Kopie van `J. van der Wijk - Woordenboek voor de beurs`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


J. van der Wijk - Woordenboek voor de beurs
Categorie: Economie en financiën
Datum & Land: 06/07/2011, NL
Woorden: 519


Aandeel
bewijsstuk dat door een vennootschap wordt uitgegeven ten bewijze dat de houder deelneemt in het maatschappelijk kapitaal van de onderneming. Aandelen mogen in Nederland niet beneden pari worden uitgegeven. Beroepsemittenten mogen evenwel, indien daarvoor een overeenkomst is gesloten, volstaan met aankoop voor ten minste 94% van de nomi...

Aandeel op naam
bewijs van deelname in het aandelenkapitaal van een onderneming, dat is voorzien van de naam van de aandeelhouder en dat daardoor niet zonder meer overdraagbaar is.

Aandeelbewijs
aandeel in de betekenis dat men aandeelhouder is. Het kan op naam zijn gesteld of aan toonder luiden.

Aandeelhouder
bezitter van een bewijs van deelname in het aandelenkapitaal van een onderneming.

Aandeelhoudersvergadering
algemene vergadering van aandeelhouders.

Aandelenfusie
overdracht van de aandelen van de samenwerkingspartners aan één der partners of aan een nieuw op te richten onderneming (Stock owning trust).

Aandelenoptie
het verhandelbaar recht om aandelen te kopen of te verkopen.

Aandelenregister
door het bestuur van een vennootschap gehouden register van houders van aandelen op naam met vermelding van de daarop gestorte bedragen. In de V.S., Groot-Brittannië en Japan register waarin elke transactie met aandelen wordt bijgewerkt omdat de stukken op naam van de houder staan.

Aandelensplitsing
bij voorbeeld één aandeel van ? 10 splitsen in twee van ? 5,-, met als doel meer (kleine) beleggers aan te trekken.

Achtergesteld
later voor uitbetaling in aanmerking komend dan de vorderingen van andere schuldeisers. claim, obligatie.

Actieve fondsen
fondsen waarin tijdens de beursdag doorlopend handel wordt gedreven. fonds.

Activa
bezittingen en vorderingen van een onderneming, voorkomend op de debetzijde van de balans.

Advieskoers
is altijd vrijblijvend. Wordt gebruikt als hulpmiddel bij aan- en verkoop.

Afbrokkelend
Beursstemming. Andere stemmingen: Afbrokkelend, Beter, Bloedvast, Booming, Dood, Flauw, Gedrukt, Lui, Prijshoudend, Vast, Verdeeld, Vriendelijk, Willig, Zeer vast

Agio
bedrag dat een waardepapier meer waard is dan de daarop uitgedrukte nominale waarde. disagio, pari. In België: report.

Agiobonus
ten laste van de agioreserve uitgekeerd bonusaandeel. Meestal belastingvrij.

Agioreserve
wordt gevormd door storting van contanten ter verkrijging van nieuwe aandelen tegen een hogere koers dan de nominale.

AIBD
Association of International Bond Dealers. In Zwitserland gevestigde vereni­ging, waarvan de leden zich bezighouden met de uitgifte en handel van euroleningen. Praktisch alle belangrijke Europese banken en commissionairs zijn lid van de vereniging. commissionair(sbedrijf) eurobond.

AIBOR
Amsterdam Interbank Offered Rates. Het tarief waartegen de Nederlandse banken deposito's in guldens of eurovaluta aanbieden aan andere binnenlandse banken. deposito.

Algemene beursindexcijfer
berust op de prijzen van in totaal 54 fondsen: 5 internationale concerns, 27 uit de industrie, 4 uit de scheepvaart, 5 uit het bank- en verzekeringswezen en 13 uit de handel. Met behulp van het algemene beursindexcijfer kan men in een oogopslag vaststellen of het prijsniveau hoger of lager is dan dat van de vorige beursdag. fonds.

Algemene vergadering van aandeelhouders
elk jaar moet er een algemene vergadering van aandeelhouders plaatshebben. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de N.V. en B.V. Deze vergadering kan geen besluiten nemen die ingaan tegen de wet, het doel van de vennootschap, de statutaire regelingen, of die welke behoren tot de bevoegdheden van andere organen. De nietigheid van een bes...

All time high
de hoogste notering op een bepaalde beurs tot nu toe.

All time low
de laagste notering op een bepaalde beurs tot nu toe.

Ambulance stock
uit Japan afkomstige uitdrukking. Wanneer men bezig is geld te verliezen zal men er door deze aandelen, de ambulance stock, snel weer bovenop komen.

Analist
beleggingsanalist, fundamenteel analist, technisch analist.

Angel
jargon voor obligatie met hoge waardering. Favoriet bij de institutionele belegger die geen risico wil lopen. blue chip, Bo Derek Story, credit rating agency.

Annuïteit
aflossingsmethode waarbij in het algemeen de rente + aflossing een constant totaalbedrag vormen en de onderlinge verhouding wisselt. M.a.w.: het aflossingsbedrag wordt steeds groter en het rentebedrag wordt steeds kleiner.

Annuities
Amerikaanse vorm van lijfrente.

Arbitragant
handelaar die zich bedient van arbitrage.

Arbitrage
handel om te profiteren van koersverschillen tussen dezelfde fondsen op verschillende beurzen. fonds.

ASAS-systeem
Amsterdam Securities Account System. Met dit systeem kan in Amsterdam in originele buitenlandse aandelen worden gehandeld, die dan ook niet in guldens maar in de originele valuta per stuk worden genoteerd.

Asset stripper
Britse benaming voor raider.

Auction rate preferente aandelen
preferente aandelen waarvan het rendement periodiek door middel van een veiling wordt vastgesteld.

Aunt Millie
Amerikaans jargon voor kleine, niet-professionele aandeelhouders. Ook wel: Belgian dentist. In Londen: aunt Agatha.

Austral
munteenheid van Argentinië.

Baby bond
Amerikaanse obligatie met een waarde van minder dan $ 1000.

Baisse, baissemarkt, baisseperiode
tijd van dalende koersen. Ook bear-market of berenmarkt. hausse, stierenmarkt.

Baissegeluidjes
pogingen van degenen die geld verdienen aan koersdalingen om de koers in neerwaartse richting te beïnvloeden.

Baissepositie
situatie waarbij iemand de aandelen die hij heeft verkocht nog moet inkopen en afleveren.

Beanet
organisatie die ervoor zorgt dat elektronische betalingen bij de banken terechtkomen.

Bear market
berenmarkt.

Bearish
pessimistisch. baisse.

Beeldschermenhandel
elektronische vloer.

Begrotingstekort
negatief verschil tussen uitgaven en inkomsten van de overheid.

Beleggingsanalist
deskundige die ondernemingen, politieke situaties en economische ontwikkelingen bestudeert en advies uitbrengt over de bestemming van gespaard of geleend geld. fundamenteel analist, technisch analist.

Beleggingsfonds
organisatie welke haar eigen of andermans spaargeld belegt.

Beleggingsstrategie
integrale beleggingscyclus.

Belening
aandelen of obligaties tot zekerheid van een lening.

Berekuil
bodem van de markt, als de aandelenprijzen het laagste niveau hebben bereikt.

Beren
degenen die op een koersdaling speculeren. Ook: baissiers. à la baisse, stieren.

Berenmarkt
tijd van dalende koersen. stierenmarkt.

Bestensorder
order tot aan- en verkoop van effecten waarvoor de klant geen boven- of ondergrens in de prijs heeft opgegeven; kopen of verkopen voor de best mogelijke prijs, te beoordelen door de commissionair. commissionair(sbedrijf) dagorder, doorlopende order, gelimiteerde order, ruilorder, stop-loss order, zonder for...

Beter
Beursstemming. Andere stemmingen: Afbrokkelend, Beter, Bloedvast, Booming, Dood, Flauw, Gedrukt, Lui, Prijshoudend, Vast, Verdeeld, Vriendelijk, Willig, Zeer vast

Beurs
markt. Plaats waar een markt wordt gehouden; waar vraag en aanbod samenkomen.

Beursbestuur
Vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam. De leden zijn de ± 140 commissionairs en hoekman(sbedrijven).

Beurshausse
langere periode van ononderbroken koersstijging.

Beursindex
koersgemiddelde van een aantal belangrijke aandelen.

Beurskrach
beurscrisis. Instorting van de koersen. Ook: crash.

Beurslid
lid van de Amsterdamse effectenbeurs. Degene die orders aanneemt van het publiek (commissionair) en die de prijzen van de aandelen bepaalt (hoekman). commissionair(bedrijven), hoekman(sbedrijven).

Beursnotering
prijslijst van stukken die op de beurs worden verhandeld, afgedrukt in de Officiële Prijscourant van de beurs. Ook gebruikt om aan te geven dat aandelen van een bedrijf aan de beurs worden verhandeld.

Beurspaniek
vertrouwenscrisis die tot groot aanbod van stukken en daardoor tot een scherpe prijsdaling leidt.

Beursstemmingen
Afbrokkelend: iets naar beneden. Beter: koersen zijn een fractie hoger. Bloedvast: stijgende koersen. Booming: stijgende koersen. Dood: niets te doen. Flauw: alle koersen naar beneden.Gedrukt: koersen dalen sterk. Lui: weinig handel. Prijshoudend: koersen zijn stabiel. Vast: over een breed front stijgende koersen. Verdeeld: markt zonder tendens, wa...

Beurswaarde
de prijs waartegen alle gezamenlijke aandelen van een onderneming op een bepaalde dag worden verhandeld.

Bieden
gedaan en bieden, biedprijs.

Biedprijs
geen notering, te veel vraag. laatprijs.

Big Board
benaming voor de New York Stock Exchange (NYSE). Belangrijkste van de drie effectenbeurzen van New York. De andere twee zijn de AMEX en de NASDAQ.

Bill rate
tarief waartegen wissels in disconto worden genomen. discontopercentage, wissel.

Bills
kortlopende Amerikaanse staatsobligaties; schatkistbiljetten en -promessen.

Black Monday
de zwarte dag uit de geschiedenis van Wall Street: 19 oktober 1987. De Dow Jones kelderde met 508 punten.

Blitzkrieg tender offer
de raider biedt de aandeelhouders meer geld voor hun aandelen dan ze op de beurs waard zijn, om het bedrijf snel in handen te kunnen krijgen.

Bloedvast
Beursstemming. Andere stemmingen: Afbrokkelend, Beter, Bloedvast, Booming, Dood, Flauw, Gedrukt, Lui, Prijshoudend, Vast, Verdeeld, Vriendelijk, Willig, Zeer vast

Bloot eigendom
contract dat dient als grondslag voor het splitsen van obligaties. mantel, obligatie, couponblad, splitsing van obligaties.

Blue chip
eersteklas aandeel, vaak van een hoofdfonds. In casino's hebben de blauwe fiches (blue chips) vaak de hoogste waarde. Angels zijn de blue chips van de obligaties. angel, Bo Derek Story, credit rating agency.

Bobbels, bubbels
windhandel.

Bookie
bookmaker.

Boom
explosieve koersontwikkeling op de beurs die betrekking heeft op de meeste aandelen.

Booming
Beursstemming. Andere stemmingen: Afbrokkelend, Beter, Bloedvast, Booming, Dood, Flauw, Gedrukt, Lui, Prijshoudend, Vast, Verdeeld, Vriendelijk, Willig, Zeer vast

Brent
verzameling oliesoorten uit de Noordzee. Brent is een sweet crude. Dubai, sour crude, WTI.

Broker
effectenmakelaar, commissionair. Handelaar voor eigen rekening, in tegenstelling tot specialist, commissionair(sbedrijf).

Bulletlening
lening waarbij de aflossing ineens moet worden betaald.

Bullish
de ene koersstijging genereert de andere.

Bull-market
stierenmarkt.

Buy-and-hold
kopen en behouden. Beleggingsstrategie zonder veel mutaties.

Buyer's market
markt waarop het aanbod groter is dan de vraag waardoor de kopers tot op zekere hoogte de prijzen kunnen bepalen. seller's market.

Call-optie
het recht (niet de plicht) om gedurende een van tevoren afgesproken termijn bepaalde effecten te kopen. put-optie.

Capital gain tax
vermogensbelasting in de V.S. Er wordt belasting betaald over koerswinsten, maar de koersverliezen zijn fiscaal aftrekbaar. In Nederland niet doorgevoerd.

Cashdividend
winstuitkering aan de aandeelhouders in contant geld. stockdividend.

Caveat emptor
de koper zij op zijn hoede. Term die gebruikt wordt om de koper op zijn eigen verantwoordelijkheid te wijzen.

CBS-stemmingsindex
elke beursdag berekent men enkele malen een (ongewogen) koersindexcijfer van de hoofdfondsen, met als basis de slotkoersen van 31 december van twee jaar eerder. Bij voorbeeld: 31-12-1988 = 100 en 29-12-1990 = 107,0. Deze index is geschikt voor vergelijkingen op korte termijn. index.

Centrale bank
staatsbank.

Certificaat
door de banken uitgegeven verhandelbare termijndeposito of kasgeldlening in de vorm van schuldbekentenis.

Certificering
van preferente aandelen. Wordt gedaan om de invloed van de houders van gewone aandelen te beperken.

CF-stukken
effecten die niet aan cliënten kunnen worden overhandigd. Stukken met het formaat van een ponskaart waarvan het dividend of het couponrendement via het Centrum voor Fondsenadministratie en via de banken die de effecten beheren, aan de houder wordt uitbetaald. K-stukken.

Chart
koersgrafiek.

Chartist
iemand die koersgrafieken maakt en (mede) daarop zijn koop- en verkoopbeslissingen baseert.

Chartreading
kaartlezen; koersgrafieken interpreteren.

Chinese wall
duidt op de communicatiekloof tussen de afdeling merchant banking en de handelsafdeling van een investeringsbank.

Climatic selling
een lange verkoophausse voordat er weer gekocht gaat worden.

Closed-end fonds
fonds dat geen eigen aandelen inkoopt, o.a. om de post liquide middelen te ontzien. open-end fonds.

Commercial bank
in de V.S.: gewone bank, in tegenstelling tot investeringsbank en spaarbank.