Kopie van `Bouwtrefpunt - Bouwbegrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Bouwtrefpunt - Bouwbegrippen
Categorie: Bouw en Constructie > Bouwbegrippen
Datum & Land: 29/06/2008, NL
Woorden: 77


Akte
Schriftelijk bewijsstuk.

Akte
Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.

Ambachtelijke productie
Bij de ambachtelijke productie van goederen gaat het om een zeer klein bedrijf, waar met spierkracht en eenvoudige hulpmiddelen wordt gewerkt.

Amorfe verstedelijking
Van amorfe verstedelijking is sprake als de uitgroei van een dorp tot een stad op chaotische wijze is verlopen. Er is niet volgens een bepaald plan gebouwd, maar alles door elkaar en naast elkaar. Vaak ontbreekt in zulke steden een echt stadscentrum.

Amsterdamse fundering
Fundering bestaande uit paarsgewijs gelagen houten palen waarop een houten kesp rust (juk). De palenparen zijn onderling verbonden met langshout. Op het langshout zit nog een schuifhout om het metselwerk op zijn plaats te houden.

Appartementsrecht
Als koper van een appartement koopt u het recht om een deel van het totale gebouw voor eigen gebruik te gaan bewonen of gebruiken. Een appartement hoeft niet persé een flat te zijn, maar kan ook een boven -of benedenwoning zijn.

Appartementsrecht
Een appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht (erfpachtrecht) op gebouw en grond. Dit appartementsrecht omvat het recht op gebruik van de gemeenschappelijke ruimten in het gebouw en het exclusieve gebruiksrecht van bepaalde gedeelten van gebouw en grond.

BBankgarantie
Als een bank een bankgarantie afgeeft garandeert die bank dat zij op verzoek van de begunstigde datgene dat vastgelegd is in de bankgarantie zal voldoen. Meestal wil de verkoper 10% van het verkoopbedrag als zekerheid. In plaats van te betalen in contanten kunt u ook een bankgarantie geven.

C Courtage
Provisie of loon voor de makelaar bij aan- of verkoop van een huis. Voor het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen u en makelaar worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is exclusief de wettelijke verschuldigde o...

C-gemeente
Zogenaamde stedelijke gemeenten volgens de indeling naar mate van verstedelijking. Het zijn grote steden die alle kenmerken van stedelijke gebieden in zich hebben.

Culturele minderheden
Tot de culturele minderheden worden gerekend de kleine groepen mensen in een bevolking met een duidelijk afwijkende cultuur.

E Economische waarde
Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).

Eemien
Tussenijstijd. Periode van 130.000 tot 90.000 jaar geleden. In deze periode steeg de temperatuur in Nederland en ontstond er op grote schaal veen.

Effectieve rente
De effectieve rente geef de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan. De rente die u werkelijk betaalt. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke...

Egalisatie
Letterlijk gladstrijken. Iets wat onregelmatig is gelijk maken.

Emplacement
Plaats die is ingericht voor het opstellen van een stuk geschut.

EPC
EPC staat voor energieprestatie-coëfficient. Het drukt uit hoe energiezuinig uw woning is. De waarde wordt uitgedrukt in een getal. Sinds een aantal jaren is een EPC van 1 de norm. Een betere energieprestatie wordt uitgedrukt met een lager getal, bijvoorbeeld 0,8. Hoever u kunt gaan, hangt vooral af van uw eigen ambities en budget. Novem heeft...

Erfpacht
Als de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.

Erfpachtcontract
Overeenkomst tussen erfpachter als gebruiker en de gemeente als eigenaar van de grond.

Erfpachtcontrole
De gemeente wil dat de feitelijke situatie en het erfpachtcontract met elkaar kloppen. Bij een controle wordt het feitelijk gebruik en het bouwvolume van het betrokken perceel vergeleken met hetgeen in de erfpachtovereenkomst is vastgelegd.

Erfpachter
Degene met wie de gemeente een erfpachtovereenkomst heeft aangaande het gebruik van een stuk grond.

Erfpachtrecht
Erfpacht is een beperkt zakelijk recht. Het geeft de erfpachter de bevoegdheid de onroerende zaak te houden en te gebruiken als ware hij eigenaar. Als vergoeding voor dat gebruik betaalt de erfpachter canon.

Erfscheiding
Object ter afscheiding van twee eigendommen op beganegrond-niveau, bijvoorbeeld een muur, schutting of heg

Espagnolet
Deur- of raamvergrendeling in de vorm van stangen.

Etnische samenstelling
De etnische samenstelling van de bevolking houdt in de bevolkingsopbouw van een gebied waarbij vooral gelet wordt op de herkomst van de verschillende bevolkingsgroepen.Ezelsrug
In omgekeerde V-vorm gemetselde bovenkant of dakpan van b.v. een tuinmuur of scheidingsmuur.

F Financieringskosten
Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie.

Fundering
Betonnen of gemetselde constructie op palen of op zand, waarop een bouwwerk is afgesteund zodat geen verzakking optreedt

Fundering op staal
Fundering zonder palen die direct op de onderliggende grond rust.

Funderingsbalk
Een betonbalk boven de palen waarop het metselwerk rust. Gewoonlijk staat hieronder een enkele rij palen.

Fusie
Het geheel samengaan van twee bedrijven. De twee bedrijven verdwijnen en vormen een nieuw bedrijf met vaak een nieuwe naam.

H Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand. De herbouwwaarde, die meestal in het taxatierapport staat vermeld, is de basis voor de opstalverzekering van uw huis.

H.W.A.
Hemelwaterafvoer; de regenpijp met zijn onderdelen

HR-ketel
De meest gebruikte verwarmingsketel van dit moment. Het hoogste rendement levert de HR-ketel door deze te koppelen aan lage temperatuur verwarming (LTV), zoals wand- of vloerverwarming.

Hypotheek
Langlopende lening met onroerende zaak (uw huis) als onderpand.

Hypotheekakte
Notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en plichten van hypotheekgever en hypotheeknemer worden vermeld. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers die u kunt vinden bij het kadaster.

Hypotheekgever
Degene die hypotheek verstrekt op een onroerend goed. De hypotheekgever is dus de huiseigenaar. De onroerende zaak als is onderpand.

Hypotheeknemer
De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak als onderpand. De hypotheeknemer is dus de geldschieter.

Hypotheekregister
Een openbaar - voor iedereen toegankelijk - register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.

Immigranten
Mensen die zich vanuit andere landen in ons land gevestigd hebben.

IPR Investeringsregeling
Een door de overheid ingestelde regeling waarbij bedrijven die zich vestigden in gebieden met een hoge werkloosheid extra geld of voordelen kregen. Deze gebieden zijn buiten de Randstad te vinden. Hoe groter de problemen in een gebied hoe hoger hier de uitgekeerde premie was.

Isolatie glas
Isolatieglas wordt toegepast om zijn isolerende eigenschappen. Het glas wordt opgebouwd uit een buiten- en een binnenblad met daartussen een met lucht of met een isolerend gas gevulde spouw.

Isolatieglas HR++
HR++ (hoogrendement) glas is in principe hetzelfde opgebouwd als 'gewoon'-isolatieglas met dit verschil dat bij HR++ glas een flinterdunne metaal-'coating' is aangebracht op de binnenruit. Deze metaal-'coating' kaatst als het ware de warmtestraling terug de woning in, zodat er minder energie nodig is voor het verwarmen van de woning. Hoogrendements...

K Kadaster
Rijksinstelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd met vermelding van de eigenaar en eventuele erfdienstbaarheden en erfpacht. Het kadaster houdt ook het hypotheekregister bij. Het kadaster is een openbaar register.

K- of u-waarde
De coëfficiënt van de warmtetransmissie (k- of U-waarde) is de hoeveelheid warmte in Watt per tijdseenheid, die door 1 m_ glasoppervlak wordt doorgelaten, bij een verschil van 1° kelvin tussen de temperaturen aan de binnen- en buitenzijde. De k- of U-waarde wordt berekend voor de warmte-overgangscoëfficiënten van de wand:

Kierdichting
Het zorgvuldig dichten van kieren en naden in uw huis.

Kilgoot
Wanneer twee schuine dakdelen elkaar ontmoeten ontstaat een naar binnen of naar buiten vallende knik; onder de naar binnen vallende knik wordt een goot geplaatst om het regenwater op te vangen en naar beneden te geleiden

Kilgoot
Een goot tussen twee dakvlakken.

Kilkeper
Oplopende spant in een schuin dak tussen daknok en goot op plaatsen waar twee dakvlakken elkaar ontmoeten in een naar binnen vallende knik

LLevering
De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

N Nationale Hypotheek Garantie
Waarborgfonds dat borg staat indien de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypoth...

N.A.P.
Normaal Amsterdams Peil. Een denkbeeldig vlak in Nederland. Het ligt precies even hoog als de gemiddelde zomervloedstand van het IJ bij Amsterdam toen dit nog open water was. Het 0-punt van het NAP bevindt zich in de Stopera in Amsterdam.

O Onder bod zijn
Toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wél mogelijk.

Oliecrisis
In 1971 ontstonden er door politieke oorzaken tekorten aan aardolie in de westerse landen. In de jaren erna stortte de economie in elkaar en begon de werkloosheid sterk te stijgen.

Overbruggingskrediet
Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van het oude huis. Meestal wordt een overbruggingskrediet voor maximaal 6 maanden afgesloten.

Overeenkomst
Contract, wilsovereenstemming.

Overlijdensdekking
De meeste aanbieders van hypotheken stellen verplicht dat het risico van overlijden van de hoofdkostwinner afgedekt wordt. Wanneer de hoofdkostwinner komt te overlijden kan dat financiële problemen opleveren voor de overgebleven partner. Met een overlijdensrisicoverzekering wordt er bij overlijden een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag wordt dan aa...

Overslaghaven
Haven die zich erop heeft toegelegd de met de zeeschepen aangevoerde goederen 'over te slaan' in kleinere binnenvaartschepen. Ook kunnen de goederen tijdelijk worden opgeslagen om later verder te worden vervoerd. De haven wordt zo een doorvoerhaven.

Oversluiten
Het opnieuw afsluiten (bij een andere of dezelfde maatschappij) van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. Als u bij dezelfde maatschappij blijft hoeft u niet opnieuw naar de notaris

Overstek
Gedeelte van een plat dak dat voorbij de gevel steekt en waardoor afwatering op een regenpijp mogelijk wordt zonder gebruik te maken van een dakgoot

Overstek
Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen deel.

Overwaarde
Het positieve verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije verkoop. Op basis van overwaarde kunt u uw hypotheek verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen.

OZB
Onroerend Zaak Belasting, een gemeentelijke belasting.

P Passeren
De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.

PKB
Een Planologische Kern Beslissing, een PKB, is een procedure waarbij iedereen zijn of haar mening mag geven over belangrijke plannen (nota's) van de regering.

SSleutelverklaring
Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal onder andere moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.

TTaxatie
Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (voorbeelden doel: taxatie voor de financiering, taxatie voor de successie bij overlijden van een natuurlijk persoon, taxatie voor het bepalen van de reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand.)

Ultraviolet transmissie (uv)
Gedeelte van de ultraviolette straling door het glas in verhouding tot de totale UV-straling (spectrumgebied tussen 280 en 380 nm).

Urbanisatie
Een migratiebeweging van bewoners van het platteland naar de stad. Het tegenovergestelde is suburbanisatie. Ook wel concentratieproces.

Urbanisatiegraad
Het percentage van de bevolking van een land, dat in stedelijke nederzettingen woont.

V Variabele rente
Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.

V.A.M.
Grootste compostbedrijf in Nederland. Hier wordt huisvuil gescheiden in metalen, plastic en biologisch afval.

VVE
Vereniging van eigenaren.

Zuidplaspolder
Droogmakerij nabij Gouda. Drooggemalen in 1839 met behulp van stoomgemalen.

Zuidvleugel
De Randstad bestaat uit twee stedelijke zones de Noord- en de Zuidvleugel. Tot deze zuidvleugel behoren o.a. Delft, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht.

Zuigelingensterfte
Droogmakerij nabij Gouda. Drooggemalen in 1839 met behulp van stoomgemalen.

ZZoekopdracht
Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. De inhoud van de opdracht (welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen) hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.