Kopie van `Waterbodem - begrippenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Waterbodem - begrippenlijst
Categorie: Aardrijkskunde > Water
Datum & Land: 14/05/2007, NL
Woorden: 9


abiotisch milieu
Hiermee worden de niet levende componenten van het milieu bedoeld, grofweg bodem water en lucht. De toestand van het abiotische milieu beïnvloedt het biotische milieu waarin zich de levende organismen bevinden.

analysecertificaat
Een door het laboratorium afgegeven uniek officieel document waarop de analyseresultaten en de gebruikte methode vermeld staan.

anorganisch
Letterlijk betekent dit niet organische. Hiermee wordt aangeduid dat een verbinding niet uit plantaardig of dierlijk leven voortkomt maar uit de "dode" natuur. Tot de anorganische verbindingen behoren onder meer metalen, zouten en gesteenten inclusief klei zand en grind.

eural
Europese afvalstoffenlijst.

F-klassen
Dit is een indeling om aan te geven in hoeverre stoffen bij een bodemsanering tot een veiligheidsrisico (explosie) kunnen leiden. De stoffen worden op grond van hun vlampunt ingedeeld in klasse 1F (ontvlambaar) of 2F (licht/zeer licht ontvlambaar) Dit leidt tot een voorlopige klasse indeling. Bij het uitvoeren van de bodemsanering wordt in de veldsituatie bepaald hoe groot de kans op actuele aanwezigheid van een explosief mengsel of een ontsteking is. Afhankelijk hiervan wordt de voorlopige klasse gehandhaafd of met een klasse verlaagd. Dit leidt tot een definitieve klasse indeling die ieder een specifiek pakket van beschermende maatregelen vereisen. (zie ook T-klassen waarin het blootstellingrisico wordt uitgedrukt)

GPS of Global Position System
Met behulp van een aantal satellieten worden in dit geval de x en y coördinaten van de boorpunten tot op een halve meter nauwkeurig vastgelegd. Oorspronkelijk werd deze techniek gebruikt voor militaire doeleinden. Ook nu nog worden de uitgezonden signalen bewust vervormd. Door het afsluiten van een speciaal abonnement worden deze vervormingen middels een FM zender gecorrigeerd. Door het gelijktijdig ontvangen van de satellietsignalen en de op FM uitgezonden correcties worden door het bijhorende softwarepakket de vervormingen weer gecorrigeerd zodat daadwerkelijk met een "militaire precisie" de plaats van de boorpunten bepaald kan worden.

organoleptisch
Hieronder verstaat men datgene wat men met de zintuigen (reuk, zicht) kan waarnemen. Het wordt onder ander gebruikt bij het veldwerk als een eerste beoordeling van mogelijk aanwezige bodemverontreinigingen.

T-klassen
Dit is een indeling om aan te geven in hoeverre stoffen bij een bodemsanering tot een gezondheidsrisico kunnen leiden. Hiertoe worden stoffen ingedeeld in de klasse 1T (schadelijk), 2T (giftig) en 3T (zeer giftig). Dit leidt tot een voorlopige klasse indeling. Tijdens de bodemsanering wordt in het veld bekeken hoe groot de is op een actuele aanwezigheid of blootstelling aan giftige stoffen. Afhankelijk van de uitkomst wordt de voorlopige klasse gehandhaafd of met een klasse verhoogd of verlaagd. Iedere klasse heeft zijn eigen specifieke pakket van beschermingsmaatregelen. (zie ook F-klasse)

Wbm
Wbm staat voor Wet belasting op milieu-grondslag. In deze wet is een heffing opgenomen voor het storten van "reinigbare" baggerspecie. Reinigbaar houdt in dat het zandpercentage in baggerspecie hoger ligt dan zestig procent.