Kopie van `Het ABC van de Mutsaersstichting`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Medisch > gedragsstoornissen
Datum & Land: 07/10/2007, NL
Woorden: 60


ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en impulsiviteit.

ADD
Attention Deficit Disorder, een vorm van ADHD waarbij de hyperactiviteit ontbreekt.

Agressieve gedragsstoornis
Op jeugdige leeftijd voorkomende stoornis waarbij een kind of jongere zich opstandig, agressief en kwetsend naar anderen gedraagt.

Ambulante begeleiding
Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone school gaan.

Antisociale gedragsstoornis
Herhalend en aanhoudend gedragspatroon dat op kinderleeftijd voorkomt, waarbij de elementaire rechten van anderen of bij de leeftijd behorende regels of normen worden overtreden, met als kenmerken vormen van agressie tegen mens en dier, vernielingen, liegen of stelen en het overtreden van allerlei gedragsregels.

Antipsychotica
Medicijnen die psychotische verschijnselen tegengaan. Hebben kalmerende werking.

ASS
Autisme Spectrum Stoornis, waaronder PDD-NOS, Syndroom van Asperger en autisme.

Asperger, syndroom van
Contactstoornis waarbij de verschijnselen lijken op autisme, maar waarbij sprake is van een gemiddelde tot hoge intelligentie. Wordt in Nederland vaak als PPD-NOS gediagnosticeerd.

Atomoxetine
De werkzame grondstof van Strattera, een van de medicijnen die sinds 2004 worden voorgeschreven bij ADHD. http://www.strattera.nl

Autisme
Autisme (letterlijk: geheel op zichzelf gericht) is een syndroom dat opgevat wordt als een ontwikkelingsstoornis, waarvan de kern wordt gevormd door een sociaal tekort dat tot uiting komt in een onvermogen om, op een bij de leeftijd passende wijze, adequaat op mensen te reageren.

AWBZ
Via de AWBZ is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Om aanspraak te kunnen maken op deze wet, heeft u een indicatiebesluit nodig van het CIZ (voorheen RIO).

Budget
Informatie voor ouders & docenten. De site www.nibudjong.nl is gericht op scholieren. Echter: ouders en docenten hebben vaak dezelfde informatie nodig als jongeren. Een bedrag voor zak- en kleedgeld bijvoorbeeld. Dit kunt u vinden op deze site onder de kop Geld van je ouders. Het komt ook vaak voor dat ouders en docenten behoefte hebben aan meer of andere informatie, zoals informatie over financiele opvoeding of over lesmaterialen. Hiervoor kunt u terecht op www.nibud.nl.

CD
Conduct Disorder

CIZ
Centrum Indicatiestellng Zorg, voorheen RIO. Hier kunt u een AWBZ-indicatie aanvragen voor gewenste zorg in natura (via instellingen) of een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Clonidine
Een andere behandelmogelijkheid bij ADHD. Gedrag verbetert meer dan de aandacht. Bijverschijnsel slaperigheid. Positief effect op slaapproblemen. Valt niet onder de opiumwet.

Cliënten-, patiëntenorganisaties
http://www.fondspsychischegezondheid-links.5.html

Concerta
Langwerkende vorm van methylfenidaat. Sinds 2002 in Nederland geregistreerd voor kinderen en jongeren met ADHD. Verkrijgbaar in de doseringen 18,36 en 54 mg.

Comorbiditeit
Meer dan gemiddeld gelijktijdig voorkomende stoornis. (ADHD komt bijvoorbeeld vaker voor bij kinderen met dyslexie dan bij kinderen zonder dyslexie. Dyslexie heeft dus comorbiditeit met ADHD)

Cognitieve therapie
Het uitgangspunt is hierbij dat alle psychische problemen of stoornissen worden gekenmerkt door vervormende of disfunctionele denkgewoonten die de stemming en het gedrag beïnvloeden. Cognitieve therapie leert anders te gaan denken. http://www.hulpgids.nl/therapie-cognitieve.htm

Cognitieve functies
Het geheel van processen die bij het opnemen en verwerken van informatie betrokken zijn.

DBD
Disruptive Behaviour Disorder. Disruptieve (ontwrichtende) gedragsstoornis, een overkoepelende vorm voor ODD en CD met drie groepen gedragsverschijnselen, te weten oppositionele, agressieve en antisociale. Bij CD komen alle drie de groepen gedragsverschijnselen terug.

DBC
Diagnose Behandeling Combinaties

DCD
Developmental Coordination Disorder; stoornis in de coördinatie van de motoriek.

Dexamfetamine (Dexedrine)
Wordt voorgeschreven bij ADHD als alternatief voor methylfenidaat. Geen merkproduct. Kan door apotheek zelf worden vervaardigd.

DSM IV
Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, het internationale classificatiesysteem van de Geestelijke Gezondheidszorg. IV staat voor ‘vierde herziene versie’(uit 1994). In de DSM worden de diagnostische criteria genoemd die als richtlijn dienen bij het vaststellen van een psychische stoornis.

Dysorthografie
Problemen bij het spellen.

Dyslexie
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van lezen en-of spellen, die ondanks voldoende gelegenheid tot leren blijven bestaan.

Dysfasie
Een dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraak- en taal- ontwikkelingsstoornis waarbij het kind veel meer begrijpt van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen.

Dyscalculie
Letterlijk: niet kunnen berekenen. Kinderen met dyscalculie hebben problemen met het leren van bepaalde basisvaardigheden van het rekenen.

Dyspraxie
Lichte motorische stoornis, waarbij vooral de planning van motorische handelingen centraal staat. Valt onder DCD.

Effectieve jeugdinterventies
Databank van NIZW Jeugd waarin informatie over evidence based interventies verzameld.

Forensische psychiatrie
Forensische psychiatrie is een raakvlak tussen twee werelden, namelijk die van het recht en de psychiatrie. Soms wordt er ook wel eens gesproken van criminele psychiatrie, psychiatrie en rechtspraak, psychiatrie en (straf)rechtpleging, psychiatrie in foro of gerechtelijke psychiatrie, maar telkens gaat het om hetzelfde.

Fonologische vaardigheden
Het vermogen om klanken te herkennen en van elkaar te onderscheiden.

GGZ
Geestelijke Gezondheidszorg; deelgebied binnen de gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding en verzorging biedt aan mensen met psychische problemen, biedt tevens preventie.

Gilles de la Tourette
het syndroom van Gilles de la Tourette is een neurologische stoornis met als kenmerken zowel vocale als motorische tics.

Huiselijk Geweld
Informatie over Huiselijk Geweld vind je op de site http://www.huiselijkgeweld.nl of http://www.shginfo.nl

Hyperactiviteit
Concentratiestoornis die gepaard gaat met overbeweeglijkheid en impulsiviteit.

IQ
Intelligentie Quotiënt; uitkomst van een (bij een kind) afgenomen intelligentietest. Het gemiddelde van de verbale en performale intelligentie. De bekendste test in Nederland is de WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children). http://www.psyonline.nl/iq.htm

Kopstoring
Jongeren van ouders met psychische problemen hebben meestal weinig tijd om stil te staan bij zichzelf. Het zijn sterke, zelfstandige mensen. Toch wordt het ook hen wel eens teveel. Of ze lopen tegen iets aan: vragen of problemen die voortkomen uit de thuissituatie. In dat geval kunnen kennis en herkenning helpen. De website http://www.kopstoring.nl wil kennis en herkenning bieden. Er is veel informatie te vinden voor, over en door jongeren van ouders met psychische problemen. Je kunt anoniem je vragen per e-mail stellen aan een deskundige, berichten plaatsen en lezen op het forum of je eigen verhaal mailen voor op de website. Je kunt een groepscursus in een chatbox volgen en chatten met een hulpverlener. Daarnaast geeft de website aan waar en bij wie je meer informatie kunt vinden of hulp kunt krijgen.

MCDD
Multiple Complex Developmental Disorder; ontwikkelingsstoornis waarbij kinderen moeite hebben hun emoties in toom te houden, moeite hebben met het verschil tussen fantasie en werkelijkheid en zich niet kunnen verplaatsen in anderen; variant van PDD-NOS en autisme.

Melatonine
Niet-geregistreerd geneesmiddel dat regelmatig wordt voorgeschreven bij slaapproblemen van kinderen met ADHD.

Methylfenidaat
Chemische stof die verwant is aan amfetamine en derhalve onder de opiumwet valt. De werkzame grondstof van Ritalin en Concerta. Het meest gebruikte middel en best onderzochte medicatie bij ADHD.

Mindfulness
aandachtsgericht, oplettend, alert, bewustzijnsgericht.

Mikado
landelijk kenniscentrum op het gebied van de interculturele geestelijke gezondheidszorg

MND
Minor Neurological Dysfunction – term voor kinderen met lichte neurologische functies. Valt onder DCD.

Neurotransmitters
Stof die de overdracht verzorgt tussen zenuwcellen in de hersenen. Zenuwcellen sluiten niet op elkaar aan, maar geven de signalen door via neurotransmitters. Voorbeelden: dopamine, noradrenaline, serotonine. Bij ADHD worden stoornissen verondersteld in de dopamine en noradrenaline.

NLD
Non-Verbal Learning Disabilities

OCD
Obsessive Compulsive Disorder

ODD
Oppositional Defiant Disorder; stoornis met als kenmerken negatief, vijandig en openlijk ongehoorzaam gedrag (zie ook DBD). http://www.mijnkindheeftodd.nl

Patiënten-, cliëntenorganisaties
http://www.fondspsychischegezondheid-links.5.html

PDD-NOS
Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified; stoornissen die problemen veroorzaken op het gebied van sociale contacten en communicatie, maar die niet voldoen aan de criteria voor een autistische stoornis.

PDD
Pervasive Developmental Disorders

Pervasieve stoornis
aanduiding van een groep stoornissen die doordringen in het totale ontwikkelingsverloop (waaronder de sociale, motorische en taalontwikkeling).

Performale vaardigheden
Waarbij handelend wordt opgetreden zonder ondersteuning door middel van taal.

PGB
Persoonsgebonden Budget, ofwel een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf hulpverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Zie ook CIZ en AWBZ.

Ritalin
Kortwerkende vorm van methylfenidaat. Meest voorgeschreven, best onderzocht en in onderzoek meest effectief bevonden middel bij ADHD. Verkrijgbaar in dosering van 10 mg. Wordt volledig vergoed door de verzekering. Werkt 3-4 uur en moet meerdere keren per dag worden ingenomen.

Risperdal
Een antipsychoticum. Dit middel wordt gebruikt bij forse ontregelingen van gedrag, denken en voelen. Het middel werkt in sterke mate angstremmend, het moet steeds onder strikt psychiatrisch toezicht gebruikt worden.

Strattera
Merknaam voor de werkzame stof atomoxetine. Voor behandeling van kinderen en adolescenten met ADHD. http://www.hulpgids.nl/medicijnen-medicijnsoorten-strattera.htm

Verbale vaardigheden
Het redeneren in woorden of woordsymbolen.

WISC
Wechsler Intelligence Scale for Children; intelligentietest met dertien onderdelen verdeeld in twee hoofdcategorieën.