Kopie van `RKK - Lijst [Encyclopedie Katholiek Nederland`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


RKK - Lijst [Encyclopedie Katholiek Nederland
Categorie: Religie en filosofie > Katholicisme
Datum & Land: 07/10/2007, NL
Woorden: 26


Ambrosius
Sint Ambrosius (340-397) werd als ongedoopte tot bisschop van Milaan gekozen. Hij is een van de vier Kerkvaders van het Westen. Ook is hij de beschermheilige van de imkers.

Apokalyps van Johannes
De Apokalyps of Openbaring van Johannes is het laatste boek van de Bijbel. Het gaat over de eindtijdelijke strijd tussen het goede en het kwade. De overwinnaar is Christus, voorgesteld als het Lam Gods. De traditie wijst de apostel en evangelist Sint Jan aan als de auteur.

Apostasie
In de Katholieke Kerk is sprake van apostasie of geloofsafval als een gedoopte het christelijk geloof in zijn geheel afwijst en dat willens en wetens doet. Kerkjuridisch gezien wordt apostasie beschouwd als een zwaar misdrijf dat excommunicatie tot gevolg heeft.

Apostolische Kamer
De Apostolische Kamer is het administratieve lichaam dat de tijdelijke goederen en rechten van de paus beheert in de periode tussen het overlijden van de paus en de keuze van een nieuwe paus. Aan het hoofd staat de camerlengo.

Aswoensdag
Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag.

Atheïsme
Atheïsme is de overtuiging dat God niet bestaat.

Byzantium
Byzantium is de oude naam voor Constantinopel, het huidige Istanbul. Het zou gesticht zijn door de Megarische kolonist Byzas. Het Oost-Romeinse Rijk wordt vaak Byzantium of Byzantijnse Rijk genoemd.

Clemens August von Galen
Clemens August Graf von Galen (1878-1946) werd op 9 oktober 2005 in Rome zalig verklaard. Von Galen werd tot bisschop van Münster benoemd in 1933, hetzelfde jaar dat Adolf Hitler in Duitsland aan de macht kwam. Von Galen steunde de politiek van de nazi’s voorzover daarin het terugdraaien van de voor Duitsland vernederende bepalingen van het verdrag van Versailles centraal stond, maar verzette zich fel tegen antichristelijke tendensen. In dat verzet kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog het euthanasieprogramma van de nationaal-socialistische regering centraal te staan: Von Galen noemde dit programma onverbloemd ‘moord’ en ondernam stappen om de verantwoordelijken voor het gerecht te slepen. Zó krachtig was zijn protest, dat de nazi’s zich gedwongen zagen het euthanasieprogramma te staken. Zijn felle, succesvolle verzet leverde Von Galen de bijnaam ‘de Leeuw van Münster’ op.

Cultuur des doods
Volgens Johannes Paulus II heeft de wereld behoefte aan een levensbeschouwing die de dood bekijkt vanuit het perspectief van het eeuwig leven. Zonder dat perspectief, zo stelt hij, wordt de moderne cultuur een cultuur des doods, zeker in die landen waar abortus en euthanasie zijn gelegaliseerd.

Edith Stein
De heilige Edith Stein was een joodse vrouw die in 1942 in Auschwitz werd vergast. Als filosoof en karmelietes heeft zij veel bijgedragen tot de ontwikkeling van een moderne lijdensspiritualiteit.

Eerste boek Makkabeeën
Het Eerste boek Makkabeeën (1 Makkabeeën) beschrijft de strijd die de Judeeërs gevoerd hebben tegen de Syrische koning Antiochus IV Epifanes (175-164 v. Chr.) en zijn opvolgers, om hun godsdienstige en politieke zelfstandigheid te behouden. In die tijd waren Judas de Makkabeeër en zijn broers, zonen van Mattatias, de grote helden en leiders.

Eerste Tessalonicenzenbrief
De Eerste Brief aan de Christenen van Tessalonica maakt deel uit van het Nieuwe Testament. Deze door de apostel Paulus geschreven brief bevat een beroemde passage over de wederkomst van Christus.

Effeta-ritus
Bij de kinderdoop volgt na de overhandiging van de doopkaars soms de zogenaamde "effeta"-ritus; deze bestaat uit het symbolisch openen van de oren, opdat de gedoopte het woord van God moge verstaan, en het symbolisch openen van de mond, opdat hij het woord van God moge belijden.

Epiclese
De epiclese is het onderdeel van het eucharistisch gebed waarin de priester smeekt om de goddelijke kracht die brood en wijn verandert in het Lichaam en Bloed van Christus en de communicanten heiligt.

Epifanie
Het hoogfeest van Epifanie of Openbaring des Heren herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het Oosten; dat God Hem bij zijn doopsel in de Jordaan zijn zoon noemt; dat Hij als gast op een bruiloft water in wijn veranderde. Dit belangrijke feest wordt op 6 januari gevierd. In de Nederland rk-kerkprovincie kan het ook gevierd worden op de zondag tussen 2 en 8 januari.

Ezechiël
Het bijbelboek Ezechiël is genoemd naar een profeet van priesterlijke afkomst die in de jaren 593-571 v.Chr. werkzaam was in Babylonië. De historische achtergrond van het boek wordt gevormd door de zogeheten Babylonische ballingschap. Het centrale thema van Ezechiël is de ondergang en het herstel van Israël en Juda. In het boek wordt een verklaring gegeven voor verwoesting en ballingschap: ze worden voorgesteld als een straf van God voor de zonden van het volk, met name voor de verering van andere goden. Tegelijk gaat het boek ook over de belofte van terugkeer naar Jeruzalem en herstel van Juda en Israël.

Kinderdoop
Het doopsel is het fundamentele sacrament van christelijke initiatie en maakt een kind tot lid van de Kerk, de gemeenschap van gedoopten; de kinderdoop vindt plaats op grond van het geloof van de ouders.

Numeri
Numeri is het vierde boek van de Pentateuch, het eerste deel van het Oude Testament. Het gaat vooral over de belevenissen van Israël op weg naar het Beloofde Land.

O-antifonen
O-antifonen zijn kenmerkende gezangen uit de liturgie van de laatste week van Advent. De naam verwijst naar het woord ‘O’ waarmee ze alle zeven beginnen.

Officie
Het Officie is het officiële gebed van de Katholieke Kerk, gebeden op geregelde uren.

Officium divinum
Het 'Officium divinum', 'Goddelijk officie', is het officiële gebed van de Katholieke Kerk, gebeden op geregelde uren.

Sjavoeot
Sjavoeot is het joodse Pinksterfeest dat zeven weken na Pesach wordt gevierd. Het herinnert aan het geschenk van de Tora.

Ultramontanisme
Ultramontanisme is een katholieke stroming in het 19e-eeuwse Europa, waarvan de aanhangers het gezag van de paus boven ieder nationaal belang stelden. In Nederland gaven de ultramontanen de aanzet tot de katholieke emancipatiestrijd.

Urbi et Orbi
Het Latijnse ‘urbi et orbi’ betekent ‘aan stad en wereld’; het is in het bijzonder de benaming voor de zegen die de paus tijdens hoogfeesten als Pasen en Kerstmis geeft aan de stad Rome en de wereld.

Xenoglossie
Xenoglossie is de gave om God te loven in een taal die men nooit geleerd heeft.

XP
‘Xp’ is een afkorting voor ‘Christus’, gevormd uit de twee eerste letters van dit woord in het Grieks.