Kopie van `Reconstructieplan De Baronie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Reconstructieplan De Baronie
Categorie: Aardrijkskunde
Datum & Land: 15/05/2007, NL
Woorden: 8


Akkoord van Cork
Akkoord tussen de reconstructiepartners in Noord-Brabant over het vervolg van de reconstructie-revitalisering, gesloten op 11 juli 2003.

Cultuurhistorie
De overblijfselen van de geschiedenis van de door de mens gemaakte en beïnvloede leefomgeving.

Emissie
Het in de lucht brengen van stoffen (zoals ammoniak) vanuit een bepaalde bron.

Hydrologie
De leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak.

Nulalternatief
Alternatief waarbij wordt uitgegaan van de bestaande situatie. Dit alternatief dient als referentiekader voor de effectbeschrijvingen van alle alternatieven in het MER.

Omgevingskwaliteit
Omgevingskwaliteit is het samenhangende systeem van water, milieu-, natuur- en landschapskwaliteit.

Overig landelijk gebied
(Legenda-eenheid van de themakaart recreatie) Gebieden die geen bijzondere aanduiding hebben omdat ze vanuit toeristisch-recreatieve optiek minder aantrekkelijk en kansrijk zijn.

Overstort
Punt waar het rioolstelsel op het oppervlaktewater loost.