Kopie van `Kartografisch woordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Kartografisch woordenboek
Categorie: Aardrijkskunde > Kartografie
Datum & Land: 16/08/2008, NL
Woorden: 100


associatief symbool
Kaartteken waarvan de vorm of kleur associatie oproept met het voorgestelde object of verschijnsel. Opm: Beeldsymbolen* en zinnebeeldige kaarttekens* zijn voorbeelden van associatieve symbolen. Engels: representational symbol Frans: pictogramme Duits: abgeleitetes Kartenzeichen

astronomische breedte
De hoek die het horizontale vlak in een punt op aarde maakt met de omwentelingsas van de aarde. Engels: astronomical latitude Frans: latitude astronomique Duits: astronomische Breite

atlas
Systematische, samenhangende verzameling van kaarten, meestal in boekvorm, die een bepaald gebied weergeven of één of meer geografische verschijnselen behandelen. Opm: Wanneer een dergelijke verzameling kaarten niet in boekvorm is ingebonden, spreekt men van een (1) losbladige atlas. In het verleden werden bepaalde atlassen ook wel aangeduid met de...

atlas van de klassieke oudheid
Historische atlas gewijd aan de periode van de Griekse en Romeinse beschaving (600 v. Chr. tot 300 n. Chr.), vaak geïllustreerd met foto's. Engels: classical atlas Frans: atlas de géographie classique Duits: Atlas des klassischen Altertums

atlasblad
Afzonderlijk, al of niet in een atlas ingebonden vel papier waarop een atlaskaart is afgedrukt. Engels: atlas leaf Frans: feuille d'atlas Duits: Atlasblatt

atlasdummy
Model voor een atlas, waarin de inhoud van de atlas en de stijl, onderwerpen en uitsneden* van de kaarten globaal zijn vastgelegd. Opm: Een atlasdummy wordt meestal uitgevoerd op het juiste formaat en in de juiste omvang. Engels: atlas dummy Frans: maquette d'atlas Duits: Atlasentwurf

atlasformaat
Vorm en afmetingen van een atlas, met name van een atlaspagina. Opm: Bij het opgeven van een atlasformaat noemt men eerst de hoogte (evenwijdig aan de band) en vervolgens de breedte. Engels: atlas format Frans: format d'un atlas Duits: Atlasformat

atlaskaart
Een in een atlas voorkomende kaart. Engels: atlas map Frans: carte d'atlas Duits: Atlaskarte

atlaskartografie
Kartografie gericht op de vervaardiging en het gebruik van atlassen*. Engels: atlas cartography Frans: cartographie d'atlas Duits: Atlaskartographie

atlaslicentie
Overdracht van het recht van commerciële exploitatie van een atlas aan een andere dan de oorspronkelijke uitgever. Opm: Heeft de licentie betrekking op een afzonderlijke kaart dan spreekt men van (1) kaartlicentie. Engels: licence of atlases Frans: licence pour atlas Duits: Atlaslizenz

atlaspagina
Met atlaskaart(en) bedrukte vóórof achterkant van een in een atlas ingebonden bladzijde. Engels: atlas page Frans: planche d'atlas Duits: Atlasseite

atlasredactie
(a) Kaartredactie* gericht op de vervaardiging van een atlas. (b) Groep kaartredacteuren die haar werkzaamheden richt op de vervaardiging van een atlas. Engels: editing of atlases Frans: élaboration d'atlas Duits: Atlasredaktion

atlasregister
Alfabetische lijst van de aardrijkskundige namen die op de kaarten in een atlas voorkomen, met vermelding van de atlaspagina, de coördinaten en-of het vak waar ze voorkomen. Engels: index Frans: index d'atlas Duits: Atlasregister

atlasriviertekening
Weergave van waterlopen op kleinschalige kaarten met een enkele lijn waarvan de dikte stroomafwaarts toeneemt. Engels: – Frans: – Duits: verbreiternde Gewässerzeichnung

atlastype
Groep van atlassen die door gemeenschappelijke kenmerken wordt onderscheiden, zoals doel, thema of uitvoering. Engels: atlas type Frans: type d'atlas Duits: Atlastyp

atmosferisch venster
Golflengtegebieden in het elektromagnetisch spectrum waarin straling praktisch onverzwakt door de atmosfeer heen kan dringen. Engels: window Frans: fenêtre atmosphérique Duits: Fenster

attribuut
Niet-ruimtelijke eigenschap van een ruimtelijk element. Engels: attribute Frans: identifiant Duits: Attribut

attribuutcode
Alfanumerieke identificatie van een attribuut*, bijv. vaste brug met asfaltbedekking. Engels: attribute code Frans: code d'identifiant Duits: Attributkode

attribuutinformatie
Niet-ruimtelijke informatie die met een punt, lijn, of vlakelement in een geografische informatiesysteem* verbonden is. Bijv. informatie over de aard der verharding van wegen, over de aard van het grondgebruik van een perceel. Engels: attribute information Frans: information attribut Duits: Attributinformation

azimut
De horizontale hoek tussen een noordrichting en een andere richting, positief gerekend in rechtsomgaande zin. Opm: Afhankelijk van de als referentierichting* gebruikte noordrichting onderscheidt men: (1) astronomisch azimut; (2) geodetisch azimut; (3) magnetisch azimut of kompaspeiling en (4) kaartazimut of kaarthoek. Engels: azimuth Frans: azimu...

azimutale projectie
Kaartprojectie waarbij het aardoppervlak (bol of ellipsoïde) wordt afgebeeld op een plat vlak dat de aarde raakt of snijdt. Opm: Men spreekt in deze gevallen van een (1) raakvlak, resp. (2) snijvlak. Grote cirkels* door het raakpunt worden als rechte lijnen afgebeeld. Engels: azimuthal projection Frans: projection azimutale Duits: Azimutalabbild...

classificatie
Het toekennen van een klasseaanduiding aan objecten of verschijnselen op basis van spectrale, ruimtelijke, topologische, of temporele kenmerken. Engels: classification Frans: ordination Duits: Klassifizierung

classificatienoot
Vermelding in de rand, van de eventuele beperkingen opgelegd aan de verspreiding of het gebruik van het betreffende kaartblad. Engels: classification note Frans: indication de restrictions Duits: Kartenbeschränkungsvermerk

cliché
Metalen of plastic drukvorm* waarin de niet-drukkende delen mechanisch of chemisch zijn verdiept, bestemd voor hoogdruk*. Engels: block Frans: cliché Duits: Druckstock

clipping
Het genereren van een venster* door het berekenen van de snijpunten van de vectoren met aan de hand van coördinaten opgegeven vlakken. Engels: clipping Frans: – Duits: –cluster
Groep rastercellen* die wat betreft stralingswaarde sterk overeenkomen. Opm: Het is te verwachten dat clusters* optreden voor objecten behorende tot dezelfde klasse. Engels: cluster Frans: nuage Duits: Cluster

clusteranalyse
De analyse van een verzameling objecten op hun tendens om clusters te vormen. Engels: clustering Frans: groupement Duits: Clusteranalyse

cursor
(a) Merkteken, zichtbaar gemaakt op een beeldscherm*, dat door middel van een besturingsinstrument met bijbehorende programmatuur vrij bewogen kan worden en waarmee de positie van punten kan worden aangewezen. (b) Besturingsinstrument dat dit merkteken aanstuurt. Opm: Voorbeelden van besturingsinstrumenten zijn: lichtpen*, (1) elektronische pen of ...

edge enhancement
Het verbeteren van de zichtbaarheid van detail door middel van contrastverhoging en terugdringen van de beeldonscherpte aan de randen, veelal met behulp van digitale beeldverwerkingstechnieken. Engels: edge enhancement Frans: accentuation de bord Duits: Kantenverbesserung

editienummer
Vermelding in de rand, van het volgnummer van de uitgave van het kaartblad. Engels: edition number Frans: numéro d'édition Duits: Ausgabenummer

eenheidspuntsymbool
Puntsymbool waaraan een vaste waarde is toegekend. Bijv. een stip voor 100 personen, een autosymbool voor 500 auto's. Engels: quantitative symbol Frans: symbole quantitatif Duits: Mengenpunkte

eerste editie
Het jaar waarin een kaartblad voor het eerst is uitgegeven. Engels: first publication Frans: mention de l'édition originale Duits: Erstveröffentlichung

equidistante projectie
Kaartprojectie met de eigenschap dat vanuit één centraal punt (het raakpunt bij azimutale projecties), of loodrecht op één lijn (de raaklijn bij cilinderprojecties) de afstanden naar alle andere punten in hun juiste verhouding worden afgebeeld. Syn: afstandsgetrouwe projectie. Engels: equidistant projection Frans: projection équidistante Duits: ...

equidistantie
Vast hoogteverschil tussen twee opeenvolgende hoogtelijnen. Opm: Bij het weergeven van de diepte spreekt men van een (1) constant diepte(lijn)interval. Syn: constant hoogte(lijn)interval. Engels: constant contour interval Frans: équidistance Duits: konstante Höhenstufe

equivalente projectie
Kaartprojectie met de eigenschap dat oppervlakten in hun juiste verhouding worden afgebeeld. Syn: oppervlaktegetrouwe projectie. Engels: equal-area projection Frans: projection équivalente Duits: flächentreue Abbildung

esthetiek
Bestudering en waardering van kaarten vanuit een kunstzinnig gezichtspunt. Syn: esthetica. Engels: aesthetic appreciation of maps Frans: – Duits: Kartenästhetik

functietoetsenbord
Toetsenbord met functietoetsen (in tegenstelling tot alfanumerieke toetsen) dat o.m. bij interactief werken* wordt gebruikt voor de invoer van opdrachten in het systeem. Engels: function keyboard Frans: clavier de fonctions Duits: Funktionstastatur

fysiografische kaart
Morfografische kaart* uitgevoerd volgens het principe van de panoramakaart*, bijv. de (1) kaart volgens de methode van Raisz. Engels: physiographic map Frans: carte physiographique Duits: physiographische Karte

historische atlas
Atlas bestaande uit geschiedeniskaarten*. Syn: geschiedenisatlas; geschiedkundige atlas. Engels: historical atlas Frans: atlas historique Duits: Geschichtsatlas

historische kartografie
De bestudering van oude kaarten en kaartwerken en van hun vervaardigers. Engels: map history Frans: cartographie historique Duits: Kartengeschichte

hydrografie
(a) Het geheel van alle waterlopen en watervlakken in een bepaald gebied. (b) De weergave van waterlopen en watervlakken in een kaart. (c) De opmeting van oceanen, zeeën, zeearmen, rivieren en andere bevaarbare wateren en de weergave daarvan in zeekaarten en andere publicaties ten behoeve van de scheepvaart. Engels: (a-b) hydrography (c) hydrograp...

hydrografisch minuutblad
Kaart met de resultaten van hydrografische opneming welke als basis dient voor het maken van zeekaarten*. Engels: fair sheet Frans: minute hydrographique Duits: Arbeitskarte

hydrografische kaart
Kaart die ligging en-of diepte van waterlopen en wateroppervlakken weergeeft. Opm: Te onderscheiden van een (1) hydrologische kaart, die thematische informatie geeft over oppervlakteof grondwater. Engels: hydrographic map Frans: carte hydrographique Duits: Gewässerkarte

hydrografische kartografie
Kartografie gericht op de vervaardiging en het gebruik van zeekaarten*. Syn: zeekartografie. Engels: hydrographic charting Frans: cartographie hydrographique Duits: Seekartographie

hypsometrische curve
Diagram waarin het aandeel van de verschillende hoogtezones* aan het vaste oppervlak van de aarde is weergegeven. Engels: hypsometric curve Frans: diagramme hypsométrique Duits: hypsometrische Kurve

hypsometrische kaart
Kaart die vervaardigd is op basis van hoogtemetingen, bijv. hoogtelijnenkaart* en hoogtezonenkaart*. Engels: hypsometric map Frans: carte hypsométrique Duits: hypsometrische Karte

image restoration
Procedure om een in kwaliteit achteruitgegaan beeld zo goed mogelijk te herstellen. Engels: image restoration Frans: restauration d'image Duits: Bildwiederherstellung

isochronenkaart
Isolijnenkaart* waarop de isolijnen punten verbinden die in een gelijke reistijd vanuit één bepaalde plaats bereikbaar zijn. Engels: – Frans: carte des isochrones Duits: Isochronenkarte

isogonenkaart
Thematische kaart waarop punten met een gelijke afwijking van de kompasrichting ten opzichte van het ware noorden* door middel van isolijnen zijn verbonden. Engels: isogonic map Frans: carte des isogones Duits: Isogonenkarte

isolijn
Lijn die punten met een gelijke waarde voor een bepaald verschijnsel met elkaar verbindt. Opm: De term isolijn in engere zin heeft betrekking op continu verlopende verschijnselen zoals temperatuur en luchtdruk. In ruimere zin is het een overkoepelende term welke ook de isopleet* insluit. Isolijnen worden geconstrueerd op basis van in bepaalde punte...

isolijnendiagram
Diagram met een rechthoekig assenstelsel, waarin isolijnen zijn ingetekend. Engels: isopleth graph Frans: diagramme isarithmique Duits: Isoplethendiagramm

isolijnenkaart
Thematische kaart waarop de intensiteit of dichtheid of relatieve waarde van een verschijnsel door middel van isolijnen* is weergegeven, bijv. kaart van de luchtdruk. Engels: isoline map Frans: carte d'isolignes Duits: Isolinienkarte

isopleet
Lijn die punten met een gelijke waarde, waarvan de ligging bepaald is op basis van in telgebieden gemeten verschijnselen, met elkaar verbindt. Opm: Isopleten worden geconstrueerd op basis van aan bepaalde punten toegekende waarden. Engels: isopleth Frans: isoplèthe Duits: Pseudoisolinie

kikvorsperspectief
Centraalperspectivische weergave van het terrein, opgenomen of getekend vanuit een zeer laag gelegen standpunt. Engels: worm's eye view Frans: perpective à ras du sol Duits: Froschperspektive

nulmeridiaan
Meridiaan die als uitgangspunt is gekozen voor de bepaling van de geografische lengte. Engels: prime meridian Frans: méridien origine Duits: Nullmeridian

nulpunt
Het punt in een rechthoekig coördinatensysteem* waarvan de rechthoekige coördinaten nul zijn. Opm: Wanneer het nulpunt niet samenvalt met de oorsprong* spreekt men van verschoven nulpunt*. Engels: true origin Frans: origine Duits: Gitternull

numerieke schaal
Kaartschaal* weergegeven door middel van getallen, meestal in de vorm van een breuk of een verhoudingsgetal, bijv: 1-10 000 of 1:10 000. Engels: representative fraction Frans: échelle numérique Duits: numerischer Massstab

object
Geografische eenheid bestaande uit een of meer elementen met specifieke kenmerken. Engels: object Frans: objet Duits: Objekt

objectcode
Alfanumerieke code die aan een (in een bestand) geregistreerd element of object is toegevoegd ter identificatie en-of aanduiding van het betreffende element of object. Bijv. brug nr. 203. Engels: object code Frans: code d'objet Duits: Objektkode

objectlijn
Lijnsymbool waarmee aan een lijnvormig object of verschijnsel dat te smal is om schaalgetrouw te worden afgebeeld, een plaats in de kaart wordt toegekend. Engels: linear symbol Frans: symbole linéaire Duits: Objektlinie

objectpunt
Puntsymbool* waarmee aan een object of verschijnsel dat te klein is om schaalgetrouw te worden afgebeeld, een plaats in de kaart wordt toegekend. Engels: – Frans: symbole ponctuel Duits: Objektpunkt

oceanografische atlas
Atlas bestaande uit oceanografische kaarten*. Syn: zee-atlas. Engels: oceanographic atlas Frans: atlas océanographique Duits: Meeresatlas

oceanografische kaart
Thematische kaart waarop verschijnselen van het mariene milieu zijn weergegeven. bijv. kaart van het zoutgehalte. Engels: oceanographic map Frans: carte océanographique Duits: Meereskarte

oeverlijn
Lijn die bij zeearmen en binnenwater (rivieren, kanalen, meren) de grens tussen land en water aangeeft, bij een gemiddelde waterstand of een waterstand op een bepaald ogenblik. Engels: shore line Frans: – Duits: Uferlinie

officiële kaart
Kaart of kaartserie, vervaardigd en uitgegeven door de overheid of een daarmee verbonden instantie. Engels: official map Frans: carte officielle Duits: amtliche Karte

officiële kaartserie
Kaartserie vervaardigd en uitgegeven door een overheidsinstelling. Engels: official map series Frans: carte nationale Duits: amtliches Kartenwerk

officiële spelling
Schijfwijze van aardrijkskundige namen zoals van overheidswege is vastgesteld. Syn: officiële schrijfwijze. Engels: official spelling Frans: graphie officielle Duits: amtliche Schreibweise

offsetdruk
Vlakdruktechniek* waarbij het te drukken beeld indirect, via een rubberdoekcilinder*, wordt overgezet op het papier. Opm: Men onderscheidt o.m. (1) kleinoffset, (2) vellenoffset en (3) rollenof rotatie-offset. Deze druktechniek, met name in de vorm van vellenoffset, is de meest gebruikelijke techniek voor het drukken van kaarten in grote oplagen. ...

offsetpapier
Speciaal voor offsetdruk* ontwikkeld papier, gekenmerkt door goede lijming, maatvastheid, plukvast oppervlak en looprichting*. Engels: offset paper Frans: papier offset Duits: Offsetpapier

offsetpers
Vlakdrukpers* bestemd voor het drukken in grote oplagen volgens het offsetprocédé*. Opm: Kaarten worden vrijwel uitsluitend vermenigvuldigd via de offsetpers, uitgevoerd als éénof meerkleurenpers. Naast de voor dit doel gebruikelijke (1) (offset) vellenpers, kent men de (2) (offset)rotatiepers voor het drukken van zeer grote oplagen (bijv. kranten)...

omboordapparaat
Machine waarmee met omboordband een tekening of kaart kan worden omboord. Engels: edge-binding machine Frans: machine à border Duits: Rändelmaschine

omboorden
Het aanbrengen van een verstevigingsrand om een tekening of kaart. Engels: edging Frans: bordage Duits: Rändeln

omgevingskaart
Kaart van een bepaalde plaats, een stad of een attractiepunt, en de onmiddellijke omgeving daarvan. Opm: De schaal van dergelijke kaarten is meestal groter dan 1:50 000. Engels: – Frans: carte des environs Duits: Umgebungskarte

omkeerfilm
Fotografische film die van een positief origineel direct, zonder tussenschakel, een positief duplicaat levert (of van een negatief origineel direct een negatief duplicaat). Syn: autopositieffilm. Engels: reversal film Frans: film autopositif Duits: Umkehrfilm

omkeerkopie
Positiefkopie welke dient voor het omkeren van een afbeelding van rechtlezend naar spiegelbeeldig (of omgekeerd). Engels: – Frans: copie avec retournement Duits: Umkehrkopie

omslagtitel
Kaarttitel op de omslag van een gevouwen kaart. Engels: cover title Frans: – Duits: Kartenumschlagtitel

omtreklijn
Lijn die de buitengrens van de plattegrond van een object in de kaart aangeeft. Engels: planimetric outline Frans: contour Duits: Grundrisslinie

overbrengen
Het overnemen van gegevens uit een tekening, een luchtfoto of een bestaande kaart in een model*, in een andere kaart of op een nieuwe tekeningdrager*. Opm: Overbrengen kan dupliceren van het oorspronkelijk document inhouden, of het daaruit overnemen van geselecteerde gegevens. Het kan op dezelfde schaal of op een andere schaal gebeuren, evenzo in d...

overbrengen door middel van een ruitennet
Het met de hand overbrengen* naar een andere schaal waarbij gebruik wordt gemaakt van gelijkvormige ruitennetten die zijn aangebracht zowel op het origineel als op de nieuwe tekeningdrager. Opm: Graadnetten worden gebruikt voor het overbrengen van gegevens van de ene in een andere kaartprojectie. Engels: – Frans: graticulage Duits: Quadrieren

overdruk
Procédé om een beeld van een gravuresteen over te dragen op een overdruksteen, waarvan de oplage gedrukt kan worden. Opm: Door gebruikmaking van overdrukstenen voorkomt men slijtage van de (zachtere) oorspronkelijke gravuresteen. Engels: transfer Frans: report lithographique Duits: Umdruck

overdruk-uitgave
Uitgave van een oorspronkelijk in kopergravure of steengravure vervaardigde kaart, nadat deze op een (lithografische) steen is overgebracht. Engels: – Frans: édition par report Duits: Umdruckausgabe

overdrukpapier
Speciaal geprepareerd papier, bestemd voor overdruk*. Syn: natgrauw(papier); transferpapier. Engels: transfer paper Frans: papier à report Duits: Umdruckpapier

overheidskartografie
De vervaardiging van kaarten die door de overheid worden uitgegeven. Syn: officiële kartografie. Engels: official cartography Frans: cartographie officielle Duits: amtliche Kartographie

overlap
Gebied dat op twee aangrenzende bladen* gemeenschappelijk wordt afgebeeld. Opm: Men spreekt in dit geval ook van (1) overlappende kaartbladen. Engels: overlap Frans: recouvrement Duits: Blattüberlappung

overlapstrook
Uitbreiding van het kaartbeeld* buiten de binnenkaderlijn* in de vorm van een smalle strook. Opm: De bedoeling hiervan is de aansluiting met aangrenzende bladen* uit de kaartserie te vergemakkelijken. Engels: overedge Frans: bande de raccord Duits: Überlappungsstreifen

overlay
Afbeelding, getekend of gedrukt op doorzichtig materiaal, die dient ter aanvulling van een bestaande kaart van hetzelfde gebied. Opm: Een getekende overlay noemt men ook wel (1) oleaat. Engels: overlay Frans: carte-transparent Duits: Deckblattkarte

overlay
Het afbeelden van een bestand, in combinatie met een ander bestand, op een beeldscherm. Engels: overlay Frans: recouvrement Duits: Overlay

overtekenen
Het met de hand overbrengen* van kaartgegevens op dezelfde schaal. Opm: Het overtekenen op een transparante tekeningdrager* die over het origineel wordt gelegd noemt men (1) overtrekken of calqueren. Het overtekenen van een origineel via carbonpapier heet (2) doordrukken of decalqueren. Engels: tracing Frans: calquage Duits: Durchzeichnen

overzeiler
Zeekaart* bestemd voor het uitzetten van een route over de oceaan en het navigeren volgens die route. Opm: De schaal van een overzeiler is over het algemeen kleiner dan 1:1 000 000. Engels: medium-scale chart Frans: carte marine routière Duits: Übersegler

overzetten
De overdracht van de nog natte inkt van een gedrukt vel op de achterkant van de erbovenop liggende vellen. Engels: set-off of ink Frans: maculage Duits: Abschmieren

overzichtskaart
Kaart die door generalisatie en samenvoeging van een aantal aaneensluitende grootschalige kaartbladen tot stand is gekomen, bedoeld om een overzicht van een groter gebied te geven, bijv. bodemkundige overzichtskaart; topografische overzichtskaart*; overzeiler*. Engels: general map Frans: carte générale Duits: Übersichtskarte

overzichtskaart van een land
Geografische overzichtskaart* waarop het grondgebied van een staat in zijn geheel is afgebeeld. Engels: – Frans: carte d'état Duits: Länderkarte

overzichtskaartserie
Kleinschalige kaartserie die een algemeen overzicht van een groter gebied geeft. Engels: small-scale map series Frans: – Duits: Übersichtskartenwerk

skelet-genereren
Het terugbrengen van in een rasterformaat gepresenteerde lijnen tot de breedte van één pixel*. Engels: skeletonizing Frans: – Duits: Skelettieren

smoothing
Het middelen van dichtheden of stralingsintensiteitswaarden tussen aangrenzende gebieden om meer geleidelijke overgangen in een beeld te verkrijgen, teneinde ruis te onderdrukken. Engels: smoothing Frans: Lissage Duits: Glätten

UPS-projectie
Stereografische projectie* in normale ligging* welke wordt toegepast voor de afbeelding van de poolgebieden noordelijk van 84(N.B. en zuidelijk van 80(Z.B. Opm: UPS-projectie is de afkorting van Universele Polaire Stereografische projectie. Engels: UPS-projection Frans: projection S.P.U. Duits: UPS-Abbildung

UTM-projectie
Conforme cilinderprojectie in transversale ligging waarbij steeds meridiaanzones* van 6 lengtegraden worden afgebeeld. Deze zones worden begrensd door de meridianen 180(W.L., 174(W.L., 168(W.L., enz. Opm: UTM-projectie is de afkorting van Universele Transversale Mercatorprojectie. De UTM-projectie wordt toegepast voor internationale militaire kaart...

x-coördinaat
Loodrechte afstand van een punt tot de y-as van een rechthoekig coördinatensysteem. Opm: Als oorsprong* en nulpunt* niet samenvallen is het de afstand tot een lijn door het nulpunt evenwijdig aan de y-as. Syn: abscis. Engels: easting Frans: abscisse Duits: Rechtswert

xerografie
Elektrografie* waarbij het beeld eerst op een metalen plaat voorzien van seleniumoxide wordt gevormd en daarna overgezet op het papier. Engels: xerography Frans: xérocopie Duits: Xerographie

y-coördinaat
Loodrechte afstand van een punt tot de x-as van een rechthoekig coördinatensysteem. Opm: Als oorsprong* een nulpunt* niet samenvallen is het de afstand tot een lijn door het nulpunt evenwijdig aan de x-as. Syn: ordinaat. Engels: northing Frans: ordonnée Duits: Hochwert