Kopie van `ZBC - Business Continuity Plan, Calamiteitenplan`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ZBC - Business Continuity Plan, Calamiteitenplan
Categorie: Management > Calamiteitenplan
Datum & Land: 07/10/2007, NL
Woorden: 16


Acceptable Down Time
Engelse benaming voor Toegestane Uitvaltijd

Business Continuity Plan (BCP)
In het Business Continuity Plan wordt vastgelegd welke maatregelen worden genomen wanneer zich een zeker incident voordoet. De maatregelen hebben betrekking op het kunnen voortzetten van de kritische bedrijfsactiviteiten maar ook de eventueel te nemen maatregelen om niet-kritische processen tijdelijk stil te leggen. Ook wordt in het BCP de crisisorganisatie beschreven: wie maken er deel van uit, hoe liggen de taken en bevoegdheden, etc. Sleutelfiguren bij het opstellen en uitvoeren van het BCP zijn de Business en de Operations Managers en diens medewerkers. Buiten het aandachtsgebied van het BCP zijn de herstelwerkzaamheden, die nodig zijn om naar de normale situatie terug te keren. Dit is het onderwerp van het Disaster Recovery Plan. Anders gezegd: bij incidenten die het werken vanaf de eigen locatie-werkplek onmogelijk maken treedt het DR Plan in werking, bij overige incidenten het BCP

Business Continuity Planning
Het voorbereiden van een organisatie op mogelijke verstoringen in de reguliere bedrijfsprocessen. Doel: enerzijds het minimaliseren van risico’s die kunnen leiden tot discontinuïteit, anderzijds indien een discontinuïteit zich voordoet de impact ervan zo laag mogelijk houden door het in werking stellen van alternatieve werkprocedures. Continuity Planning wordt ook wel aangeduid met Contingency Planning.

Calamiteit
Een zeer ernstig incident met het karakter van een ramp zoals bijvoorbeeld brand, ontploffing, overstroming, etc.

Calamiteitenplan
Het calamiteitenplan bevat het geheel van maatregelen hoe op te treden in geval van zeer ernstige incidenten als brand, ontploffing en overstromingen. Onderwerpen van een calamiteitenplan zijn bedrijfshulpverlening, evacuatie, etc. Nota bene: het calamiteitenplan is dus niet gelijk aan het continuïteitsplan.

Close Down Scenario
Dit is de wijze waarop de niet-kritische bedrijfsprocessen worden stilgelegd. Zeker bij incidenten met een sterke negatieve impact is het vaak alle hens aan dek voor zowel de business unit als de afdeling die verantwoordelijk is voor het verhelpen van het incident. Daarom kan het nodig zijn dat de niet-kritische processen worden stilgelegd zodat alle aandacht naar de kritische processen kan gaan. Ook wanneer het incident dermate ernstig is dat moet worden uitgeweken naar een disaster recovery site, zullen alleen de kritische activiteiten daar worden ondergebracht. De overige activiteiten worden dan tijdelijk gestaakt.

Crawl Back Scenario
Hier wordt bedoeld de wijze waarop kan worden teruggekeerd naar de oude situatie ( back to business as usual). Wanneer het incident is opgelost, is het onverstandig om zomaar terug te schakelen, omdat dit onbedoeld tot fouten in het proces kan leiden. Denk bijvoorbeeld aan het uitvallen van een systeem waarmee transacties worden verwerkt. Het systeem zal als gevolg van het incident de verwerking van de transacties niet tijdig kunnen uitvoeren en dus wordt besloten - conform het fall back scenario - de transacties handmatig te verwerken. Echter, wanneer het systeem weer ‘up’ is moet gecontroleerd worden of er wellicht nog transacties in een ‘queue’ staan om te voorkomen dat de transacties voor een tweede keer worden verwerkt.

Disaster Recovery Plan (DR)
Het Disaster Recovery Plan bevat het geheel aan maatregelen om in geval van zeer ernstige incidenten (delen van) de bedrijfsactiviteiten onder te brengen op een alternatieve locatie. Ook de maatregelen die worden genomen om de schade-verstoring op de eigen locatie te verhelpen maken deel uit van het DR Plan. Sleutelfiguren bij het opstellen hiervan zijn veelal de IT- en Facility managers en diens medewerkers.

Disaster Recovery Site
De engelse benaming voor Uitwijklocatie

Fall Back Scenario
Letterlijk vertaald betekent dit "terugvalscenario". Duidelijker is het om te spreken van "alternatieve werkwijze", want dat is wat hiermee feitelijk wordt bedoeld: hoe ga je te werk als de reguliere werkwijze als gevolg van een incident niet meer tot het gewenste resultaat leidt? Het antwoord op deze vraag is de kern van business continuity planning. Work Arounds is een ander veel gebruikte term en heeft dezelfde betekenis als Fall Back

Incident
In de context van BCP wordt van een incident gesproken bij ieder voorval dat leidt tot een (gedeeltelijke) verstoring of onderbreking van de bedrijfsprocessen. Het maakt daarbij niet uit wat de aard of de oorzaak van het incident is: van stroomuitval tot OV staking, van een kapotte telefooncentrale tot wateroverlast, van brand tot vandalisme, en van computerstoring tot bommelding, het behoort allemaal tot het aandachtsgebied van BCP.

Risicomitigatie
Dit is het verminderen van de risico’s dat een incident zich voordoet, of als een incident zich toch voordoet, de impact hiervan op de bedrijfsprocessen zo gering mogelijk is. Zo beschouwd is het opstellen van een BCP óók een risicomitigerende maatregel. Andere voorbeelden zijn het beschikbaar hebben van een noodstroomvoorziening, het cross trainen van medewerkers opdat ze elkaars werk kunnen overnemen, een goed toegangsbeleid opdat ongenodigde bezoekers geen schade kunnen aanrichten, het beschikbaar hebben van een back-up server, het regelmatig maken van back-ups opdat gegevens toch raadpleegbaar zijn wanneer het netwerk down is, etc.

Toegestane uitvaltijd
De toegestane tijd dat een proces uit de lucht mag zijn. Het uitvallen van een bedrijfsproces hoeft immers niet direct tot grote problemen te leiden. De tijdspanne waarbinnen een incident weliswaar hinderlijk maar niet problematisch is, wordt de Toegestane Uitvaltijd (ook wel acceptable downtime) genoemd. Wanneer wordt ingeschat dat de verwachte uitvaltijd de toegestane uitvaltijd overschrijdt, kan dit het startsein zijn om over te schakelen op BCP modus.

Uitvaltijd
is de tijd die verstrijkt tussen het plaatshebben van een incident en het oplossen ervan. Anders gezegd is het de tijdsduur waarbinnen een zeker productiemiddel niet beschikbaar is waardoor het bedrijfsproces gediscontinueerd is.

Uitwijk
Dit wil zeggen het overbrengen van de activiteiten naar een andere locatie. Dit is meestal in geval dat de schade aan (delen van) de gebruikelijk locatie zo ernstig is dat deze niet binnen de acceptabele uitvaltijd verholpen kan worden. Het engelse equivalent is Disaster Recovery

Uitwijklocatie
Een alternatieve locatie waar de operaties tijdelijk worden ondergebracht tot dat de verstoring-schade aan de gebruikelijke locatie is verholpen. Het engelse equivalent is Disaster Recovery Site.