Kopie van `ECN - Energie Encyclopedie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ECN - Energie Encyclopedie
Categorie: Milieu > Energie
Datum & Land: 15/04/2007, NL
Woorden: 46


Ammoniak
NH3, een gas dat vrijkomt bij de ontleding van mest. Belangrijke bronnen zijn de bio-industrie en het z.g. gieren of uitrijden. Ammoniak zelf is niet zuur, maar basisch; d.w.z. dat het zuur neutraliseert. Nadat het echter vanuit de lucht is afgezet op de bodem, wordt het daar door bacteriën omgezet in salpeterzuur. Uiteindelijk werkt het dus verzurend. Bij hoge concentraties in de lucht is ammoniak schadelijk voor planten. Bovendien ontstaat bij deze concentraties een stankprobleem.

Amorfe silicium zonnecel
Een aantal dunne lagen behandeld silicium wordt neergeslagen op een dun metaalplaatje. Deze zonnecel heeft een veel hogere absoptiecoëfficiënt dan kristallijn silicium zonnecel.

Aquifer
Aardlaag die watervoerend is.

Asfaltcollector
Een asfaltcollector is een systeem waarmee door middel van stromend water warmte uit door de zon opgewarmd asfalt gewonnen wordt. In Nederland wordt sinds een aantal jaren gewerkt aan de ontwikkeling van asfaltcollectoren (ook wel aangeduid als wegcollectoren) waarmee warmte kan worden onttrokken aan het wegdek. Hoewel in het verleden ook in andere landen (Zweden, Zwitserland) proeven zijn gedaan met warmte uit asfalt, lijkt deze techniek in ons land als eerste het ontwikkelingsstadium te ontgroeien.

Atoom
Bouwsteen van de materie bestaande uit een atoomkern (neutronen, protonen) omgeven door een elektronenwolk. Het stelsel is elektrisch neutraal. Langs chemische weg niet verder deelbaar.

AVI
AfvalVerbrandingsInstallatie.

c.i.f.
Cost, insurance and freight. De kosten voor de overslag van energiedragers in de loshaven.

Cfk
Gechloreerde fluorkoolwaterstoffen.

CNG
Compressed Natural Gas.

CV-ketel
Centrale verwarmingsketel. Naast de conventionele ketel bestaat er de verhoogd rendement (VR) en hoogrendement (HR)-ketel.

Emissie
Uitworp, uitstoot. Een hoeveelheid luchtverontreinigende verbinding(en) die bij het verbranden van fossiele brandstoffen vrijkomt en (eventueel na reiniging) de schoorsteen verlaat.

Emissiebron
In principe de opening waaruit de emissie plaatsvindt (bijv. schoorsteen). Soms kan ook de veroorzaker als bron worden aangeduid.

Emissiecoëfficiënt
Gedeelte van de door een zwart lichaam uitgestraalde warmte dat door een ander lichaam van dezelfde temperatuur wordt uitgestraald.

Emissiefactor
De hoeveelheid luchtverontreiniging (van een bepaalde component) die uitgeworpen wordt per eenheid verstookte brandstof. Het is gebruikelijk om de emissiefactor in g-kg of g-GJ weer te geven.

f.o.b.
Free on board. De kosten na overslag in de laadhaven.

FBC
Fluidized Bed Combustion. (Zie Wervelbedverbranding)

GWP
GWP100 jaar Global Warming Potential. Broeikasgaseffect uitgedrukt in CO2-equivalent. De toevoeging 100 jaar betreft de zichtperiode. (Meer informatie: Global Warming Potential)

HBO
(Zie Huisbrandolie)

HFK's
CxHyFz (UK: HFCs) Onvolledig gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen, broeikasgassen met een GWP100 jaar van 140 tot 11700 gram CO2-equivalent. (Meer informatie: Global Warming Potential)

HTR
Hoge-temperatuurreactor, om het thermisch rendement van een kerncentrale te verhogen wordt de temperatuur van het koelmiddel verhoogd. De kogelbedreactor wordt daartoe met gas gekoeld.

Hybride aandrijving
Combinatie van een elektromotor bijgestaan met een verbrandingsmotor. De elektrische energie is afkomstig uit een accu of brandstofcel. Term wordt ook gehanteerd bij de combinatie van brandstofcel en accu.

Hycon
Kraakproces in gebruik bij Shell Pernis, waarbij door katalytisch hydrogeneren koolstofrijke moleculen worden omgezet in waterstofrijkere en dus lichtere producten.

Hydrolyse
Splitsen van een chemische verbinding door toevoeging van water.

Isolatie
Het verhogen van de warmteweerstand door het 'inpakken' van leidingen, plaatsen van dubbel glas en aanbrengen van lagen wol of schuim op of tussen muren en vloeren.

Isotoop
Verschijningsvormen van één element met verschillende massa.k-waarde
Reciproque van de warmteweerstand (R) van een constructie (k = R-1).

LNG
Liquified Natural Gas. Door afkoeling vloeibaar gemaakt aardgas.

LPG
Verzamelnaam voor verschillende door samenpersing of koeling gemaakte petroleum gassen die bij de olie- en gaswinning en bij de raffinage vrijkomen. Toegepast als autogas, verwarming of als grondstof voor de chemische industrie.

MHD
Magnetohydrodynamische opwekking van elektriciteit. Principe MHD: bij het leiden van plasma door een sterk magnetisch veld ontstaat een elektrische spanning.

Olefinen
CnH2n, als ethyleen en propyleen ingezet voor de polymerisatie tot kunststoffen.

OTEC
Ocean Thermal Energy Conversion. Energieproductie die gebruik maakt van het temperatuurverschil tussen hogere en diepere lagen in oceanen.

Oven
Installatie of apparaat waarin aan een product warmte wordt toegevoerd met als doel het product een chemische of fysische verandering te laten ondergaan. (Meer informatie: Type ovens)

Oxidant
Verbinding die een andere verbinding kan oxideren.

Ozon
O3, een molecuul bestaande uit drie zuurstofatomen. Ozon is een schadelijk gas met sterk oxiderende eigenschappen. In de biosfeer kan het bij mens en dier het longweefsel aantasten en bij bomen en planten veroorzaakt het bladbeschadiging en groeireductie. De optredende schade aan bossen wordt voor een deel veroorzaakt door ozon. Ozon ontstaat door fotochemische reacties in de atmosfeer, voornamelijk uit stikstofoxiden en koolwaterstoffen.

Ozonlaag
Beschermende laag in de dampkring rond de aarde, Door cfk's wordt deze laag m.n. bij de polen aangetast: het 'gat' in de ozonlaag, waardoor de absorptie van schadelijke UV-straling wordt verminderd.

PFBC
Pressurized Fluidized Bed combustion. Wervelbedverbranding onder druk.

PFK's
CF4 en C2F6 (UK: PFCs) Perfluorkoolwaterstoffen, broeikasgassen met een GWP100 jaar van 16500 en 9200 gram CO2-equivalent. (Meer informatie: Global Warming Potential)

PK
Niet meer gehanteerde eenheid voor vermogen Hiervoor in de plaats is gekomen de Watt (~ 735,5 W), volgend uit het SI-eenhedenstelsel. (Meer informatie: Eenheden)

ppm
Part per million (10-6 of 10-4%). (Meer informatie: ppm)

PV
(Zie Foto (voltaïsche) cel of zonnecel)

RDF
Refuse Derived Fuel, de productie van een beter behandelbare vaste brandstof uit afval.

SBI
Standaard Bedrijfsindeling, volgens CBS. Vanaf 1993 gewijzigd om internationaal aan te sluiten bij de NACE-indeling. (Meer informatie: Sbi-codes)

Ultracentrifugeproces
Proces voor uranium-isotopenscheiding waarbij zware atomen van lichte worden gescheiden door middel van centrifugale kracht.

Uranium
Natuurlijk radioactief element, in de wereld van de kernenergie veelal als uraan aangeduid. Verrijkt uranium voor vermogensreactoren heeft een massagehalte van uranium-235 groter dan 0,7%.

Zure regen
De natte en droge depositie van bestanddelen die bodem, vegetatie en oppervlaktewater direct of indirect verzuren.

Zuurstof
O-O2, zuurstofatoom-zuurstofgas.