Kopie van `Aquo-lex - het waterwoordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Aquo-lex - het waterwoordenboek
Categorie: Milieu > water
Datum & Land: 20/02/2012, NL
Woorden: 628


overlopen
Syn.: overstromen Def.: zo vol zijn, dat de inhoud over de rand loopt

overlopen
Def.: het verschijnsel waarbij water over de kruin van de dijk het achterland in loopt omdat de te keren waterstand hoger is dan de kruin.

overlopen
Def.: voor een ander schip langs varen. Toelichting: Als beide schepen over dezelfde boeg liggen, moet de overloper uitwijken voor de langzamere boot.

overloopleiding
Syn.: uitlaatleiding ; noodoverlaatleiding ; noodoverloop ; overlaatleiding Def.: buis of stelsel van buizen aansluitend op de overloop Toelichting: onderdeel rwzi - afvalwater

overligtijd
Def.: tijdsperiode ingaand op het moment dat de invaardeuren van de sluis sluiten en eindigt als de schuttijd voor het desbetreffende schip begint

overligmaatregelen
Def.: de maatregelen bij de uitvoering van werken om de veiligheid tegen overstroming in het gesloten seizoen zeker te stellen.

overligger
Def.: schip dat niet met de eerste schutting na aankomst bij de sluis meekan en dus een schutcyclus moet wachten

overleg adviserende partijen
Afk.: OAP Def.:

overlaat ontwerp niveau
Def.: maximale hoogwaterafvoer die kan worden doorgelaten zonder schade of serieus risico aan de stabiliteit van kunstwerken te veroorzaken.

overleg
Syn.: beraadslaging ; deliberatie Def.: situatie van afstemming middels uitwisselen van informatie en standpunten

overlaat ontwerp hoogwater
Def.: hoogwater gebruikt voor het ontwerp van een overlaat.

overlaat met brede kruin
Def.: stuw met een horizontale of bijna horizontale, aanzienlijke, kruin in de richting van de afvoer.

overlaat
Syn.: overloop ; overlaatwerk ; uitlaat ; noodoverlaat ; overloop Def.: een verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders.

overige relevante watersystemen (ii van ii)
Syn.: 2e orde watersystemen Def.: waterlopen die naast de belangrijkste nog kunnen worden onderscheiden en die eveneens 'beeldbepalend' zijn

overige overeenkomst
Def.: overeenkomsten die niet kunnen vallen onder de al onderscheiden soorten

overig vastgoedelement
Syn.: inrichtingselement Def.: verzamelbegrip voor alle vastgoedelementen die niet elders in de gegevensbeschrijving konden worden ondergebracht Toelichting: Veelal is het voor deze objecten alleen van belang om te weten dat ze er zijn en worden ze alleen als topografisch element geregistreerd of afgeleid van een gekochte topografische ondergrond. Identieke naast elkaar gelegen vastgoedelementen worden als afzonderlijk overig vastgoedelement beschreven. Alleen met behulp van de gegevenselementen Aantal identieke vastgoedelementen naast elkaar en Onderlinge afstand identieke vastgoedelementen wordt deze situatievorm gegeven.

overhoogte (totale)
Def.: extra hoeveelheid grond die wordt gevormd door de overhoogte en de extra overhoogte

overhoogte
Def.: de extra aan te brengen hoeveelheid grond, met als doel om na zetting van de ondergrond en de klink van het dijklichaam het gewenste profiel te bereiken.

overhoogte
Def.: het verschil tussen de kerende hoogte en de minimale vereiste kerende hoogte.

overhang
Def.: die gedeelten van de romp die in lengterichting buiten het voorste en achterste punt van de waterlijn steken, dus boven water hangen.

overgoten steenzettingen
Syn.: oppervlakkig gepenetreerde steenzettingen Def.: steenzettingen waarbij tussen de toplaagelementen van boven af tot minder dan de helft van de toplaagdikte beton of asfalt is aangebracht

overgelaten water
Def.: overtallig water die de natuurlijke begrenzing van een oppervlakte of grondwater reservoir overstroomt.

overgangswater
Def.: een oppervlaktewaterlichaam in de nabijheid van een riviermonding dat gedeeltelijk zout is door de nabijheid van kustwateren, maar dat in belangrijke mate door zoetwaterstromingen wordt beïnvloed -

overgangsgebied
Def.: gebied waar de MHW standen op de rivier beïnvloed worden door twee onafhankelijke hydraulische bedreigingen

overgangsconstructie
Def.: constructie die tot doel heeft om twee verschillende bekledingsconstructies op elkaar aan te sluiten.overgang of dynamische ijking
Def.: de kalibratie van een model aan de hand van hydrologische omstandigheden die dynamisch in de tijd variëren, inclusief veranderingen in de aquifer berging.

overgang
Def.: relatief kort en ondiep stuk rivier tussen bochten.

overerving
Def.: iedere subklasse erft alle eigenschappen (kenmerken, associaties en gedrag) van zijn superklasse

overeenkomst
Def.: obligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

overeengekomen lage waterstand
Afk.: OLW Def.: het reductievlak der Nederlandse kaarten voor het benedenrivierengebied, waarvan de onderschrijdingfrequentie een geleidelijke overgang vormt van die van de overeengekomen lage rivierstand der bovenrivieren en het laaglaagwaterspring aan de riviermond.

overeengekomen lage rivierstand
Afk.: OLR Def.: de standen, die langs de Rijntakken optreden bij een Bovenrijnafvoer van 984 m³-s, bepaald met behulp van de geldende afvoerkromme Lobith en de geldende betrekkingslijnen. Toelichting: De afvoer van 984 m3-s te Lobith heeft een onderschrijdingfrequentie van ongeveer 20 dagen per jaar. Ter vergelijk de gemiddelde afvoer bedraagt circa 2100 m3-s

overeengekomen lage afvoer
Afk.: OLA Def.: de afvoer bij een peilschaal die tijdens een langjarige periode over een gemiddelde van twintig dagen per jaar zonder ijsgang niet wordt onderschreden.

overdrachtsfunctie
Def.: mathematische vergelijkingen en hulpmiddelen die verantwoordelijk zijn voor de overdracht van de effectieve regenval binnen een stroomgebied ten opzichte van de uitlaat.

overdijking
Def.: een dijk een dusdanige hoogte geven dat deze praktisch niet kan overstromen opdat er elders langs dezelfde waterloop lagere dijken zijn die eerder overstromen waardoor het water in de polders geborgen wordt

overdiep
Def.: meer dan diep genoeg om er te kunnen varen.

overconsolidatie
Def.: het verschijnsel dat grond is geconsolideerd bij een hogere spanning dan in situ aanwezig is (grensspanning ligt hoger dan in-situ spanning).

overbevissing
Def.: het vangen van meer vis uit een bepaald visgebied dan verantwoord is voor het behoud van de visstand, doorgaans als gevolg van een overcapaciteit van de visserijvloot.

overbelasting
Def.: het te zwaar belasten, meer belasten dan de normale spanning, breukvastheid, het prestatievermogen enz. toelaat Toelichting: Voor de hoogte van het keringstelsel van een dijkringgebied: Overbelasting treedt op als tenminste één punt van het keringstelsel wordt overbelast.

overbelasting
Def.: het overschrijden van het vastgestelde overslagcriterium. Toelichting: De situatie waarin over een waterkering meer water stroomt (door golfoverslag of overloop) dan veilig wordt geacht (begin van falen).

overstort gebeurtenis
Def.: overstortingen welke gelijktijdig plaatsvonden behorende tot hetzelfde gemaal

overstortfrequentie volgens regenreeksberekening
Def.: het theoretisch gemiddeld aantal keren dat per jaar een overstorting plaatsvindt bepaald op basis van een hydraulisch modelberekening met een meerjarige regenreeks

overstorthoogte
Def.: het verschil in hoogte tussen de bovenwaterstand en de kruin van een kunstwerk

overstorting
Def.: beschrijving primaire rekenresultaten d.m.v. tijdsafhankelijk verloop van de debieten van de overstorten, de uitlaten en de gemalen

overstroming
Syn.: inundatie Def.: gecontroleerde verspreiding van het water voor bijvoorbeeld irrigatie.

overstroming
Syn.: inundatie ; watervloed Def.: onder water raken van ofwel de begrenzingen van een stroom of een ander oppervlaktewaterlichaam, ofwel van gebieden die normaal niet onder water staan.

overstromingsberekening
Def.: berekening om de overstroming en verspreiding daarvan te bepalen

overstromingsgevaar
Def.: gevaar aangaande het optreden van een overstroming Toelichting: Is er overstromingsgevaar voor dit dorp?

overstromingsmodel
Def.: gemodelleerde weergave van de mogelijk loop der gebeurtenissen ten behoeve van berekenen

overstromingsrisico
Syn.: overstromingskans Def.: risico-kans op overstromen Toelichting: De kans dat een gebied overstroomt, doordat de waterkering rondom dat gebied (de dijkring) op één of meer plaatsen faalt.

overstromingsscenario
Def.: variant van een reeks mogelijke gebeurtenissen

overstromingsvlakte
Def.: het platte of bijna platte land langs een rivier of beek dat bedekt is met water tijdens een overstroming.

overstromingswater
Def.: water afkomstig van de overstroming

overstuiving
Def.: proces waarbij door de wind zand landwaarts wordt verplaatst (al dan niet doelbewust).

overtallig
Syn.: redundantie Def.: de aanwezigheid van meervoudigheid in het systeem voor het uitvoeren van bepaalde systeemfuncties ten einde de betrouwbaarheid van het totale systeem te vergroten Toelichting: Er zijn meer metingen of sensoren dan strikt noodzakelijk is.

overtreding
Def.: het schenden van een gebod of verbod uit een reglement of wet. Toelichting: Een overschrijding van het al of niet bij beschikking vastgelegde voorschrift van het gebruik van een watersysteem. Bron: Informatieanalyse operationeel beheer: technisch rapport

overzichtskaart
Def.: documentatie, waarop de ligging van de primaire waterkering staat aangegeven.

oxidatiesloot
Def.: tank in de vorm van een sloot waarin een bacteriemassa onder zuurstofrijke omstandigheden omzettingen in afvalwater bewerkstelligt Toelichting: onderdeel rwzi - afvalwater

oxidatiereductie potentieel
Def.: het elektrische potentieel dat vereist is om elektronen van een oxidant over te dragen naar een reductant. Toelichting: Wordt gebruikt als een kwalitatieve meting van de oxidatiegesteldheid in waterbehandelingsystemen.

oxidatiebed
Def.: tank gevuld met lavastenen of kunststofelementen voor de biologische zuivering van afvalwater

oxidatie
Def.: proces waarbij elektronen worden onttrokken. (verhoging van positieve lading) Toelichting: Oxidatie- en reductiereacties vormen een belangrijke groep reacties, namelijk. die waarbij de valentie van een aantal atomen of ionen verandert - oxidatie van de ene stof houdt onvermijdelijk de reductie van een andere in, zodat men niet meer spreekt van aparte oxidatiereacties en reductiereacties maar van redoxreacties.

oxideren
Def.: zich met zuurstof verbinden, een zuurstof verbinding doen ontstaan

oxisch
Def.: met vrij opneembare zuurstof

ozonlaag
Def.: laag in de stratosfeer, tussen de 20 en 40 km hoog, die een betrekkelijke kleine hoeveelheid ozon bevat. Deze laag beschermt ons tegen de schadelijke ultraviolette (UV) zonnestraling.

ozongenerator
Def.: een apparaat dat ozon opwekt door een voltage door een ruimte die gevuld is met zuurstof te sturen. Toelichting: Het wordt vaak gebruikt als een desinfectiesysteem.

ozon
Def.: een onstabiel oxiderend agens, dat uit drie zuurstofatomen bestaat en gevonden kan worden in de ozonlaag van de atmosfeer. Toelichting: Het wordt geproduceerd door middel van elektrische ontlading van zuurstof of door middel van speciaal ontworpen UV-lampen.

p-getal (indicator fenoftaline)
Def.: het quotiënt van de hoeveelheid hydroniumionen en het volume water dat deze hoeveelheid opneemt indien de pH daarvan op 8.3 (het omslagpunt van de indicator phenolphtaleïne) wordt gebracht.

pf
Afk.: pF Def.: de Briggse logaritme (grondtal 10) van het getal dat, in cm of hPa genomen, overeenkomt met de matrixcomponent van de absolute waarde (wiskundig gezien) van de drukhoogte of de zuigspanning.

ptco-schaal
Afk.: PtCo Def.: schaal waarmee de kleur en daarmee de algemene kwaliteit van een chemicaliënmonster kan worden uitgedrukt. Toelichting: De concentratie van PtCo (een verbinding van platina en kobalt) is bepalend voor de lichtbreking en past dus in de schaal

pyrogeen
Def.: een stof die door bacteriën wordt geproduceerd en tamelijk stabiel is. Toelichting: Het veroorzaakt bij zoogdieren koorts.

pycnocline
Def.: laag water waarin een grote verandering in de dichtheid met de diepte aanwezig is.

pyrolyse
Def.: ontleding door blootstelling aan hoge temperatuur buiten aanwezigheid van zuurstof.

pz90 geodetisch systeem
Afk.: PZ90 Def.: een consistente set van, in GLONASS, gebruikte parameters die de vorm van de aarde beschrijft Toelichting: Posities van een netwerk van punten in relatie tot het massacentrum van de aarde. Definieert verder transformaties tussen de belangrijkste geodetische datums en de geoïde. Ontwikkeld in 1990

rhizoom
Def.: stengel die meestal horizontaal onder de grond groeit. Toelichting: Rhizomen kunnen dienen als orgaan om te overwinteren of voor de vegetatieve vermeerdering, of beide.

skn code
Afk.: SKN Def.: code waaronder het plantmateriaal bekend is bij de StichtingKwaliteitsgroen Nederland Toelichting: De eerste 3 karakters uit de SKN-code verwijzen naar het materiaaltypen de volgende 14 karakters verwijzen naar het materiaal

smoothen
Def.: vorm van filteren waarbij nieuwe waarden berekend worden in plaats van de gemeten waarden. Toelichting: Filters die smoothen zijn: mediaan, gemiddelde en Butterworth ( is ongeveer hetzelfde als gemiddelde) Deze filters worden veel gebruikt voor de bepaling van een trend.

smeerolieleiding
Def.: leiding ten behoeve van het transport van olie voor het smeren van machinedelen

smeltwater rivier
Def.: rivier die in belangrijke mate door smeltwater wordt gevoed.

squeezing
Def.: de plotseling optredende grote horizontale, van de as van de grondconstructie af gerichte, verplaatsingen in de ondergrond onder de grondconstructie.

t47d cellijn
Def.: humane borst adenocarcinoma cel Toelichting: De genetisch gemodificeerde T47 cellijn wordt gebruikt bij de bepaling van 17?-estradiol equivalenten (EEQ) in opgewerkte sediment extracten met behulp van de ER-CALUX (Estrogen Receptor mediated - Chemical Activated LUciferase gene eXpression) assay

t-klassen
Def.: dit is een indeling om aan te geven in hoeverre stoffen bij een bodemsanering tot een gezondheidsrisico kunnen leiden. Toelichting: Hiertoe worden stoffen ingedeeld in de klasse 1T (schadelijk), 2T (giftig) en 3T (zeer giftig). Dit leidt tot een voorlopige klasse indeling. Tijdens de bodemsanering wordt in het veld bekeken hoe groot de is op een actuele aanwezigheid of blootstelling aan giftige stoffen. Afhankelijk van de uitkomst wordt de voorlopige klasse gehandhaafd of met een klasse verhoogd of verlaagd. Iedere klasse heeft zijn eigen specifieke pakket van beschermingsmaatregelen. (zie ook F-klasse)

tsoenami
Syn.: tsunami ; havengolf Def.: enorme golf, vaak meer dan 15 meter hoog, veroorzaakt door een aardbeving, zeebeving of vulkaanuitbarsting. In open water kan een tsoenami de vorm aannemen van verschillende golven achter elkaar, die zich met een snelheid van tientallen kilometers per uur (soms 800 kilometer per uur!) maar een amplitude van niet meer dan een meter voortbewegen, waardoor zij op de oceaan doorgaans niet worden opgemerkt door schepen. Langs de kust en in zee-engten neemt de tsoenami echter in snelheid af, om in hoogte toe te nemen. Zodoende ontstaan golven van tientallen meters hoog, die ver landinwaarts kunnen worden geworpen en daar enorme schade aanrichten. Een tsoenami kondigt zich soms aan door een plotseling terugtrekken van het water aan de kust.

u0
Def.: deflectie op nulpunt

ubiquisten
Def.: soorten die overal voorkomen en niet aan een bepaald klimaat of landschap gebonden zijn

ultrafiltratie
Afk.: UF Def.: filtratie van deeltjes groter dan 0,005 µm.

ultra violet
Afk.: UV Def.: straling die een golflengte heeft die korter is dan die van voor mensen zichtbaar licht. Toelichting: Het wordt vaak gebruikt om bacteriën te doden en om ozon te vernietigen.

ultra puur water
Afk.: UP water Def.: de vorming van ultra puur water vraagt om een speciale manier van werken. Toelichting: Er kunnen een aantal technieken voor gebruikt worden, waaronder membraanfiltratie, ionenuitwisselaars, submicron filters, ultraviolette en ozonsystemen. Het geproduceerde water is extreem puur en bevat geen tot zeer lage concentraties zouten, organische- pyrogene bestanddelen, zuurstof, gesuspendeerde stoffen en bacteriën.

ullage
Def.: ruimte die boven vloeibare lading wordt vrijgelaten om expansie te kunnen opvangen.

ultra large crude carrier
Afk.: ULCC Def.: mammoettanker boven 350.000 ton

ultrasnel flikkerlicht
Afk.: UQ Def.: het licht vertoont voortdurend zeer korte flikkeringen van 240 of 300 flikkeringen per minuut.

ultrasoon
Syn.: ultrasonore;ultrasonoor Def.: geluidsgolven met een frequentie hoger dan hoorbaar geluid.

ultraviolette oxidatie
Def.: een proces dat licht gebruikt met een uitzonderlijk korte golflengte om micro-organismen te doden (desinfectie) of organische moleculen te splijten (foto-oxidatie), waarbij deze gepolariseerd of geïoniseerd worden, zodat ze makkelijker uit het water verwijderd kunnen worden.

upwelling
Def.: het proces waarbij diep oceaanwater, dat koud, zwaar en rijk aan voedingsstoffen is, naar omhoog komt en een hoge productiviteit veroorzaakt ter plaatse

uurhokfrequentie
Def.: de frequentie van het voorkomen van een soort per uurhok.

uurhok
Def.: inventarisatie-eenheid van 5 km x 5 km, waarvan de grenzen worden gevormd door de 0- en 5-km lijnen van het RD-stelsel Toelichting: Een zijde kan men lopend in één uur afleggen.

uxx
Def.: deflectie op xx dm

vkm-knooppunt
Def.: de in het TEM (transport economisch model) opgenomen locatie, waar het karakter volgens het TEM van de vaarweg verandert.

white smoker
Syn.: witte roker Def.: soort van geisers op de oceaanbodem Toelichting: door het contact van het water uit de bodem en het zeewater slaan verschillende elementen neer (bestanddelen met barium, calcium, silicium, vandaar 'white') en geven zo aanleiding tot de 'rook' en de vorming van 'schoorstenen'.

wkk-ruimte
Def.: ruimte waar de thermische- en elektrische energie wordt opgewekt en overgedragen

wkk-gebouw
Def.: gebouw waar de thermische- en elektrische energie wordt opgewekt en overgedragen

wvow-vergunning
Afk.: WVOW verg. Def.: een door de Minister van Verkeer en Waterstaat, in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater, gegeven toestemming om onder bepaalde voorschriften, bepaalde hoeveelheden afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, met of zonder behulp van een werk, direct of indirect te lozen op oppervlaktewateren. Toelichting: Het betreft dus de aan een bedrijf gegeven formele toestemming van een instantie tot het lozen van bepaalde afvalstoffen op een aangegeven lozingspunt gedurende een bepaalde periode.