Kopie van `Bouwtrefpunt - Bouwbegrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Bouwtrefpunt - Bouwbegrippen
Categorie: Bouw en Constructie > Bouwbegrippen
Datum & Land: 29/06/2008, NL
Woorden: 154


Absolute zetting
Zakking van een pand in zijn geheel. Dit kan gemeten worden ten opzichte van het N.A.P (Nieuw Amsterdams Peil).

Agglomeratie
Een grote stad met de daaraan vastgegroeide kernen. Deze dorpen zijn geheel aan de stad vastgegroeid. Oorzaak hiervoor is het uitschuiven van de stad.

Agglomeratie-effect
Het agglomeratie-effect houdt in dat het ene bedrijf een volgend bedrijf naar zich toetrekt wat op zijn beurt weer nieuwe bedrijven naar zich toe trekt. Daar komen mensen op af voor werk wat dan weer nieuwe bedrijven aantrekt omdat de afzetmarkt is vergroot. Ook wel sneeuwbaleffect.

Akte
Schriftelijk bewijsstuk.

Akte
Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.

Ambachtelijke productie
Bij de ambachtelijke productie van goederen gaat het om een zeer klein bedrijf, waar met spierkracht en eenvoudige hulpmiddelen wordt gewerkt.

Amorfe verstedelijking
Van amorfe verstedelijking is sprake als de uitgroei van een dorp tot een stad op chaotische wijze is verlopen. Er is niet volgens een bepaald plan gebouwd, maar alles door elkaar en naast elkaar. Vaak ontbreekt in zulke steden een echt stadscentrum.

Amsterdamse fundering
Fundering bestaande uit paarsgewijs gelagen houten palen waarop een houten kesp rust (juk). De palenparen zijn onderling verbonden met langshout. Op het langshout zit nog een schuifhout om het metselwerk op zijn plaats te houden.

Annexeren
Letterlijk een stuk gebied inpikken.

Appartementsrecht
Als koper van een appartement koopt u het recht om een deel van het totale gebouw voor eigen gebruik te gaan bewonen of gebruiken. Een appartement hoeft niet persé een flat te zijn, maar kan ook een boven -of benedenwoning zijn.

Appartementsrecht
Een appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht (erfpachtrecht) op gebouw en grond. Dit appartementsrecht omvat het recht op gebruik van de gemeenschappelijke ruimten in het gebouw en het exclusieve gebruiksrecht van bepaalde gedeelten van gebouw en grond.

BBankgarantie
Als een bank een bankgarantie afgeeft garandeert die bank dat zij op verzoek van de begunstigde datgene dat vastgelegd is in de bankgarantie zal voldoen. Meestal wil de verkoper 10% van het verkoopbedrag als zekerheid. In plaats van te betalen in contanten kunt u ook een bankgarantie geven.

Bufferzone
Open gebied tussen twee stedelijke zones, dat als functie heeft te voorkomen dat deze twee gebieden aan elkaar vast groeien. Hier mogen dan geen huizen of bedrijven gebouwd worden. Het blijft landbouwgrond of natuur- of recreatiegebied.

Buigijzer
Instrument waarmee de loodgieter koperen buizen buigt.

Buitengebied
Het deel van de Randstad, dat ten noorden, oosten en zuiden van de stedelijke zones ligt. Hier liggen de groeikernen, behorend bij Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Buitenplaats
Grote huizen buiten de stad waar rijke mensen woonden. Vaak werd de buitenplaats gebruikt als tweede huis. Ze leggen veel aan de Vecht, in de duinen en in enkele droogmakerijen.

Buurtwinkelcentrum
Klein aantal winkels in de buurt, meestal alleen voor de dagelijkse boodschappen.

C Courtage
Provisie of loon voor de makelaar bij aan- of verkoop van een huis. Voor het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen u en makelaar worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is exclusief de wettelijke verschuldigde o...

C-gemeente
Zogenaamde stedelijke gemeenten volgens de indeling naar mate van verstedelijking. Het zijn grote steden die alle kenmerken van stedelijke gebieden in zich hebben.

Cellenbeton
Gasbeton

City
Het echte historische centrum van de stad.

City-vorming
Verschijnsel waarbij in het stadscentrum de woonfunctie afneemt, terwijl de tertiaire functie toeneemt. Waar eerst mensen woonden komen nu kantoren, warenhuizen en hotels. Ander woord hiervoor is uitschuiving.

Culturele minderheden
Tot de culturele minderheden worden gerekend de kleine groepen mensen in een bevolking met een duidelijk afwijkende cultuur.

D Dagrente
De rente die op dat moment geldt voor nieuwe hypotheken.

E Economische waarde
Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).Eemien
Tussenijstijd. Periode van 130.000 tot 90.000 jaar geleden. In deze periode steeg de temperatuur in Nederland en ontstond er op grote schaal veen.

Effectieve rente
De effectieve rente geef de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan. De rente die u werkelijk betaalt. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke...

Egalisatie
Letterlijk gladstrijken. Iets wat onregelmatig is gelijk maken.

Elementenbouw
Bouwen met in de fabriek gemaakte kant-en-klare onderdelen, bijvoorbeeld betonnen gevels, dakkapel, wanden en vloeren. Veelal gebruikt bij nieuwbouw.

Elitetoerisme
1. Een kleine groep rijke toeristen die naar gebieden gaat waar nog bijna niemand geweest is. 2. Toerisme voor een kleine groep mensen met een hoog inkomen in gebieden met veel dure voorzieningen.

Els
Ander woord voor priem.

Emplacement
Plaats die is ingericht voor het opstellen van een stuk geschut.

EPC
EPC staat voor energieprestatie-coëfficient. Het drukt uit hoe energiezuinig uw woning is. De waarde wordt uitgedrukt in een getal. Sinds een aantal jaren is een EPC van 1 de norm. Een betere energieprestatie wordt uitgedrukt met een lager getal, bijvoorbeeld 0,8. Hoever u kunt gaan, hangt vooral af van uw eigen ambities en budget. Novem heeft...

Erfpacht
Als de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.

Erfpachtcontract
Overeenkomst tussen erfpachter als gebruiker en de gemeente als eigenaar van de grond.

Erfpachtcontrole
De gemeente wil dat de feitelijke situatie en het erfpachtcontract met elkaar kloppen. Bij een controle wordt het feitelijk gebruik en het bouwvolume van het betrokken perceel vergeleken met hetgeen in de erfpachtovereenkomst is vastgelegd.

Erfpachter
Degene met wie de gemeente een erfpachtovereenkomst heeft aangaande het gebruik van een stuk grond.

Erfpachtrecht
Erfpacht is een beperkt zakelijk recht. Het geeft de erfpachter de bevoegdheid de onroerende zaak te houden en te gebruiken als ware hij eigenaar. Als vergoeding voor dat gebruik betaalt de erfpachter canon.

Erfscheiding
Object ter afscheiding van twee eigendommen op beganegrond-niveau, bijvoorbeeld een muur, schutting of heg

Espagnolet
Deur- of raamvergrendeling in de vorm van stangen.

Etnische samenstelling
De etnische samenstelling van de bevolking houdt in de bevolkingsopbouw van een gebied waarbij vooral gelet wordt op de herkomst van de verschillende bevolkingsgroepen.

Ezelsrug
In omgekeerde V-vorm gemetselde bovenkant of dakpan van b.v. een tuinmuur of scheidingsmuur.

F Financieringskosten
Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie.

Forensisme
Mensen gaan buiten de stad wonen, maar blijven wel in de stad werken. Hierdoor moeten ze elke dag op en neer gaan reizen. Aan het begin van deze eeuw ging men vooral langs de spoorlijn wonen, na de jaren '60 wordt men door de auto veel mobieler.

Forenzengemeente
Een gemeente waarvan een groot deel van de beroepsbevolking buiten de eigen gemeente werkt, meestal in stedelijke gemeenten in de buurt.

Fort
Naar alle zijden verdedigbaar, gesloten werk, dat zelfstandig kan worden verdedigd. Het is meestal kleiner dan een vesting, maar groter dan een schans. Anders dan in een vesting bevindt zich in een fort alleen militaire bezetting.

Fundering
Betonnen of gemetselde constructie op palen of op zand, waarop een bouwwerk is afgesteund zodat geen verzakking optreedt

Fundering op staal
Fundering zonder palen die direct op de onderliggende grond rust.

Funderingsbalk
Een betonbalk boven de palen waarop het metselwerk rust. Gewoonlijk staat hieronder een enkele rij palen.

Fusie
Het geheel samengaan van twee bedrijven. De twee bedrijven verdwijnen en vormen een nieuw bedrijf met vaak een nieuwe naam.

GIW-garantie
Onder de Garantie Instituut Woningbouw valt een kwaliteitsgarantie en de garantie dat het huis wordt afgebouwd, ook als de bouwondernemer failliet gaat. Gesubsidieerde nieuwbouwwoningen moeten in principe altijd onder een dergelijke garantie worden gebouwd. De koper heeft recht op afgifte van het waarborgcertificaat. Als de aannemer niet is aangesl...

Gootbeugel
Beugel waarin de dakgoot leunt.

Gording
Horizontale houten of metalen balk die schuin rust op de dakspanten en waarop het dakbeschot met pannen of shingles wordt aangebracht

Gouden Eeuw
Periode dat het erg goed ging met de Randstad. (Toen nog liggend in het onder Spanje vallende 'Nederlanden'). Ruwweg beslaat het de 1e helft van de 17e eeuw. Na 1672 was het definitief afgelopen met deze bloeitijd.

H Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand. De herbouwwaarde, die meestal in het taxatierapport staat vermeld, is de basis voor de opstalverzekering van uw huis.

H.W.A.
Hemelwaterafvoer; de regenpijp met zijn onderdelen

HR-ketel
De meest gebruikte verwarmingsketel van dit moment. Het hoogste rendement levert de HR-ketel door deze te koppelen aan lage temperatuur verwarming (LTV), zoals wand- of vloerverwarming.

Hypotheek
Langlopende lening met onroerende zaak (uw huis) als onderpand.

Hypotheekakte
Notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en plichten van hypotheekgever en hypotheeknemer worden vermeld. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers die u kunt vinden bij het kadaster.

Hypotheekgever
Degene die hypotheek verstrekt op een onroerend goed. De hypotheekgever is dus de huiseigenaar. De onroerende zaak als is onderpand.

Hypotheeknemer
De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak als onderpand. De hypotheeknemer is dus de geldschieter.

Hypotheekregister
Een openbaar - voor iedereen toegankelijk - register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.

Immigranten
Mensen die zich vanuit andere landen in ons land gevestigd hebben.

IPR Investeringsregeling
Een door de overheid ingestelde regeling waarbij bedrijven die zich vestigden in gebieden met een hoge werkloosheid extra geld of voordelen kregen. Deze gebieden zijn buiten de Randstad te vinden. Hoe groter de problemen in een gebied hoe hoger hier de uitgekeerde premie was.

Isolatie glas
Isolatieglas wordt toegepast om zijn isolerende eigenschappen. Het glas wordt opgebouwd uit een buiten- en een binnenblad met daartussen een met lucht of met een isolerend gas gevulde spouw.

Isolatieglas HR++
HR++ (hoogrendement) glas is in principe hetzelfde opgebouwd als 'gewoon'-isolatieglas met dit verschil dat bij HR++ glas een flinterdunne metaal-'coating' is aangebracht op de binnenruit. Deze metaal-'coating' kaatst als het ware de warmtestraling terug de woning in, zodat er minder energie nodig is voor het verwarmen van de woning. Hoogrendements...

Jonge duinen
Huidige duinen, ontstaan vanaf het jaar 1000. De jonge duinen zijn veel hoger dan de oude duinen. Ze spelen een belangrijke rol bij de bescherming van Laag-Nederland tegen de zee.

K Kadaster
Rijksinstelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd met vermelding van de eigenaar en eventuele erfdienstbaarheden en erfpacht. Het kadaster houdt ook het hypotheekregister bij. Het kadaster is een openbaar register.

K- of u-waarde
De coëfficiënt van de warmtetransmissie (k- of U-waarde) is de hoeveelheid warmte in Watt per tijdseenheid, die door 1 m_ glasoppervlak wordt doorgelaten, bij een verschil van 1° kelvin tussen de temperaturen aan de binnen- en buitenzijde. De k- of U-waarde wordt berekend voor de warmte-overgangscoëfficiënten van de wand:

Kierdichting
Het zorgvuldig dichten van kieren en naden in uw huis.

Kilgoot
Wanneer twee schuine dakdelen elkaar ontmoeten ontstaat een naar binnen of naar buiten vallende knik; onder de naar binnen vallende knik wordt een goot geplaatst om het regenwater op te vangen en naar beneden te geleiden

Kilgoot
Een goot tussen twee dakvlakken.

Kilkeper
Oplopende spant in een schuin dak tussen daknok en goot op plaatsen waar twee dakvlakken elkaar ontmoeten in een naar binnen vallende knik

Klamplaag
Op een steensmuur aangebrachte cementlaag op een ondergrond van asfaltbituum; daardoor wordt de muur waterdicht

Klapraam
Van onder scharnierend raam(pje) dat in één stand, begrensd door beugels, kan worden uitgeklapt; wordt toegepast onder balkons zodat er geen regen bijkan

Kleef
De schuifweerstand die bestaat als een houten of betonnen paal vertikaal in de grond wordt getrild, geslagen of gegoten; de paal zit als het ware in de grond vastgeklemd en zakt niet verder

Kleefpaal
Korte funderingspaal, niet geslagen tot het diepe funderingszand, welke draagkracht genereert uit de wrijving (kleef) welke de paalschacht in omringende slappe grondlagen ondervindt.

LLevering
De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

N Nationale Hypotheek Garantie
Waarborgfonds dat borg staat indien de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypoth...

N.A.P.
Normaal Amsterdams Peil. Een denkbeeldig vlak in Nederland. Het ligt precies even hoog als de gemiddelde zomervloedstand van het IJ bij Amsterdam toen dit nog open water was. Het 0-punt van het NAP bevindt zich in de Stopera in Amsterdam.

Nieuwe Waterweg
Waterverbinding van Rotterdam naar de zee. Gegraven in 1870 om Rotterdam beter toegankelijk te maken voor zeeschepen. Het is een open verbinding, er liggen dus geen sluizen, maar wel een beweegbare waterkering.

O Onder bod zijn
Toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wél mogelijk.

Oliecrisis
In 1971 ontstonden er door politieke oorzaken tekorten aan aardolie in de westerse landen. In de jaren erna stortte de economie in elkaar en begon de werkloosheid sterk te stijgen.

Order op de Buitennering
In de Order op de Buitennering werd bepaald dat het verboden was voor bedrijven om zich buiten de stadsmuren te vestigen. Men wilde deze activiteiten in de steden concentreren.

Oude duinen
Strandwal, ontstaan rond 5000 jaar geleden. Deze duinen waren ongeveer 4 tot 5 meter hoog. Tegenwoordig liggen deze duinen meer landinwaarts, achter de jonge duinen. De meeste oude duinen zijn afgegraven. Het gebied wordt nu gebruikt voor de bloembollenteelt.

Oude mariene afzettingen
Oude zeeklei. Neergelegd door de zee boven op het basisveen.

Overbruggingskrediet
Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van het oude huis. Meestal wordt een overbruggingskrediet voor maximaal 6 maanden afgesloten.

Overeenkomst
Contract, wilsovereenstemming.

Overlijdensdekking
De meeste aanbieders van hypotheken stellen verplicht dat het risico van overlijden van de hoofdkostwinner afgedekt wordt. Wanneer de hoofdkostwinner komt te overlijden kan dat financiële problemen opleveren voor de overgebleven partner. Met een overlijdensrisicoverzekering wordt er bij overlijden een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag wordt dan aa...

Overslaghaven
Haven die zich erop heeft toegelegd de met de zeeschepen aangevoerde goederen 'over te slaan' in kleinere binnenvaartschepen. Ook kunnen de goederen tijdelijk worden opgeslagen om later verder te worden vervoerd. De haven wordt zo een doorvoerhaven.

Oversluiten
Het opnieuw afsluiten (bij een andere of dezelfde maatschappij) van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. Als u bij dezelfde maatschappij blijft hoeft u niet opnieuw naar de notaris

Overstek
Gedeelte van een plat dak dat voorbij de gevel steekt en waardoor afwatering op een regenpijp mogelijk wordt zonder gebruik te maken van een dakgoot

Overstek
Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen deel.

Overwaarde
Het positieve verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije verkoop. Op basis van overwaarde kunt u uw hypotheek verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen.

OZB
Onroerend Zaak Belasting, een gemeentelijke belasting.

P Passeren
De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.

PKB
Een Planologische Kern Beslissing, een PKB, is een procedure waarbij iedereen zijn of haar mening mag geven over belangrijke plannen (nota's) van de regering.

R Recht van hypotheek
U geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.

Secundaire sector
Sector van de beroepsbevolking. Letterlijk tweede sector. Hiertoe behoort de industrie.

Shading coefficient (sc)
De shading coefficient wordt berekend door de zontoetredingsfactor te delen door 0,87: de zontoetredingsfactor van blank glas van 3mn.