Kopie van `Infomil begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Infomil begrippen
Categorie: Milieu
Datum & Land: 06/08/2007, NL
Woorden: 28


AB
Afdeling Bestuursrechtspraak

agrarische bestemming
Onder `agrarische bestemming’ moeten gronden worden verstaan met een in het bestemmingsplan vastgelegde, uitsluitend agrarische bestemming. Gronden die daarnaast nog een andere bestemming hebben, zoals een natuurwetenschappelijke of landschappelijke bestemming, vallen er niet onder. Alle agrarische bestemmingen met een bepaalde toevoeging vallen dus niet onder het begrip `agrarische bestemming’.

Awb
Algemene wet bestuursrecht

BBT
Beste beschikbare technieken: Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – de kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn (artikel 1.1 lid 1 Wm). De BBT zijn vergelijkbaar met de stand der techniek. Voor IPPC-bedrijven zijn de BBT specifiek vastgelegd in de BREFs.

BMP
Bedrijfsmilieuplan

Buisleiding
Blijkens de toelichting bij het Besluit m.e.r. 1994 wordt in kader van de categorieën C 8 en D 8.1 t/m D 8.3 met het begrip buisleiding het volgende bedoeld: het gaat in deze categorieën om enerzijds de industriële installaties voor het transport van gas, olie of chemicaliën Anderzijds gaat het om de industriële installaties voor het transport van gas, olie, chemicaliën, aardgas, water, afvalwater of stroom. De categorie heeft dan ook betrekking op de leidingen en de bijbehorende pompgebouwen.

EBP
Energiebesparingsplan

EEP
Energie-efficiencyplan

EPA
Energie Prestatie Advies

EPC
Energieprestatiecoëfficiënt - Coëfficiënt die de energieprestatie van een nieuwbouw woning of utiliteitsgebouw aangeeft. Deze coëfficiënt wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, de gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewoners/gebruikersgedrag. De EPN geeft de normering aan volgens welke de EPC moet worden berekend.

EPN
Energieprestatienormering - Normering voor de berekening van de energieprestatie van een nieuw gebouw of nieuwe woning

EPS
Energie Potentieel Scan

Eural
Europese afvalstoffenlijst

GFT
Groente-, fruit- en tuinafval

IPPC-richtlijn
Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (Publicatieblad nr L 257 van 10/10/1996)

Ivb
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

MJA
Meerjarenafspraak energie-efficiency

RvS
Raad van State

RWZI
Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Swill
Gekookt keukenafval en etensresten

Voorwaardelijke maatregelen
Redelijke maatregelen (zie definitie) die in het plan van aanpak als ‘voorwaardelijk’ zijn opgenomen. Dit zijn maatregelen waarvoor eerst duidelijk omschreven randvoorwaarden vervuld moeten worden, voordat ze kunnen worden uitgevoerd. Maatregelen mogen niet op grond van afwijkende bedrijfsinterne definities van rendabel (zoals het hanteren van een kortere termijn, bijvoorbeeld 2 jaar) als voorwaardelijk worden gekwalificeerd.

VOS
vluchtige organische stoffen (VOS) Een VOS is een organische verbinding van antropogene aard met uitzondering van methaan, die bij 293,15 K een dampspanning heeft van 0,01 kPa of meer of onder de specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft. Hierbij wordt onder een organische verbinding een verbinding verstaan die ten minste het element koolstof bevat en daarnaast nog één of meer van de volgende elementen: waterstof, halogenen, zuurstof, zwavel, fosfor, silicium of stikstof, met uitzondering van koolstofoxiden, anorganische carbonaten en bicarbonaten.

VOS
definitie van vluchtige organische stoffen volgens het Oplosmiddelenbesluit: Een organische verbinding die bij 293,15 K een dampspanning van 0,01 kPa of meer heeft of onder de specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft. Voor de toepassing van het Oplosmiddelenbesluit wordt de fractie creosoot die deze dampspanning overschrijdt bij 293,15 K beschouwd als VOS.http://www.infomil.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/infomil/xdl/page&ItmIdt=154500&SitIdt=111&VarIdt=82&popup=popupdossier

Wm
Wet milieubeheer

Zeedijk of deltadijk
In onderdeel A van de bijlage van het besluit m.e.r. wordt een zee- of deltadijk beschreven als: de Afsluitdijk alsmede een primaire waterkering:
langs of in de Zeeuwse rijkswateren;
langs de kust van de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland of Groningen;
langs of in het Grevelingenmeer, Krammer-Volkerak, Hollandsch Diep of haringvliet;
in het benedenrivierengebied, voor zover niet genoemd in onderdeel a van de definitie van een "rivierdijk";
langs de Waddeneilanden;

Zekere maatregelen
Redelijke maatregelen (zie definitie) die in het plan van aanpak als ‘zeker’ zijn opgenomen. Maatregelen die aan het redelijkheidscriterium voldoen, mogen niet op grond van afwijkende bedrijfsinterne definities van rendabel (zoals het hanteren van een kortere termijn, bijvoorbeeld 2 jaar) als voorwaardelijk of als onzeker worden gekwalificeerd.

Zeugen
Onder zeugen worden in het Besluit m.e.r. de volgende dieren verstaan: Kraamzeugen (Rav cat. D.1.2); Guste en dragende zeugen (Rav cat. D.1.3).

Zuiveringsslib
Zuiveringsslib is ingedeeld in de categorie organische meststof omdat deze organische meststoffen bevat.