Kopie van `Aquo-lex - het waterwoordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Aquo-lex - het waterwoordenboek
Categorie: Milieu > water
Datum & Land: 20/02/2012, NL
Woorden: 628


lloyd's open form
Def.: verkorte omschrijving van Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement. Toelichting: In 1890 ingesteld om tijdrovende rechtszaken tussen eigenaars van sleepboten en gezagvoerders-reders van om hulp vragende schepen te voorkomen. De sleepboot seint `L' en wanneer daar bevestigend op wordt geantwoord betekent dit dat beide partijen zich neerleggen bij een eventuele uitspraak van de door Lloyd's aangewezen arbiter(s).

lloyd's of london
Def.: verzekeringsmaatschappij voortgekomen uit het in 1688 opgerichte Lloyd's.

lloyd's register of shipping
Def.: classificatiebureau Toelichting: in 1834 opgericht te Londen, die de maatstaven voor de scheepsbouw bepaalt.

n% golfoploop
Def.: golfoploophoogte die, gegeven het ontwerppeil, door n% van de golven wordt overschreden Toelichting: Een veelgebruikte maat is de 2% golfoploop

n% natjaar
Def.: een jaar met een specifieke neerslag (of neerslagoverschot) over een nader aan te geven periode (b.v. groeiseizoen van een bepaalde lengte met een bepaalde begindatum) die gemiddeld n maal per 100 jaren wordt overschreden. Toelichting: Een n% nat jaar is gelijk aan een (100-n)% droog jaar. Een 1% nat jaar is dus zeer nat.

n jaarlijkse gebeurtenis
Def.: hydrologische fenomeen waarvan de terugkeer periode N jaar is.

n% droogjaar
Def.: een jaar met een verdamping (of neerslagtekort) over een nader aan te geven periode (b.v. groeiseizoen van een bepaalde lengte met een bepaalde begindatum) die gemiddeld n maal per 100 jaren wordt overschreden. Toelichting: Een n% droog jaar is gelijk aan een (100-n)% nat jaar. Een 1% droog jaar is dus zeer droog.

nc-vlaggesein
Def.: dit signaal, bestaande uit de seinvlaggen N en C, betekent: `Ik ben in nood en verlang onmiddellijk hulp.

nutriënten
Syn.: Voedingsstoffen Def.: vHiermee worden met name mineralen aangeduid, die essentieel zijn voor de groei van planten.

numerieke waarde
Syn.: getalswaarde Def.: een getalsmatig vast te leggen uitkomst van een meting of toetsing

numerieke dispersie
Def.: dispersie die niet door fysische of chemische eigenschappen van de matrix of getransporteerde stof wordt bepaald, maar optreedt als gevolg van de numerieke oplossing van transportprocessen.

numeriek model
Def.: model dat door middel van discretisatie de differentiaalvergelijkingen oplost, die de fysische, chemische en-of biologische processen beschrijven.

nul-vlaksverplaatsing
Afk.: d Def.: de theoretische hoogte waarover het nulvlak (z = 0 m) verplaatst dient te worden zodanig dat de totale schuifspanning van alle ruwheidelementen op dit niveau samenvalt.

nulmeridiaan
Def.: referentiemeridiaan, ten opzichte waarvan de lengte van een punt wordt berekend Toelichting: In de regel die van Greenwich

nulpunt peilschaal
Def.: hoogte waarop het nulpunt van de peilschaal is ingesteld.

nulfractie
Def.: fractie van granulair materiaal met kleine diameter, globaal kleiner dan 10 mm (nulfractie).

nucleair-biologisch-chemisch en damage control
Afk.: NBCD Def.:

nutsbedrijf
Def.: door de overheid gesticht bedrijf dat dienstbaar is aan het verbreiden van nutsvoorzieningen (water, gas, telefoon etcetera). Toelichting: Overheidsbedrijf ten bate van het algemeen nut, bijvoorbeeld waterleiding- of elektriciteitsbedrijven.

nuttige reservoircapaciteit
Def.: volume of kubieke capaciteit van een meer of reservoir tussen het normale maximale en minimale operationele niveau.

o90
Afk.: O90 Def.: karakteristieke openingsgrootte geotextiel

o-ring
Def.: rubber ringetje in de gleuf van de afsluiter Toelichting: waardoor de eerste trap lekvrij kan worden bevestigd

o2 compensatie diepte
Def.: de diepte waarop de hoeveelheid zuurstof geproduceerd door fotosynthese gelijk is aan de zuurstofbehoefte van de ademhaling van planten. Toelichting: Een plantengemeenschap is niet bestaan beneden deze diepte die groter zal zijn in de open oceaan als nabij de kust.

objectkwaliteit
Def.: de kwaliteit van het uiteindelijk te realiseren eindproduct.

objecten en infrastructuur
Def.: verzameling van objecten in infrastructuren waarvan in de administratie van het waterschap gegevens worden opgeslagen

objectcategorie
Def.: een verzameling van objecten die in fysiek of functioneel opzicht op elkaar lijken. Toelichting: Voor BPN: oevers, kunstwerken, bo­dems, water, verkeersvoorzieningen en exploitatie - Voor WB: verhardingen, kunstwerken, landschap & milieu, verkeersvoorzieningen en exploitatie.objectbeheerregime
Afk.: OBR Def.: uitgebreide toelichting op het beheer en onderhoud bij een bepaald type objecten, inclusief normen en richtlijnen, interventieniveaus en stuurmogelijkheden.

object overig
Def.: een aanduiding voor een object binnen de zuiveringsinfrastructuur dat geen directe relatie heeft met het primaire proces. Toelichting: Onderdelen binnen de zuiveringsinfrastructuur die een directe relatie hebben met het primaire proces vallen onder OBJECT. Andere onderdelen en objecten zijn ondergebracht in OBJECTOVERIG. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de aanduiding van gebouwen en ruimtes op een RWZI.

object
Def.: voorwerp, zaak of persoon die beschouwd of behandeld wordt als zodanig

object
Def.: functiehomogeen onderdeel van de infrastructuur. Toelichting: Voorbeeld: oever van km x - y - sluis X of de schutsluis in een sluizencomplex

object
Def.: door de mens geproduceerd of gerealiseerd voorwerp, constructie, bouwwerk. Toelichting: Binnen de zuiveringsinfrastructuur een onderdeel dat een directe relatie heeft met het primair proces.

objectsubcategorie
Def.: nadere classificatie binnen een objectcategorie die wordt gebruikt om objecten te onderscheiden. Toelichting: Voorbeelden: stalen bruggen, betonning, schutssluis en kribben.

obstakel afstand
Def.: kortste afstand tussen de binnenkant van de kantstreep en een obstakel (bij afwezigheid van een kantstreep: de afstand tussen de kant van de verharding en het obstakel)

obstakelbeveiliging
Def.: het signaleren van een opstakel op de looprand en de brug uitschakelen

oceaan
Def.: verzamelnaam voor de grote wereldzee, die in totaal 70,8% van de aarde omvat Toelichting: wordt onderverdeeld in Atlantische Oceaan, Grote Oceaan en Indische Oceaan.

occlusiefront
Def.: front dat ontstaat wanneer het langzamer bewegend warmtefront in een depressie wordt ingehaald door het sneller bewegend koufront. Toelichting: hierdoor ontstaat soms een frontale mist

oceanografie
Def.: de studie der zeeën.

octazwavel
Afk.: S8 Syn.: zwavel Def.: gele kristallijne vaste stof die bestaat uit een opstapeling van ringvormige S8 moleculen.

oeverwal
Def.: relatief hoge, zandige delen van rivieroevers. Toelichting: Ontstaan door sedimentatie van zand tijdens hoogwaters

oeverplanten
Def.: planten die groeien in de overgangszone tussen land en water.

oeverlijn
Syn.: vaarwegbegrenzing Def.: de scheidingslijn tussen water en land

oeverlijn (theoretisch)
Def.: denkbeeldig doorgetrokken oeverlijn van aangrenzende vaarwegvakken waar een vaarweg plaatselijk is verbreed Toelichting: Bijvoorbeeld ter plaatse van een loswal

oeverlicht
Def.: lichten die de begrenzing van de oever markeren.

oeverconstructie
Def.: de grondkerende constructies ter instandhouding van de gronden gelegen aan een waterloop.

oeverbescherming
Syn.: beschoeiing ; oeverbeschermingsobject Def.: materiaal dat aangebracht is op de grens van water en land, ofwel langs de waterkant, om ofwel de oever tegen afkalving te beschermen, dan wel te voorkomen dat door afkalving van de oever de doorstroming, de waterbeheersing of het vaarwegverkeer belemmerd wordt. Toelichting: Profielverdediging dat de oever beschermt tegen erosie.

oever
Def.: het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. Toelichting: Het gedeelte boven het laagste streefpeil van het water tot de insteek (bovenrand) van het oevertalud (oeverhelling) de (droge) oever(zone) wordt genoemd. Vaak is sprake van oeverplantengroei in het water, vooral wanneer een deel van het water langs de waterkant ondiep is. In dat geval wordt vaak van een 'natte' oever(zone) gesproken, met name bij natuurvriendelijke oevers.

oesterteelt
Syn.: oestercultuur Def.: het uitplanten van oesterbroed op met kalk bestreken dakpannen in putten met water die weinig zout bevatten. Toelichting: Het oesterzaad zet zich op de oesterpannen vast. Deze pannen kunnen later in zee worden uitgezet.

oesterkor
Def.: driehoekig ijzeren raam met een daaraan vastgemaakt ijzeren net, waarmee op oesters wordt gevist.

oesterbank
Def.: ondiepe plaats in zee waar men oesters vindt of kweekt.

oei-leidraad
Def.: sinds 2005 hanteert Nederland een nieuwe leidraad bij haar politieke besluitvorming Toelichting: Ze staat voor Onderzoek, Effecten en Infrastructuurwerken.

oefening
Def.: geregelde herhaling om vaardigheid of kennis op te doen

oeverzone
Def.: een oeverzone is een deel van de oever over een nader aan te duiden (variabele) lengte en-of breedte.

offshore zone
Def.: de zeebodem dieper dan 10 meter

offshore
Syn.: aflandig Def.: op volle zee plaatsvindend of zeewaarts gericht Toelichting: ook gebruikt om activiteiten op volle zee aan te duiden bv. gas- en energiewinning als offshore activiteiten

offset
Syn.: montagehoek Def.: hoekverschil tussen nul-assen van de sensor met respectievelijk het XY vlak in X-richting, het XY vlak in Y-richting en het YZ vlak in Z-richting van het bootgeometriestelsel Toelichting: Bij akoestische transducer: roll, pitch en yaw respectievelijk. Bij gyrokompassen hoek tussen koerssensor en vlak in plaats van yaw

off-line koppeling
Def.: koppeling tussen modellen waarbij de uitvoer van het ene model pas na het gereedkomen van de berekening voor de gehele simulatieperiode als invoer wordt doorgegeven aan het volgende model.

offshore-activiteiten
Def.: werkzaamheden buitengaats Toelichting: Meestal gericht op de winning van olie en gas.

oligotraphent
Def.: gezegd van planten die voorkeur hebben voor oligotrofe omstandigheden.

oligotrofe meren
Def.: diepe, heldere meren met weinig voedingstoffen, weinig organisch materiaal en een hoog opgelost zuurstofpeil.

olieveldwater
Def.: sterk gemineraliseerd grondwater in direct contact met olie- en gasvoorkomens. Toelichting: Bevat meestal hoge hoeveelheden gasvormige koolwaterstoffen, organische bestanddelen, jood, broom, boor en andere chemische micro-elementen.

oliekoeler
Syn.: smeeroliekoeler Def.: toestel om olie te koelen

olieafscheider
Def.: toestel om olie af te scheiden in een gas- of vloeistofstroom

olie lozing
Def.: per ongeluk lozen van olie in waterlichamen.

olie- en slibscheider
Def.: afscheider op basis van opdrijving van stoffen lichter dan het regenwater en bezinking Toelichting: Olie- en slibscheiders zijn ondergrondse voorzieningen die als functie hebben door middel van stroomverlamming zevende delen af te vangen. Dit kunnen zowel olie- als slibdeeltjes zijn. Omdat de olieconcentraties in afstromend water in het algemeen zeer laag zijn, ligt de nadruk op het afvangen van slibdeeltjes.

oligotroof
Def.: voedselarm. Toelichting: Het ontbreken van voedingsstoffen, vooral fosfaten en nitraat in het milieu.

oligotroof water
Def.: een water dat arm is aan voedingsstoffen en waarin veel soorten aquatische organismen voorkomen, elk in een betrekkelijk klein aantal. Toelichting: Dit water wordt gekarakteriseerd door een grote doorzichtdiepte, een hoge zuurstofconcentratie in de bovenste laag en door bodemafzettingen die gewoonlijk bruin getint zijn en slechts kleine hoeveelheden organische materie bevatten.

omslaan
Def.: positie waarbij de boot verder dan 90° kapseist en doorgaans ondersteboven komt te liggen.

omslagklasse
Def.: het instellen van omslagklassen (en de indeling daarin van gebieden) heeft tot doel een nadere nuancering aan te brengen in het individuele belang van een omslagplichtige bij de waterschapstaak binnen de categorie waartoe die omslagplichtige hoort. Omslagklasse kunnen worden aangemerkt als een nadere verfijning van de kostentoedeling maar ook als een differentiatie van het tarief.

omschrijving
Def.: nadere aanduiding omtrent een in de administratie opgenomen object of fenomeen Toelichting: Deze entiteit kan (meerdere malen) aan willekeurige andere entiteiten in de Gegevensstandaard Water worden gekoppeld

omschakeling van een agrarisch bedrijf
Def.: het overstappen van een van de volgende agrarische bedrijfsvormen naar een van de andere: grondgebonden agrarisch bedrijf ; niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, anders dan een intensieve veehouderij ; intensieve veehouderij ; glastuinbouwbedrijf

omnivoor
Def.: alleseter. Toelichting: Eter van zowel plantaardig als dierlijk voedsel.

omlooprichting
Def.: aanduiding of de positieve richting van een cirkelvormige raai rechtsom dan wel linksom loopt. Toelichting: Specifiek DONAR-begrip.

omloopleiding
Syn.: bypassleiding ; passeerleiding Def.: stelsel van buizen of leidingen om een omleiding te bewerkstelligen

omloopafsluiter
Def.: het afsluiten van kortsluitleiding in vulleiding

omloop
Def.: kortsluitleiding in vulleiding

omleidingkanaal
Def.: kanaal wat gebouwd is om hoogwater stromen om te leiden van een bovenstrooms punt van een beschermd gebied naar een punt benedenstrooms van dat gebied.

omleiden van water
Def.: leiden van water van de ene waterloop naar de andere waarbij die waterlopen ofwel natuurlijk of kunstmatig zijn.

omhullende
Def.: een hulplijn waarbinnen alle mogelijke dwarsprofielen van (toekomstige) dijkversterkingen vallen.

omgeving
Def.: gebruikelijke of omliggende omstandigheden van temperatuur, luchtvochtigheid etc.

omgekeerd osmose proces
Def.: het Omgekeerde Osmose (OO) proces gebruikt een semi-permeabel membraan om opgeloste vaste stoffen, organische stoffen, pyrogenen, submicro colloïdale materie, virussen, en bacteriën van water te scheiden. Toelichting: Dit proces wordt 'omgekeerde' osmose genoemd, omdat het druk vereist om puur water door een membraan te persen, terwijl alle onzuiverheden achterblijven.

omslagsoort
Def.: waterschapsbelasting die geheven wordt over gebouwde en ongebouwde eigendommen die binnen de grenzen van het omslagplichtig gebied van het waterschap zijn gelegen, deze grenzen in het reglement aangegeven.

omvangrijke taak complexiteit
Def.: een project wordt gekarakteriseerd met een omvangrijke taak complexiteit als er een significante inspanning of hulpbronnen nodig zijn om het project uit te voeren.

omvormer
Def.: apparaat dat gelijkstroom omzet in wisselstroom of omgekeerd.

omwentelingen per minuut
Afk.: OPM Def.:

omwentelingsellipsoïde
Syn.: Ellipsoïde Def.: mathematische figuur, die ontstaat door een ellips,met lange en korte as a en b te roteren om de korte as (kortweg: ellipsoïde)

osmotische druk
Def.: de druk die moet worden uitgeoefend op de meer geconcentreerde oplossing om de doorvoer van watermoleculen vanuit de minder geconcentreerde oplossing te voorkomen. Toelichting: Een maat voor de neiging van osmose om zich voor te doen.

osmose
Def.: het passeren van watermoleculen door een semi-permeabel membraan die twee waterige oplossingen met verschillende concentratie scheidt. Toelichting: De watermoleculen bewegen zich van de oplossing met de laagste concentratie naar de andere.

oscillerende stroming
Def.: een stromingsbeeld dat in de tijd gezien sinusvormig is

oslo-parijs verdrag
Afk.: OSPAR Def.: verdrag inzake bescherming Atlantische oceaan Toelichting: Oslo-Parijs Conventie voor de bescherming van het Mariene Milieu van de Noord-Oost Atlantische Oceaan (incl. de Noordzee). Verdragspartijen zijn 15 landen die afwateren op dit deel van de Atlantische Oceaan en de Europese Unie.

ospar
Def.: verdrag van Oslo en Parijs ter bescherming van de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Toelichting: In juni 1995 hebben de landen die partij zijn bij het OSPAR het afzinken van afgeschreven boorplatforms en andere offshore-installaties verboden. Alleen Groot-Brittannië en Noorwegen stemden tegen.

otolieten
Def.: gehoorbeentjes te vinden t.h.v. het evenwichtsorgaan in de kop van een beenvis Toelichting: Dus niet bij haaien, roggen en prikken. Aan de hand van deze otolieten kan de leeftijd van de vis worden bepaald

overslagdebiet
Def.: volume water dat per strekkende meter per seconde door de golfbeweging over de buitenkruinlijn slaat.

overschuiving
Def.: actieve maatregel om de zeereep mechanisch landwaarts te verplaatsen.

overschrijdingslijn
Def.: een grafiek waarin wordt aangegeven met welke frequentie een bepaalde parameter wordt overschreden

overschrijdingskans
Def.: de kans, dat binnen een zekere tijdsduur de waarde van een parameter op een locatie een bepaalde drempel (bijvoorbeeld de ontwerpwaterstand) overschrijdt.

overschrijdingsfrequentie
Def.: gemiddeld aantal keren dat in een bepaalde tijd een verschijnsel een zekere waarde bereikt en overschrijdt Toelichting: Bijvoorbeeld het gemiddeld aantal keren per jaar dat de waterstand boven een bepaalde waarde komt.

overschepen
Def.: van het ene in het andere schip overladen van lading.

overschenker
Def.: wordt gebruikt om de bovenste laag van een vloeistof af te schenken nadat het zwaarste materiaal (een vaste stof of een andere vloeistof) bezonken is.

overnamepunt
Syn.: afleveringspunt ; inlaat ; inprikpunt ; overdrachtspunt Def.: het punt waar de verantwoording over het werk waarmee afvalwater wordt getransporteerd, overgaat van een instantie-bedrijf op de waterkwaliteitsbeheerder

overnachtingplaats
Def.: ligplaats die de scheepvaart gelegenheid biedt te overnachten Toelichting: Dergelijke ligplaatsen zijn niet bedoeld voor goederenoverslag

overnachtinghaven
Syn.: vluchthaven ; wachthaven Def.: een haven waar uitsluitend overnacht kan worden door de beroepsvaart. Toelichting: Dergelijke havens zijn niet bedoeld voor goederenoverslag