Kopie van `Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Categorie: Aardrijkskunde > Schelde
Datum & Land: 14/05/2007, NL
Woorden: 42


Achterlandverbinding
de transportverbinding tussen havens en regio’s in het achterland.

Beneden-Zeeschelde
de Schelde tussen de Rupelmonding en de Belgisch-Nederlandse grens (fysisch) of de Schelde tussen de Belgisch-Nederlandse grens en het opwaarts einde van de Rede van Antwerpen (juridisch).

Boven-Zeeschelde
de Schelde tussen Gent en de Rupelmonding.

Diepgang
diepte tot waar een schip zich onder de waterspiegel uitstrekt.

Eroderen
Wegslijten van land door wind en water.

Estuarien Systeem
het geheel van structuren (zandplaten, schorren, geulen) en processen (fysisch, chemisch en biologisch) dat door het getij wordt beïnvloed van de rivier tot in de zee.

Estuarium
overgangsgebied tussen rivier en zee.

Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
Europese richtlijnen uit 1979 (vogel) en 1992 (Habitat), die zich richten op bescherming van gebieden die vanuit het behoud van vogels en bepaalde leefgebieden van andere plant- en diersoorten een bijzondere status hebben gekregen.

Externe veiligheidsrisico’s
risico’s als gevolg van ongevallen die kunnen plaatsvinden tijdens productie, opslag, verwerking en transport van gevaarlijke stoffen.

Fysieke systeemkenmerken
de kenmerken van het estuarium zoals het meergeulenstelsel, het getij en de zandhuishouding.

Geulen
dieper gelegen zones tussen slikken en platen waarin water blijft staan bij laagwater

Habitat
natuurlijk woongebied van een organisme of een levensgemeenschap.

Herstelmaatregelen
maatregelen die nodig zijn om de achteruitgang van het estuarium door bepaalde ingrepen teniet te doen.

Instandhoudingsdoelstelling
doelstelling voor het ecologisch functioneren van het estuarium die nodig zijn voor de toepassing van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

Intergetijdengebied
het gebied dat droogvalt bij laagwater en bij hoogwater onder water staat; dit bestaat uit slikken en platen.

Kielspeling
De ruimte tussen de onderkant van een schip en de bodem. Deze fluctueert al naar gelang de diepte van het water en hoe zwaar van het schip beladen is en daardoor inzakt.

Langetermijnvisie Schelde-estuarium
in 2001 politiek vastgesteld document van de Vlaamse en Nederlandse regering waarin het streefbeeld voor 2030 vastgelegd is. De onderdelen zijn: instandhouden van de fysieke systeemkenmerken van het estuarium, maximale bescherming tegen overstromingen, optimale toegankelijkheid voor de Scheldehavens en een gezond en dynamisch ecosysteem.

Maricultuur
De kweek en-of de ontginning van schelpdieren op zee, in de directe omgeving van de kustlijn (8 à 10km).

Mondingsgebied
de Schelde zeewaarts vanaf Vlissingen.

Monitoringsprogramma
vastgesteld programma van metingen om de effecten van maatregelen en ingrepen te kunnen volgen.

Morfologie
‘vormleer’, in dit geval de vorm van de bodem van de Schelde en de veranderingen daarin, bijvoorbeeld door waterbeweging en transport van sediment.

OEI-leidraad
Sinds 2005 hanteert Nederland een nieuwe leidraad bij haar politieke besluitvorming. Ze staat voor Onderzoek, Effecten en Infrastructuurwerken.

Ontwikkelingsschets2010
een plan met daarin een samenhangend pakket van maatregelen en projecten voor de ontwikkeling van het Schelde-estuarium op korte en middellange termijn (2010).

Permanente Commissie
Permanente Commissie van toezicht op de scheldevaart: België en Nederland zijn de verplichting aangegaan de Westerschelde bevaarbaar te houden, elk voor zijn gedeelte van de Schelde en daar de nodige tonnen en boeien te plaatsen. Voor het toezicht op de scheepvaart bestemd voor Vlaamse Scheldehavens (Scheldevaart) is in 1839 de Belgisch-Nederlandse Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart opgericht.

Planfase Ontwikkelingsschets
het formaliseren van de Ontwikkelingsschets in een juridisch bindende vorm in beide landen. Van de besluiten in deze planfase zal reeds juridisch bindende werking uitgaan (bindend voor andere overheden en-of burgers).

Platen
verhoogde zones in het midden van een estuarium die overstromen bij hoogtij.

Programmamanager
de programmamanager is verantwoordelijk voor de procesbewaking van de projecten en maatregelen.

Projectfase Ontwikkelingsschets
het in detail uitwerken van de verschillende projecten, wellicht met inbegrip van project-m.e.r. en Habitattoets. De resultaten van deze projectfase zullen onder meer uitvoeringsvergunningen en onteigeningsmachtigingen zijn.

Projectleider
de projectleider draagt, in samenwerking met de bevoegde intanties in Vlaanderen en Nederland, onderzoek op, zorgt voor begeleiding van dit onderzoek, begeleidt de procedures en de inbreng van belanghebbenden en verzorgt de communicatie over hun project.

Schelde-estuarium
deel van de Schelde onder invloed van het getij, bestaande uit de Boven- en Beneden-Zeeschelde, de Westerschelde en het mondingsgebied.

Schelde-Landschapspark
het Schelde-Landschapspark is een forum van samenwerkende Vlaamse gemeenten, provincies en het Vlaams Gewest. Deze bestuurlijke samenwerking moet ertoe leiden dat projecten op gebied van natuur, landschap, stedenbouw, landbouw en infrastructuur versneld kunnen worden uitgevoerd.

Schorren
hoger gelegen, begroeide gedeelte van de oevers van een tijrivier die afhankelijk van de hoogte, dagelijks tot enkele malen per jaar worden overspoeld.

Sigmaplan
het Vlaamse Sigmaplan werd in 1978 opgesteld omdat het veiligheidsniveau tegen overstromingen rond de Zeeschelde onvoldoende was. Het plan moest ervoor zorgen dat het gehele Zeescheldebekken is beschermd tegen stormvloeden. Dit plan wordt thans geactualiseerd.

Slikken
het gedeelte van de oever van een tijrivier dat bij vrijwel elk hoogwater overstroomt.

Specie
materiaal dat vrijkomt bij baggeren

Streefbeeld
een door de regeringen vastgesteld toekomstbeeld voor het estuarium, dat richtinggevend is voor het handelen op de korte en middellange termijn.

Technische Scheldecommissie (TSC):
is het ambtelijk overleg tussen Vlaanderen en Nederland over alle technische aangelegenheden van het Schelde-estuarium. De Technische Scheldecommissie functioneert in haar huidige samenstelling als voorportaal voor het overleg tussen de bewindslieden van Vlaanderen en Nederland en bereidt de besluitvorming van dit overleg voor. De bewindslieden zijn voor Nederland de Minister en Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat en voor Vlaanderen is dit de Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.

Tijrivier
rivier waarin de waterstand wordt bepaald door de getijden.

Westerschelde
de Schelde van de Belgisch-Nederlandse grens tot Vlissingen.

Wetland
waterrijk of moerasachtig gebied

Zeereservaat
met het oog op natuurwaarden beschermd zeegebied.

Zeescheldebekken
Het Zeescheldebekken omvat de Zeeschelde, de Durme vanaf Lokeren, de Zenne vanaf Vilvoorde, de Dijle vanaf Werchter, de Kleine Nete vanaf Grobbendonk, de Grote Nete vanaf Oosterlo en de Rupel inclusief de bijhorende valleigebieden.