Kopie van `Waterschap De Dommel`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Waterschap De Dommel
Categorie: Milieu > Waterschap
Datum & Land: 04/04/2012, NL
Woorden: 181


Abiotische factoren
Abiotische factoren zijn invloeden die niet afhankelijk zijn van levend organisme, zoals waterhuishouding, grondgesteldheid, klimaat, reliëf

Afwatering
Systeem of inrichting om (regen) water af te voeren via open waterlopen

Afvalwater
Alle water dat afvalstoffen of schadelijke stoffen bevat

Afwateren
Het afvoeren van overtollig water (van gronden, landerijen en polders) via een stelsel van sloten en beken naar een lozingspunt, bijvoorbeeld een gemaal

Agrarische Hoofdstructuur
Een door de provincie NoordBrabant vastgestelde structuur van agrarische gebieden

Algemene Maatregel van Bestuur
Wettelijke regeling, waarin niet iedere betrokkenen een vergunning moet aanvragen, maar waarbij een categorie bedrijven als het ware een collectieve vergunning krijgt

Ander water
Alternatief voor drinkwater; zie:

Aquatische systemen
Het geheel van chemische, fysische en biotische flora en fauna factoren van een water, de

Aquatische leefgemeenschap
Groep van watergebonden planten- en diersoorten, die kenmerkend is voor bepaalde leefomstandigheden (bijvoorbeeld voedselarm, snelstromend water of juist stilstaand, voedselrijk water

Bestuursorganen
De Vergadering van hoofdingelanden (VVH), het dagelijks bestuur (DB) en de watergraaf; (begrippen uit de Organisatieverordening)

Bestuurlijke organisatie
De bestuursorganen van het waterschap en de door hen ingestelde commissies die niet behoren tot de ambtelijke organisatie, met inbegrip van de bijbehorende overleg- en besluitvormingsstructuren (begrip uit de Organisatieverordening)

Berging
Tijdelijke opslag van water, onder te verdelen in twee vormen: De inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm ten opzichte van de oppervlakte verharding die op het riool is aangesloten of de hoeveelheid water die de waterlopen en de bodem in een gebied kunnen opnemen

Bergbezinkbassin
Een berging die als doel heeft om in bepaalde omstandigheden het geloosde afvalwater op oppervlaktewater te verminderen en om nog bezinkbaar materiaal in het afvalwater te laten bezinken voordat het in bepaalde omstandigheden terecht komt in het oppervlaktewater

Benedenloop
Het lage, aan het eind gelegen deel van een beek of rivier (waterloop) (andere gedeelte(n) worden aangeduid met middenloop en-of bovenloop) (plaatje)

Beperkt lozen
Lozen van 10 inwoners equivalent (i

Benedenstrooms
Deel van een beek of rivier waar het water heen stroomt (andere zijde bovenstrooms) (plaatje)

Beekherstel
De natuurlijke situatie van de beek zoveel als mogelijk herstellen

Beemden
Natte, drassige graslanden in beekdalen

Beheerplan
Een vierjarig plan waarin het waterschap aangeeft wat hij ter vervulling van zijn taak gaat verrichten

Bemalen
Droog-, leegmalen; kunstmatig weg halen van overtollig water

Biotische factoren
De invloed die levende organismen op andere organismen of levensgemeenschappen uitoefenen (tegenovergestelde van abiotische factoren)

Biologische waterkwaliteit
De kwaliteit van het oppervlaktewater uitgedrukt in het voorkomen van bepaalde planten en diersoorten (indicatoren)

Blauwalgen
Biologische verontreiniging van vooral stilstaand oppervlaktewater door kleine plantjes die huidirritatie en darmklachten kunnen veroorzaken

Bodemsanering
Het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging en de directe gevolgen daarvan of van dreigende verontreiniging van de bodem

Bolle akkers
Hoge bolliggende akkers ontstaan door het eeuwenlang opbrengen mest, vermengd met heideplaggen en stro

Bronneringswater
Opgepompt grondwater dat op de riolering of op het oppervlaktewater wordt geloosd

Bronnering
Het wegpompen van grondwater om een stuk grond droger te maken

Bronbemaling
Tijdelijk verlagen van de grondwaterstand om werkzaamheden mogelijk te maken

Bufferen
Opvangen en opslaan van water om pieken in de waterafvoer af te vlakken

Budgethouder
Een medewerker van het waterschap die de bevoegdheid (mandaat) heeft tot het realiseren van vooraf overeengekomen prestaties waarbij de daartoe in het budget opgenomen middelen kunnen worden ingezet

Budgetbrief
Wanneer het algemeen bestuur af wil wijken van de in het beleidsplan aangegeven uitgangspunten zal zij keuzes moeten maken en aangeven welke aanpassingen moeten plaatsvinden

B-water
Water van een mindere kwaliteit dan drinkwater maar nog wel geschikt voor bijvoorbeeld toiletspoeling, spoelwater of bedrijfswater voor bepaalde processen; het waterschap wil het gezuiverd rioolwater van de rioolwaterzuivering ook als b-water inzetten

Controller
Hoofd van de afdeling die belast is met het toezicht op de doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de waterschapsfinanciën en de inrichting van de administratieve organisatie en interne controle binnen het waterschap (begrip uit de Organisatieverordening)

Commissie
Een door de Vergadering van hoofdingelanden ingestelde commissie

Commissie voor het Georganiseerd Overleg
De vertegenwoordigers van het waterschapsbestuur en van de plaatselijk werkende groeperingen van de landelijke verenigingen van overheidspersoneel die medezeggenschap hebben over rechtspositionele zaken binnen het waterschap (begrip uit de Organisatieverordening)

Cultuurgrond
Grond welke bewerkt en verzorgd wordt teneinde gewassen te kweken

Deepwellbemaling
Bemalingswijze welke wordt toegepast wanneer gewerkt moet worden met diepe leidinggleuven, diepe bouwputten en spanningsbemaling

Detailontwatering
Ontwatering op kleine schaal, bijvoorbeeld door middel van drainage, greppels en kleine sloten

Diffuse bronnen
Over een gebied verspreide lozingen van stoffen, die niet op een specifiek punt in het milieu komen en die via de bodem het grond- en-of oppervlaktewater bereiken

Dimensionering
Het berekenen en uitvoeren van de afvoercapaciteit van een waterloop of zuiveringscapaciteit van een rioolwaterzuivering

Drainage
Het versneld afvoeren van overtollig grondwater van een akker of weiland door het aanleggen van bijvoorbeeld greppels of buizen

Droogteschade
Schade aan gewassen door gebrek aan vocht

DWA
Afkorting voor 'droogweeraanvoer' of 'droogweerafvoer'; de hoeveelheid rioolwater die gedurende een dag zonder neerslag op een rioolwaterzuivering wordt aangevoerd of uit uit een bepaalde gebied wordt afgevoerd

Ecosysteem
Het geheel van organismen (planten en dieren) en hun omgeving, alsmede de onderlinge relaties tussen de organismen en de wisselwerking met hun omgeving

Ecostroomgebied
Het stroomgebied van een beek of rivier met de functie Waternatuur

Ecologische Verbindingszone
Verbinding tussen bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden die uitwisseling en voortplanting van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk maakt

Economische waarde
De waarde van een onroerende zaak in het economisch verkeer

Effectmonitoring
Het meten en rapporteren van de effecten van waterhuishoudkundige maatregelen alsmede de mate waarin de doelstellingen zijn bereikt

Effluent
Het schone water dat overblijft na het zuiveringsproces op een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Emissie
Uitstoot van stoffen naar water, bodem of lucht

Erosie
Slijtage of aantasting (van bijvoorbeeld een dijk of een oever*) door wind, water en lucht

Eutrofiëring
Verhoging van de voedselrijkdom van water als gevolg van belasting met fosfor- en stikstofverbindingen

Faecaliën (fecaliën)
Menselijke uitwerpselen

Faunapassage
Voorzieningen waarmee dieren belemmeringen in een waterloop, zoals stuwen en bruggen kunnen passeren (bijvoorbeeld dassentunnels)

Fosfaat
Meststof die voorkomt in menselijke en dierlijke uitwerpselen

Freatische grondwaterstand
De grondwaterstand zoals die zich instelt in een gegraven kuil

Fysisch-chemische waterkwaliteit
Kwaliteit van het grond- of oppervlaktewater uitgedrukt in fysische eigenschappen (temperatuur, doorzicht) en gehalten van (chemische) stoffen

Geologische opbouw
De opbouw van de bodem in grondsoorten

Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime
Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR)

Gemaal
Een pompstation dat water in of uit een gebied pompt

Gemengd rioolstelsel
Een riool waarin zowel afvalwater als regenwater gezamenlijk door één buis wordt afgevoerd

Grondwatersanering
Verwijderen van verontreinigd grondwater uit de bodem

Grondwaterstand
De hoogte van het grondwater ten opzichte van een bepaald punt

Groene Hoofdstructuur
Een door de provincie Noord-Brabant vastgestelde structuur van landbouw- en natuurgebieden waar het behoud van natuurwaarden hoge prioriteit heeft; de GHS bestaat uit natuurkerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden, ecologische verbindingszones en multifunctioneel bossen en is in zijn geheel planologisch beschermd

Grondwater
Water beneden het grondoppervlak, beperkt tot water beneden de grondwaterspiegel

Helofytenfilter
Een helofytenfilter is een zuiveringsmoeras

Hemelwater
Verzamelnaam voor neerslag zoals regen, sneeuw en hagel

Hermeandering
Het terugbrengen van bochten (meanders) in een gekanaliseerde beek, waardoor er weer sprake is van een natuurlijke beek met stromend water; de bochten zijn niet altijd de originele meanders

Huishoudwater
Alternatief voor drinkwater; zie

Hydraulische capaciteit
De hoeveelheid water dat verwerkt kan worden door bijvoorbeeld een rioolwaterzuivering

Hydrologie
De wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het oppervlaktewater, de stromingen en de stand van het grondwater

Inwonersequivalent
zie vervuilingseenheid - V

Inundatie
Het onder water (laten) lopen van bepaalde gebieden

Intermediar gebied
Gebied dat geen uitgesproken infiltratie- of kwelgebied is

Integraal waterbeheer
Waterbeheer waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende functies in een gebied, zoals bebouwing, landbouw, natuur en recreatie

Ingezetene
Inwoners van een bepaald gebied

In-situ-sanering
In situ = In de natuurlijke groeiplaats of leefomgeving

Ingenomen water
Ingenomen water is het geleverde drink- en industriewater, onttrokken grond- en oppervlaktewater en opgevangen hemelwater

Infiltratiegebied
Gebied waar de neerslag van nature de grond intrekt, daarmee het grondwater aanvult en dus niet via waterlopen wordt afgevoerd

Influent
Het via het riool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie aangevoerde afvalwater

Infiltratie
Het binnendringen van water in de bodem

Knijpduiker
Een knijpduiker is een debietbegrenzende constructie (kunstwerk) die gebruikt wordt bij de inrichting van een retentiegebied

Koelwater
Water dat uitsluitend is gebruikt voor koelingdoeleinden

Kwelwater
Grondwater dat aan de oppervlakte komt, onder invloed van een grote waterdruk

Kwijtschelding
Een vrijstelling voor de Zuiveringsheffing, Verontreinigingsheffing en Watersysteemheffing Ingezetenen

Landbouw Ontwikkelingsplan
Plannen waarin wordt aangegeven hoe een eventuele groei of optimalisatie van de landbouw in een bepaald gebied ontwikkeld kan worden

Legger
Officieel register, waarin vastgelegd is welke waterlopen er in het gebied zijn, waar ze liggen en hoe die er uit zien

Lozingsnorm
Een gehanteerde norm voor de maximaal toelaatbare belasting van een afvalwaterstroom op een bepaald milieubelastend aspect

Lozingsobject
Het object dat systematisch lozing van aan het objectgebonden afvalwater voortbrengt, waarbij het geloosde afvalwater al dan niet via werken op directe of indirecte wijze in het oppervlaktewater terecht komt

Lozingspunt
Het punt waar door middel van een werk water in een oppervlaktewater wordt gebracht, zonder dat het water uit een ander oppervlaktewater afkomstig is

Maaiveld
De bovenkant van de grond

Macrofauna
Ongewervelde in water levende diertjes die met het blote oog waarneembaar zijn, zoals platwormen, slakken, larven van muggen, waterkevertjes, kokerjuffers e

Maaionderhoud
Het open houden van watergangen door te maaien

Maaiboot
Vaartuig waarmee de planten op de bodem van bijvoorbeeld een sloot gemaaid worden

Maaikorf
Maaiwerktuig aan een tractor of mobiele kraan, bestaande uit een bak met snijmessen, waarmee de begroeiing van een talud of waterbodem wordt verwijderd

Meanderen
De kronkelige loop van een beek of rivier (meander = bocht)

Migratie
Regelmatige trek van vissen en overige dieren van de ene naar een andere plaats

Milieucompartiment
Bodem, water of lucht (atmosfeer)

Moerasecosysteem
Het geheel van planten en dieren en hun omgeving in een drassig gebied

Morfologie
De vormen van het landschap