Kopie van `Kartografisch woordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Kartografisch woordenboek
Categorie: Aardrijkskunde > Kartografie
Datum & Land: 16/08/2008, NL
Woorden: 282


absolute hoogte
Verticale afstand van een punt op het aardoppervlak tot het niveauvlak*. Opm: De absolute hoogte kan positief, nul of negatief zijn. In het laatste geval spreekt men van (1) (absolute) diepte. Engels: altitude Frans: altitude Duits: absolute Höhe

absolute weergave
Kartografische weergave van de absolute getalswaarden of hoeveelheden van verschijnselen. Engels: absolute representation Frans: représentation en valeur absolue Duits: absolute Darstellung

abstract symbool
Kaartteken waarvan de vorm geen directe verwantschap heeft met het weergegeven verschijnsel of object. Opm: Abstracte symbolen komen meestal voor in de vorm van geometrische symbolen*. Engels: abstract symbol Frans: symbole abstrait Duits: abstraktes Kartenzeichen

analoge gegevens
Gegevens die door middel van continu variërende natuurkundige grootheden worden weergegeven. Opm: Men gebruikt hiervoor vaak de term grafische informatie. Engels: analog data Frans: données analogues Duits: analoge Daten

analytische kaart
Thematische kaart waarop bepaalde aspecten van één verschijnsel zijn weergegeven, bijv. kaart van het aandeel ouderen (65 jaar en ouder) aan de bevolking; kaart van de gemiddelde neerslag in januari. Engels: analytic thematic map Frans: carte analytique Duits: analytische Karte

annotatie
Deel van de bibliografische kaarttitel* dat gegevens bevat over de kaartauteur*, de kartografische uitgeverij* en het doel van de kaart. Engels: annotation Frans: annotation Duits: Kartenanlass

annoteren
Het met de hand aanbrengen van aanvullende gegevens op een luchtfoto. Engels: annotation Frans: annoter Duits: Erläutern

associatief symbool
Kaartteken waarvan de vorm of kleur associatie oproept met het voorgestelde object of verschijnsel. Opm: Beeldsymbolen* en zinnebeeldige kaarttekens* zijn voorbeelden van associatieve symbolen. Engels: representational symbol Frans: pictogramme Duits: abgeleitetes Kartenzeichen

astronomische breedte
De hoek die het horizontale vlak in een punt op aarde maakt met de omwentelingsas van de aarde. Engels: astronomical latitude Frans: latitude astronomique Duits: astronomische Breite

atlas
Systematische, samenhangende verzameling van kaarten, meestal in boekvorm, die een bepaald gebied weergeven of één of meer geografische verschijnselen behandelen. Opm: Wanneer een dergelijke verzameling kaarten niet in boekvorm is ingebonden, spreekt men van een (1) losbladige atlas. In het verleden werden bepaalde atlassen ook wel aangeduid met de...

atlas van de klassieke oudheid
Historische atlas gewijd aan de periode van de Griekse en Romeinse beschaving (600 v. Chr. tot 300 n. Chr.), vaak geïllustreerd met foto's. Engels: classical atlas Frans: atlas de géographie classique Duits: Atlas des klassischen Altertums

atlasblad
Afzonderlijk, al of niet in een atlas ingebonden vel papier waarop een atlaskaart is afgedrukt. Engels: atlas leaf Frans: feuille d'atlas Duits: Atlasblatt

atlasdummy
Model voor een atlas, waarin de inhoud van de atlas en de stijl, onderwerpen en uitsneden* van de kaarten globaal zijn vastgelegd. Opm: Een atlasdummy wordt meestal uitgevoerd op het juiste formaat en in de juiste omvang. Engels: atlas dummy Frans: maquette d'atlas Duits: Atlasentwurf

atlasformaat
Vorm en afmetingen van een atlas, met name van een atlaspagina. Opm: Bij het opgeven van een atlasformaat noemt men eerst de hoogte (evenwijdig aan de band) en vervolgens de breedte. Engels: atlas format Frans: format d'un atlas Duits: Atlasformat

atlaskaart
Een in een atlas voorkomende kaart. Engels: atlas map Frans: carte d'atlas Duits: Atlaskarte

atlaskartografie
Kartografie gericht op de vervaardiging en het gebruik van atlassen*. Engels: atlas cartography Frans: cartographie d'atlas Duits: Atlaskartographie

atlaslicentie
Overdracht van het recht van commerciële exploitatie van een atlas aan een andere dan de oorspronkelijke uitgever. Opm: Heeft de licentie betrekking op een afzonderlijke kaart dan spreekt men van (1) kaartlicentie. Engels: licence of atlases Frans: licence pour atlas Duits: Atlaslizenz

atlaspagina
Met atlaskaart(en) bedrukte vóórof achterkant van een in een atlas ingebonden bladzijde. Engels: atlas page Frans: planche d'atlas Duits: Atlasseite

atlasredactie
(a) Kaartredactie* gericht op de vervaardiging van een atlas. (b) Groep kaartredacteuren die haar werkzaamheden richt op de vervaardiging van een atlas. Engels: editing of atlases Frans: élaboration d'atlas Duits: Atlasredaktion

atlasregister
Alfabetische lijst van de aardrijkskundige namen die op de kaarten in een atlas voorkomen, met vermelding van de atlaspagina, de coördinaten en/of het vak waar ze voorkomen. Engels: index Frans: index d'atlas Duits: Atlasregister

atlasriviertekening
Weergave van waterlopen op kleinschalige kaarten met een enkele lijn waarvan de dikte stroomafwaarts toeneemt. Engels: – Frans: – Duits: verbreiternde Gewässerzeichnung

atlastype
Groep van atlassen die door gemeenschappelijke kenmerken wordt onderscheiden, zoals doel, thema of uitvoering. Engels: atlas type Frans: type d'atlas Duits: Atlastyp

atmosferisch venster
Golflengtegebieden in het elektromagnetisch spectrum waarin straling praktisch onverzwakt door de atmosfeer heen kan dringen. Engels: window Frans: fenêtre atmosphérique Duits: Fenster

attribuut
Niet-ruimtelijke eigenschap van een ruimtelijk element. Engels: attribute Frans: identifiant Duits: Attribut

attribuutcode
Alfanumerieke identificatie van een attribuut*, bijv. vaste brug met asfaltbedekking. Engels: attribute code Frans: code d'identifiant Duits: Attributkodeattribuutinformatie
Niet-ruimtelijke informatie die met een punt, lijn, of vlakelement in een geografische informatiesysteem* verbonden is. Bijv. informatie over de aard der verharding van wegen, over de aard van het grondgebruik van een perceel. Engels: attribute information Frans: information attribut Duits: Attributinformation

azimut
De horizontale hoek tussen een noordrichting en een andere richting, positief gerekend in rechtsomgaande zin. Opm: Afhankelijk van de als referentierichting* gebruikte noordrichting onderscheidt men: (1) astronomisch azimut; (2) geodetisch azimut; (3) magnetisch azimut of kompaspeiling en (4) kaartazimut of kaarthoek. Engels: azimuth Frans: azimu...

azimutale projectie
Kaartprojectie waarbij het aardoppervlak (bol of ellipsoïde) wordt afgebeeld op een plat vlak dat de aarde raakt of snijdt. Opm: Men spreekt in deze gevallen van een (1) raakvlak, resp. (2) snijvlak. Grote cirkels* door het raakpunt worden als rechte lijnen afgebeeld. Engels: azimuthal projection Frans: projection azimutale Duits: Azimutalabbild...

buffer
Speciale vorm van overlay* waarbij rondom een speciaal punt-, lijnof vlakelement een zone met een vaste of variabele breedte wordt geconstrueerd ten einde de analyse van de informatie tot dat gebied te beperken. Engels: – Frans: – Duits: –

buitentekstkaart
Afzonderlijk gedrukte kaart of kaartfragment, meegebonden in een publicatie. Opm: Vaak is een dergelijke kaart op een andere papiersoort gedrukt. Engels: – Frans: encart Duits: Kartentafel

bureaucorrectie
Het aanbrengen van redactionele veranderingen in een kaart of kaartblad zonder dat daarbij sprake is van terreinverkenning*. Opm: Dit betreft in het algemeen administratieve grenzen, namen, getallen en randgegevens. Engels: – Frans: – Duits: redaktionelle Änderung

centimeterkaart
Kaart met een schaalvermelding* uitgedrukt in het aantal centimeters waarmee een afstand van 1 km in het terrein op de kaart is weergegeven, bijv. (1) ééncentimeterkaart (schaal 1:100 000); (2) tweecentimeterkaart (schaal 1:50 000); (3) viercentimeterkaart (schaal 1:25 000). Engels: – Frans: – Duits: cm-Karte

centraal punt van de projectie
Het punt op het aardoppervlak dat uitgangspunt is bij de berekening van de kaartprojectie. Syn: hoofdpunt van de projectie. Engels: map central point Frans: point central d'une projection Duits: Kartenhauptpunkt

centraalperspectivische weergave
Landschapstekening waarbij van centraalperspectief gebruik is gemaakt. Engels: perspective view Frans: vue perspective Duits: perspektivische Ansicht

centrale projectie
Projectie waarbij de verbindingslijnen tussen de voorwerpspunten en de corresponderende beeldpunten door één punt, het projectiecentrum, gaan. Opm: Een luchtopname is een voorbeeld van een centrale projectie. Engels: – Frans: projection centrale Duits: Zentralprojektion

cilinderprojectie
Kaartprojectie waarbij het aardoppervlak (bol of ellipsoïde) wordt afgebeeld op een cilinder, welke de aarde raakt of snijdt. De cilindermantel is een ontwikkelbaar oppervlak en kan dus in een plat vlak worden uitgespreid. Opm: Cilinderprojecties worden toegepast in normale ligging* of transversale ligging*. Engels: cylindrical projection Frans: ...

classificatie
Het toekennen van een klasseaanduiding aan objecten of verschijnselen op basis van spectrale, ruimtelijke, topologische, of temporele kenmerken. Engels: classification Frans: ordination Duits: Klassifizierung

classificatienoot
Vermelding in de rand, van de eventuele beperkingen opgelegd aan de verspreiding of het gebruik van het betreffende kaartblad. Engels: classification note Frans: indication de restrictions Duits: Kartenbeschränkungsvermerk

cliché
Metalen of plastic drukvorm* waarin de niet-drukkende delen mechanisch of chemisch zijn verdiept, bestemd voor hoogdruk*. Engels: block Frans: cliché Duits: Druckstock

clipping
Het genereren van een venster* door het berekenen van de snijpunten van de vectoren met aan de hand van coördinaten opgegeven vlakken. Engels: clipping Frans: – Duits: –

cluster
Groep rastercellen* die wat betreft stralingswaarde sterk overeenkomen. Opm: Het is te verwachten dat clusters* optreden voor objecten behorende tot dezelfde klasse. Engels: cluster Frans: nuage Duits: Cluster

clusteranalyse
De analyse van een verzameling objecten op hun tendens om clusters te vormen. Engels: clustering Frans: groupement Duits: Clusteranalyse

cursor
(a) Merkteken, zichtbaar gemaakt op een beeldscherm*, dat door middel van een besturingsinstrument met bijbehorende programmatuur vrij bewogen kan worden en waarmee de positie van punten kan worden aangewezen. (b) Besturingsinstrument dat dit merkteken aanstuurt. Opm: Voorbeelden van besturingsinstrumenten zijn: lichtpen*, (1) elektronische pen of ...

edge enhancement
Het verbeteren van de zichtbaarheid van detail door middel van contrastverhoging en terugdringen van de beeldonscherpte aan de randen, veelal met behulp van digitale beeldverwerkingstechnieken. Engels: edge enhancement Frans: accentuation de bord Duits: Kantenverbesserung

editienummer
Vermelding in de rand, van het volgnummer van de uitgave van het kaartblad. Engels: edition number Frans: numéro d'édition Duits: Ausgabenummer

eenheidspuntsymbool
Puntsymbool waaraan een vaste waarde is toegekend. Bijv. een stip voor 100 personen, een autosymbool voor 500 auto's. Engels: quantitative symbol Frans: symbole quantitatif Duits: Mengenpunkte

eerste editie
Het jaar waarin een kaartblad voor het eerst is uitgegeven. Engels: first publication Frans: mention de l'édition originale Duits: Erstveröffentlichung

elektrografie
Reproduktieprocédé waarbij van een origineel door belichting een latent beeld ontstaat op een elektrostatisch geladen drager, dat vervolgens door ontwikkelen met poeder zichtbaar wordt gemaakt. Opm: De drager is meestal papier met een zinkoxydelaag of een metalen plaat met een seleniumoxydelaag, welke elektrostatisch wordt opgeladen. Na belichten ...

elektromagnetisch spectrum
Naar golflengte of frequentie geordende elektromagnetische straling. Engels: electromagnetic spectrum Frans: spectre électromagnétique Duits: elektromagnetisches Spektrum

elektromagnetische straling
Energie die zich door de ruimte voortplant in de vorm van een zich voortzettende interactie tussen elektrische en magnetische velden. Syn: elektromagnetische energie. Engels: electromagnetic radiation Frans: radiation électromagnétique Duits: elektromagnetische Strahlung

elektronische atlas
Informatiesysteem opgezet voor het interactief raadplegen van digitale geografische bestanden betreffende een gebied of thema, samengesteld uit qua opnameschaal en generalisatiegraad vergelijkbare gegevens. Engels: electronic atlas Frans: atlas électronique Duits: elektronischer Atlas

elementaire vergroting
Verhouding tussen een oneindig kleine afstand in willekeurige richting op de kaart en de hiermee corresponderende afstand in werkelijkheid. Opm: Bij conforme projecties is de elementaire vergroting in een punt voor alle richtingen gelijk; bij niet-conforme projecties is de elementaire vergroting afhankelijk van de richting. Engels: particular scal...

equidistante projectie
Kaartprojectie met de eigenschap dat vanuit één centraal punt (het raakpunt bij azimutale projecties), of loodrecht op één lijn (de raaklijn bij cilinderprojecties) de afstanden naar alle andere punten in hun juiste verhouding worden afgebeeld. Syn: afstandsgetrouwe projectie. Engels: equidistant projection Frans: projection équidistante Duits: ...

equidistantie
Vast hoogteverschil tussen twee opeenvolgende hoogtelijnen. Opm: Bij het weergeven van de diepte spreekt men van een (1) constant diepte(lijn)interval. Syn: constant hoogte(lijn)interval. Engels: constant contour interval Frans: équidistance Duits: konstante Höhenstufe

equivalente projectie
Kaartprojectie met de eigenschap dat oppervlakten in hun juiste verhouding worden afgebeeld. Syn: oppervlaktegetrouwe projectie. Engels: equal-area projection Frans: projection équivalente Duits: flächentreue Abbildung

esthetiek
Bestudering en waardering van kaarten vanuit een kunstzinnig gezichtspunt. Syn: esthetica. Engels: aesthetic appreciation of maps Frans: – Duits: Kartenästhetik

evenaar
Cirkel op het aardoppervlak (bol of ellipsoïde), die gevormd wordt als de doorsnijding van de aarde met een vlak door het middelpunt der aarde, loodrecht op de aardas. Syn: equator. Engels: equator Frans: équateur Duits: Äquator

feature extraction
Het transformeren van meetwaarden tot herkenbare objecten. Engels: feature extraction Frans: extraction d'objet Duits: Objektextraktion

feature identifier
Unieke code bedoeld om een object te identificeren. Engels: feature identifier Frans: identifiant d'objet Duits: Objektauswahl

feature selection
Het bepalen van kenmerken die worden gebruikt in een patroonherkenningsprobleem. Engels: feature selection Frans: sélection d'objet Duits: Objektauswahl

foto-interpretatie
Het onderzoeken van fotografische beelden ten behoeve van de identificatie van objecten en verschijnselen en het vaststellen van hun significantie. Engels: photointerpretation Frans: photointerprétation Duits: Luftbildinterpretation

fotografisch beschriften
Procédé waarbij de beschrifting direct op de juiste plaats op een fotografische film wordt belicht. Engels: – Frans: positionnement optique Duits: optisches Beschriften

fotografisch verloop aanbrengen
Het fotografisch rasteren* van kleurvlakken of kleurbiezen zodanig dat er in een bepaalde richting een continu verloop in grijswaarde* ontstaat. Opm: Het aanbrengen van een verloop geschiedt met behulp van maskers en (tussenliggende) transparante filmvellen van wisselende dikte. Syn: fotografisch vignetteren. Engels: photographic vignetting Frans...

fotografische afdruk
Afbeelding op fotografisch papier. Engels: photoprint Frans: photocopie Duits: Abzug

fotografische emulsie
Lichtgevoelige laag bestaande uit gelatine en een fijnverdeelde zilververbinding (zilverbromide, zilverchloride of zilverjodide), aangebracht op een onderlaag van papier of film. Opm: Door belichten wordt de zilververbinding ontleed en ontstaat een (1) latent beeld, dat door middel van chemische bewerkingen zichtbaar gemaakt kan worden. Emulsies wo...

fotografische film
Doorzichtige kunststofdrager waarop een fotografische emulsie* is aangebracht. Opm: Men onderscheidt de volgende soorten films: (1) halftoonfilm, voor de weergave van grijstinten; (2) grafische film, voor de weergave van zuiver zwart-wit en (3) kleurenfilm. De moderne, zilverloze zwart-wit film is vervaardigd volgens het principe van de kleurenfilm...

fotografische kleurscheiding
Fotografisch procédé waarbij een gekleurd origineel met behulp van kleurfilters* wordt omgezet in deelnegatieven. Opm: Normaal werkt men met deelnegatieven voor geel, magenta, cyaan en zwart. Bij de kleurscheiding in de reproduktiecamera worden de deelnegatieven meestal gelijktijdig gerasterd*. Tegenwoordig maakt men voor deze kleurscheiding ook ge...

fotografische schaduwering
Reliëfschaduwering* die verkregen wordt door het loodrecht fotograferen van een reliëfmodel* waarop het licht schuin invalt. Engels: photographic hill shading Frans: estompage photographique Duits: photomechanische Schummerung

fotokaart
Gedrukte of anderszins gereproduceerde afbeelding van een (deel van een) luchtfoto of luchtfotomozaïek*, met toevoeging van extra informatie, zoals een kader, een vierkantennet, randgegevens, aardrijkskundige namen, hoogtelijnen. Opm: Als basis voor een fotokaart, die als een voorlopige topografische kaart kan worden gebruikt, dient vrijwel altijd ...

fotokaart in reliëf
Reliëfmodel* waarbij op het oppervlak een fotokaart* is afgedrukt. Engels: – Frans: photoplan en relief Duits: Luftbildrelief

fotokop
Projector die in de plaats van een tekenkop* op een tekenautomaat kan worden gemonteerd en waarmee lijnen en symbolen via uitsparingen in een symboolschijf* op film kunnen worden geprojecteerd. Engels: photo head Frans: tête photographique Duits: Photozeichenkopf

fotomechanische reproduktie
Overkoepelende term die zowel reproduktiefotografie* als kopie* omvat. Engels: photomechanical process Frans: reproduction photomécanique Duits: photomechanisches Verfahren

fotopapier
Papier waarop een fotografische emulsie* is aangebracht. Opm: Als basis gebruikt men tegenwoordig in plaats van papier ook kunststofmateriaal. Syn: fotografisch papier. Engels: photographic paper Frans: papier photographique Duits: photographisches Papier

fotoschaal
Schaal van een luchtfoto. Opm: De schaal van een luchtfoto verandert van punt tot punt, afhankelijk van de helling van de optische as van de camera en van de hoogteverschillen van het terrein. Voor verticale luchtfoto's geldt bij benadering S=H:f (S=schaalgetal van de foto, H=vlieghoogte, f=brandpuntsafstand van de opnamelens). De term fotoschaal w...

fotozetapparaat
Apparaat waarmee tekst langs fotografische weg op film wordt gezet. Opm: Tegenwoordig gebruikt men vooral (1) elektronische zetapparatuur, waarbij de belichting door middel van een kathodestraalbuis of laser wordt gerealiseerd. Engels: photo-typesetting machine Frans: photo-composeuse Duits: Lichtsetzgerät

fout
Verschil tussen de op een bepaalde kaart afgebeelde informatie en de werkelijke situatie. Opm: Men kan onderscheiden in (1) bronnenfout, (2) compilatiefout, (3) tekenfout, (4) generalisatiefout, (5) beschriftingsfout, en (6) reproduktiefout. Engels: map error Frans: erreur cartographique Duits: Kartenfehler

functietoetsenbord
Toetsenbord met functietoetsen (in tegenstelling tot alfanumerieke toetsen) dat o.m. bij interactief werken* wordt gebruikt voor de invoer van opdrachten in het systeem. Engels: function keyboard Frans: clavier de fonctions Duits: Funktionstastatur

fysiografische kaart
Morfografische kaart* uitgevoerd volgens het principe van de panoramakaart*, bijv. de (1) kaart volgens de methode van Raisz. Engels: physiographic map Frans: carte physiographique Duits: physiographische Karte

gids
Afbeelding van een kartografisch model* op een tekeningdrager, bijv graveergids*. Engels: guide key Frans: fond provisoire Duits: Vorlage

gids op achterzijde
Afbeelding van een kartografisch model* op de achterzijde van een transparante tekeningdrager, welke dienst doet als basis voor het uitvoeren van een tekening (op de voorzijde). Opm: Een dergelijke gids kan aangebracht zijn door middel van kopie of fotografie. Engels: – Frans: copie dorsale Duits: Rückseitenkopie

gidskopie
Eén of meerkleurige kopie op een transparante drager, bedoeld als gids* voor de vervaardiging van deeloriginelen, bijv. een blauwkopie*. Engels: guide copy Frans: fond provisoire Duits: Anhaltekopie

gieten van reliëfmodellen
Het vervaardigen van reliëfmodellen* door vloeibare kunststof in een mal met de gewenste terreinvormen te gieten. Engels: moulding Frans: moulage Duits: Guss

historische atlas
Atlas bestaande uit geschiedeniskaarten*. Syn: geschiedenisatlas; geschiedkundige atlas. Engels: historical atlas Frans: atlas historique Duits: Geschichtsatlas

historische kartografie
De bestudering van oude kaarten en kaartwerken en van hun vervaardigers. Engels: map history Frans: cartographie historique Duits: Kartengeschichte

hydrografie
(a) Het geheel van alle waterlopen en watervlakken in een bepaald gebied. (b) De weergave van waterlopen en watervlakken in een kaart. (c) De opmeting van oceanen, zeeën, zeearmen, rivieren en andere bevaarbare wateren en de weergave daarvan in zeekaarten en andere publicaties ten behoeve van de scheepvaart. Engels: (a/b) hydrography (c) hydrograp...

hydrografisch minuutblad
Kaart met de resultaten van hydrografische opneming welke als basis dient voor het maken van zeekaarten*. Engels: fair sheet Frans: minute hydrographique Duits: Arbeitskarte

hydrografische kaart
Kaart die ligging en/of diepte van waterlopen en wateroppervlakken weergeeft. Opm: Te onderscheiden van een (1) hydrologische kaart, die thematische informatie geeft over oppervlakteof grondwater. Engels: hydrographic map Frans: carte hydrographique Duits: Gewässerkarte

hydrografische kartografie
Kartografie gericht op de vervaardiging en het gebruik van zeekaarten*. Syn: zeekartografie. Engels: hydrographic charting Frans: cartographie hydrographique Duits: Seekartographie

hypsometrische curve
Diagram waarin het aandeel van de verschillende hoogtezones* aan het vaste oppervlak van de aarde is weergegeven. Engels: hypsometric curve Frans: diagramme hypsométrique Duits: hypsometrische Kurve

hypsometrische kaart
Kaart die vervaardigd is op basis van hoogtemetingen, bijv. hoogtelijnenkaart* en hoogtezonenkaart*. Engels: hypsometric map Frans: carte hypsométrique Duits: hypsometrische Karte

image restoration
Procedure om een in kwaliteit achteruitgegaan beeld zo goed mogelijk te herstellen. Engels: image restoration Frans: restauration d'image Duits: Bildwiederherstellung

isochronenkaart
Isolijnenkaart* waarop de isolijnen punten verbinden die in een gelijke reistijd vanuit één bepaalde plaats bereikbaar zijn. Engels: – Frans: carte des isochrones Duits: Isochronenkarte

isogonenkaart
Thematische kaart waarop punten met een gelijke afwijking van de kompasrichting ten opzichte van het ware noorden* door middel van isolijnen zijn verbonden. Engels: isogonic map Frans: carte des isogones Duits: Isogonenkarte

isolijn
Lijn die punten met een gelijke waarde voor een bepaald verschijnsel met elkaar verbindt. Opm: De term isolijn in engere zin heeft betrekking op continu verlopende verschijnselen zoals temperatuur en luchtdruk. In ruimere zin is het een overkoepelende term welke ook de isopleet* insluit. Isolijnen worden geconstrueerd op basis van in bepaalde punte...

isolijnendiagram
Diagram met een rechthoekig assenstelsel, waarin isolijnen zijn ingetekend. Engels: isopleth graph Frans: diagramme isarithmique Duits: Isoplethendiagramm

isolijnenkaart
Thematische kaart waarop de intensiteit of dichtheid of relatieve waarde van een verschijnsel door middel van isolijnen* is weergegeven, bijv. kaart van de luchtdruk. Engels: isoline map Frans: carte d'isolignes Duits: Isolinienkarte

isopleet
Lijn die punten met een gelijke waarde, waarvan de ligging bepaald is op basis van in telgebieden gemeten verschijnselen, met elkaar verbindt. Opm: Isopleten worden geconstrueerd op basis van aan bepaalde punten toegekende waarden. Engels: isopleth Frans: isoplèthe Duits: Pseudoisolinie

kikvorsperspectief
Centraalperspectivische weergave van het terrein, opgenomen of getekend vanuit een zeer laag gelegen standpunt. Engels: worm's eye view Frans: perpective à ras du sol Duits: Froschperspektive

klasse
Verzameling van alle waarden die een variabele grootheid kan aannemen, liggend tussen twee opeenvolgende (1) klassegrenzen en grafisch door een symbool weergegeven. Opm: De grootte van een klasse, meestal aangeduid door vermelding van de klassegrenzen, noemt men het (2) klasse-interval. Engels: value class Frans: intervalle de classe Duits: Wert...

klassieke atlas
Oude atlas die in het verleden bekendheid kreeg vanwege zijn inhoud en/of uitvoering, bijv. Stieleratlas. Engels: – Frans: – Duits: klassischer Atlas