Kopie van `J. van der Wijk - Woordenboek juridische terminologie en politiejargon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


J. van der Wijk - Woordenboek juridische terminologie en politiejargon
Categorie: Juridisch > juridische terminologie en politiejargon
Datum & Land: 06/07/2011, NL
Woorden: 242


Akte van levering
De notariële akte waarin het eigendom van een onroerende zaak aan de nieuwe eigenaar wordt overgedragen.

Akte van splitsing
Akte die wordt opgesteld bij splitsing van een gebouw in meerdere zelfstandige eenheden.

Akkoord
(c). In een faillissement door de gefailleerde aan zijn gezamenlijke schuldeisers aangeboden regeling. Na aanvaarding en homologatie komt door deze regeling een eind aan het faillissement. Dit is ook mogelijk door een surséance van betaling.

Akte
Ondertekend geschrift dat is opgemaakt om tot bewijs te dienen.

Akte van betekening
Akte van uitreiking.

Akte van cessie
Zie Cessie.

Akte van compromis
(c). Schriftelijk stuk waarbij partijen overeenkomen een geschil ter beslechting aan een arbiter op te dragen.

Akte van uitreiking
Bewijsstuk dat een dagvaarding is uitgereikt aan de verdachte of zijn wettige echtgenote. Zie ook Betekenen.

AKW
Algemene Kinderbijslagwet. Deze wet heeft als doel een financiële tegemoetkoming te bieden in de kosten van kinderen van hen die een kind verzorgen of onderhouden.

Ambtsmisdrijf
Misdrijf dat voor ambtenaren strafbaar is of waar een hogere straf op staat als een ambtenaar het pleegt. Voorbeelden: het aannemen van steekpenningen door een rechter of het meewerken aan een schijnhuwelijk door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Ambtshalve toevoeging
Toewijzing van een raadsman aan een verdachte, vreemdeling of psychiatrisch patiënt die in bewaring is gesteld. Dit vindt plaats zonder dat men daartoe zelf een verzoek hoeft in te dienen.

Ambtelijk bevel
Aanwijzing gegeven door een openbaar gezagsdrager. Een ambtelijk bevel is een strafuitsluitingsgrond.

Ambtenaar
Persoon aangesteld door en in dienst van de overheid.

Ambtenarengerecht
Administratief rechterlijk college dat in eerste aanleg besliste over klachten van ambtenaren over besluiten, weigeringen en handelingen van overheidsorganen. Er was hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep. Sinds 1992 zijn de raden van beroep en de ambtenarengerechten geïntegreerd in de rechtbanken.

AMvB
Algemene Maatregel van Bestuur.

AMA
Alleenstaande Minderjarige Aielzoeker. Asielzoeker die bij binnenkomst in Nederland niet wordt begeleid en-of verzorgd door ouders dan wel meerderjarige bloed- of aanverwanten.

AOW
Algemene Ouderdomswet. Deze wet geeft recht op ouderdomspensioen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Appelabel
Vatbaar voor beroep.

Appartementsrecht
Eigendomsrecht en recht op het gebruik van een bepaald deel van een gebouw dat blijkens zijn inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Ieder mag zijn aandeel vervreemden, doch heeft niet de bevoegdheid om het appartement op te delen.

Appà¨lrechter
Rechter bij wie men in beroep kan gaan tegen de uitspraak van een lagere rechter.

Appà¨l
Beroep.

Appèl
Beroep.

Appelant
Eiser in appèl.

Appèlrechter
Rechter bij wie men in beroep kan gaan tegen de uitspraak van een lagere rechter.

APV
Algemene Politieverordening.Asiel
Het recht dat vreemdelingen kan worden verleend om in Nederland te verblijven en zo beschermd te zijn tegen vervolging in eigen land. Wordt verleend aan vluchtelingen die vanwege hun ras, geloof, geaardheid of politieke overtuiging worden vervolgd en niet zeker van hun leven zijn.

AT
Arrestatieteam.

ATW
Arbeidstijdenwet. Wet die op 1 januari 1996 gefaseerd in werking is getreden. In de wet zijn onder meer het verbod van kinderarbeid en de uitzonderingen daarop geregeld. Wanneer de wet en de nadere regels niet worden nageleefd is er sprake van een economisch delict, waarvoor zowel de werkgever als de ouders-verzorgers van het kind strafrechtelijk a...

Attentaatsclausule
Ook: aanslagclausule. Bepaling in uitleveringsverdragen die inhoudt dat wél wordt uitgeleverd in geval van een aanslag of moord op een staatshoofd of een van zijn gezinsleden. Uitzondering op het beginsel dat niet wordt uitgeleverd wanneer er sprake is van politieke delicten.

AVAS
Afwezigheid van alle schuld. Algemene schulduitsluitingsgrond.

AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De AWBZ verzekert geneeskundige risico's die niet via ziekenfonds of ziektekostenverzekering gedekt zijn. Het gaat met name om verpleging in ziekenhuizen en revalidatie-instellingen vanaf de 366e dag en andere voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg.

AWW
Algemene Weduwen- en Wezenwet. Deze wet geeft recht op pensioen aan weduwen en weduwnaars van wie de echtgenoot op de dag van overlijden verzekerd was. Ook kent de wet een wezenpensioen voor het kind van wie beide ouders zijn overleden. Zie ook ANW. B Balie. De gezamenlijke advocaten (en hun orde) van een arrondissement.

Awb
Algemene wet bestuursrecht.

AZC
Asielzoekerscentrum. Zie ook verwijdercentrum.

BBE
Bijzondere Bijstandseenheid. Verleent bijzondere bijstand aan de reguliere politie bij de bestrijding van terroristische acties.

BBS
Besluit Buitengewoon Strafrecht.

BC
Beroepscommissie van de CRvA.

BFO
Ook: kaalplukteam. Bureau Financiële Ondersteuning. Recherche- eenheid die zich toelegt op het opsporen en in beslag nemen van geld of goederen die door criminele activiteiten zijn verkregen. Zie ook BOOM, CABB en Ontnemingsvordering.

BKWI
Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Onderdeel van CWI.

BKR
Bureau voor Kredietregistratie te Tiel. Alle leningen in Nederland worden geregistreerd bij dit bureau. Alle kredietverstrekkers zijn bij dit bureau aangesloten en hebben zich verplicht om elk krediet aan te melden. De kredietverstrekker is verplicht het krediet af te melden bij het BKR wanneer alles is terugbetaald. Betaalt een lener meer dan drie maanden niet, dan wordt achter het betreffende krediet de `a` van `achterstand` vermeld. Is een lener weer bij met betalen dan wordt er een `h` vermeld. Leningen blijven tot 5 jaar na het einde zichtbaar in dit bestand en dus ook zichtbaar voor alle aangesloten kredietverstrekkers.

BMT
Zie Wet BMT.

BSA
Business Software Alliance. Opgericht door een aantal grote softwarebedrijven om het illegale gebruik van programma`s te bestrijden. De Nederlandse stichting BSA heeft opsporingsbevoegdheid en kan bij de rechtbank een verzoek tot huiszoeking krijgen wanneer het vermoeden bestaat dat er illegale computerprogramma`s in een bedrijf worden gebruikt. Als er illegale software wordt gevonden, kan een boete worden opgelegd. Zie ook gebruikerslicentie.

BTW
Belasting Toegevoegde Waarde.

BVD
Binnenlandse Veiligheidsdienst.

BV
Besloten Vennootschap.

BW
Burgerlijk Wetboek. C CABB. Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag. Zie ook BFO, BOOM en Ontnemingsvordering.

BZK
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

CJIB
Centraal Justitieel Incassobureau.

Cliënt volgsysteem
Databank van personen die een strafbaar feit hebben gepleegd. In het geval van een first offender zorgt de verbaliserende politieman ervoor dat de persoon in de databank wordt opgenomen. Dankzij deze databank heeft bijvoorbeeld de politie in Groningen direct inzage in de delicten van een verdachte die afkomstig is uit Maastricht

CMT
Centraal Medisch Tuchtcollege

CMK
Centrale meldkamer.

CTSV
College Toezicht Sociale Verzekeringen. Opvolger van de Sociale Verzekeringsraad.

CTC
Centrale Toetsingscommissie

Culpa
(l). Schuld in de zin van onachtzaamheid. Zie ook Dolus.

Culpa lata
(l). Grove of aanmerkelijke schuld; vereist voor strafbaarheid.

Culpa levis
(l). Lichte schuld; leidt niet tot strafbaarheid.

Cumulatieve tenlastelegging
Tenlastelegging met een opgave van meerdere delicten in de dagvaarding, die genummerd zijn en tijdens één onderzoek ter terechtzitting worden behandeld.

Curandus
Iemand die onder curatele is gesteld, dus door de rechtbank niet in staat wordt geacht zijn eigen of de door hem toevertrouwde belangen behoorlijk waar te nemen. Zie ook Curator.

Curatele
Het bewind van de curator over de goederen van de curandus. Een meerderjarige kan onder bepaalde voorwaarden door de rechtbank onder curatele worden gesteld wegens geestelijke stoornis, verkwisting en-of drankmisbruik. Zie ook Mentor.

Curator
. 1. Iemand die door de rechtbank is belast met een curatele. 2. Beheerder van een onbeheerde nalatenschap, aangesteld door de rechtbank. 3. Iemand die door de rechtbank is aangewezen om in een faillissement het beheer te voeren en onder leiding en toezicht van de rechter- commissaris zorg te dragen voor de vereffening. 4. Iemand die ten behoeve va...

Curia novit jus
(l). De rechtbank kent het recht; partijen hoeven de rechtbank niet van de rechtsregels op de hoogte te brengen

CvT
Commissie van Toezicht. D Da mihi facta, do tibi jus (l). Geef mij de feiten, dan geef ik u het recht.

CVCS
Cli?nt Volg- en Communicatie Systeem. Is in 2002 volledig ontmanteld. Zie SUWI. CvT. Commissie van Toezicht

CWI
1. Centrale organisatie Werk en Inkomen. 2. Centrum voor Werk en Inkomen (het vroegere Arbeidsbureau).

DNA
Celmateriaal dat van ieder mens uniek is en in toenemende mate een rol speelt bij de opsporing en vervolging

DVA
Drugsvrije Afdeling binnen de strafinrichting, waar gedetineerden van hun verslaving proberen af te komen.

Dwangverpleging
Maatregel in het strafrecht. De rechter kan bij ontoerekeningsvatbaarheid van de dader verpleging in een psychiatrisch zoekenhuis opleggen, eventueel in combinatie met TBS

Dwaling
Wilsgebrek ten gevolge van een valse voorstelling omtrent het goed waarover of de persoon met wie men handelt. Onder bepaalde voorwaarden kan een overeenkomst worden vernietigd wegens dwaling. Zie ook Oneigenlijke dwaling.

Dwang
Geweld. Met gebruik van geweld iemand dwingen iets te doen, iets niet te doen of iets te dulden. In het civielrecht geldt dat overeenkomsten en andere rechtshandelingen die onder invloed van dwang tot stand zijn gekomen vernietigbaar zijn. Dwang hoeft niet door de tegenpartij zelf uitgeoefend te worden, maar kan ook door een derde geschieden.

Dwangbevel
Bevel na aanmaning tot voldoening van belastingen en andere heffingen van de overheid. Bij niet opvolging volgt parate executie. Zie ook Verzet.

Dwangsom
Bepaalde som geld die iemand verschuldigd is zo vaak of zo lang hij niet voldoet aan de hoofdverplichting die hem per vonnis is opgelegd.

Dwingend recht
Rechtsregels (met name in het arbeidsrecht en het huurrecht) waarvan op straffe van nietigheid van een overeenkomst niet mag worden afgeweken. Zie ook Aanvullend recht. E EBI. Extra Beveiligde Inrichting. Gevangenis binnen een gevangenis, voor zeer vluchtgevaarlijke gedetineerden.

Dwangmiddelen
Middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte, zoals voorlopige hechtenis, telefoontaps, huiszoeking of het in beslag nemen van spullen

ED
Ernstige Delicten. Afdeling van de politie.

EDISON
Elektronisch Documentatie- en Informatiesysteem voor Opsporingsnetwerken. Geautomatiseerd systeem waarmee opsporingsbeambten onder meer uiterst gedetailleerde beelden van meer dan drieduizend soorten reisdocumenten uit nagenoeg alle landen ter wereld kunnen vergelijken met de papieren van vreemdelingen.

Educatieve maatregel
Maatregel met een opvoedkundige functie, zoals gerechtelijke maatregel tegen verkeersovertreders in de vorm van een cursus over de gevaren van te hard rijden of rijden onder invloed. Wie deze cursus met succes gevolgd heeft krijgt een lagere straf

Eerste aanleg
De eerste feitelijke behandeling van de zaak door de rechter

Eed
Plechtige verklaring om kracht bij te zetten bij 1. een belofte voor de toekomst of 2. een verklaring over feiten. De be?digde spreekt de woorden uit: `Zo waarlijk helpe mij God almachtig.' De eed staat gelijk aan de belofte. Zie ook Beslissende eed en Suppletoire eed.

Eenmalige informant
Informant die op de een of andere manier achter een voor de politie interessant gegeven is gekomen en dit om de meest uiteenlopende redenen doorgeeft. Vaak gaat het om mensen die in de regel fel gekant zijn tegen tipgevers. Pogingen om hen tot informant te ontwikkelen hebben weinig zin.

Eenzijdige overeenkomst
Overeenkomst waarbij slechts één van de partijen iets moet presteren. Zie ook Borg.

Eenzijdige rechtshandeling
Rechtshandeling waarbij een enkel persoon het gewenste gevolg teweeg kan brengen. Voorbeelden: het verwerpen van een nalatenschap, het maken van een testament, het erkennen van een kind. Zie ook Meerzijdige rechtshandeling.

Eerste levensbehoeften
Alles wat aan voeding, kleding, huisvesting, verwarming, huishoudelijke artikelen enz. onontbeerlijk is om te kunnen leven. Relatief begrip. Doorgaans kan geen beslag worden gelegd op bedden, beddegoed, kleding en de voorraden eten en drinken voor één maand.

Eetpiraat
Iemand die herhaaldelijk in een restaurant eet zonder daarvoor te betalen. Zie ook Flessentrekkerij.

Eeuwigdurend
Voor onbeperkte tijd. Zie Erfpacht.

EEG
Europese Economische Gemeenschap

EHRM
Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

EK
Enkelvoudige kamer.

Equivalentietheorie
Een causaliteitstheorie. Elke gedraging die voorwaarde is voor het intreden van de concrete laakbare gebeurtenis is aan te merken als oorzaak, en zij is voorwaarde indien zij niet kan worden weggedacht zonder dat het gevolg wegvalt. Zie ook adequatietheorie

Error juris
(l). Dwaling omtrent het recht

Erfenis
De nagelaten boedel, bij versterf of door uiterste wil.

Erfgenaam
Degene die een erfenis geheel of gedeeltelijk verkrijgt. In het laatste geval krijgt hij een percentage van de nalatenschap. Zie ook Legataris. De erfgenaam kan de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Erflater
Degene die overleden is en een erfenis nalaat.

Erfpacht
Zakelijk recht om gedurende beperkte of onbeperkte tijd het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed, tegen voldoening van een jaarlijkse pacht of canon, te voldoen in geld of in vruchten. Kan worden verkregen door overeenkomst, testament of verjaring, maar moet worden ingeschreven in openbare registers op het kadaster...

Erfrecht
Het geheel van rechtsregels betreffende de overgang van een nalatenschap van een overledenen op één of meer andere natuurlijke- of rechtspersonen.

Erfstelling
Aanwijzing bij uiterste wil van een erfgenaam voor het geheel of een percentage van de nalatenschap. Zie ook Legaat en Making.

Erkenning van een natuurlijk kind
Rechtshandeling waardoor burgerrechtelijke rechtsbetrekkingen ontstaan tussen een natuurlijk kind en een man, die daardoor de juridische vader van het kind wordt.

Errare humanum est, turpe in errore persevare
(l). Zich vergissen is menselijk, maar het is schandelijk te volharden in de dwaling.

Erfdienstbaarheid
Ook: servituut. Een stuk grond of erf (het dienend erf) kan belast zijn met een recht ten nutte van een erf, dat aan iemand anders toebehoort (het heersend erf). Een bekend voorbeeld is het recht van overpad. Hierbij heeft de eigenaar het recht het erf van de buurman te gebruiken om bijvoorbeeld de openbare weg te bereiken. De erfdienstbaarheid is in de koopovereenkomst opgenomen. Erfenis. De nagelaten boedel, bij versterf of door uiterste wil

Etiam tacere est respondere
(l). Ook zwijgen kan antwoorden betekenen.

Fur semper in mora
(l). De dief is altijd in verzuim.