Kopie van `Algemeen Octrooi- en Merkenbureau`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Algemeen Octrooi- en Merkenbureau
Categorie: Juridisch > Octrooien
Datum & Land: 16/05/2007, NL
Woorden: 11


Handelsnaam
Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

Internationale octrooiaanvrage
Een Internationale octrooiaanvrage, ook wel PCT-aanvrage genoemd, is een enkele octrooiaanvrage die geldt voor een groot aantal landen (128 in augustus 2005). De aanvrage is maximaal 18 maanden van kracht. Daarna moet men een Internationale octrooiaanvrage uitsplitsen in die landen-regio's waar men uiteindelijk octrooibescherming wenst door voor die landen-regio's aparte octrooiaanvragen in te dienen. Een Internationale octrooiaanvrage is met name interessant indien u ten tijde van de indiening van de Internationale octrooiaanvrage nog geen goede keuze kunt maken ten aanzien van de landen waar u octrooibescherming zou wensen. Tijdens de genoemde 18 maanden is het mogelijk om van het Europees Octrooibureau een (vrijblijvende) voorlopige mening over de octrooieerbaarheid van de octrooiaanvrage te verkrijgen.

Merk
Een merk is een teken dat producten en diensten onderscheidt van producten en diensten afkomstig van andere ondernemingen. In veel gevallen is een handelsnaam tevens merk. Denk aan ABN AMRO KPN of CALVE.

Merkrecht, merkregistratie
Een merkrecht verkrijgt u alleen door depot van het merk bij de daartoe bevoegde autoriteiten. Nu de beschermingsomvang van een merkrecht veel ruimer is dan die van het handelsnaamrecht kunnen wij u in deze gevallen een merkdepot aanraden. Een merkregistratie is tien jaar geldig. Na die tien jaar kan deze oneindig vaak worden vernieuwd. Deze termijn wordt door ons in de gaten gehouden en we herinneren de merkhouder er tijdig aan.

model
Een model is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan. Het gaat dan om de uiterlijke vormgeving van twee- of driedimensionale voorwerpen, zoals dessins of meubels en auto's. Belangrijke voorwaarde om voor bescherming in aanraking te komen, is dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Wanneer het uiterlijk van het model uitsluitend technisch bepaald is komt het niet in aanmerking voor modelbescherming. Modelrecht wordt verkregen door middel van een depot, zoals ook bij merken

modelrecht
Het modelrecht is een exclusief recht. Het verschaft u de mogelijkheid om op grond van uw modelrecht op te treden tegen inbreuk door derden die uw model vervaardigen, (kopiëren) verkopen, importeren, verhuren, tentoonstellen etc. In feite geeft de modelinschrijving u de mogelijkheid derden elke commerciële handeling met betrekking tot het gedeponeerde model te verbieden. Bovendien heeft u nadat de inschrijving van zijn model is gepubliceerd het recht schadevergoeding te vorderen. Het modelrecht is geldig voor de duur van 5 jaar. Deze termijn kan steeds met vijf jaar worden verlengd tot de maximale beschermingsduur van 25 jaar.

Octrooi
Een octrooi is een door de overheid verleend uitsluitend recht tot het exploiteren van een uitvinding. Patent is de niet-officiële naam voor een octrooi.

Patent
Patent is de niet-officiële naam voor een octrooi. Een octrooi is een door de overheid verleend uitsluitend recht tot het exploiteren van een uitvinding.

PCT-aanvrage
Een Internationale octrooiaanvrage, ook wel PCT-aanvrage genoemd, is een enkele octrooiaanvrage die geldt voor een groot aantal landen (128 in augustus 2005). De aanvrage is maximaal 18 maanden van kracht. Daarna moet men een Internationale octrooiaanvrage uitsplitsen in die landen-regio's waar men uiteindelijk octrooibescherming wenst door voor die landen-regio's aparte octrooiaanvragen in te dienen. Een Internationale octrooiaanvrage is met name interessant indien u ten tijde van de indiening van de Internationale octrooiaanvrage nog geen goede keuze kunt maken ten aanzien van de landen waar u octrooibescherming zou wensen. Tijdens de genoemde 18 maanden is het mogelijk om van het Europees Octrooibureau een (vrijblijvende) voorlopige mening over de octrooieerbaarheid van de octrooiaanvrage te verkrijgen.

TM
Het teken TM bij een merk houdt in het merk wordt geclaimd, maar dat het merk nog niet is geregistreerd. Dit teken wordt vaak aangegeven bij merken die zich nog bevinden in de aanvraagprocedure, die dus nog niet officieel zijn geregistreerd.
Het teken ® bij een merk wil zeggen dat het merk een geregistreerd handelsmerk is en dat de eigenaar van het merk een beroep kan doen op merkbescherming.
Het teken © stamt uit het auteursrecht. De maker van een bepaald werk kan middels dit zogeheten Copyright Notice aangeven dat hij auteursrecht claimt. Naast het teken wordt vaak een datum in combinatie met de naam van de rechthebbende weergegeven, om aan te geven vanaf wanneer auteursrecht wordt geclaimd op een bepaald werk.

wereldoctrooi
Octrooien zijn in beginsel nationale rechten. Een wereldoctrooi dat in alle landen van de wereld van kracht zou zijn, bestaat niet. Zou men wereldwijde bescherming wensen, dan zou in beginsel in alle landen van de wereld octrooi moeten worden aangevraagd. In de praktijk gebeurt dit nooit, zelfs niet door multinationals. Men maakt een keuze voor specifieke landen waar bescherming gewenst is.