Ze kunnen zeer goed klimmen, de grond wordt zoveel mogelijk vermeden. Nesten worden gemaakt door levende grassprieten te splijten en in elkaar te wriemelen tot een soort balletje, dat na verwerking nog lang groen blijft (schutkleur). Dwergmuizen zijn vooral `s nachts actief. Ze eten zaden, bessen, fruit en grasloten, maar ook paddestoelen, mos, plantenwortels en insecten. De dwergmuis heeft een lichaamslengte van 5-8 centimeter, een staartlengte van 4,5-7,5 centimeter en een gewicht van 4 tot 12 gram. De dwergmuisis het kleinste knaagdier van Europa. De vacht is tweekleurig: aan de bovenkant licht- tot geelbruin, naar achter toe oranjebruin en aan de buikzijde (vuil)wit. Met hun staart kunnen dwergmuizen zich vastgrijpen aan takjes en dergelijke. Namen: Ned: Dwergmuis Eng: Harvest mouse (dwarf mouse) Fra: le rat des moissons Dui: Zwergmaus Lat: Micromys minutus

Dwergspitsmuis
Dwergspitsmuis De dwergspitsmuis is het kleinste zoogdier van West-Europa. Op de waddeneilanden Terschelling, Ameland, Borkum, Norderney en Wangerooge komt deze soort voor, op de andere eilanden ontbreekt hij. Op het vasteland kunnen ze plaatselijk in vrij grote aantallen voorkomen. Ze eten insecten, spinnen, insectenlarven en soms aas. Hiervan moeten ze tot twee maal hun eigen lichaamsgewicht per dag eten, vanwege hun extreem hoge stofwisseling. Namen: Ned: dwergspitsmuis Eng: pygmy shrew, lesser shrew Fra: musaraigne pygmée Dui: Zwergspitzmaus Lat: Sorex minutus

Dwergstern
Dwergstern De dwergstern is de kleinste Europese stern. De dwergstern broedt in kleine kolonies op kale strandjes en zandplaten, in de buurt van open visrijk water. Hij eet vooral kleine vis, zoals zandspiering en sprot. In Nederland broeden zo`n 450 paren, waarvan een groot deel op Vlieland. Dwergsterns broeden het liefst op plaatsen waar andere vogels het niet meer aandurven. Op deze manier hebben ze geen last van concurrenten. Door de risicovolle plaatsen van de kolonies komt het voor dat de nesten van een kolonie wegspoelen bij hoog water of dat de kuikens verkleumen door gebrek aan beschutting. Omdat de vogels in kleine kolonies broeden, spreiden ze de risico`s toch nog zoveel mogelijk. Namen: Ned: Dwergstern Eng: Little tern (least tern) Fra: Sterne naine Dui: Zwergseeschwalbe Dan: Dværgterne Nor: Dvergterne Fries: Lytse stirns Ital: Fraticello Lat: Sterna albifrons

Dwergvinvis
Dwergvinvis De dwergvinvis is de kleinste baleinwalvis. De soort komt overal ter wereld voor, behalve in de tropen. In de noordelijke Noordzee leeft een vaste populatie. Soms trekken ze verder naar het zuiden, op jacht naar Noordzeeharing. In tegenstelling tot andere baleinwalvissen eet de dwergvinvis vooral vis. Vooral in Noorwegen gaan veel stemmen op om weer op dwergvinvissen te gaan jagen. Japan heeft zichzelf eind 2005 een vergunning gegeven om 935 dwergvinvissen te vangen. Dwergvinvissen worden 7 tot 10 meter lang. Ze wegen tot 10.000 kilo. Dwergvinvissen leven in groepen van vijf tot tien dieren. Op het noordelijk halfrond zijn ze meer dan 50 jaar bejaagd, voornamelijk vanuit kuststations. Vooral na de achteruitgang van de blauwe, gewone en noordse vinvissen, kwam de dwergvinvis onder zware jachtdruk te staan. Het aantal exemplaren van de dwergvinvis in de Noordzee ligt niet hoog, hoewel ze de laatste jaren weer in behoorlijke aantallen voorkomen in het noorden van de Noordzee, net buiten de Nederlandse wateren. Aan de Nederlandse kust strandden sinds 1306 net iets meer dan twintig dwergvinvissen, waarvan 15 in de afgelopen eeuw. Onderzoekers die in de zomer van 1994 deelnamen aan een eerste grootschalige onderzoek naar walvisachtigen in de Noordzee, kwamen uit op een schatting van ongeveer 9300 dwergvinvissen, waarvan de meeste aan de Engelse en Schotse oostkust rondzwommen. De jacht op dwergvinvissen Noorwegen jaagt sinds de zomer van 1994 opnieuw volop op dwergvinvissen.

Edelhert
Edelhert Edelherten behoren tot de oorspronkelijke fauna van het kustgebied, zoals die rond het begin van de jaartelling in Nederland leefde. De jagende mens heeft de wilde kuddes uitgeroeid. Sinds kort worden edelherten ook ingezet bij het beheer van natuurgebieden. Edelherten grazen in open graslanden, maar ook in struweelrijke ruigten en aan de rand van moerassige gebieden. Ze eten grassen, bladeren van bomen en twijgjes. Het edelhert is een goede aanvulling op paarden en runderen in het begrazingsbeheer van natuurgebieden. Namen: Ned: Edelhert Lat: Cervus elaphus Eng: red deer Dui: Rothirsch (Edelhirsch, Rotwild)

Eekhoorn
Eekhoorn Namen: Ned: eekhoorn (gewone eekhoorn, rode eekhoorn) Eng: red squirrel Fra: écureuil Dui: Eichhörnchen Lat: Sciurus vulgaris

Eemshaven
Eemshaven Begin jaren zeventig van de vorige eeuw heeft men op het Noord-Groninger wad een industriehaven van 600 hectare opgespoten. In 1999 was het gebied nog voor het grootste gedeelte leeg. Er staan een elektriciteitscentrale, een suikerfabriek en een windmolenpark. De haven wacht op schepen, en het industrieterrein wacht op de vestiging van grootschalige scheepsbouw. Een nieuw project in de Eemshaven is Ecodock, een werf waar schepen op milieuvriendelijke wijze gesloopt zullen worden. In 2011 wil de NUON hier een tweede electriciteitscentrale, van 1200 megawatt en gebaseerd op kolenvergassing, in gebruik nemen. De reden voor de aanleg van de Eemshaven was de ontlasting die men al in de jaren zestig van de vorige eeuw nodig achtte voor de steeds voller wordende Randstad. Bovendien kwamen er in het noorden van Nederland veel agrarische arbeiders op straat te staan als gevolg van de mechanisatie van de landbouw. Een grootschalige industriële ontwikkeling aan de oever van de Eems zou wel eens een oplossing voor beide problemen kunnen bieden. Men moest er wel een populair recreatiestrand en waardevolle wadplaten voor opofferen. Als haven is de Eemshaven tot nu toe niet goed tot ontwikkeling gekomen. In 1998 loste er gemiddeld slechts één schip per week zijn lading. Wat wel redelijk goed draait is de veerdienst naar het Duitse waddeneiland Borkum. De vestiging van industrietakken in het havengebied is vooral een verhaal van mislukkingen. Plannen voor vestigingen van de chemieconcerns DSM en Monte Edison, de overslag van vloeibaar aardgas, opslag van petroleum, een kerncentrale en een kolenvergasser zijn nooit doorgegaan.

Een gunstige ligging
Een gunstige ligging Vlieland lag in de late Middeleeuwen en de 16e en 17e eeuw aan de `poort` van de belangrijkste zeevaartroutes voor de Nederlanden. Het belangrijkst was de Hanze-handel op de Oostzee-landen, later kwamen daar de koloniale routes naar Azië en Amerika bij. De steden langs de IJssel en enkele Friese steden waren lid van de Hanze. Deze bond uit de late Middeleeuwen omvatte verder vele Noordduitse steden, havens in Polen en verder oostwaarts. In die tijd moest de stad Kampen zorgen voor de betonning en bebakening van het `Oude Vaarwater`: de route door de Zuiderzee tot en met de laatste boei - de Uiterton - voorbij Vlieland. De handel op de Oostzee is eeuwenlang de bron van de Hollandse welvaart gebleven en werd daarom `de moedernegocie` genoemd, ook toen later de koloniale handel opbloeide.Het Vlie bleek een geschikte aanloop om in alle richtingen uit te zeilen. In de 16e eeuw nam de handel met het Oostzeegebied verder toe. In de Lage Landen was grote behoefte aan graan en hout. De Commissaris op het Vlije - een functionaris die toezicht hield op het scheepvaartverkeer - zat op een gunstige plek. Dat beseften ook de admiraliteiten van het Noorderkwartier (Hoorn-Enkhuizen) en Amsterdam, toen ze in 1596 diens kantoor op Vlieland overnamen en herdoopten tot Gemeene Landhuys.De expedities in 1644 en `45 (het `forceren` van de Sonttol om de handelsbelangen veilig te stellen) vertrokken van de Vlierede. Dat gold ook voor de tocht naar de Deense wateren tijdens de Noordse Oorlog (1655 - 1660) als bondgenoot van Denemarken tegen Zweden.

Een wierdedorp
Een wierdedorp Een wierdedorp (terpdorp) werd praktisch ingedeeld. Op het hoogste punt kwam een zoetwatervijver te liggen, een zogenaamde dobbe. Rondom de dobbe stonden de boerderijen in een kring. De wierde was in het midden het hoogst en liep naar de randen af. De boerderijen stonden dan ook altijd enigszins onder een helling. In het hoogste deel van de boerderij woonde men, de stallen voor het vee lagen dus lager. Doordat men de koeien niet over de wierde liet lopen maar eromheen als men de kwelder op ging, ontstond op den duur automatisch een soort rondweg. Ze noemden dit de `ossengang`. In sommige dorpen liggen ze nog steeds.Eendagsvliegen (haften)
Eendagsvliegen (haften) Er bestaan in Nederland wel 59 soorten eendagsvliegen. Als larve (nymf) leeft de eendagsvlieg onder water. In het voorjaar kruipen ze uit het water en vormen ze grote zwermen van miljoenen individuen. Omdat eendagsvliegen vaak slechts enkele uren tot maximaal 20 dagen leven hebben ze geen mond en geen spijsverteringskanaal. Het enige waar de volwassen eendagsvlieg zich druk over maakt is de voortplanting. Namen: Ned: Eendagsvliegen (haften) Lat: Ephemeroptera Eng: Mayflies Dui: Eintagsfliegen

Eenden
Eenden Soorten: slobeendwintertalingbergeendwilde eendsmientkuifeendeidereendzwarte zee-eendbrilduiker

Eendenbloedzuiger
Eendenbloedzuiger De eendenbloedzuiger is vrij groot en groen, komt algemeen voor, en is een probleem voor watervogels: hij vestigt zich in neusholtes, mondholtes en ademhalingwegen van watervogels en kan dan veel narigheid veroorzaken, zoals verstikking en overbrenging van ziektes. Bij jonge kuikens kunnen ze de dood veroorzaken. Namen: Ned: Eendenbloedzuiger Lat: Theromyzon tessulatum Eng: Duck leech Dui: Entenegel Dan: Andeigle

Eendenkooi Nieuw Onrust
Eendenkooi Nieuw Onrust Het kooikersvak, nu vrijwel uitgestorven, wordt nog op twee plaatsen in Groningen beoefend: in de kooi van Nieuw Onrust en even verderop in een particuliere kooi. Mits optimaal onderhouden, is een eendenkooi een verzamelplaats van diverse kleinschalige natuurwaarden, omdat aan zeer veel landschappelijke elementen aandacht moet worden besteed. Er moet water zijn. Er moeten hoge bomen zijn. Er moet hakhout groeien. Er moet zeer dicht struikgewas zijn. Hier en daar moeten open, lichte plekken voorkomen. Als dit allemaal wordt bijgehouden, en dat doet men terdege op deze kooiplaats, dan is zo`n terreintje een ware toevluchtsoord voor (zeldzame) dieren en planten.

Eendenkooien op Terschelling
Eendenkooien op Terschelling Eendenkooien vormen markante punten in het landschap. In een ver verleden door mensenhand aangelegd, en steeds in stand gehouden. Nu zou er vast geen toestemming komen ze aan te leggen: té karakter bepalend voor de polder. Maar gelukkig liggen ze er al vele eeuwen, en mogen dus helemaal niet meer weg, omdat ze zo karakter bepalend zijn. Voor wie nog nooit een eendenkooi heeft gezien zijn ze makkelijk herkenbaar aan de opduikende boomgroepen (de kooibossen) in een meestal open landschap. Zeven zijn er nog op Terschelling. Drie in de open polder: de Landerumerkooi, de Formerumerkooi en de Hoornerkooi. Vier liggen er `buitendijks`, op de Grië. De Grië zou je kunnen omschrijven als het eens maar nu niet meer omdijkte stuk van de polder achter de dwarsdijk van Oosterend. Achtereenvolgens zijn het de Takkenkooi, de JanWillemskooi, de Horrekooi en de Rimkeskooi.

Eendenmossel
Eendenmossel Een enkele keer zit er aan een aangespoelde balk of fles een tros eendenmossels: blauw-witte huisjes van een centimeter of 5, die aan een zwart slurfje hangen. Ze steken regelmatig een `schepnetje` naar buiten om voedsel uit het water te vissen. Eendenmossels hebben een misleidende naam: ze horen, net als de echte zeepokken, bij de krabben en kreeften. Eendenmossels horen thuis in zuidelijker zeeën; hier gevonden trossen zijn met de stroming deze kant op gekomen. Tot in de 17e eeuw dacht men dat eendenmossels aan bomen groeiden, en zelf dat ze de larven waren van rotganzen. Eendenmossels, en wel bijzonder de stelen (die niet op de foto te zien zijn) worden wel gegeten in Zuidwest-Europa. Namen: Ned: Eendenmossel Lat: Lepas anatifera Eng: Goose barnacle Dui: Gemeine Entenmuschel Dan: Langhalse

Egel
Egel Behalve op Texel en Langeoog kwam de egel lange tijd niet voor op de waddeneilanden, maar gaandeweg zijn egels vrijwel op alle eilanden uitgezet. Egels leven in gebieden met voldoende ondergroei en een niet te drassige bodem, waar ze in het donker jagen op kevers, rupsen, slakken, regenwormen, kleine zoogdieren en amfibieën. Ook eten ze wel eieren, reptielen, vruchten en paddestoelen. Overdag slapen egels op beschutte plaatsen. Het zijn solitaire dieren, ontmoetingen met andere egels worden vermeden. Namen: Ned: Egel (westelijke egel) Eng: Hedgehog (West European hedgehog, Western hedgehog) Fra: Hérisson (le hérisson d` Europe de l` Ouest, le hérisson occidental) Dui: Westigel (der Braunbrustigel) Lat: Erinaceus europaeus

Ekenstein
Ekenstein Achter de tot hotel verbouwde borg Ekenstein ligt een oud parkbos met slingerpaadjes, destijds in Engelse stijl aangelegd. Dit bos dient als uitvalsbasis voor de vele reigers die in de waterrijke omgeving hun voedsel zoeken. Maar de omgeving biedt veel meer. Jong aangelegd bos, de ruïne van een steenfabriek, de borg Rusthoven en aan de overkant van de provinciale weg, een oude boomgaard op een perceel dat de oude verbinding vormt van de afgegraven wierde Bolhuis met de madelanden aan de andere kant van het Damsterdiep. Via deze boomgaard, de Bolhuislaan en de Zuiderweg is een wandeling naar een van de hoogste wierden van Groningen, die van Wirdum, aan te bevelen. Ten westen van de boomgaard liggen weilanden die in de winter gedeeltelijk blank staan: een eldorado voor watervogels.

Ekster
Ekster Eksters zijn alleseters met een voorkeur voor grote insecten. Op Texel zijn eksters overal te vinden. Ze maken al vroeg in het voorjaar hun nest in hoge bomen. Het nest is een ingenieuze takkenconstructie. Eksternesten zijn te herkennen aan het dak van takken, waardoor het geheel veel hoger wordt dan het nest van een kraai. Eksters zijn geen trekvogels. Omdat het alleseters zijn, kunnen ze ook in de winter hun kostje gemakkelijk opscharrelen bij agrarisch afval of andere rommelhoekjes. Ook bij voertafels komen ze graag. Ze hebben de reputatie veel eieren en jonge vogels te eten. Dat doen ze ook wel, maar het aantal zang- en weidevogels neemt er niet door af. De nachtelijke zwerftochten van onze huiskatten kosten waarschijnlijk heel wat meer jonge vogeltjes het leven! Namen: Ned: Ekster Eng: Magpie Fra: Pie bavarde Dui: Elster Ital: Gazza Lat: Pica pica

Erwtenkrabbetje
Erwtenkrabbetje Het erwtenkrabbetje leeft tussen de schelphelften van weekdieren. Het enige wat hij daar zoekt is bescherming; hij brengt zijn gastheer geen schade toe. De vrouwtjes zijn zo doorzichtig dat de gele en rode ingewanden goed zichtbaar zijn. Zij worden tot 13 millimeter lang. De mannetjes zijn geel-grijs met donkerder gekleurde, symmetrische tekening en worden hooguit 6 millimeter lang. Erwtenkrabbtjes komen vrij algemeen voor in de Noordzee en het deltagebied, maar niet in de Waddenzee. Erwtenkrabbetjes zitten graag in mosselen, maar ook in grote strandschelp, halfgeknotte strandschelp en andere soorten worden ze wel gevonden.

Fuikenvisserij
Fuikenvisserij Een fuik is een langwerpig, taps toelopend, rondgebreid net met een wijde opening en meerdere `kelen`: versmallingen met daarin een netwerk dat het terugzwemmen van de vis belemmert. Een fuik met maar één keel wordt een korf genoemd. Fuiken worden in getijdenwateren vooral ingezet voor de vangst van paling. De fuiken worden dan opgesteld in de geulen en wel zo dat de vis die met de ebstroom mee zwemt er in terecht komt. Bovendien worden vaak staande netten opgesteld die de vis naar de opening van de fuik geleiden.

Futen
Futen Soorten:fuut geoorde fuut dodaars

Fuut
Fuut De fuut komt het hele jaar in Nederland voor. In de winter vormen deze vogels vaak grote groepen op meren, kanalen, grachten, vijvers en op zee. In de vroege herfst komen de futen die in het noorden hebben gebroed ook naar Nederland. In het vroege voorjaar verlaten deze futen onze streken weer om naar hun broedgebieden te gaan. Futen eten waterdieren. Om deze te vangen duiken ze onder en achtervolgen ze hun prooi. De verspreiding van futen in het Noordzeegebied Namen: Ned: Fuut Eng: Great Crested Grebe Fra: Grèbe huppé Dui: Haubentaucher Dan: Toppet Lappedykker Nor: Toppdykker Fries: Hjerringslynder Ital: Svasso maggiore Lat: Podiceps cristatus

Fytoplankton
Fytoplankton Plankton is de verzamelnaam voor alle vrij in het water zwevende organismen. Het fytoplankton is het plantaardige deel hiervan. In de Noordzee zitten in een liter zeewater tussen de 100 duizend en 100 miljoen planktonalgen. Al het andere leven in zee voedt zich - direct of indirect - met deze algen. Zij zijn in staat om organische stoffen te maken met behulp van zonlicht als energiebron. Fytoplankton groeit snel waardoor de massa per jaar een veelvoud kan toenemen. Zo ontstaat aan de basis van de voedselketen een grote hoeveelheid voedingsstoffen. Bij dit proces van fotosynthese komt zuurstof vrij dat in het water of in de lucht terecht komt. Het overige leven in zee kan zelf geen organische stoffen maken en is dus vrijwel volledig van het fytoplankton als voedselbron afhankelijk. De vrijkomende zuurstof is een belangrijke aanvulling van de voorraad zuurstof die voor dieren noodzakelijk is.

Hippolytushoef
Hippolytushoef Hippolytushoef is het grootste dorp van Wieringen met ruim 4500 inwoners. Het is gelegen op een langgerekte lage stuwwal. Hier bevindt zich ook een aantal centrale voorzieningen als het gemeentehuis, de openbare bibliotheek (waarin ook de VVV is gevestigd), en het zwembad De Venne.

Hippolytushoeverkoog
Hippolytushoeverkoog Dit gebied ligt tussen Oosterklief en de Elft ten zuiden van de N99. Het is een open weidelandschap dat uitstekend geschikt is voor weidevogels. Het wordt doorsneden door de Hippolytushoeverkruisweg die een prachtig uitzicht biedt over het gehele gebied. De meest interessante stukken zijn de weilanden ten zuiden van de Elft, het natuurontwikkelingsgebied aan de Wierdijk ten westen van de Julianalaan en het kooibosje. Dit bosje is ontstaan uit een voormalige eendenkooi. Het is recent flink onder handen genomen en er is nu een prachtig bosje ontstaan met in het midden de voormalige eendenplas. Het wemelt het hele jaar door in het bosje van de vogels, in de zomer is vooral de plas geliefd bij vleermuizen en er is een grote variatie aan planten en bomen.Tussen Westerklief en de Haukes (goed te zien vanaf de Hoelmer Wierdijk) en ten oosten van Hippolytushoef (Stroeërkoog) bevinden zich nog twee kooien. Alle eendenkooien dateren uit de 17e eeuw. De twee laatstgenoemde zijn nog steeds in gebruik, maar fungeren ook als natuurreservaat (de kooi in de Stroeërkoog is eigendom van Staatsbosbeheer). Het `kooirecht` houdt onder andere in dat in de omgeving van deze kooien geen lawaai mag worden gemaakt - zo mag de plaatselijke Harmonie uit Hippolytushoef niet musiceren ten oosten van de Slingerweg...

Historische bronnen over Wieringen
Historische bronnen over Wieringen In de protohistorie hebben we beperkt toegang tot geschreven historische bronnen. Zo weten we dat rond 680 de Friese koning Aldgisl het hele Nederlandse kustgebied onder zijn gezag heeft. Zijn opvolger Radboud wordt door de Frankische hofmeijer Pippijn in 689 bij Dorestad verslagen. Pippijn neemt het beheer over het hele Friese gebied (dat zich uitstrekt van noord-oost Nederland tot aan Zeeuws-Vlaanderen) van de Friese koningen over. Zes jaar later wordt Willibrord door de paus benoemd tot aartsbisschop van de Friezen. Hij krijgt Utrecht als zetel, wijdt een kerk aan de Frankische heilige St. Maarten en de kerk krijgt vervolgens van Pippijn het tiende deel van alle koninklijke bezittingen en inkomsten binnen het op de Friezen veroverde gebied.

ICES
ICES ICES (International Council for Exploration of the Seas, gevestigd in Kopenhagen) is een internationaal samenwerkingsverband van visserijbiologen en opgericht in 1902. In de praktijk houdt de ICES zich voor een groot deel bezig met visserij-onderzoek. Ze heeft echter ook onderzoek gedaan naar de effecten van zand- en grindwinning en doet doorlopend onderzoek naar de gevolgen van diverse vormen van verontreiniging. Daarnaast geeft ICES aanbevelingen voor visquota aan de EG. Momenteel zijn 19 landen, waaronder alle Noordzee-kuststaten, lid van ICES.

Iepenfamilie
Iepenfamilie De iepenfamilie kent wereldwijd honderd tot honderdvijftig soorten, waarvan er in Europa maar vier voorkomen. In Nederland kennen we de veldiep, de bergiep en de steeliep. De veldiep is hiervan het meest algemeen. Ook komen er kruisingen voor, zoals de Hollandse iep (kruising tussen de veld- en de bergiep). Iepen zijn makkelijk te herkennen aan de `ongelijke bladvoet`. Zoals overal in Nederland bezwijken de laatste jaren op Texel veel iepen aan de iepziekte. Dat is een schimmelinfectie die door een kever verspeidt wordt. Iepen bepalen onder meer het karakter van de Molenlaan, de zuidelijke toegangsweg van De Cocksdorp. De gemeente Texel verwacht dat de bomen de komende jaren allemaal aangetast zullen worden.

Iers mos
Iers mos Iers mos is een roodwier dat in groepen voorkomt op stenen en rotsen tot in ondiep water. Het wier is te vinden in de Atlantische Oceaan, de Noordzee en komt soms ook voor in de Baltische Zee. De soort heeft een bladvormig thallus, dat uitloopt in brede vertakkingen. Iers mos wordt gebruikt om carrageen te winnen, een stof die in de farmaceutische industrie gebruikt wordt. Namen: Ned: Iers mos Lat: Chondrus crispus Eng: Irish moss, (carragheen moss) Dui: Knorpeltang

It Fryske Gea
It Fryske Gea It Fryske Gea is een vereniging die zich inzet voor natuurbescherming in Friesland. Een goed leefmilieu met schone lucht, schoon water en voldoende leefruimte staat daarbij voorop. Dit komt meer en meer in het gedrang door menselijke activiteiten. It Fryske Gea probeert daarom de natuur meer kansen te geven door bestaande natuurgebieden te vergroten of op elkaar aan te laten sluiten. It Fryske Gea beheert niet alleen bestaande natuur, maar doet ook aan natuurontwikkeling. Zo ontstaat er meer natuur en kunnen er verbindingen gemaakt worden tussen natuurgebieden. Op deze manier zorgt It Fryske Gea voor een gezond leefmilieu voor mens, plant en dier. It Fryske Gea heeft ruim 19.000 leden. It Fryske Gea beheert meer dan 17.500 hectare aan natuurgebieden, verdeeld over 52 terreinen. Langs de kust zijn dat onder andere `t Oerd op Ameland en `Noord-Friesland buitendijks`. It Fryske Gea is te bereiken op het volgend adres: Postbus 3, 9244 ZN, Beesterzwaag. Telefoon: (0512) 381448.

Kiekendieven
Kiekendieven Kiekendieven zijn slanke, redelijk grote roofvogels. Het ronde gezicht is een beetje uilachtig. Van de drie inheemse soorten kiekendieven spelen er twee een belangrijke rol in de kustgebieden: de bruine kiekendief en de blauwe kiekendief.

Kieuw- en warnetten
Kieuw- en warnetten Kieuwnetten zijn gebaseerd op het principe dat een vis wel zijn kop door een maas van een net kan steken, maar er niet meer uit terug kan omdat hij dan achter de kieuwdeksels blijft hangen. Warnetten bestaan uit meerdere lagen. Eén of meer fijnmazige netten hangen voor een grootmazig net. De vis trekt het fijnmazige net door de grote mazen heen en raakt zo verstrikt. Deze netten worden met behulp van drijvers en een verzwaarde lijn aan de onderzijde van het net (onderpees) `staand` in het water opgesteld, en na verloop van tijd binnengehaald. De visserij met kieuwnetten is bijzonder selectief. Te kleine vis zwemt door de mazen heen en te grote vis komt er niet in vast te zitten. De grote volwassen exemplaren die voor veel nakomelingen kunnen zorgen kunnen ook worden gespaard. Door de netten uit te zetten op uitgekiende plekken en dieptes kan de visser bovendien redelijk goed mikken op de soort vis die gevangen wordt. De bijvangst aan ondermaatse vis en ongewenste soorten is bij deze methode dan ook laag in vergelijking met de sleepnetvisserij (waarbij de mazen van het net vaak worden dichtgetrokken).De visserij met warnetten is minder selectief omdat het hier gaat om een combinatie van fijnmazige en grofmazige netten. De Deense en Noorse staand-wantvisserij op grotere vissoorten (kabeljauw, tarbot, zalm) eist veel slachtoffers onder zeezoogdieren. Naar schatting sterven in de Noordzee jaarlijks 7000 bruinvissen op deze manier. Een ander voorbeeld is de massale sterfte onder zadelrobben, in 1987 voor de Noorse kust.

Kievit
Kievit De kievit is een typische weidevogel. Het is een van de eerste lenteboden in het weiland. In de vlucht vallen de brede vleugels op. De Engelse naam `lapwing` heeft betrekking op die brede `lappen van vleugels`. Kieviten komen in het waddengebied algemeen voor in de weilanden. Ze broeden hier en trekken in het najaar naar het zuiden. Zoeken en rapen van kievitseierenVroeger werden veel kievitseieren geraapt. Tegenwoordig gebeurt dat nog maar sporadisch. In de nieuwe Flora- en Faunawet is voor het zoeken en rapen van kievitseieren altijd een vergunning nodig. Veel nesten worden juist beschermd. Het rapen van kieviteieren werd in 2005 door de Raad van State verboden, maar kon worden voortgezet als er een ontheffing van de provincie kwam. Maar eerst moest worden vastgesteld dat het rapen van kievitseieren geen schadelijk effect had voor de kievitenstand. Het argument dat het rapen toegestaan moet worden omdat de Friezen aan nazorg doen is daarmee van tafel.Door het raapseizoen in 2006 met acht dagen in te korten dachten gedeputeerde staten toch aan de regels te voldoen die door de Raad van State waren gesteld. De rapers zouden dan 6900 eieren mogen rapen. Uiteindelijk heeft de provincie ontheffing verleend en mochten rapers niet meer dan 15 eieren per persoon oprapen. Het radioprogramma `Vroege Vogels` looft het `Gouden Kievitseitje` uit voor de raper die het eerste eitje laat liggen. Effect van klimaatveranderingenTegenwoordig wordt het eerste kievitsei gemiddeld twaalf dagen eerder gevonden dan in 1900.

Kiezelwieren (diatomeeën)
Kiezelwieren (diatomeeën) Diatomeeën zijn algen en vormen een belangrijke groep binnen het fytoplankton in zee. Ze kunnen veel energie vastleggen en zijn daarom een belangrijke voedselbron voor de planktoneters. Diatomeeën hebben een pantser, opgebouwd uit kiezel. Ze worden daarom ook wel kiezelwieren genoemd. Ze worden tot enkele tienden van millimeters groot. Elk diatomeeën-huisje bestaat uit twee delen, die als een dekseltje en doosje op elkaar passen. Diatomeeën-huisjes hebben prachtige vormen, met op het oppervlak patronen van gaatjes en puntjes. Net als andere planktonplantjes kunnen diatomeeën zich snel vermenigvuldigen. De manier waarop ze dat doen is kenmerkend. De twee delen van het skelet scheiden zich van elkaar en aan elk deel wordt met behulp van speciale eiwitten een nieuw kiezelpantser gevormd. Daarbij wordt altijd een kleinere schaal bijgemaakt, zodat na iedere deling één van de twee nieuw gevormde algen even groot is als de oorspronkelijke cel en de andere iets kleiner. Als de nieuw gevormde kleinere cel zich steeds opnieuw deelt, blijft er uiteindelijk een te klein doosje over. Op dat moment groeit zo`n kleine cel weer tot de normale omvang uit. Vaak blijven na deling de nieuwe cellen aan elkaar klitten, zodat ze ketens en linten vormen. In zo`n keten van cellen leidt iedere cel onafhankelijk van de anderen zijn eigen leven. Bij diatomeeën wordt het drijfvermogen vergroot door allerlei uitsteeksels in de vorm van haren en stekels. Sommige soorten hebben een oliedruppeltje in hun huisje om hun zweefvermogen te vergroten.

Kinderkamers
Kinderkamers Vislarven groeien het best op in zeegebieden met een grote voedselrijkdom: de kinderkamers. De ouderdieren paaien op plaatsen van waaruit de eieren en larven door de stromingen naar een kinderkamergebied kunnen worden getransporteerd met een reistijd die is afgestemd op de ontwikkelingsduur van de larve tot een jonge vis. Het kustwater en de Waddenzee zijn belangrijke kinderkamers voor vele soorten. Overzichten van de paaiplaatsen en kinderkamers in de Noordzee van de belangrijkste soorten voor de visserij zijn te vinden via de volgende links: haring, kabeljauw, schol.

Nutriënten (voedingsstoffen)
Nutriënten (voedingsstoffen) Fosfor-, stikstof-, kalium- en siliciumverbindingen worden in de biologie meststoffen of nutriënten genoemd. Het zijn de bouwstoffen in de natuur. Planten gebruiken ze om eiwitten te maken waardoor ze kunnen groeien. De boer gebruikt meststoffen om een hoge opbrengst op zijn grasland of akkers te bereiken. Het teveel aan meststoffen komt in het grondwater terecht en kan dan in natuurgebieden terecht komen. `s Winters is er te weinig licht voor algengroei. Hierdoor zijn de concentraties van de voedingsstoffen in de winter hoger dan in de zomer. In de zomer en in de herfst zijn er perioden waarin de algen de voedingsstoffen volledig hebben uitgeput. Als het in de herfst weer kouder en donkerder wordt, sterven de meeste algen af en wordt het organische materiaal omgezet in voedingsstoffen.

Oerbacteriën (archaea)
Oerbacteriën (archaea) Oerbacteriën zijn nog maar net ontdekt in de Noordzee. Oerbacteriën lijken op gewone bacteriën, maar zijn inwendig heel anders gebouwd. Ze kunnen onder extreme omstandigheden voorkomen: zo zijn er oerbacteriën bekend die nog in kokend water kunnen leven. In de Noordzee spelen oerbacteriën een belangrijke rol in de stikstofcyclus. Ze zijn zelfs belangrijker dan gewone bacteriën. De organismen kunnen ammoniak naar nitriet. Per liter zitten er 5 tot 45 miljoen oerbacteriën in het zeewater bij Texel, zo bleek uit metingen. Ze komen er vooral in de winter voor, wanneer er te weinig licht is voor fytoplankton om te groeien. Oerbacteriën of archaea zijn pas eind jaren zeventig ontdekt. Ze bestaan al 3,4 miljard jaar en zijn erg klein. De archaea en bacteriën zijn twee aparte groepen microörganismen. Samen vormen ze de prokaryoten, levende organismen met cellen zonder kern. De eukaryoten, waartoe planten, dieren, schimmels en andere organismen behoren, hebben wel een celkern.

Oesters
Oesters Oesters groeien op een stevige ondergrond. Platte oesters kwamen vroeger algemeen voor in de Waddenzee, de Delta en de Nederlandse kustwateren. Ze groeiden in het wild en op kweekbedden. Als gevolg van ziektes zijn de platte oesters nu zeldzaam geworden. De oesterschelpen die op het strand liggen zijn oud of afkomstig van gekweekte oesters. De Japanse oester is sinds de jaren tachtig sterk in opkomst.

Oesterteelt
Oesterteelt In Nederland worden oesters tegenwoordig alleen nog maar in het deltagebied, en dan vooral in de Oosterschelde en de Grevelingen geteeld. Het gaat om twee soorten oesters: de (inheemse) platte oesters en de (Japanse) creuses. In Sleeswijk-Holstein is een gebied van 0,5 vierkante kilometer aangewezen voor de teelt van Japanse oesters. In 2006 vond er in het Grevelingenmeer een massale sterfte van oesters plaats als gevolg van zuurstofgebrek door de hittegolf in de zomer. In totaal legden 10 miljoen oesters met een waarde van drie miljoen euro het loodje. Overzicht aanvoer oesters (in duizend stuks)jaarplatte oestersJapanse oesterstotaal1989-19905.7375.30911.0461990-19917.5506.52514.0751991-199213810.84510.9831992-19931.67611.50413.1801993-19941.15420.97822.1321994-199593016.97717.9071995-199673924.82925.5681996-19972.22814.26216.4901997-19982.30620.35822.6641998-199981628.15028.9661999-20001.70530.23231.9372000-20011.45932.54534.0042001-2002*754*27.891*28.645bron: Productschap Vis, * = voorlopige cijfers

Oeverkruid
Oeverkruid De standplaatsen van oeverkruid beperken zich tot de zandgronden en de duinen, met name op de waddeneilanden, in Twente en midden Brabant. Oeverkruid houdt van helder, voedselarm zoet of brak water. De plant staat aan oevers maar ook in ondiep water. Waar andere planten niet meer kunnen leven, bijvoorbeeld door een gebrek aan organisch materiaal, weet oeverkruid zich staande te houden. Jammer genoeg komt oeverkruid steeds minder voor als gevolg van de verzuring en vermesting. Verschillende natuurontwikkelingsprojecten in de duinen hebben onder meer tot doel om het oeverkruid weer een kans te geven zich te vestigen. Namen: Ned: Oeverkruid Lat: Littorella uniflora Eng: Shore-weed Fra: Littorelle Dui: See-Strandling Dan: Strandbo

Oeverzwaluw
Oeverzwaluw Oeverzwaluwen worden ongeveer 12 centimeter lang. Ze leven van vliegende insecten die ze al vliegend uit de lucht plukken. Ze broeden in kolonies. Deze vogels bouwen hun nesten in steile onbegroeide zandhellingen, door een tunnel in het zand te graven. Broeden in zo`n zanderige steile wand is niet zonder risico`s: het instortingsgevaar is altijd aanwezig. Het Lauwersmeer is een belangrijke broedplaats voor oeverzwaluwen. Om kolonies te behouden worden soms betonnen wanden met gaten erin voor een steile zandhelling gezet. Deze wanden moeten het verweren dan tegengaan. Voorbeelden van deze wanden staan onder andere op Texel en in het Friese Ureterp. Namen: Ned: Oeverzwaluw Eng: Sand Martin Fra: Hirondelle de rivage Dui: Uferschwalbe Dan: Digesvale Nor: Sandsvale Fries: Ierdswel Ital: Topino Lat: Riparia riparia

Olie
Olie Olie komt in kleine hoeveelheden op natuurlijke wijze vrij door lekkage uit diepere aardlagen in zee. Verder worden door het fytoplankton ook op olie lijkende verbindingen aangemaakt. Op deze manier komt ongeveer 1000 ton olie per jaar in de Noordzee. De schattingen over de hoeveelheid olie die de Noordzee vanuit menselijke bronnen bereikt, lopen uiteen van 71.000 tot 150.000 ton. Meer dan de helft daarvan komt van het land via de rivieren in zee. Lozingen door de zeescheepvaart vormen de tweede grote bron van olievervuiling. Op het NCP loost de scheepvaart jaarlijks 5000 tot 13.000 ton olie, waarvan het grootste deel illegaal. Illegaal lozen van olie of met olie vervuild spoelwater door schepen is de grootste oorzaak van olieslachtoffers onder de zeevogels in de Noordzee. Jaarlijks ontdekken patrouillevliegtuigen en -schepen in het Nederlandse deel van de Noordzee (10% van de hele Noordzee) tussen de 300 en 500 olievlekken. De belasting van de Noordzee met olie De totale belasting met olie van de Noordzee rond 1995 werd geschat op 150.000 ton. Dat was in 1990 nog 80.000 ton. De toenmalige belasting was vooral afkomstig van de scheepvaart (ruim 60.000 ton) en de aanvoer via de rivieren (67.000 ton). De rivieren voeren olie aan die afkomstig is van de binnenvaart, de huishoudens en het wegverkeer (via de rioolstelsels). De emissie door de offshore steeg tussen 1980 en 1990 flink, maar daalde na 1990 weer aanzienlijk door het verbod op het lozen van oliehoudend boorgruis.

Olielozingen
Olielozingen Olielozingen hebben grote effecten op het ecosysteem. Vogels komen onder de olie te zitten en de kust kan langdurig verontreinigd worden. In de Noordzee is iedere vorm van olie lozen sinds 1999 verboden, maar op veel andere plekken op de wereld mag het nog wel. Olie is vooral afkomstig van het schoonspoelen van tanks van tankers en het lozen van vervuild ballastwater. Incidenteel komt er olie vrij bij ongelukken met schepen. De olie is voor het merendeel minerale olie, maar er worden ook plantaardige en dierlijke oliën geloosd met vergelijkbare gevolgen. Het aantal waargenomen olielozingen is gedaald van meer dan 600 in de jaren negentig tot rond de 300 per jaar nu.

Olieslachtoffers
Olieslachtoffers Een triest gezicht: zeevogels die besmeurd zijn met olie. Deze vogels kunnen niet meer drijven of duiken omdat de olie zorgt voor lekken in hun verenkleed. Door de olie klitten de veren bij elkaar, zodat het water tot op de huid kan doordringen. Meestal krijgt een olieslachtoffer dan ook te maken met onderkoeling. Slechts bij uitzondering gaat het om olie uit een gestrande tanker. Veel vaker is het olie die bewust of onbewust wordt geloosd. Het percentage met olie besmeurde vogels op de Nederlandse kust in de winters in de periode 1986-1995 is in vergelijking met de periode 1969-1985 afgenomen. Blijkbaar is de hoeveelheid olie op zee flink afgenomen, onder meer als gevolg van het MARPOL-verdrag. Het aantal `olievogels` dat wordt aangetroffen is overigens in vergelijking met dat in de omringende Noordzee-landen nog steeds hoog. Voor de zeekoet wordt bijvoorbeeld naar minder dan 10% olieslachtoffers gestreefd, maar de teruggang is bij 50% blijven steken. Dit blijkt uit de `Beached bird survey` die door Kees Camphuysen in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat werd uitgevoerd. Contact met de olie: kou vatten of verdrinken Komt een vogel in contact met olie dan hoeft deze niet meteen te sterven. Het verenpak van de vogel is echter niet meer waterdicht. Het dier verliest zijn warmte-isolatie en vat kou. Het drijfvermogen neemt ook af, de vogel kan zelfs verdrinken. Ook is bekend dat bij het bebroeden van eieren door een met olie besmeurde vogel de kans op uitkomen verkleint.

Otterschelp
Otterschelp Otterschelpen worden tot 13 centimeter lang. Ze leven diep (tot 40 centimeter) ingegraven in de zandige of slikkige zeebodem en voeden zich via een dikke siphon. Fossiele otterschelpen werden op alle Friese waddeneilanden regelmatig gevonden. De laatste jaren spoelen ook weer verse schelpen aan: een teken dat de soort weer is teruggekeerd in de Noordzee. De naam otterschelp berust op een schrijffout. Het dier heeft niets met otters te maken, maar in de eerste publicatie werd de bedoelde naam Lutaria (van lutum = slik) per abuis veranderd in Lutraria (van Lutra = otter). Namen: Ned: Otterschelp Lat: Lutraria lutria Eng: Common ottershell Dui: Ottermuschel Dan: zie Latijnse naam

Overbevissing
Overbevissing Een soort wordt, simpel gezegd, overbevist als men meer vangt dan er door natuurlijke aanwas bij komt. Door overbevissing zakt het paaibestand van de soort (de dieren die voor nakomelingen kunnen zorgen) onder het `veilig biologisch minimum`. Dit gebeurde bijvoorbeeld tussen 1964 en 1978 met de haring in de Noordzee. De vangsten worden minder dan onder ideale omstandigheden mogelijk zou zijn. Is het bestand eenmaal overbevist, dan blijven de vangsten laag, ook bij een hogere visserijinspanning. Een optimale bevissing beperkt zich tot die hoeveelheid die jaarlijks geoogst kan worden zonder het paaibestand in gevaar te brengen (de maximum sustainable yield = MSY). Als overbevissing voorkomen wordt kan men tot in lengte van jaren rekenen op goede visoogsten. Het West-Afrikaanse Mauritanië ontvangt van de EU jaarlijks 70 miljoen euro voor toelating van Europese schepen op haar visgronden. Het land kan moeilijk weigeren omdat het bedrag 20% van de jaarlijkse begroting is. De overbevissing wordt dus gesubsidieert door de Europese belastingbetaler. In Mauritanië is vooral de visserij op octopus door Spaanse en Portugese schepen een probleem.Er bestaan verschillende vormen van overbevissing. Wanneer de overbevissing ontstaat omdat vissen gevangen worden voordat ze het optimale gewicht en de optimale grootte bereikt hebben, spreekt men van `groei-overbevissing`. Rekrutenoverbevissing ontstaat wanneer er teveel vissen gevangen worden die nog niet aan voortplanten zijn toegekomen.

Overige horentjes
Overige horentjes

Overige tweekleppigen
Overige tweekleppigen

Ozonlaag
Ozonlaag Ozon is een zuurstofverbinding die in kleine hoeveelheden voorkomt in de atmosfeer. Door een chemische reactie wordt ozon (O3) in de atmosfeer gevormd uit zuurstof (O2). Die reactie wordt door zonnestraling op gang gebracht. Vrijwel al het ozon in de atmosfeer bevindt zich tussen de 15 en 45 kilometer hoogte. Deze zone wordt daarom ozonlaag genoemd. Deze laag beschermt het aardoppervlak tegen de ultraviolette straling van de zon. Op het zuidelijk halfrond komt het jaarlijks voor dat de ozonlaag dunner wordt, waardoor de hoeveelheid UV-straling sterk toeneemt. Dit heeft niet alleen gevolgen voor mensen (toename van het aantal gevallen van huidkanker), maar ook voor de natuur (waaronder het fytoplankton in zee). Op het noordelijk halfrond ondervindt men steeds vaker de gevolgen van een vergelijkbaar verschijnsel. In 2006 werd bekend dat de ozonlaag herstellende is, dankzij het aan banden leggen van het gebruik van schadelijke drijfgassen. De Verenigde Naties verwachten dat het nog tot 2065 duurt voordat de ozonlaag volledig hersteld is.

PCB`s en BDE`s
PCB`s en BDE`s PCB is de afkorting van polychloorbifenyl, BDE van gebromeerde difenylethers, dat zijn gemodificeerde PCB`s. Het zijn verzamelnamen voor grote groepen chemisch stabiele en moeilijk afbreekbare stoffen. Van PCB`s is zeker dat ze het schildklierhormoon verstoren, van BDE`s wordt dat vermoed. Productie en toepassing van PCB`s is sinds 1985 in Nederland verboden, maar de stof is nog niet uit het milieu verdwenen. BDE`s worden gebruikt als weekmaker in veel soorten plastic en als vlamvertrager in bijvoorbeeld dashboards, gordijnen en kerstversiering. De meest gebruikte PCB was hexachloorbenzeen (HCB). Lekkende apparaten op vuilnisbelten waren in het verleden belangrijke bronnen van PCB-vervuiling. Ook bij de ongecontroleerde verbranding van chloorhoudende kunststoffen, zoals riool- en electriciteitspijpen, kwamen veel PCB`s vrij. Sinds rond 1975 bekend werd dat PCB`s erg schadelijke effecten in de natuur te weeg brengen heeft men geprobeerd de lozingen te reduceren. Vooral de gecontroleerde verwerking van PBC-houdend afval kreeg veel aandacht. Bovenstaande grafiek laat zien dat de vervuiling met PCB`s echter behoorlijk hardnekkig is: de gehalten aan PCB`s die zijn gehecht aan stofdeeltjes in het zeemilieu dalen niet of slechts zeer licht.

Smelt
Smelt De smelt is een lange slanke vis van maximaal 40 centimeter. De vis heeft een spitse kop. Het is een vis die zich thuis voelt in het getijdengebied, maar wordt ook wel tot 150 meter diepte gevonden. Smelten leven van roeipootkreeftjes, larven van vis, krabben en kreeften en van haring en zandspiering. De soort graaft zich in de bodem in en wacht daar tot een geschikte prooi langskomt. Voor de visserij is de smelt geen belangrijke soort. Namen: Ned: Grote smelt (smelt, zandaal) Lat: Hyperoplus lanceolatus Eng: Greater sandeel Dui: Grosser Sandaal Fra: Lançon Dan: Tobiskonge

Smient
Smient De smient broedt in het noorden van Europa en Azië. Overwinteren doen ze zuidelijker, van Denemarken tot in het noorden van Afrika. In Nederland zijn er in de winter zo`n 360.000 smienten te vinden langs de kust, in het rivierengebied en in Friesland. Smienten zijn vegetariërs. In Nederland zijn de graslandpercelen favoriet omdat de oorspronkelijke graasplaatsen (moerassen) vaak door ontginning verdwenen zijn. De vogels grazen ook `s nachts, en slapen dan overdag op grote wateroppervlakken. Namen: Ned: Smient Eng: Eurasian Wigeon Fra: Canard siffleur Dui: Pfeifente Dan: Pibeand (Brunnakke) Nor: Brunnakke Fries: Smjunt Ital: Fischione Lat: Anas penelope

Tsunami`s in de Noordzee
Tsunami`s in de Noordzee Een tsunami is een vloedgolf die in de meeste gevallen ontstaat door een hevige onderzeese aardbeving, die een groot volume water in beweging brengt. De golf die hierdoor ontstaat kan een golflengte van 100 tot 1000 kilometer hebben en zich met een snelheid tot 800 kilometer per uur voortplanten. De kans dat een tsunami zoals in Zuidoost-Azië in de Noordzee voorkomt is gering. Na de catastrofale tsunami die op 26 december 2004 in Zuidoost-Azië plaatsvond en aan ongeveer driehonderdduizend mensen het leven kostte, is de vraag weer actueel of een dergelijke vloedgolf in de Noordzee ook mogelijk is. Uit de aanwezigheid van een bijzondere zandlaag van enkele centimeters tot decimeters dik in afzettingen langs de Schotse oostkust en in Noord-Engeland bleek dat 7900 jaar geleden daar inderdaad een tsunami had plaatsgevonden. Ook in IJsland, Noorwegen, Faeröer eilanden en de Shetland eilanden bleek de invloed zichtbaar. Onderzoek wees uit dat een onderzeese afglijding van de oceaanbodem ter hoogte van Noorwegen de zogenaamde Storegga Tsunami veroorzaakt had, die bij de Shetland eilanden een golfhoogte van 25 meter bereikt moest hebben.Andere tsunami`s in de Noordzee zijn die van 6 april 1580, toen een onderzeese aardbeving de stad Calais en omgeving overspoelde. De dag erop volgde een tweede tsunami die tot Mont St. Michel in Normandië reikte en volgens overlevenden een golfhoogte van meer dan 15 meter had. In 1931 veroorzaakte een beving ter hoogte van de Doggersbank een tsunami die vooral Groot-Brittannië trof.

Wulk
Wulk De wulk is een grote zeeslak die behoort tot de normale bodemfauna van de Noordzee. Het huisje van een wulk kan 15 centimeter lang worden, maar de helft daarvan is een meer gebruikelijke maat. Het huisje heeft een zwak geruit patroon, de kleur is variabel in alle schakeringen tussen wit en zwart. Een wulk kan zo`n 30 jaar oud worden. Deze slak is bijzonder gevoelig voor overbevissing, het omwoelen van de zeebodem en voor giftige stoffen zoals tributyltin. Door een combinatie van deze oorzaken is de wulk uit het Nederlandse kustgebied en de Waddenzee verdwenen. Gevoeligheid van wulken voor gif Onderzoekers van het koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) ontdekten tijdens verschillende tochten op de Noordzee vrouwelijke wulken met penisachtige uitgroeisels. Hun hormoonhuishouding was dermate verstoord, dat zij niet of nauwelijks meer tot eierproductie in staat waren. Dit verschijnsel heet imposex. Het kwam opvallend vaak voor in de buurt van de drukke scheepvaartroutes. Men vond uit dat het verschijnsel wordt veroorzaakt door tributyltin (TBT), een gifstof die wordt gebruikt in de verf die de aangroei van zee-organismen op schepen moet tegengaan. Vanaf 1990 is deze stof voor kleine schepen verboden. Op het NIOZ onderzocht Berend Mensink het verband tussen tributyltin (TBT) en wulken door de slakken bloot te stellen aan verschillende concentraties TBT. De wulk leeft vooral in de bodem, zodat hij vermoedelijk vooral via de bodem met TBT in aanraking komt.

Wulp
Wulp De wulp is de grootste Europese steltloper. Het terrein waar wulpen broeden bestaat uit open duinen, heidevelden, stuifzanden of grasland. Bij grasland stelt de wulp geen extreme eisen aan het vochtgehalte. Het voedsel van wulpen bestaat in het binnenland uit insecten en wormen. Op het wad worden kreeftachtigen, krabben en wadpieren gegeten. Namen: Ned: Wulp Eng: Eurasian Curlew Fra: Courlis cendré Dui: Großer Brachvogel Dan: Stor regnspove Nor: Storspove Fries: Wylp Ital: Chiurlo Lat: Numenius arquata

Wurster kust
Wurster kust De Wurster Kust, die bij Nedersaksen hoort, strekt zich uit van Bremerhaven tot aan Cuxhaven. De Außenweser en het Wurster Wad vormen de grens van dit gebied in het westen, de heuvelachtige zandgronden in het oosten. Langs de Wurster kust liggen verschillende bezienswaardige natuurgebieden. De naam van het Land Wursten is afkomstig van de Wurten of Warften: de Noord-Duitse benaming voor terpen. De vroegere bewoners bouwden hun huizen op terpen. De oudste terpen in dit gebied zijn zo`n 2000 jaar geleden gebouwd en hebben een grote cultuurhistorische waarde.De terpen zijn niet in één keer gebouwd, maar werden in de loop der eeuwen permanent opgehoogd. Bij opgravingen, bijvoorbeeld op de Feddersen Wierde, zijn de overblijfselen van vroegere nederzettingen over elkaar heen liggend aangetroffen.In de 11e of 12e eeuw werd de eerste dijk aangelegd. De aangroei van het buitendijkse gebied, noordelijk van de knik in de kust bij Solthörn, maakte het later mogelijk om verder zeewaarts gelegen dijken aan te leggen. Tegenwoordig zijn in dit kustgebied nog tot 7 achter elkaar gelegen slaperdijken te zien. De historie van de huidige zeedijk gaat terug tot ongeveer 1625. De dijk werd telkens weer doorbroken tijdens stormvloeden. Daarom werd hij meerdere keren verhoogd en versterkt. Tegenwoordig is de dijk 9 meter hoog.

Zuidelijke Noordzee
Zuidelijke Noordzee De zuidelijke Noordzee is ondiep en druk. Het is het gebied van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. Ook delfstoffenwinning vindt er op grote schaal plaats. De visserij op de zuidelijke Noordzee is voornamelijk gericht op de vangst van platvis. De voornaamste ondiepten zijn de Voordelta, de Bruine Bank, de Texelse Stenen, de Klaverbank en de Doggersbank. Verder ligt het Friese Front, een gebied dat enorm belangrijk is voor de zeevogels, in de zuidelijke Noordzee. Het Nederlandse deel van de Noordzee is 57.056 vierkante kilometer groot. Dat is ongeveer anderhalf keer het landoppervlak van Nederland.

Zure regen
Zure regen Door zure regen neemt de vitaliteit van de bossen af. Ook op Terschelling is dit het geval, al behoort het eiland tot de gebieden waar de minste hinder van zure regen ondervonden wordt. Afname in vitaliteit openbaart zich door dode randen rond en vlekken op de bladeren. Vooral naaldbomen zijn erg kwetsbaar bij aantasting. Ze moeten tenslotte een aantal jaren met hun bladeren doen, in tegenstelling tot loofbomen, die ieder jaar nieuwe bladeren maken. Gezonde dennen doen 3 - 4 jaar met hun naalden; op Terschelling zijn door de zure regen veel dennen te vinden met naalden die niet ouder dan 2 jaar zijn!