Kopie van `Bouwtrefpunt - Bouwbegrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Bouwtrefpunt - Bouwbegrippen
Categorie: Bouw en Constructie > Bouwbegrippen
Datum & Land: 29/06/2008, NL
Woorden: 718


Egalisatie
Letterlijk gladstrijken. Iets wat onregelmatig is gelijk maken.

Eigendomsakte
Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. U ontvangt een eigendomsakte van de notaris, dit is tevens het eigendomsakte van uw huis.

Eigenwoning forfait
De huur die u uitspaart omdat u in een eigen huis woont, wordt door de fiscus gezien als inkomen. Over dit fictieve inkomen, het eigen woningforfait, betaalt u inkomstenbelasting. Vanaf 01-01-2001 geldt een percentage van maximaal 0,8% (voor woningen vanaf f. 165.278,--) over de nieuwe WOZ waarden die zullen gelden voor de periode 2001 - 2004. Zie ...

Elementenbouw
Bouwen met in de fabriek gemaakte kant-en-klare onderdelen, bijvoorbeeld betonnen gevels, dakkapel, wanden en vloeren. Veelal gebruikt bij nieuwbouw.

Elitetoerisme
1. Een kleine groep rijke toeristen die naar gebieden gaat waar nog bijna niemand geweest is. 2. Toerisme voor een kleine groep mensen met een hoog inkomen in gebieden met veel dure voorzieningen.

Els
Ander woord voor priem.

Emplacement
Plaats die is ingericht voor het opstellen van een stuk geschut.

Energie-absorptie (ea)
Percentage van de zonne-energie die door de beglazing in de glazen gevel wordt geabsorbeerd. De geabsorbeerde energie wordt vervolgens opnieuw in verschillende percentages naar buiten of naar binnen gereflecteerd, afhankelijk van de eigenschappen van de beglazing, windsnelheid, interne luchtsnelheid, temperaturen binnen en buiten.

Energiereflectie (er)
Percentage van de door de beglazing naar buiten gereflecteerde zonne-energie.

Enveloppe
Doorlopende beschermingswal rondom een versterking, meestal voorzien van een gedekte weg.

EPC
EPC staat voor energieprestatie-coëfficient. Het drukt uit hoe energiezuinig uw woning is. De waarde wordt uitgedrukt in een getal. Sinds een aantal jaren is een EPC van 1 de norm. Een betere energieprestatie wordt uitgedrukt met een lager getal, bijvoorbeeld 0,8. Hoever u kunt gaan, hangt vooral af van uw eigen ambities en budget. Novem heeft...

Erfpacht
Als de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.

Erfpachtcontract
Overeenkomst tussen erfpachter als gebruiker en de gemeente als eigenaar van de grond.

Erfpachtcontrole
De gemeente wil dat de feitelijke situatie en het erfpachtcontract met elkaar kloppen. Bij een controle wordt het feitelijk gebruik en het bouwvolume van het betrokken perceel vergeleken met hetgeen in de erfpachtovereenkomst is vastgelegd.

Erfpachter
Degene met wie de gemeente een erfpachtovereenkomst heeft aangaande het gebruik van een stuk grond.

Erfpachtrecht
Erfpacht is een beperkt zakelijk recht. Het geeft de erfpachter de bevoegdheid de onroerende zaak te houden en te gebruiken als ware hij eigenaar. Als vergoeding voor dat gebruik betaalt de erfpachter canon.

Erfscheiding
Object ter afscheiding van twee eigendommen op beganegrond-niveau, bijvoorbeeld een muur, schutting of heg

Espagnolet
Deur- of raamvergrendeling in de vorm van stangen.

Etnische samenstelling
De etnische samenstelling van de bevolking houdt in de bevolkingsopbouw van een gebied waarbij vooral gelet wordt op de herkomst van de verschillende bevolkingsgroepen.

Executiewaarde
De executiewaarde is de getaxeerde opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop. Meestal is dit bedrag 75% tot 90% van de waarde bij vrije verkoop.

Expiratiedatum
De einddatum van een contract, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevastperiode.

Ezelsrug
In omgekeerde V-vorm gemetselde bovenkant of dakpan van b.v. een tuinmuur of scheidingsmuur.

E Economische waarde
Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).

Face
Schuin, naar buiten gericht deel van bastion, lunet of ravelijn.

Fausse-braye
Onder aan de hoofdwal van een bastion of courtine gelegen wal. Deze moet voorkomen dat de aarde die bij een beschieting van de hoofdwal afbrokkelt, in de gracht terecht komt. De fausse-braye dient tevens als borstwering voor de infanterie.

Figuurglas
Glas waarop een patroon wordt aangebracht door het terwijl het nog zacht is tussen twee walsen te laten glijden, waarvan er één is voorzien van een decoratief patroon.

Fijn schuurwerk
Afwerklaag van kalk, gips en zilverzand voor wanden en plafonds.

Fineer
Heel dun geschilde of gesneden bladen hout.

Fiscaal aftrekbaar: afkoop
Een afkoopsom is niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De rente die betaald wordt voor een hypotheek is echter wel fiscaal aftrekbaar.

Fiscaal aftrekbaar: canon
De jaarlijkse canonbetaling voor een woning kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting.

Flank
Deel van het bastion dat aan de courtine grenst. Ook de naar achter gerichte delen van een lunet worden met deze term aangeduid.

Flankeren
Andere benaming voor bestrijken.

Floatglas
Glas dat wordt geproduceerd door gesmolten glas over een bad gesmolten tin te laten lopen, en vervolgens langzaam te laten afkoelen zodat een vlakke glasplaat wordt gevormd. Het zo geproduceerde glas is bijzonder soepel. Het kan blank of gekleurd zijn, en er kunnen isolerende coatings op worden aangebracht, voor bescherming tegen de hitte of koude.

Fluisterkast
Ventilatiedeel boven een vast raam dat wel lucht maar geen geluid doorlaat

Forensisme
Mensen gaan buiten de stad wonen, maar blijven wel in de stad werken. Hierdoor moeten ze elke dag op en neer gaan reizen. Aan het begin van deze eeuw ging men vooral langs de spoorlijn wonen, na de jaren '60 wordt men door de auto veel mobieler.

Forenzengemeente
Een gemeente waarvan een groot deel van de beroepsbevolking buiten de eigen gemeente werkt, meestal in stedelijke gemeenten in de buurt.

Fort
Naar alle zijden verdedigbaar, gesloten werk, dat zelfstandig kan worden verdedigd. Het is meestal kleiner dan een vesting, maar groter dan een schans. Anders dan in een vesting bevindt zich in een fort alleen militaire bezetting.

Frees
Een spil of schijf van staal voorzien van een profiel, waarmee groeven of sleuven kunnen worden aangebracht in metaal of hout.

Fretboor
Speciale handboor voor het boren van kleine, diepe gaatjes op moeilijk bereikbare plaatsen en kleine gaatjes in dun materiaal.

Fundering
Betonnen of gemetselde constructie op palen of op zand, waarop een bouwwerk is afgesteund zodat geen verzakking optreedt

Fundering op staal
Fundering zonder palen die direct op de onderliggende grond rust.

Funderingsbalk
Een betonbalk boven de palen waarop het metselwerk rust. Gewoonlijk staat hieronder een enkele rij palen.

Fusie
Het geheel samengaan van twee bedrijven. De twee bedrijven verdwijnen en vormen een nieuw bedrijf met vaak een nieuwe naam.

F Financieringskosten
Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie.

Galerijflats
Type flat dat tot 17 verdiepingen telt. Het kent de lift, dit in tegenstelling tot de portiekflat. Ze werden vooral in de jaren '60 gebouwd. Tegenwoordig willen veel mensen er vaak niet meer in wonen.

Gastarbeiders
Minderheidsgroep in Nederland, naar ons land gekomen vanaf de jaren '60 om het tekort aan arbeidskrachten in die tijd op te vullen. Eerste kwamen ze vooral uit Spanje en Italië, in later jaren vooral uit Marokko en Turkije.

Gebastioneerd stelsel
Vestingbouwkundig systeem waarbij bastions zijn toegepast.

Gebluste kalk
Kalk die is ontstaan door het verhitten van kalksteen en die voordat het gebruikt wordt eerst met water wordt bewerkt (geblust).

Geboortenoverschot
In een land is een geboortenoverschot als er op een bepaald moment meer mensen worden geboren als er sterven. De bevolking groeit dan, mits het migratiesaldo hier geen negatief effect op heeft.

Gebruiksoppervlakte (GBO)
Het oppervlak gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingswanden die de desbetreffende ruimte of groep van ruimtes omhullen. Een meetresultaat GBO levert een kleiner oppervlak op dan een meetresultaat BVO (bruto vloeroppervlakte) van dezelfde ruimte.

Gebundelde deconcentratie
De gebundelde deconcentratie houdt in dat de overheid mensen wel toestaat uit de grote steden te verhuizen, maar dan naar de door de overheid aangewezen groeikernen. Dit om te voorkomen dat anders het Groene Hart helemaal wordt volgebouwd. Dit beleid kennen we vanaf 1974. In 1990 is de overheid grotendeels gestopt met deze maatregelen. In 1992 zijn...

Gedekte gemeenschapsweg
Door een aarden wal en een gracht beschermde weg tussen een aantal steunpunten en een linie. Hierover konden buiten het zicht van de vijand transporten plaatsvinden.

Gedekte weg
Doorlopende, door een aarden wal beschermde weg aan de buitenzijde van de gracht.

Geestgronden
Afgegraven oude duinen, nu in gebruik voor de bloembollenteelt.

Gehard of thermisch bewerkt glas
Glas dat door een thermische of chemische behandeling sterker wordt gemaakt.

Gekantrecht hout
Hout dat aan vier zijden rechthoekig en parallel is afgezaagd.

Gelaagd glas
Veiligheidsglas bestaande uit twee of meerdere glasplaten die worden verbonden met één of meerdere blanke of gekleurde plastic tussenlagen.

Geldbelegging
Het omzetten van je verdiensten in huizen of land. Je liet een meer droogmalen en verpachtte vervolgens het nieuw gewonnen land aan de boeren

Geleide loonpolitiek
De geleide loonpolitiek na de Tweede Wereldoorlog hield in dat de overheid bepaalde dat de lonen en productiekosten laag moesten blijven. Doel was de Nederlandse economie zo snel mogelijk weer op te bouwen.

Geologische doorsnede
Bij een geologische doorsnede wordt een gebied 'opengesneden` en zijn de verschillende lagen van de ondergrond goed te bekijken.

Geschifte steen
Metselsteen die ontstaat doordat de hele steen in de lengterichting horizontaal is doorgezaagd.

Getrokken geschut
Halverwege de negentiende eeuw ingevoerd geschut, waarvan in de binnenwand van de loop spiraalvormige gleuven zijn aangebracht. Een hiermee afgeschoten projectiel krijgt een roterende beweging, waardoor het een meer stabiele baan gaat afleggen.

GIW-garantie
Onder de Garantie Instituut Woningbouw valt een kwaliteitsgarantie en de garantie dat het huis wordt afgebouwd, ook als de bouwondernemer failliet gaat. Gesubsidieerde nieuwbouwwoningen moeten in principe altijd onder een dergelijke garantie worden gebouwd. De koper heeft recht op afgifte van het waarborgcertificaat. Als de aannemer niet is aangesl...

Glaciale afzetting
Glaciale afzettingen zijn afzettingen van het landijs. Bijvoorbeeld keileem, zwerfkeien, zand.

Glacis
Buitentalud van de wal langs de gedekte weg of contrescarp, dat onder een kleine hoek naar het maaiveld loopt.

Glad pleisterwerk (incl sausen/schildere
Glad pleisterwerk is "de afwerking" van deze tijd. Deze afwerking is zeer arbeidsintensief aangezien de pleisterlaag "handmatig" op de huidige ondergrond moet worden aangebracht.

Glas-in-Lood
Glas in lood is sierglas dat in verschillende ontwerpen opgebouwd kan worden. De verschillende kleuren en vormen glas worden door lood verbonden tot het gewenste ontwerp. Door de vele glassoorten en technieken zijn er in het glas in lood oneindig veel mogelijkheden. Ook uw eigen ontwerp behoort tot de mogelijkheden. Tevens is het mogelijk om glasin...

Glaslat
Lat van hout, aluminium of kunststof die op het kozijn wordt bevestigd voor het vastzetten van ruiten.

Gootbeugel
Beugel waarin de dakgoot leunt.

Gording
Horizontale houten of metalen balk die schuin rust op de dakspanten en waarop het dakbeschot met pannen of shingles wordt aangebracht

Gouden Eeuw
Periode dat het erg goed ging met de Randstad. (Toen nog liggend in het onder Spanje vallende 'Nederlanden'). Ruwweg beslaat het de 1e helft van de 17e eeuw. Na 1672 was het definitief afgelopen met deze bloeitijd.

Granol
Sterk sierpleisterwerk met een meer of minder grove structuur.

Gresbuis
Rioolbuis gemaakt van vette klei en chamotte met een glad en keihard oppervlak.

Groeisector
Bedrijfstak dat is staat is om een agglomeratie-effect aan te zwengelen. Het is een groot bedrijf dat veel nieuwe bedrijven aantrekt, waardan weer nieuwe bedrijven op af komen, enz. Als het om industrie gaat wordt dit een groei-industrie genoemd.

Groeistad
Een centraal gelegen stad buiten de Randstad die mensen en bedrijven moet aan trekken. Deze steden zijn aangewezen in de 4e NOTA voor de Ruimtelijke Ordening. Voorbeelden Groningen, Zwolle, Amersfoort, Arnhem-Nijmegen, Breda.

Groene Hart
Een groen gebied met voornamelijk veeteelt, midden tussen de stedelijke zones van de Randstad. Dit gebied blijft als functie landbouw en recreatie houden en moet voorkomen dat alle steden in dit gebied aan elkaar groeien. In 1992 zijn hier nieuwe maatregelen voor genomen.

Groene Long
Gebied dat een belangrijke functie vlakbij steden vervult op het gebied van de recreatie. Hier kunnen de stedelingen een 'frisse neus' halen.

Grondwaarde
De door gemeente of deskundigen vastgestelde waarde van de grond. Amsterdam hanteert de residuele grondwaardebepaling.

Grondwateronttrekking
Onttrekkingen van grondwater door drinkwaterleidingbedrijf, industrie en op bouwlocaties, bij de bouw van tunnels, bodemsanerigen enz.

Groothandel
De handel tussen de producent en de detailhandel. Het gaat om de verkoop van goederen in grote aantallen en hoeveelheden.

Haarlemmermeer
Grote droogmakerij nabij Amsterdam. Drooggemalen in 1852 met behulp van drie stoomgemalen.

Halfbastion
Bastion dat voor de ene helft bestaat uit een flank en een face, en voor de andere helft uit een rechte wal, die de saillant rechtstreeks met de courtine verbindt.

Halffabrikaat
Produkt dat is gemaakt door een basisindustrie. Het is nog niet af, maar dient als grondstof voor een vervolgindustrie die er een eindproduct van maakt.

Halfsteensmuur
Muur van dezelfde dikte als de halve lengte van een metselsteen.

Halfwegzone
Ook wel het economische uitstralingsgebied van de Randstad genoemd. Het is een gebied buiten de Randstad waar bedrijven en mensen zich graag vestigen. Het is een strook die begint bij Vlissingen in Zeeland en via Noord-Brabant en Arnhem en Nijmegen loopt tot aan Zwolle.

Halve maan
Werk in de gracht dat de saillant van een bastion of een ravelijn dekt.

Handvormsteen
Baksteen die met de hand is gemaakt en daardoor een onregelmatig uiterlijk heeft en ook duurder is dan een machinaal gemaakte steen.

Hanebalk
Horizontale houten balk vlak onder de nok van het dak, die deel uitmaakt van de dakspantconstructie.

Hang- en sluitwerk
Scharnieren en andere draaimiddelen voor ramen, deuren, deurkrukken, raamsluitingen enz.

Hart-op-hart
Afstand tussen het midden van de ene balk tot het midden van de andere balk.

Havengebied
Haven Amsterdam geeft grond in erfpacht uit in het havengebied. Daarvoor gelden afwijkende algemene bepalingen. Meer informatie op www.portofamsterdam.nl

Havenslib
Afzettingen van klei, vermengd met vervuiling dat zich in de havens ophoopt. Het moet verwijderd worden om te voorkomen dat de havens dichtslibben.

Hemelwaterafvoer
In de bouw veel gebruikte term voor regenpijp en alles wat daarbij hoort.

Herstructurering
Het beleid waarbij men de economische structuur van een gebied wil omvormen. Het gaat dan altijd om gebieden waar het economische slecht gaat. In het verleden ging het om gebieden als Zuid Limburg (sluiting kolenmijnen), Twente (sluiting textielindustrie), Helmond (sluiting van diverse traditionele bedrijfstakken). Zo'n gebied wordt een herstructur...

Hoektroffel
Gereedschap van een stukadoor waarmee hij rechte hoeken kan maken op afgepleisterde muren en plafonds.

Hollandveen
Veen ontstaan achter de oude duinen in een moerassig gebied. Het ligt meestal op de oude mariene afzettingen. Veel van het Hollandveen is nu afgegraven.

Holoceen
Onderdeel van de periode het Kwartair. Het bestrijkt de periode van 10.000 jaar geleden tot nu. In deze periode is laag Nederland (o.a. de Randstad) gevormd.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Wanneer gezamenlijk een hypotheekschuld wordt aangegaan, kan ieder afzonderlijk van elkaar aangesproken worden voor de totale schuld.

Hoofdwal
Doorlopende wal of muur die de versterking direct omsluit, bij vestingen ook wel de stadswal of stadsmuur genaamd.

Hoog Catharijne
Groot en compact kantorencomplex bij het centraal station in Utrecht. Onder de kantoren bevindt zich een groot overdekt winkelcentrum.