Kopie van `Brandweer - Kennisnet`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Brandweer - Kennisnet
Categorie: Diverse industrieën en ambachten > Brandbestrijding
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 155


ABC-poeder
Bluspoeder voor het bestrijden van branden behorend tot brandklasse A, B en C. De belangrijkste grondstoffen van dit poeder zijn ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat. Rubriek(en): Brandbestrijding, Organisatie en gebruik

Akoestische signalering
Het aanduiden van een brand- of storingsmelding d.m.v. een uitsluitend hoorbaar signaal. Rubriek(en): Installatietechniek

Angina pectoris
Hartbeklemming door zuurstoftekort in de hartspier, als gevolg van vernauwing in de kransslagaders. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Aspiratie
Inademing (aanzuiging) van een vloeistof of vast voorwerp in de luchtwegen. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Astma
Aanvalsgewijs optredende vernauwing van de kleinste vertakkingen van de luchtpijp, zich uitend in een bemoeilijkte ademhaling. Rubriek(en): Levensreddend handelen

BC-poeder
Bluspoeder voor het bestrijden van branden behorend tot brandklasse B en C. De belangrijkste grondstof van dit poeder is natriumbicarbonaat of kaliumbicarbonaat. Rubriek(en): Brandbestrijding, Organisatie en gebruik

Buddy-check
Het bij elkaar controleren van de uitrusting door twee duikers. Rubriek(en): Arboveiligheid, Technische hulpverlening

Buddy-lijn
Lijn van ca 1,5 m lengte die twee duikers onderling verbindt tijdens duiken (buddy-systeem). Rubriek(en): Arboveiligheid, Technische hulpverlening

Buddy-systeem
Methode van duiken waarbij twee duikers uit veiligheidsoverwegingen te zamen, verbonden met een buddy-lijn, onderwaterwerkzaamheden uitvoeren. Rubriek(en): Arboveiligheid, Technische hulpverlening

Buitenaanval
Blusaanval waarbij de brandweer de brand van buitenaf bestrijdt. Rubriek(en): Brandbestrijding

Buitenbrand
Brand in de open lucht waarbij in het algemeen geen gebouwen of opstallen zijn betrokken. Voorbeeld: duinbrand, bosbrand, heidebrand, bermbrand. Rubriek(en): Brandbestrijding

Centrale post ambulancevervoer
Organisatie belast met de coördinatie van het ambulancevervoer en de medische bijstand binnen een bepaald gebied. Afkorting: CPA Rubriek(en): Communicatie, Coordinatie, Organisatie rampenbestrijding

Centralist
Persoon die de apparatuur in de alarmcentrale bedient. Rubriek(en): Communicatie, Coordinatie, Organisatie rampenbestrijding

Centrumgemeente van een regio
Grootste gemeenten van een regio waarin regel het commando en het meldcentrum gevestigd is. Rubriek(en): Coordinatie, Organisatie rampenbestrijding, Structuur en organisatie

Circulatie
De bloedsomloop. Rubriek(en): Levensreddend handelen

D-poeder
Bluspoeder voor het bestrijden van branden behorend tot brandklasse D. Rubriek(en): Brandbestrijding, Organisatie en gebruik

Dynamische druk
Aandeel in de druk in een leiding als gevolg van de snelheid van de stromende vloeistof. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Dysfunctie
Verstoring van de normale werking van een orgaan. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Eenhedenbevelvoeringsprocedure
Standaardprocedure om in acht achtereenvolgende en algemeen toepasbare stappen een operationele opdracht uit te voeren. Rubriek(en): Basisbrandweerzorg, Coordinatie, Organisatie rampenbestrijding, Preparatie

Eerste uitruksterkte
Dat deel van de uitruksterkte dat bij alarm als eerste naar de plaats van de inzet wordt gezonden. Rubriek(en): Basisbrandweerzorg, Coordinatie, Organisatie rampenbestrijding, Structuur en organisatie

Effect- en schade-analyse
Een systematisch onderzoek naar de fysische/ chemische effecten van een bepaalde ongewenste gebeurtenis alsook naar de gevolgen hiervan op de omgeving, zowel in materiële als in immateriële zin. Toelichting: Met behulp van rekenmodellen kunnen de effecten van brand, explosie en verspreiding van een giftig produkt worden bepaald. De door een bepaald effect (bijv. de piekoverdruk ten gevolge van een explosie) veroorzaakte schade zal afhangen van de 'gevoeligheid' van het getroffen object of gebied. Rubriek(en): Arboveiligheid, Brandbestrijding, Ongeval Gevaarlijke Stoffen, Risico en veiligheid, Technische hulpverlening

EHBO
Afkorting voor Eerste Hulp bij Ongelukken. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Emergency Exposure Limit
De concentratie die door de werknemers in noodsituaties gedurende een bepaalde tijd kan worden verdragen zonder dat blijvende schade aan de gezondheid wordt toegebracht, maar waarbij wel tijdelijk hinder of andere verschijnselen van irritatie of intoxicatie kunnen optreden. Men noemt dit ook wel de Short Term Exposure Limit of 'STEL-waarde'. Afkorting: EEL Rubriek(en): Gevaarlijke stoffen, Levensreddend handelen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Emfyseem
De toestand waarin relatief te veel lucht in de longen zit. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Emissiepunt
Punt waar een gevaarlijke stof bedoeld of onbedoeld uit een gesloten systeem treedt. Rubriek(en): Gevaarlijke stoffen, Ongeval Gevaarlijke StoffenFoliedeken
Deken van kunststof folie, aan een zijde voorzien van een metaallaagje. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Fotochemische explosie
Homogene explosie (zie aldaar) in een gasmengsel ten gevolge van een sterke belichting. Opmerking: Een mengsel van waterstof en chloor bijv. kan door sterke belichting tot explosie worden gebracht. Rubriek(en): Explosie

Fotoluminescerend pictogram
Vluchtwegaanduiding in de vorm van een afbeelding die bij het uitvallen van de normale verlichting oplicht door fotoluminescentie. Toelichting: Fotoluminescentie is de eigenschap van sommige stoffen om energie op te slaan bij beschijning met zichtbaar licht en om deze energie daarna weer als lichtschijnsel af te geven gedurende een bepaalde periode Rubriek(en): Installatietechniek, Organisatie en gebruik

Fysiologie
Leer der levensverrichtingen. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Fysische explosie
Plotseling bezwijken van een vat door inwendige overdruk of onderdruk. Bij bezwijken door onderdruk spreekt men ook wel van implosie. Toelichting: Onder een 'vat' wordt hier verstaan elk lichaam dat iets kan bevatten, ongeacht vorm, materiaal of samenstelling. Opmerking: Een fysische explosie kan het gevolg zijn van een chemische explosie in de stof die, of het mengsel dat, zich in het vat bevindt. Deze combinatie van een chemische en een fysische explosie wordt ook 'explosie' genoemd. Rubriek(en): Explosie

Giftige en walgingwekkende stoffen
Categorie stoffen nader omschreven in m. 2600 en 2601 van het VLG (zie aldaar). Stoffen van de klasse 6.1. Rubriek(en): Gevaarlijke stoffen, Levensreddend handelen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

GMS
Geïntegreerd Meldkamer Systeem: het bedieningssysteem van een alarmcentrale/meldkamer waarmee zowel informatieverwerking als het bedienen van de telecommunicatie kan worden gerealiseerd. Opmerking: GMS is in ontwikkeling als onderdeel van I FORA (zie aldaar). integratie van systemen kan dan het aantal beeldschermen in de meldkamer verminderen. Rubriek(en): Communicatie, Materieel, uitrusting en gebouwen, Organisatie rampenbestrijding

GOR
De opleiding Gewondenzorg Onder Kampomstandigheden. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Hi-liftkrik
Mechanisch hefwerktuig van het type dommekracht, waarbij de aandrijving door een hefboom geschiedt. Rubriek(en): Materieel, uitrusting en gebouwen, Technische hulpverlening

Hittevast
Eigenschap van een vaste stof om onder de temperatuuromstandigheden van de bepalingsmethode niet van vorm of aggregatietoestand te veranderen. Rubriek(en): Bouwkunde

Hydrofoor
Drukverhogingsinstallatie voor waterleiding-en/of sprinklerinstallatie in hoge gebouwen. Rubriek(en): Installatietechniek

Hyperventilatie
Verschijnsel veroorzaakt door overmatig diep en snel ademhalen, waardoor er een overmaat aan zuurstof en een tekort aan koolzuur in het bloed is. Het gaat gepaard met duizeligheid en soms met hartklachten. Rubriek(en): Arboveiligheid, Levensreddend handelen

Identificatie
Het automatisch herkennen en op een paneel in het verbindingscentrum zichtbaar maken van het oproepnummer (zie aldaar) van een mobilofoon, zodra deze begint te zenden. Rubriek(en): Communicatie

Identificatieprocedure
Procedure waarbij getracht wordt de identiteit van een slachtoffer vast te stellen.

Ioniserende straling
Energierijke straling die vrijkomt bij het verval van radioactieve stoffen en die teweegbrengt dat atomen overgaan in elektrisch geladen ionen. Toelichting: Ioniserende straling is onder te verdelen in:
·alfastraling: dit zijn elektrisch geladen heliumkemen;
·betastraling: dit zijn electronen (negatieve deeltjes);
·gammastraling: dit is electromagnetische straling met groot doordringend vermogen;
·neutronenstraling: dit zijn elektrisch neutrale deeltjes met groot doordringend vermogen. Rubriek(en): Gevaarlijke stoffen, Levensreddend handelen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Kiesmeldsysteem
Systeem voor het doormelden via gekozen PTT-lijnen van meldsignalen van brand- en inbraakmeldinstallaties van bedrijven en instellingen naar de regionale alarmcentrale. Rubriek(en): Communicatie, Materieel, uitrusting en gebouwen

Klaren
Het vereffenen via de neus van drukverschillen over het trommelvlies tijdens duiken. Rubriek(en): Arboveiligheid, Technische hulpverlening

Kleine blusmiddelen
Verzamelnaam voor blusmiddelen die bestemd zijn voor het blussen van beginbranden en andere branden van beperkte omvang. Rubriek(en): Brandbestrijding, Organisatie en gebruik

Kleine brand
Codewoord voor een brand waarvoor de eerst uitgerukte bluseenheid geen versterking behoeft. Deel van een bosbrand dat woedt en zich uitbreidt in de kronen van de bomen. Rubriek(en): Brandbestrijding

Kleinvermogenpomp
Brandbluspomp met een capaciteit van 0,008 tot 0,016 m3(800-1600 Vmin) bij een mano-metrische opvoerdruk van 800 kPa (8 bar) en een statische zuigdruk (zuighoogte) van 15 kPa (1,5 m). Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Klinische dood
Toestand waarbij bewustzijn, bloedsomloop en ademhaling afwezig zijn, maar nog wel weer op gang kunnen. worden gebracht. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Kluis
Brand- en eventueel inbraakvrij betreedbaar vertrek, voor de veilige opslag van:
·zaken van waarde
·gevaarlijke stoffen
·onvervangbare zaken Rubriek(en): Bouwkunde

LPG
Afkorting van: Liquifled Petroleum Gas. Een mengsel van de, door samenpersen en/of afkoelen, vloeibaar gemaakte gassen butaan en propaan. Toelichting: LPG wordt toegepast als brandstof voor motorvoertuigen onder de naam autogas. Rubriek(en): Brand, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

NFPA-code (gevarendiamant)
Amerikaanse code voor het aangeven van de eigenschappen van gevaarlijke stoffen met cijfers in vier gekleurde vakken van een op zijn punt staand vierkant, ook wel diamant genoemd. Toelichting: De cijfers oplopend van nul (geen gevaar) tot vier (ernstig gevaar) duiden op: in het rode (bovenste) vak de mate van brandbaarheid; in het blauwe (linker) vak de mate van gevaar voor de gezondheid; in het gele (rechter) vak de mate van reactiviteit; in het witte (onderste) vak de reactie met bluswater en bijzondere eigenschappen. Rubriek(en): Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Niet gevaarlijk gebied
Een gebied waarbinnen ontplofbare gasmengsels niet verwacht worden voor te komen in zodanige hoeveelheden dat speciale voorzieningen vereist zijn (voor de constructie en de toepassing van elektrisch materieel). Rubriek(en): Risico en veiligheid

Obstructie
Verstopping, belemmering. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Oefengebouw
Object voor het oefenen van brandweerpersoneel. Rubriek(en): Organisatie brandweer, Preparatie

Oefentoren
Object voor het oefenen van brandweerpersoneel. Rubriek(en): Organisatie brandweer, Preparatie

Omsloten ruimte
In de publicatiebladen P 157 en 165 van het Directoraat-Generaal van de Arbeid gebruikt aIs aanduiding voor een ruimte die redelijk goed door wanden is omsloten, zodat de natuurlijke ventilatie beperkt is (zie ook besloten ruimte). Opschuimende bekleding van een staal?constructie Een profielvolgende bekleding die bij verhitting omschuimt (NEN 6072). Rubriek(en): Bouwkunde

Orospirator
Toestel voor positieve beademing zonder mond-op-mond-contact met mogelijkheid tot secreet(speeksel)afzuiging. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Oscillerend waterkanon
Onbemand werkend, verplaatsbaar waterkanon (zie aldaar) dat door de waterstroom heen en weer wordt bewogen. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Overdrukinstallatie
Ventilatiesysteem om een ruimte, bij voorbeeld een trappehuis onder luchtoverdruk te houden. Toelichting: Door deze overdruk wordt voorkomen dat er, bij brand elders in het gebouw, rook in die ruimte komt. Rubriek(en): Installatietechniek

Oververhitting
Zodanig verhitten van een stof of materiaal dat kans op ontbranding ontstaat. Rubriek(en): Brand

Oxiderende stoffen
Categorie stoffen die in combinatie met een brandbare stof of materiaal tot verbranding (of ontploffing) kunnen leiden. Toelichting: Deze stoffen zijn nader omschreven in m. 2500 en 2501 of 2550 en 2551 van het VLG (zie aldaar); stoffen van de klasse 5.1 en 5.2. Rubriek(en): Gevaarlijke stoffen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Secundaire brand
Brand op enige afstand van en veroorzaakt door de oorspronkelijke brand. Rubriek(en): Brand, Brandbestrijding

Selectieve groep
Draadloos oproepsignaal voor het inschakelen van een bepaalde (geselecteerde) ontvanger c.q. zend-/ontvanger. Rubriek(en): Communicatie

Semafoon
Draadloze ontvanger die een oproepsignaal geeft, al dan niet vergezeld van een korte boodschap op een klein beeldscherm. Rubriek(en): Basisbrandweerzorg, Materieel, uitrusting en gebouwen

Semafoonnet
Landelijk draadloos personenoproepsysteem, waarmee ook korte boodschappen kunnen worden doorgegeven. Rubriek(en): Communicatie, Materieel, uitrusting en gebouwen

Sharing
Gemeenschappelijk gebruik van verbindings-apparatuur door twee of meer samenwerkende regio's. Rubriek(en): Communicatie

Shock
Ziektetoestand, waarbij er een tekort is in de hoeveelheid rondstromend bloed, o.a. door een ernstige bloeding, brandwonden, uitdroging, botbreuken, of een hartinfarct. Rubriek(en): Levensreddend handelen

Signaalgever
Toestel dat slechts een van tevoren geprogrammeerd signaal kan opwekken. Toelichting: SlowWhoop installatie; Installatie waarmee men het 'slow-whoop'?signaal kan genereren. Voorbeelden zijn sirenes, hoorns, bellen, zoemers e.d. Rubriek(en): Installatietechniek

Simplexsysteem
Draadloos verbindingssysteem met slechts één frequentie die zowel voor zenden als ontvangen gebruikt wordt. Toelichting: Hiermee kan in slechts één richting tegelijk gesproken worden. Rubriek(en): Communicatie, Materieel, uitrusting en gebouwen

Sirene-ontvanger
Draadloze ontvanger die een sirene in werking stelt. Rubriek(en): Communicatie, Materieel, uitrusting en gebouwen

Slagkracht
Bluskracht van een blusmiddel bij de eerste aanval ermee. Rubriek(en): Basisbrandweerzorg, Brandbestrijding, Structuur en organisatie

Slangenaanhanger
Aanhanger uitgerust voor het vervoer van slangen en eventueel voor het rijdend uitleggen van een slangleiding. Afkorting: SLA Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Slangenbrug
Hulpmiddel ter bescherming van een of meer persslangleidingen tegen er overheen rijdend verkeer (NEN 3551). Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Slangendroogtoren
Torengebouw voor het drogen van persslangen. Rubriek(en): Materieel, uitrusting en gebouwen

Slangengoot
Lange bak voor het reinigen van persslangen. Rubriek(en): Materieel, uitrusting en gebouwen

Slangenkast
Kast met blusmaterieel, in of nabij een gebouw, voor het in eerste instantie bestrijden van een brand vanaf de brandkraan. Rubriek(en): Brandbestrijding, Organisatie en gebruik

Slangenmagazijn
Ruimte in een brandweerkazerne speciaal ingericht voor de opslag van pers- en zuigslangen. Rubriek(en): Materieel, uitrusting en gebouwen

Slangenperspomp
Waterpomp voor het beproeven van persslangen op sterkte en dichtheid. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Slangenwagen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van slangen en voor het rijdend uitleggen van een slangleiding. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen, Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Slangenwasmachine
Machine voor het uitwendig reinigen van persslangen. Rubriek(en): Materieel, uitrusting en gebouwen

Slangleiding
Leiding bestaande uit een of meer gekoppelde slangen voor het transport van een blusstof. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Slangophouder
Hulpmiddel voor het ophangen van een slangleiding om het gewicht van de gevulde slangleiding op te vangen (NEN 1400). Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Slangstuk
Onderdeel van een koppeling waaraan een slang kan worden bevestigd. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Slopover
Verschijnsel optredend bij brand in een olietank, wanneer bluswater of blusschuim op een hete laag wordt gebracht en zo snel verdampt dat een deel van de tankinhoud overkookt. Toelichting:Slopover is een mildere vorm van Boilover (zie aldaar). Rubriek(en): Ongeval Gevaarlijke Stoffen

Slow-Whoop signaal
Een ontruimingssignaal bestaande uit een toon die begint bij een frequentie van ca. 500 Hz om dan in enkele seconden een octaaf te stijgen. Hierna stopt het signaal en begint kort daarna opnieuw. Rubriek(en): Installatietechniek, Organisatie en gebruik

Smeltverbinding
Warmtegevoelige verbinding tussen twee onderdelen die verbroken wordt bij het overschrijden van een bepaalde werktemperatuur. Rubriek(en): Installatietechniek

Smeulbrand
Brand waarbij de brandbare stof smeult (zie aldaar). Rubriek(en): Brand, Brandbestrijding

Smeulen
Langzaam verbranden van een stof, vrijwel zonder vlam, waarbij in het algemeen rookontwikkeling optreedt. Rubriek(en): Brand

Spleetsproeier
Watersproeier met spleetvormige opening, waardoor het sproeipatroon een vlak scherm vormt. Rubriek(en): Installatietechniek

Spoelen
Het (met drijfgas) doorblazen van de poedervoerende delen van een poederblustoestel (NEN 3392). Rubriek(en): Brandbestrijding

Spraakversluiering
Techniek om per radio verzonden berichten te coderen, zodat ze alleen door ontvangers met decodeersleutel begrepen worden. Opmerking: Men noemt dit ook wel cryptofonie. Rubriek(en): Communicatie

Spraysprinkler
Sprinkler waarbij het water alleen onder het vlak van de spreiplaat wordt verspreid in betrekkelijk kleine druppels. NB Een sprinkler (zie aldaar) is een bepaald type sproeier. Rubriek(en): Installatietechniek

Spreider
Hydraulisch bediende vijzel voor het opendrukken/snijden van bijv. bij een ongeval in elkaar gedrukte auto's ter bevrijding van bekneld geraakte personen. Hierbij zijn verschillende hulpstukken toepasbaar, zoals autoklauwen voor het opendrukken en snijkop + afzetkop voor het opensnijden. Rubriek(en): Materieel, uitrusting en gebouwen, Technische hulpverlening

Springbalg
Kussen gevuld met lucht zonder overdruk voor het opvangen van personen die van een ver dieping naar beneden springen. Toelichting: Geschikt voor sprongen tot maximaal 11 m hoogte Rubriek(en): Materieel, uitrusting en gebouwen, Technische hulpverlening

Sprinkler
Sproeier voor het fijn verdelen van water door middel van een sproeiplaat. Rubriek(en): Installatietechniek

Sprinklerinstallatie
Brandblusinstallatie waarmee al of niet automatisch door middel van sprinklers een blusstof op en rondom een brand wordt gesproeid. Toelichting: Sprinklerinstallaties werken in het algemeen met water, maar worden ook wel uitgevoerd voor schuim. Rubriek(en): Installatietechniek

Sproeier
Inrichting voor het voortbrengen van een homogene straal kleine waterdruppels met een specifiek patroon. Deze inrichting is al of niet voorzien van een afsluiting die bij een bepaalde temperatuur opengaat. Rubriek(en): Installatietechniek

Sproeilans
Hulpstuk voor het vernevelen van water door middel van een kop met kleine gaatjes. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Sproeimondstuk
Mondstuk waarmee water onder lage druk fijn verdeeld kan worden verspoten. Rubriek(en): Brandbestrijding, Materieel, uitrusting en gebouwen

Sproeistraal
Uitwaaierende straal van blusstof in druppelvorm. Rubriek(en): Brandbestrijding

Spuitduur (van een blustoestel)
De tijd waarin de blusstof bij geheel geopende afsluiter zonder onderbreking wordt uitgedreven. Het nastromen van het (restant) drijfgas wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Rubriek(en): Brandbestrijding, Organisatie en gebruik

Spuitstuk
Hulpstuk aan een draagbaar blustoestel waarmee vorm en richting gegeven wordt aan de blusstofstraal. Rubriek(en): Brandbestrijding, Organisatie en gebruik