Kopie van `Brandweer - Kennisnet`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Brandweer - Kennisnet
Categorie: Diverse industrieën en ambachten > Brandbestrijding
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 860


Aangewezen brandweer
Brandweer waarvan het personeel geheel of grotendeels bestaat uit personen die door de gemeentelijke overheid zijn aangewezen een taak bij de brandweer te vervullen. Rubriek(en): Structuur en organisatie

Aanjaagverband
Twee of meer in serie geschakelde brandbluspompen of blusvoertuigen voor het transport van bluswater over grote afstand. Rubriek(en): Brandbestrijding

Aanjager
Elk blusvoertuig of bluspomp in het aanjaagverband tussen haler en blusser. Rubriek(en): Brandbestrijding

Aanlandingsplaats
Een deel van een object, waarvoor de brandmeldcentrale een afzonderlijke plaatsbepaling geeft. Rubriek(en): Basisbrandweerzorg, Infrastructuur, Organisatie brandweer, Preparatie, Ruimtelijke ordening

Aanlandingsprocedure
Procedure die gevolgd wordt voor, tijdens en na de aanlanding. Rubriek(en): Basisbrandweerzorg, Coordinatie, Organisatie rampenbestrijding, Preparatie

Aanrijroute
De route vanaf de brandweerkazerne tot de plaats van inzet. Rubriek(en): Basisbrandweerzorg, Coordinatie, Infrastructuur, Organisatie rampenbestrijding, Preparatie, Ruimtelijke ordening

Aanvalskorf
Korf of bak voor het overbrengen van het benodigde materieel voor de eerste blusaanval. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen, Technische hulpverlening

Aanvalsplan
Plan dat door de brandweer voor een bepaald object of een mogelijke gebeurtenis is gemaakt en tot in details alle gegevens bevat die voor een veilig en doelmatig optreden nodig zijn. Rubriek(en): Arboveiligheid, Basisbrandweerzorg, Communicatie, Coordinatie, Organisatie rampenbestrijding, Preparatie

Aanvalsploeg
Degenen die bij een brand in eerste instantie belast zijn met verkenning, reddingswerkzaamheden en met het inzetten en bedienen van de eerste straal. Rubriek(en): Basisbrandweerzorg

Aanvalsslangleiding
Slangleiding tussen een pomp of een verdeelstuk en een straalpijp. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Aanwijsplaat voor brandkraan
Bordje waarop de plaats van een brandkraan staat aangegeven (NEN 1184). Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen, Preparatie

ABC-poeder
Bluspoeder voor het bestrijden van branden behorend tot brandklasse A, B en C. De belangrijkste grondstoffen van dit poeder zijn ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat. Rubriek(en): Brandbestrijding, Organisatie en gebruik

Acceptabel verlies
Materiële schade die men bij een ongewenste gebeurtenis maximaal wil dragen. Rubriek(en): Arboveiligheid, Levensreddend handelen, Risico en veiligheid

Achterbouwpomp
Pomp bestemd voor bevestiging aan de achterzijde van een blusvoertuig. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Activiteit
De activiteit van een radioactief element is het aantal kernmutaties dat per tijdseenheid plaats vindt. Toelichting: De activiteit wordt uitgedrukt in bequerel (Bq). De oude eenheid is de Curie (C) :1 Ci = 3,7.101 113q. Rubriek(en): Gevaarlijke stoffen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Adembeschermingsvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoeren, het controleren en het gebruiksklaar maken van ademhalingsbeschermingsmiddelen. Afkorting:AB Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Ademcrisis
Gevoel van benauwdheid dat ontstaat gedurende de eerste 10 seconden van zware arbeid, door verhoogd kooldioxydegehalte in het lichaam. Rubriek(en): Arboveiligheid, Levensreddend handelen

Ademhalingsautomaat
Toestel dat bij een zuurstof, ademlucht- of duiktoestel de juiste luchthoeveelheid en luchtdruk voor de inademing regelt. Toelichting: De ademhalingsautomaat kan zijn uitgevoerd als:
·geschikt voor een overdruk van ca 2kPa (20 mbar);
·geschikt voor een onderdruk van ca 2 kPa (-20 mbar). Rubriek(en): Arboveiligheid, Materieel, uitrusting en gebouwen

Ademhalingsbeschermingsmiddel
Apparaat of toestel waarmee men, in een gevaarlijke atmosfeer of onder water, veilig kan ademhalen. Rubriek(en): Arboveiligheid, Materieel, uitrusting en gebouwen

Ademhalingsorganen
De organen in het lichaam, waarmee de ademhaling wordt verzorgd (luchtwegen, longen en longblaasjes en de ademhalingsspieren). Rubriek(en): Levensreddend handelen

Ademhalingsstoornis
Een stoornis in de normale ademhalingsfunctie, waardoor er te weinig zuurstof in het lichaam komt. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Ademlucht
Samengeperste zuivere lucht, geschikt voor gebruik in een ademluchttoestel. Rubriek(en): Arboveiligheid, Materieel, uitrusting en gebouwen

Ademluchtfles
Metalen drukhouder, behorend bij een ademluchttoestel, waarvan de instempeling aangeeft dat zij bestemd is voor de opslag van lucht onder een druk van 200 of 300 bar, met een inhoud van 2 tot 10 liter en voorzien van een afsluiter. Toelichting: Ademluchtflessen moeten regelmatig gekeurd worden door een erkende keuringsinstelling. De datum van herkeur is ingestempeld in de hals. Rubriek(en): Arboveiligheid, Materieel, uitrusting en gebouwen

Ademluchtmasker
Synoniem voor ademluchttoestel (zie aldaar) wordt uitsluitend gebruikt in woordcombinaties. Toelichting: bijv. ter aanduiding van de persoon die het toestel draagt: de 'ademluchtmaskerdrager'. Rubriek(en): Arboveiligheid, Materieel, uitrusting en gebouwen

Ademluchttoestel
Draagbaar ademhalingsbeschermingsmiddel werkend met samengeperste ademlucht. Toelichting: Een ademluchtoestel bestaat in hoofdzaak uit:
·gelaatsstuk;
·draagframe met ademluchtfles;
·drukregelaar
·ademhalingsautomaat. Rubriek(en): Arboveiligheid, Materieel, uitrusting en gebouwen

Ademvolume
Volume lucht dat wordt in- en uitgeademd. Afkorting AV Rubriek(en): Arboveiligheid

Adresseerbaar brandmeldsysteem
Brandmeldsysteem waarvan de brandmelders of groepen brandmelders herkenbaar zijn door middel van een elektronisch adres en die worden aangesloten op een of meer melderlussen. Toelichting Toelichting: De brandmeldcentrale is zo uitgevoerd dat per adres brand wordt gemeld. Rubriek(en): Installatietechniek

Aërosol
Colloïdaal mengsel van fijn verdeelde vloeistof of vaste stofdeeltjes in een gas, zoals mist (vloeistof), rook (vaste stof). Rubriek(en): Brand, Brandbestrijding

Afbrandsnelheid
Mate waarin de totale vuurbelasting van een brandend object met de tijd afneemt. Rubriek(en): Brand

Afdaaleind
Aan de onderzijde verzwaarde lijn, waarlangs een duiker vanuit een boot of vlot kan afdalen; wordt toegepast in ruim en stromend water. Rubriek(en): Materieel, uitrusting en gebouwen

Afhankelijke ademhalingsbescherming
Methode van ademhalingsbescherming waarbij men afhankelijk blijft van het zuurstofpercentage van de omgevingslucht. Rubriek(en): Materieel, uitrusting en gebouwen

Aflegsysteem
Systeem voor de taakverdeling van een bluseenheid bij het leggen van slangleidingen van de waterwinplaats naar het te blussen object. Rubriek(en): Basisbrandweerzorg, Preparatie

Afnamepunt
Plaats van vaste perskoppeling(en); een droge stijgleiding of brandblusleiding. Rubriek(en): Basisbrandweerzorg, Bouwkunde, Installatietechniek, Materieel, uitrusting en gebouwen

Afschermsprinkler
Een sprinkler aangebracht boven een deur- of raamconstructie aan de ongesprinklerde zijde, waarvan de wateropbrengst dient om branddoorslag te voorkomen. Rubriek(en): Installatietechniek

Afzetkop
Hulpstuk bij spreider. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Akoestische signalering
Het aanduiden van een brand- of storingsmelding d.m.v. een uitsluitend hoorbaar signaal. Rubriek(en): Installatietechniek

Alarmcentrale
Plaats waar alle berichten voor de brandweer binnenkomen en worden verwerkt. Rubriek(en): Communicatie, Coordinatie, Organisatie rampenbestrijding

Alarmdosismeter
Meter die bij overschrijden van een bepaalde dosis ontvangen straling een hoorbaar alarm geeft. Rubriek(en): Materieel, uitrusting en gebouwen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Alarmdosistempometer
Meter die bij overschrijden van een bepaald dosistempo van ontvangen straling een hoorbaar alarm geeft. Rubriek(en): Materieel, uitrusting en gebouwen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Alarmering
Het complex van maatregelen dat zeker stelt dat de noodzakelijke disciplines gewaarschuwd worden en actie nemen. Rubriek(en): Installatietechniek

Alarmeringsapparatuur
Apparatuur die niet tot de brandmeldcentrale behoort en die dient voor het geven van alarmsignalen, bijv. optische en akoestische signaalgegevens. Opmerking: Installaties ten behoeve van de ontruiming vallen niet onder deze definitie. Toelichting: Installaties ten behoeve van de ontruiming vallen niet onder deze definitie. Rubriek(en): Installatietechniek

Alarmeringsfrequenties
Een tweetal frequenties die in het gehele land gebruikt kunnen worden, uitsluitend voor het oproepen van brandweerpersoneel. Rubriek(en): Communicatie, Coordinatie

Alarmeringstijd
Tijdsverloop tussen het ontdekken van de brand en het waarschuwen van de in het gebouw aanwezige bedreigde personen. Rubriek(en): Installatietechniek, Organisatie en gebruik

Alarmfrequenties
Een tweetal frequenties die in het gehele land gebruikt kunnen worden, uitsluitend voor het oproepen van brandweerpersoneel. Rubriek(en): Organisatie rampenbestrijding

Alarminstallatie
Installatie voor het geven (maken) van brandalarm. Rubriek(en): Installatietechniek

Alarmnummer
Landelijk uniform telefoonnummer, waarmee men een incident kan melden aan een districtsmeldkamer van de politie. Afkorting 112 Rubriek(en): Communicatie, Coordinatie, Organisatie rampenbestrijding

Alarmontvanger
Draagbaar draadloos ontvangtoestel om d.m.v. een stil alarm personen op te roepen. Rubriek(en): Communicatie, Coordinatie, Materieel, uitrusting en gebouwen

Alarmoverdrager
Onderdeel van het openbaar meldsysteem dat de verbinding met een alarmpost tot stand kan brengen. Automatische brandbeveiligingsinstallatie Een automatische installatie die dient ter verhindering van branduitbreiding of voor brand bestrijding, bijv. een stationaire brandbestrijdingsinstallatie. Rubriek(en): Installatietechniek

Alcohol fluor proteïne blusschuim
Blusschuim met laag verschuimingsgetal, voor toepassing op polaire vloeistoffen en bestand tegen wegbranden, hoofdzakelijk bestaande uit dierlijke eiwitten, gefluorideerde oppervlakte actieve stoffen met toevoegingen ter stabilisering, water en lucht. Rubriek(en): Brandbestrijding, Organisatie en gebruik

Alcohol proteïne blusschuim
Blusschuim met laag verschuimingsgetal, voor toepassing op polaire vloeistoffen, hoofdzakelijk bestaande uit dierlijke eiwitten met toevoegingen ter stabilisering, water en lucht. Rubriek(en): Brandbestrijding, Organisatie en gebruik

Angina pectoris
Hartbeklemming door zuurstoftekort in de hartspier, als gevolg van vernauwing in de kransslagaders. Rubriek(en): Levensreddend handelen

ARBAC
Automatisering Regionale Brandweer Alarmcentrales: Computersysteem voor het logisch opslaan van gegevens nodig bij de bestrijding van een incident. Toelichting: Het systeem ondersteunt de centralist bij het verwerken van meldingen, het alarmeren en het begeleiden van brandweer- en ambulance-eenheden (zie ook: IFORA).

Arbitrage-installatie
Installatie waarop een aantal binnenkomende en uitgaande telefoonlijnen samengebracht zijn en waarmee naar keuze verbindingen gemaakt kunnen worden. Rubriek(en): Communicatie, Coordinatie, Materieel, uitrusting en gebouwen

Arythmie
Onregelmatige hartslag. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Aspiratie
Inademing (aanzuiging) van een vloeistof of vast voorwerp in de luchtwegen. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Astma
Aanvalsgewijs optredende vernauwing van de kleinste vertakkingen van de luchtpijp, zich uitend in een bemoeilijkte ademhaling. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Autoklauw
Hulpstuk bij spreider. Rubriek(en): Materieel, uitrusting en gebouwen, Technische hulpverlening

Autolaadkraan
Eénarmige hydraulisch bediende laadkraan, o.a. op hulpverleningswagen type 1. Rubriek(en): Materieel, uitrusting en gebouwen, Technische hulpverlening

Autoladder
Motorvoertuig uitgerust met een daarop gemonteerde beweegbare en uitschuifbare ladder. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen, Technische hulpverlening

Automatisch rookluik
Rookluik dat in geval van brand of rook automatisch opengaat. Rubriek(en): Installatietechniek

Automatische brandmelder
Het deel van een brandmeldinstallatie dat de ruimte binnen zijn bereikcontinu dan wel periodiek bewaakt op het optreden van natuurkundige en-of chemische verschijnselen die op brand duiden. Rubriek(en): Installatietechniek

Automatische sprinklerinstallatie
Een vaste brandblusinstallatie voor het gelijkmatig verspreiden van water door middel van sprinklers die, door een bepaalde omgeving stemperatuur op een willekeurige plaats, aldaar automatisch in werking treedt. Toelichting: Een automatische sprinklerinstallatie bestaat uit:
·een watervoorziening: deze bestaat uit een of meer middelen, die zorgen voor het toevoeren van water onder een bepaalde druk;
·een hoofdleiding: deze vormt de verbinding tussen de watervoorziening en de sprinklersecties;
·één of meer sprinklersecties: elke sprinklersectie bestaat uit een stel bedieningsafsluiters, een leidingstelsel en een aantal sprinklers. Een stel bedieningsafsluiters van een sprinklerinstallatie omvat een hoofdafsluiter en een alarmklep. Rubriek(en): Installatietechniek

Autospuit
Volgens bestek van de Directie Brand: motorvoertuig uitgerust met een gecombineerde hoge- en lagedrukbrandbluspomp en eventueel een bluswatertank met een inhoud van maximaal 1,5 m3(15001). Toelichting: De autospuit wordt naar pompvermogen onderverdeeld in: KV = klein vermogen = 0,013 tot 0,027 m MV = middelvermogen = 0,027 tot 0,040 m GV = groot vermogen = meer dan 0,04 m (2400 Vmin.) Afkorting AS Rubriek(en): Basisbrandweerzorg, Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Barstdruk (van een slang)
Druk waarbij een slang bezwijkt; deze druk moet een bepaalde minimumwaarde hebben volgens NEN 2242. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Basisstation
Een radiozend-ontvanginrichting die op een vaste plaats, bijv. in een gebouw of op een mast is aangebracht. Hij kan direct of op afstand bediend worden (via directe telefoonlijn). Toelichting: Mobilofoonverkeer met de regionale alarmcentrale en binnen de regio onderling, is vanwege de beperkte reikwijdte alleen mogelijk met een net van basisstations en vaste posten. Rubriek(en): Communicatie, Coordinatie, Materieel, uitrusting en gebouwen

Basisvoorzieningen
De basisvoorzieningen hebben betrekking op constructie- en materiaaleisen waarmee een minimum veiligheidsniveau wordt vastgelegd. Aan deze eisen moet voor een bepaalde gebouwfunctie, onder alle omstandigheden worden voldaan. Rubriek(en): Bouwkunde, Brandbestrijding, Controle en handhaving

BC-poeder
Bluspoeder voor het bestrijden van branden behorend tot brandklasse B en C. De belangrijkste grondstof van dit poeder is natriumbicarbonaat of kaliumbicarbonaat. Rubriek(en): Brandbestrijding, Organisatie en gebruik

Bedieningspaneel
Paneel voor het bedienen, uitlezen en controleren van een automatische brandmeldinstallatie. Zo'n paneel wordt toegepast als bediening via de brandmeldcentrale zelf, door diens plaatsing, niet in aanmerking komt. Rubriek(en): Brandbestrijding, Installatietechniek

Bedrijfsbrandweer
Brandweer ingesteld door en ten dienste van een bedrijf of instelling. Opmerking: bedrijven die bij brand of ongevallen een bijzonder gevaar opleveren voor de openbare veiligheid, kunnen op grond van artikel 13 van de Brandweerwet 1985 worden verplicht tot het instellen van een bedrijfsbrandweer. Rubriek(en): Structuur en organisatie

Bedrijfshulpverlener
Functionaris in een bedrijf, in het kader van het Koninklijk Besluit Bedrijfszelfbescherming belast met brandbestrijding, hulpverlening en redding binnen dit bedrijf. Afkorting BHV-er Rubriek(en): Organisatie en gebruik

Bedrijfsnoodplan
Een stelsel van organisatorische en technische maatregelen en voorzieningen om de gevolgen van een bedrijfsnoodsituatie, mogelijk escalerend tot een (bedrijfs)ramp, zoveel mogelijk te beperken. Het bevat de volgende onderdelen:
·veiligheidsplan;
·ontruimingsplan;
·beveiligingsplan;
·beschermingsplan. Rubriek(en): Organisatie en gebruik

Belenden
Het aan elkaar grenzen van gebouwen onderling. Rubriek(en): Bouwkunde, Ruimtelijke ordening

Beredding
Buitengewone maatregelen welke deels al voor, toepassen van de meest geëigende blus maar veelal ook na een schadestop (zie aldaar) genomen moeten worden als voortzetting van salvage (zie aldaar), om de kans van verdere schade te voorkomen en zo mogelijk al vermindering te brengen in de reeds opgelopen schade. Rubriek(en): Basisbrandweerzorg

Berging
In een woongebouw gelegen besloten ruimte waarin twee of meer afzonderlijke bergruimten zijn gelegen alsmede de daarmee rechtstreeks in verbinding staande verkeersruimten. Rubriek(en): Bouwkunde

Bergingsbrancard
Draagbaar waarin het slachtoffer gefixeerd en goed beschermd ligt en die daarom wordt gebruikt voor het redden van gewonden uit zeer moeilijke situaties. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Bergruimte
Van buiten de woning toegankelijke, afsluitbare ruimte voor het beschermd tegen weer en wind opbergen van voorwerpen. Rubriek(en): Bouwkunde

Beroepsbrandweer
Brandweer waarvan het personeel geheel of grotendeels bestaat uit personen, die de brandweertaken als beroep uitoefenen. Rubriek(en): Structuur en organisatie

Beschermende uitrusting
Het geheel van uitrustingsstukken dat de gebruiker afdoende beschermt bij het uitvoeren van de brandweertaak. Toelichting: Er bestaan verschillende soorten beschermende uitrusting die bescherming bieden tegen bij voorbeeld hitte, bijtende stoffen, radioactieve besmetting en dergelijke. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen, Technische hulpverlening

Besloten ruimte
In het Bouwbesluit gebruikt als aanduiding voor een ruimte die door scheidingasconstructies (zie aldaar) omsloten is. In het publikatieblad P 69 van het Directoraat-Generaal van de Arbeid gebruikt als aanduiding voor ruimten die minder toegankelijk, moeilijk te ventileren en relatief beperkt in omvang zijn en waarin slechts mensen met vergunning aanwezig mogen zijn. Rubriek(en): Bouwkunde

Besmetting
De neerslag en-of absorptie van radioactief materiaal, biologische of chemische (strijd)middelen of andere (industriële) chemische produkten op en door gebouwen, terrein, materieel, voedingsmiddelen en personen. Rubriek(en): Levensreddend handelen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Betrouwbaarheidsanalyse
Een systematisch onderzoek naar de waarschijnlijkheid dat een systeem, onder gespecificeerde omgevings- en gebruikscondities, gedurende een bepaalde tijdsduur zonder storingen volgens de ontwerpcondities zal functioneren. Rubriek(en): Arboveiligheid, Risico en veiligheid

Beveiligingsplan
Plan voor het bestrijden van ordeverstoringen zoals bommeldingen, terreuracties, enz. Rubriek(en): Coordinatie, Organisatie rampenbestrijding

Bevoegde autoriteit
De plaatselijke brandweerautoriteit die de toepassing van de brandmeldinstallatie geëist heeft en-of moet goedkeuren in verband met het aansluiten van de brandmeldinstallatie op de brandmeldpost. Opmerking: de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland heeft de beoordeling en registratie van brandmeldinstallaties ten behoeve van de verzekeraars opgedragen aan de Stichting Bureau voor Sprinklerbeveiliging. Voor registratie komen uitsluitend automatische brandmeldinstallaties in aanmerking die verbonden zijn met een permanent bezette meldpost van de brandweer. Rubriek(en): Organisatie rampenbestrijding, Structuur en organisatie

Bewijshouder
Rechtspersoon die houder is van een bewijs van typekeuring van een draagbaar blustoestel. Rubriek(en): Organisatie en gebruik

Bewusteloosheid
Toestand waarbij het bewustzijn is uitgeschakeld en een slachtoffer niet reageert op prikkels van buitenaf. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Bezwijken
Een bouwdeel wordt geacht te zijn bezweken indien het draagvermogen van het bouwdeel is afgenomen tot de belasting op het bouwdeel volgend uit de rekenwaarde van de belasting en de krachtsverdeling voorgeschreven voor het geval brand. Rubriek(en): Bouwkunde, Brandbestrijding

Bijdrage tot brandvoortplanting
Eigenschap van een bouwmateriaal die van invloed is op de snelheid van brandvoortplanting, vastgesteld op grond van twee proeven volgens NEN 6065, namelijk:
·bepaling van de vlamuitbreiding van het materiaal;
·bepaling van de bijdrage tot vlamoverslag van het materiaal. De mate waarin een materiaal bijdraagt tot brandvoortplanting wordt aangeduid met de klassen van brandvoortplanting 1 t-m 5. Rubriek(en): Bouwkunde, Brand

Bijdrage tot vlamoverslag
Maat voor de ontvlambaarheid van een materiaal, astgesteld op grond van een van de twee proeven volgens NEN 6065, die dienen ter bepaling van de `bijdrage tot brandvoortplanting' (zie aldaar). Toelichting: De intensiteit van de vlamoverslag wordt aangeduid met de klassen 1 tot en met 4. Materialen van de klassen 1 tot en met 3 noemt men `niet gemakkelijk ontvlambaar', die van klasse 4 `gemakkelijk ontvlambaar'. Zie ook `Ontvlambaar(heid) in rubriek 1. Rubriek(en): Bouwkunde, Brand

Bijstand
Aanvullend potentieel van buiten de eigen dienst, aangevraagd door het bevoegd gezag (zie aldaar) bij branden, ongevallen en rampen. Rubriek(en): Basisbrandweerzorg, Coordinatie, Organisatie rampenbestrijding

Bijtende stoffen
Categorie stoffen nader omschreven in m. 2800 en 2801 van het VLG (zie aldaar). Stoffen van de klasse 8. Rubriek(en): Gevaarlijke stoffen, Levensreddend handelen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Binnenaanval
Blusaanval waarbij de brandweer het brandobject binnentreedt. Rubriek(en): Basisbrandweerzorg

Binnenbrand
Brand in een min of meer omsloten ruimte. Rubriek(en): Brandbestrijding

Binnenbrandkraan
Brandkraan in een gebouw voor het aansluiten van een persslang met een middellijn van tenminste 52 mm. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen, Preparatie

Bio-Hazard-teken
Pictogram dat aangeeft dat er in een bepaalde ruimte gevaar voor de gezondheid is door micro-biologische processen. Rubriek(en): Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Biologische dood
Toestand waarbij bewustzijn, bloedsomloop en ademhaling afwezig zijn en niet meer op gang kunnen worden gebracht doordat reeds onherstelbaren beschadiging is opgetreden in de hersenen. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Blast
Schokgolf die ontstaat bij een explosie met als kenmerken: plotselinge drukverhoging die zich voortplant als een supersone schokgolf, gevolgd door een onmiddellijke daling tot onderdruk waarna weer een tijdelijke overdruk optreedt. Rubriek(en): Explosie

BLEVE
Explosie ten gevolge van het bezwijken van een drukhouder gevuld met boven zijn atmosferisch kookpunt verhitte vloeistof; bij brandbare vloeistoffen meestal gevolgd door een explosieve verbranding van de ontstane gaswolk en een brand van het overblijvende deel van die vloeistof. Rubriek(en): Explosie

Blinde-perskoppeling
Koppelstuk voor het afsluiten van een vaste perskoppeling (NEN 3374). Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Blinde-zuigkoppeling
Koppelstuk voor het afsluiten van een vaste zuigkoppeling (NEN 3374). Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Bloedgasanalyse
Bepaling van de gehaltes van zuurstof, kooldioxide en evt. koolmonoxide in het slagaderlijke bloed. Rubriek(en): Levensreddend handelen