Kopie van `Elektronische berichtenuitwisseling in strafrechtzaken `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Elektronische berichtenuitwisseling in strafrechtzaken
Categorie: Juridisch
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 41


Actorenschema
Een weergave van de communicatie binnen (een deel van) de strafrechtsketen, als nadere uitwerking van de ‘landkaart processchema’, gericht op het identificeren van de actoren (ketenpartners) en hun onderlinge communicatieacties.

Adapter
De aansluiting van de interne bedrijfsprocessen, gegevens, applicaties en infrastructuur van een ketenpartner op het koppelvlak.

Applicatie
Een verzameling van samenhangende programmatuur gericht op de geautomatiseerde ondersteuning van één of meer bedrijfsprocessen.

Authenticiteit
De mate waarin de informatie in een ontvangen bericht afwijkt van de originele inhoud. Er is sprake van een authentiek bericht wanneer de inhoud ervan in het hele traject van verzenden en ontvangen ongewijzigd is gebleven.

Bedrijfsdocument
Een set van samenhangende, op basis van een XML Schema gestructureerde set van gegevenselementen en gegevensgroepen (zoals de gegevenselementen en –groepen uit een procesverbaal) die via een bericht wordt uitgewisseld tussen de applicaties van twee of meer ketenpartners ter ondersteuning van hun bedrijfsprocessen. • Vertaling van ‘business document’ uit BPSS. • In de spreektaal wordt meestal gesproken van een bericht terwijl feitelijk een bedrijfsdocument (al dan niet met bijlagen) wordt bedoeld.

Bedrijfsinformatie
Informatie die nodig is voor de uitvoering of sturing van een bedrijfsproces. Dit kan informatie zijn over de voortgang van het betreffende of van een gerelateerd bedrijfsproces, maar ook over bijvoorbeeld een verdachte of een strafzaak. Via interactieprocessen tussen ketenpartners kan bedrijfsinformatie worden uitgewisseld.

Bedrijfsproces
Een werkproces binnen de organisatie van een ketenpartner gericht op de uitvoering van aan die organisatie toegewezen taken (zoals opsporing, vervolging, e.d.).

Bedrijfstransactie
Een atomaire (= niet deelbare) communicatie-actie tussen de applicaties van twee (en niet meer dan twee) ketenpartners bij de uitwisseling van bedrijfsdocumenten, in beginsel bestaand uit één ‘verzoek’ en één optionele ‘respons’. Eén of meer samenhangende bedrijfstransacties vormen tezamen een interactieproces. • Vertaling van ‘business transaction’ uit BPSS. • Strikt genomen maakt BPSS onderscheid tussen ‘business transaction’ en een ‘business transaction activity’. Het eerste is een generiek type bedrijfstransactie, het tweede een specifieke, concrete instantie daarvan.

Bericht
De container waarmee een bedrijfsdocument van een ketenpartner naar een ketenpartner wordt gezonden op basis van de gedefinieerde communicatieprotocollen. Een bericht kan naast de berichtheader en een bedrijfsdocument eventueel bijlagen bevatten. • In de spreektaal wordt de term bericht vaak gebruikt om een (envelop met een) berichtheader en een bedrijfsdocument aan te duiden.

Berichtheader
Een set van samenhangende, op basis van een Schema gestructureerde set van gegevens voor de uitwisseling van protocolinformatie tussen de communicatiefuncties van twee ketenpartners.

Bijlage
Een gegevensbestand (in beginsel, maar niet noodzakelijkerwijs met een ongestructureerd karakter) dat samen met een bedrijfsdocument via een bericht kan worden verzonden (bijvoorbeeld een image (afbeelding) van een origineel procesverbaal).

BPSS
Business Process Specification Schema. Een methode om de interactie tussen bedrijfsprocessen eenduidig te beschrijven met behulp van XML en UML, in termen van onder meer communicatieactiviteiten, uit te wisselen bedrijfsdocumenten en prestatie-eisen in relatie tot de communicatie. • Afkomstig uit ebXML.

Communicatiefunctie
Een generieke functie (niet gebonden aan een applicatie) die de verzending en ontvangst van berichten regelt voor de applicatie(s) van een ketenpartner.

Communicatieprotocol
Een beschrijving in overwegend functionele termen van de wijze van afhandeling van berichten (die bedrijfsdocumenten en eventueel bijlagen kunnen bevatten) door de communicatiefuncties van de ketenpartners ter ondersteuning van de uit te voeren bedrijfstransacties. Het gaat hierbij vooral om generieke, facilitaire functionaliteit zoals formaatconversie, encryptie, automatische ontvangstbevestiging, automatische herverzending bij storingen, e.d.

Datacommunicatievoorziening
Een netwerkvoorziening, bestaande uit hardware en software, die datacommunicatie mogelijk maakt binnen de organisatie van een ketenpartner en met andere ketenpartners.

ebXML
electronic business eXtensible Mark-up Language. Een raamwerk van standaarden en methoden voor het realiseren van elektronisch zaken doen op basis van kennis en ervaring uit de wereld van Electronic Data Interchange (EDI) en XML Web Services. • www.ebxml.org

ePV
Een informele benaming die gebruikt wordt voor: • het totale concept van elektronische berichtenuitwisseling in de strafrechtsketen; • een bedrijfsdocument; • een bericht. De term ePV heeft geen formele betekenis.

Exclusiviteit
De mate waarin kennisname van de inhoud van een bericht is beperkt tot een gedefinieerde groep van gerechtigden, ofwel de mate waarin de informatie is afgeschermd voor onbevoegden. Er is sprake van een exclusief bericht wanneer het gedurende het hele traject van verzenden en ontvangen onmogelijk is voor onbevoegden om kennis te nemen van de inhoud ervan.

Gegeven
Een formele representatie van feiten, concepten of instructies, geschikt voor menselijke dan wel geautomatiseerde communicatie, interpretatie of verwerking, passend binnen de context van een gegevenselement.

Gegevensdefinitie
Een specificatie van de semantiek en syntax (lengte, waardebereik, e.d.) van een gegevenselement dat kan voorkomen in een bedrijfsdocument of berichtheader. • De standaard ISO 11179 onderkent een verscheidenheid aan kenmerken van gegevenselementen die hier zijn gebundeld in het begrip gegevensdefinitie. Vooralsnog volstaat deze vereenvoudiging voor ePV.

Gegevenselement
Een getypeerde eenheid van gegevens waarvan de kenmerken in een gegevensdefinitie zijn vastgelegd.

Gegevensgroep
Een getypeerde verzameling van gegevenselementen waarvan de kenmerken in een gegevensdefinitie zijn vastgelegd.

Gegevenswoordenboek
Een verzameling van gegevensdefinities. Van het centrale gegevenswoordenboek kan binnen een bepaalde context (bijvoorbeeld OM afdoening) een subset worden gemaakt.

Infrastructuur
Het geheel van datacommunicatievoorzieningen en communicatiefuncties van de ketenpartners.

Integriteit
De mate waarin de berichtuitwisseling zonder fouten is, ofwel de mate waarin de uitgewisselde bedrijfsinformatie juist en volledig is. Integriteit is verbijzonderd in authenticiteit en onweerlegbaarheid.

Interactiediagram
Een grafische weergave van de bedrijfstransacties binnen een interactieproces waarbij meer dan twee ketenpartners betrokken zijn.

Interactieproces
Een proces dat betrekking heeft op de (elektronische en nietelektronische) uitwisseling van bedrijfsinformatie tussen twee of meer ketenpartners, bestaande uit een partieel geordende reeks van bedrijfstransacties. • Vertaling van ‘business collaboration’ uit BPSS, waarbij impliciet een ordening (‘choreography’) van ‘business transactions’ is verondersteld.

Ketenpartner
Een organisatie met een specifieke rol binnen de strafrechtsketen (Politie, OM, ZM, CJIB, Dienst Vervoer&Ondersteuning, etc.).

Ketenproces
Het geheel aan bedrijfsprocessen binnen en interactieprocessen tussen 2 of meer ketenpartners binnen een bepaalde context. Voorbeeld: OM-Afdoening is een ketenproces tussen een aantal ketenpartners.

Koppelvlak
Het geheel van gemeenschappelijke afspraken en ICTvoorzieningen die de uitwisseling van elektronische berichten tussen twee ketenpartners mogelijk maken in het kader van één (1) ketenproces. Deze uitwisseling is zo veel mogelijk onafhankelijk van en pleegt geen inbreuk op de eigen bedrijfsprocessen, gegevens, applicaties en infrastructuur van de betreffende ketenpartners.

Koppelvlakobject
Een identificeerbaar onderdeel van het koppelvlak, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsdocument of een communicatieprotocol.

Landkaart processchema
Een overzicht van de communicatie binnen de strafrechtsketen op het niveau van hoofdprocessen (zoals opsporing, vervolging, e.d.) weergegeven met behulp van OMP.

OMP Ordenings Methodiek Processen
Een bij de politie en deels ook bij het OM gangbare methode voor het modelleren en beschrijven van bedrijfsprocessen.

Onweerlegbaarheid
De mate waarin ontkend kan worden dat een bepaald bericht (en dus de informatie daarbinnen) is verzonden c.q. ontvangen. Er is sprake van een onweerlegbaar bericht wanneer het voor de verzender onmogelijk is te ontkennen het bericht te hebben verzonden, terwijl het voor de ontvanger onmogelijk is te ontkennen het bericht te hebben ontvangen.

Protocolinformatie
De informatie binnen een berichtheader die de zendende communicatiefunctie aanbiedt aan de ontvangende communicatiefunctie en die betrekking heeft op de wijze waarop een bericht is c.q. moet worden afgehandeld binnen de regels van het geldende communicatieprotocol.

Referentiegegeven
Een voorgedefinieerde waarde (uit een tabel) voor een bepaald gegevenselement.

Standaardisatie
Het proces gericht op het bewerkstelligen van de landelijke toepassing door de ketenpartners van één of meer nieuwe of gewijzigde koppelvlakobjecten.

Transactiediagram
Een grafische weergave van één bedrijfstransactie tussen twee ketenpartners.

UML
Unified Modelling Language. Een generieke notatie voor het specificeren en modelleren van een bepaald domein gericht op de ontwikkeling van programmatuur. UML bouwt voort op modelleringsmethoden van Booch en OMT en wordt ontwikkeld onder auspiciën van de Object Management Group (OMG). • www.uml.org

Validatie
Het proces gericht op het verkrijgen van goedkeuring van de ketenpartners voor nieuwe of gewijzigde koppelvlakobjecten en de wijze waarop zij tot stand zijn gekomen, ter voorbereiding op de standaardisatie.

XML
eXtensible Mark-up Language. Een formaat voor de gestructureerde vastlegging van gegevens en hun betekenis voor medium-onafhankelijke opslag en uitwisseling. • Standaard van het World Wide Web Consortium (W3C), www.w3c.org.