Kopie van `NUON`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


NUON
Categorie: Algemeen of niet ingedeeld > Zakelijke Energie Woordenlijst
Datum & Land: 17/04/2012, NL
Woorden: 155


Actieftarief (avond/nacht)
Een tariefsoort voor elektriciteit waarbij kleinzakelijke klanten in de avond en nacht een lager tarief per kilowattuur (kWh) betaalt dan overdag. Standaard is het Continutarief, waarbij u 24 uur per dag hetzelfde tarief per kilowattuur betaalt. U betaalt wel een iets hogere vergoeding voor vastrecht. Maar als u uw verbruik naar de kleine uurtjes v...

Afnemer
Afnemer is een koper (zakelijk gebruiker) van elektriciteit en-of gas.

Algemene Leveringsvoorwaarden
De voorwaarden waaraan een elektriciteit- of gasleverancier zich moet houden bij levering van gas of elektriciteit aan een bedrijf hetgeen opgenomen is in een contract. Zoals: duur van de overeenkomst, betalingsvoorwaarden, maximaal en minimaal af te nemen energie, enzovoorts

Alliander
Netbeheerder. Is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het energienetwerk in de provincies Gelderland en Noord-Holland en in grote delen van Flevoland, Friesland en Zuid-Holland. Daarnaast distribueert en transporteert de Netbeheerder elektriciteit en gas voor iedereen die dit wil produceren of afnemen.

Ampere
De eenheid voor elektriciteit (een hoeveelheid elektriciteit die zich verplaatst, bijvoorbeeld door een kabel). Ampere vermenigvuldigd met spanning - volt (V) -Â levert het vermogen op: watt.

APX markt
De APX (Amsterdam Power Exchange) is een groothandelsmarkt waarop dagelijks per uur elektriciteit wordt verhandeld voor de volgende dag. APX prijzen worden gepubliceerd op www.apx.nl. De belangrijkste activiteit is de spotmarkt, waar elektriciteit per uur voor de volgende dag verhandeld wordt. Dit gebeurt geautomatiseerd en via standaardcontracten...

Automatische incasso
Bij automatische incasso geeft u een volmacht aan de leverancier om te incasseren. Zakelijke klanten van Nuon gebruiken de automatische incasso voor het betalen van de factuur voor hun verbruikte volume. Als u automatisch betaalt, houdt u altijd grip op uw betalingen.

Avondtarief
Een tariefsoort voor elektriciteit waarbij u in de avond en nacht een lager tarief per kilowattuur (kWh) betaalt.

Baseload/basislast
Beschikbaarheid van een eenheid van elektriciteit gedurende elk uur in het jaar

Beveiliging
Met beveiliging van Nuon krijgt u in uw bedrijf een alarmsysteem dat direct waarschuwt bij inbraak, brand of lekkage. In uw pand gaat onmiddellijk een indringende sirene af. Elke melding komt direct binnen bij de alarmcentrale.

Biomassa
Een bron voor duurzame opwekking van elektriciteitvorm van energie. Het gaat vaak om resten van planten of bomen, waarmee energie wordt opgewekt. Nuon gebruikt biomassa om elektriciteit op te wekken in een aantal energiecentrales. Door de Europese Unie wordt biomassa gedefinieerd als: 'De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen e...

Boiler
Een apparaat om leidingwater te verwarmen. Een boiler is een voorraadvat voor water, aangesloten op een leidingsysteem, waarbij het water kan worden verwarmd met behulp van gas of elektriciteit. Er zijn grote boilers om uw hele pand van warm water te voorzien, maar ook kleine keukenboilertjes.

Bovenwaarde
Bij de verbranding van koolwaterstoffen (dus ook bij aardgas) is waterdampéén van de verbrandingsproducten. Bij het condenseren van deze waterdamp komt ook warmte vrij. Als bij het vaststellen van de energie inhoud van 1 m30 aardgas uitgegaan wordt van de warmte die vrijkomt bij de verbranding en de warmte die vrijkomt bij het condenseren van de...

btw
Btw staat voor Belasting Toegevoegde Waarde en is een door de overheid vastgesteld tarief voor omzetbelasting. Leveranciers en netbeheerder moeten deze 19% btw bij klanten in rekening brengen en vervolgens afdragen aan de belastingdienst.

Calorische waarde
Op uw eindafrekening kunt u het begrip calorische waarde vinden. De calorische waarde ontstaat door het samenvoegen van verschillende soorten gas. De calorische waarde geeft aan hoe snel een brandstof in staat is 1 kg water van 14.5 graden Celsius naar 15,5 graden Celsius, bij atmosfeerdruk, te verwarmen = energieinhoud. Bedoeld wordt de hoeveelhei...

CO2
Kooldioxide. Een van de 'broeikasgassen' in de atmosfeer, waarvan de hoeveelheid toeneemt door het verbruik van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. Nuon Natuurstroom is 100% CO2-vrij, want gemaakt met behulp van wind, water en zon.

Code Rood
De laatste van waarschuwingsfasen waarin TenneT aangeeft dat op dat moment voor heel Nederland het verschil tussen beschikbaar vermogen en gevraagd vermogen naar verwachting minder bedraagt dan 500 MW

Colportagewet
De Colportagewet beschermt kleinzakelijke-MKB-klanten tegen opdringerige verkoopmethoden. Kleinzakelijke-MKB-klanten kunnen volgens deze wet binnen acht dagen de koop ongedaan maken. Als een kleinzakelijke-MKB-klant gebruikt maakt van de mogelijkheid een colportage-overeenkomst op te zeggen, is hij niet meer verplicht tot het afnemen van het bestel...

Combiketel
Een verwarmingsketel (cv-ketel, HR-ketel) gecombineerd met een boiler. Dit zuinige apparaat verwarmt het water voor de centrale verwarming en het kraanwater. Nuon heeft een aantal betrouwbare en zuinige combiketels in het assortiment.

Continutarief
Een tariefsoort voor elektriciteit waarbij u 24 uur per dag hetzelfde tarief per kilowattuur betaalt.

CV-ketel
Een apparaat voor het verwarmen van het water dat in uw verwarmingsinstallatie circuleert. Deze verwarmingsketel wordt meestal gestookt op gas. Is de ketel ouder dan 12 jaar, dan is het rendabel om het apparaat te vernieuwen. Moderne HR (Hoog Rendement)-ketels zijn veel zuiniger, onder meer doordat de warmte van de af te voeren rookgassen herverbru...

CW-waarde
CW-waarde is Comfort Warmwater, een keurmerk voor toestellen met een warmwatervoorziening, ingedeeld in verschillende klassen (CW 3 tot CW 6).Â

Doorlaatwaarde
Het elektrische vermogen (watt) of stroomsterkte (ampere) dat-die maximaal afgenomen-doorgelaten kan worden. Voor een kleinverbruiker is dat bijvoorbeeld minder dan 3 x 80 ampere. 3 x 80 ampere komt overeen met een verbruik tot ongeveer 100.000 kWh per jaar.

Duurzame energie
Verzamelnaam voor energie die verkregen wordt uit hernieuwbare Energiebronnen. Met duurzaam worden bedoeld energiebronnen die nooit op zullen raken zoals zon, wind, water en biomassa

EAN-code
EAN staat voor European Article Numbering. Het is een code die in heel Europa gebruikt en erkend wordt. Uw aansluiting voor gas of elektriciteit heeft ook een EAN-code, een uniek nummer van 18 cijfers dat uw netbeheerder aan uw aansluiting koppelt. Met deze code wordt informatie tussen netbeheerder en leverancier uitgewisseld. Het is nodig om bijvo...

Ebod
Ebod is een door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) gecertificeerd BORG beveiligings- en branddetectiebedrijf. Het is een dochterbedrijf van Nuon dat beveiligingsoplossingen levert aan midden- en kleinbedrijf, overheden en grootwinkelbedrijven

Elektriciteitsbeurs
Nederland heeft twee officiele elektriciteitsbeurzen, de Endex en de APX. De Endex handelt in contracten van een vaste termijn, tegen een vaste prijs. De APX handelt in uur-prijzen. Voor elke dag wordt voor elk uur van de dag een aparte prijs vast gesteld

Elektriciteitsmeter
De meetinrichting (in de meterkast van uw pand) die meet hoeveel kilowattuur (kWh) elektriciteit u verbruikt. Bij kleinverbruikers worden de standen eenmaal per jaar opgenomen, of neemt u zelf de standen op. Op basis van die meterstand wordt de jaarafrekening opgemaakt. Er zijn meters met twee of drie telwerken; deze zijn geschikt voor mensen die e...

Elektriciteitswet 1998
De wet die het kader schept voor marktwerking in de Nederlandse elektriciteitssector. De Elektriciteitswet 1998 (nadien overigens verschillende malen gewijzgid en aangevuld) bepaalt onder meer dat alle klanten in Nederland vrij zijn in hun keuze van energieleverancier. Deze wet geeft uitvoering aan de Europese richtlijn (2003-54-EG) voor liberalise...

ENDEX
Endex (European Energy Derivatives Exchange) is een erkende effectenbeurs. Ze beheert een elektronisch handelssysteem voor Nederlandse elektriciteitsfutures en biedt hiervoor ook clearingservices aan

Energiebelasting
Belasting op het energieverbruik om besparing van energie te stimuleren en zo het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Bedrijven krijgen een belangrijk deel van de Energiebelasting terug door een verlaging van de vennootschap- en inkomstenbelasting. Tot 2005 was groene elektriciteit eerst geheel en later gedeeltelijk vrijgesteld van E...

Energie Clearing House
Het Energie Clearing House (ECH) is een initiatief van leveranciers en netbeheerders. Het is opgericht om de informatieoverdracht tussen de partijen te coördineren en faciliteren. Een van de taken is mogelijk maken dat bedrijven snel en efficient van leverancier wisselen. Het ECH is onpartijdig en verleent diensten aan energieleveranciers, net...

Energiekamer
De Energiekamer (EK) is onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Deze kamer binnen de NMa heeft als specifieke missie het bevorderen van de concurrentie op de elektriciteits- en gasmarken. Zij zien er dagelijks op toe dat de levering van energie aan bedrijven gegarandeerd is en bewaakt de regels voor prijsvorming en concurrentie....

EnergieNed
Brancheorganisatie voor alle bedrijven in productie, transport, handel of levering van gas, elektriciteit en warmte, die actief zijn op de Nederlandse energiemarkt. De federatie behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven en is aanspreekpunt voor overheid, politiek en belangenorganisaties. Namens de leden voert EnergieNed op nationaal en int...

ENW
Energie NoordWest. Een van de overheidsbedrijven waaruit Nuon onstaan is.

Etikettering
Vermelding van de energiebronnen die voor het opwekken van de geleverde elektriciteit zijn gebruikt. Klanten krijgen door stroometikettering inzicht in de energiebron van hun elektriciteit. Het is de bedoeling is dat elke leverancier op dezelfde wijze aangeeft waar zijn elektriciteit vandaan komt en hoe deze is opgewekt. Het 'etiket' kan bijvoorbee...

Europese richtlijnen energieliberalisering
Een richtlijn van de Europese Unie voor aanpassing van de nationale energiewetgeving. De huidige richtlijnen (2003-54-EG en 2003-55EG) schrijven voor aan welke eisen de nationale wetgeving van de EU-lidstaten moet voldoen om de markten voor elektriciteit en aardgas vrij te maken. De Nederlandse wetgeving is hierop gebaseerd.

EZW
Energiebedrijf Zaantreek-Waterland. Een van de overheidsbedrijven waaruit Nuon onstaan is.

E-programma (Energieprogramma)
Een door de Programmaverantwoordelijke per tijdsperiode opgestelde en aan de Systeembeheerder per elektronisch bericht (volgens standaardformaat) verzonden planning van de som van netto-afname en-of invoeding op het Leveringspunt dat onder verantwoordelijkheid van de Programmaverantwoordelijke valt. Deze planning bevat voor elke programmatijdseenhe...

Feenstra
Feenstra Verwarming B.V. is al zestig jaar actief binnen de Nederlandse installatiewereld en heeft een enorme knowhow en ervaring opgebouwd met het installeren van op maat gesneden cv- en warmwatersystemen in utiliteitsbouw. Het installatiebedrijf levert verwarmingsoplossingen voor het MKB. Sinds januari 2001 is Feenstra een zelfstandige dochter va...

Fossiele brandstoffen
Olie, gas, steenkool, bruinkool en turf zijn fossiele brandstoffen. Ze zijn afkomstig uit diepe aardlagen en ontstaan uit vergane resten van biologisch materiaal. Fossiele brandstoffen vallen niet onder de duurzame energie omdat ze niet onuitputtelijk zijn. Verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen, zoals kooldi...

Garanties van Oorsprong (voorheen Groencertificaten)
Om te bewijzen dat groene energie echt ook groene energie is, heeft de overheid een certificatensysteem in het leven geroepen als een controlemechanisme dat groen ook daadwerkelijk groen is. Dit systeem houdt in dat een producent die voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het opwekken van duurzame elektriciteit een zogenaamde groenverklaring o...

Gas
Het gas dat Nuon aan bedrijven levert is aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof die in de aardkorst aanwezig is, en door boringen uit de grond wordt gehaald. Al vijftig jaar lang wordt in Nederland gewonnen aardgas als energiebron verbruikt. Om op te koken, voor warm water of verwarming en nog veel meer. Nuon koopt gas op grote schaal in. Daaro...

Gasmeter
De meetinrichting (in de meterkast van uw pand) die meet hoeveel kubieke meter (m³) gas u verbruikt. Bij kleinverbruikers worden de standen eenmaal per jaar opgenomen, of neemt u zelf de standen op. Op basis van die meterstand wordt de jaarafrekening opgemaakt. Een gasmeter met G1 profiel is een gasmeter tot 5.000 m³, een gasmeter met G2 profiel ...

Gasregio
Een administratieve indeling van Nederland in een aantal regio's. Dit is gedaan om de gasregio-toeslag te bepalen, een toeslag die kleinzakelijke-MKB-klanten betalen op het transport van gas.

Geiser
Een apparaat op tapwater te verwarmen. De meeste geisers zijn gasgeisers. Ze worden veelal in keukens toegepast, als alternatief voor een boiler. Het is een open gastoestel, dus kan om veiligheidsredenen alleen in goed geventileerde ruimtes worden gebruikt.

Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven
Onderdeel van de Stichting Geschillencommissie. Alle klachten van kleinzakelijke-MKB-klanten kunnen in vrijwel alle gevallen voorgelegd worden aan deze commissie in Den Haag. Een uitspraak van deze commissie is overigens bindend. Kleinzakelijke-MKB-klanten met een klacht betalen een klein bedrag, om tot de procedure te worden toegelaten. Wanneer de...

Grijze elektriciteit
Grijze elektriciteit is alle elektriciteit die met behulp van fossiele brandstoffen zoals gas en kolen wordt opgewekt. Bij het opwekken van elektriciteit met behulp van fossiele brandstoffen komen gassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Ze bevorderen het broeikaseffect (met name door kooldioxide) en de verzuring (met name door zwaveldioxid...

Groene energie
Groene energie is elektriciteit die is opgewekt uit milieuvriendelijke bronnen. Het wordt ook wel duurzame stroom, natuurstroom of ecostroom genoemd. Duurzaam betekent dat de energiebron onuitputtelijk is, dat de energie schoon en betrouwbaar is en dat er bij winning en omzetting nauwelijks schadelijke effecten voor het milieu zijn. Voorbeelden van...

Groene stroom/elektriciteit
De verzamelterm voor alle elektriciteit die afkomstig is uit duurzame bron (zon, wind, water, of biomassa bijvoorbeeld). Bij Nuon kunt u CO2 OK Energie of CO2 OK VastePrijsEnergie afnemen, de schoonste stroom van Nederland.

Grootverbruiker
Elektriciteit: een zakelijke klant met een aansluitvermogen van meer dan 3 x 80 ampere. Gas: een zakelijke klant met een jaarverbruik van meer dan 170.000 m³.

GVV
Voor gasverbruikers met een jaarafname groter dan 1.000.000 m³ (n;35,17) is de afnamecategorie GGV.

Handelaren
Handelaren leveren tussen vraag en aanbod van elektriciteit en gas, proberen zo scherp mogelijk in te kopen en te verkopen. Een aantal leveranciers en producenten heeft inmiddels een eigen handelsvloer, anderen besteden dit uit aan externe partijen.

HR-ketel
Een verwarmingsketel (of cv-ketel) die een Hoog Rendement (HR) oplevert. Elke verwarmingsketel verbruikt gas of elektriciteit om een voorraadvat met water te verwarmen. Dit water gaat door uw radiatoren stromen. Een HR-ketel haalt meer energie uit het verbruikte gas. Dat gebeurt onder meer door de warme rookgassen, die bij een gewone ketel direct n...

Import
Invoer van energie uit het buitenland. De Nederlandse energievoorziening wordt in toenemende mate onderdeel van de Europese energievoorziening. Het importsaldo (import minus export) van elektriciteit nam na de liberalisering in 1999 aanvankelijk sterk toe van 12,3% in 1998 naar 18,9% in 1999. In 2004 bedroeg het importsaldo 16,2% van het verbruik. ...

Incassodatum
De dag waarop het bedrag van een automatische incasso wordt afgeschreven van uw rekening.

Inkoopcombinatie
In plaats van zelf op zoek te gaan naar geschikte energieleveranciers is het in de vrije markt ook mogelijk om via een inkoopcombinatie energie te betrekken. Zo'n inkoopcombinatie bundelt dan de vraag van meer klanten en probeert scherper te kunnen inkopen dan de individuele klant zou kunnen. Namens de deelnemers onderhandelt een inkoopcombinatie m...

Inloggen
Invoeren van een gebruikersnaam en-of wachtwoord om toegang te krijgen tot een afgeschermd deel van de website. Nuon-klanten kunnen inloggen op MijnVerbruik, het beveiligde deel van deze website, waar persoonlijke en betalingsgegevens kunnen worden ingezien.

Interconnectie
De verbinding van de Nederlandse gas- en elektriciteitsnetwerken met het buitenland voor import en export van energie.

Jaarafrekening
De afrekening die u elk jaar ontvangt. Maandelijks betaalt u een voorschot (via het termijnbedrag), op basis van uw verwachte verbruik. Eens per jaar ontvangt u een jaarafrekening op basis van de meterstanden. Dan blijkt of uw termijnnota's toereikend waren. Het is mogelijk dat u moet bijbetalen, maar ook dat u geld terugkrijgt.

Joule
Energie kan ook worden uitgedrukt in Joules (J). Een Joule komt overeen metéén Wattseconde (1 J = 1 Ws). 1 Mj = 1.000.000 Ws = 1.000.000 - 3600 Wh = 0,28 kWh. 1 kWh = 3,6 MJ

kilowatt (kW)
1 kilowatt is 1000 Watt. De eenheid watt staat voor vermogen en een kilowatt wil zeggen een vermogen van 1000 watt

Kilowattuur (kWh)
U betaalt voor uw elektriciteitsverbruik per kilowattuur (kWh), oftewel 1.000 watt per uur. Een kilowattuur staat gelijk aan tien lampen van 100 watt die een uur branden.

Klantnummer
Een uniek nummer dat aan elke klant van Nuon wordt toegekend. Het klantnummer bestaat uit acht cijfers. U vindt uw klantnummer op de jaarafrekening van Nuon of bijvoorbeeld op uw bankafschrift.

Kleinverbruiker
Elektriciteit: een zakelijke klant met een aansluitvermogen kleiner dan 3 x 80 ampere. Gas: een zakelijke klant met een jaarverbruik kleiner dan 170.000 m³. In de praktijk zijn dit de kleinzakelijke-MKB-klanten.

Krachtstroom = draaistroom
Sommige apparaten halen zoveel stroom uit het net dat de standaard 230 Volt niet zwaar genoeg is. Om deze apparaten toch te laten werken is dan de zogenaamde krachtstroom nodig. Het spanningsniveau voor krachtstroom is 400 Volt.

Kyoto
Afspraken in VN-verband, gemaakt in Kyoto, bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen ( voor de energiesector met name CO2) terug te dringen.

Leverancier
Volgens de wet is een leverancier een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het leveren van elektriciteit en-of gas. De partij die de ondernemer gekozen heeft voor de levering van gas of energie is de leverancier; met deze partij heeft de ondernemer een contract.

Leveranciersmodel
Systeem waarin een kleinzakelijke-MKB-klant alle energiezaken laat regelen door de leverancier. De leverancier is het enige aanspreekpunt voor de klant. De klant krijgt alleen van de leverancier een rekening, waarop ook transportkosten van de netbeheerder staan en eventueel de kosten van het gebruik van de meter. Leverancier en netbeheerder maken s...

Leveringsprijs - Leveringskosten
Dit zijn de kosten voor het opwekken en leveren van elektriciteit en gas. Voor elektriciteit is er een tarief per geleverde kilowattuur (kWh), voor gas is er een tarief per geleverde kubieke meter (m3).

Leveringsvergunning
Niet iedereen mag zo maar elektriciteit aan klanten gaan leveren. De markt is dan wel vrij, maar voor leveren van energie aan kleinzakelijke-MKB-klanten is wel een vergunning nodig, dit is de zogenaamde Leveringsvergunning. Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moeten bedrijven aantonen dat ze in staat zijn om een goede prestatie te levere...

Leveringszekerheid
De ongestoorde levering aan bedrijven van elektriciteit en gas. Nederland beschikt over een zeer betrouwbare elektriciteits- en gasvoorziening.

Liberalisering
De invoering van concurrentie tussen energieleveranciers en keuzevrijheid voor klanten. Liberalisering moet leiden tot meer efficiency en maatwerk en een gunstiger verhouding tussen kwaliteit en prijs voor klanten. De Nederlandse elektriciteitsmarkt is in drie fasen geliberaliseerd, daarnaast is de markt voor groene energie per 1 juli 2001 vrijgege...

Meetbedrijf
Een bedrijf dat zich bezig houdt met het meten van energieverbruik. Grootzakelijke klanten (organisaties die beschikken over een elektriciteitsaansluiting met een hogere doorlaatwaarde dan 3x80A of die meer dan 170.000 m³ gas per jaar verbruiken) moeten zelf een meetbedrijf inschakelen om te meten hoeveel energie ze verbruiken. Het meetbedrijf van...

Meetcode
Het geheel van afspraken tussen netbeheerders, energiebedrijven en klanten over het meten van het transport van elektriciteit en gas en het uitwisselen van meetgegevens. De meetcode voor elektriciteit is wettelijk verankerd in de Elektriciteitswet, de meetcode gas is privaatrechtelijk geregeld.

Meetgegevens
De gegevens die voortkomen uit een energie- of gasmeting van een klant en weergeven hoeveel energie er is verbruikt.

Meetverantwoordelijkheid
De klant is verantwoordelijk voor het inschakelen van een erkend meetbedrijf om te zorgen dat op elke aansluiting een meter is geplaatst die voldoet aan de wettelijke eisen. Voor de jaarafrekening kan de klant gevraagd worden zelf de meterstand door te geven aan zijn de leverancier. Het meetbedrijf stuurt de meetgegevens naar de netbeheerder. De ne...

MEP-heffing
Ieder bedrijf met een elektriciteitsaansluiting betaalt deze heffing voor Milieukwaliteit Elektriciteits Productie. Met de opbrengst geeft de overheid subsidies aan producenten van duurzame energie. De MEP-heffing is per augustus 2006 afgeschaft.

Meterkosten
Een vaste vergoeding voor het beschikbaar stellen en onderhouden van de meetinrichting, de opname van de meterstanden en de controle op de juistheid en volledigheid van data.

Metermarkt
Het beheren van meetinrichtingen en de datacollectie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd en toegelaten meetbedrijf. De aangeslotene is vrij in de keuze van het meetbedrijf. Netbeheerders kunnen zelf ook optreden als toegelaten meetbedrijf, mits er wordt voldaan aan de in de Meetcode genoemde eisen en zijn toegelaten door de Commissie van Toela...

Meterstanden
De elektriciteit- en gasmeter registreert hoeveel u verbruikt. Het telwerk geeft de meterstand aan. Bij aansluiting voor kleinverbruik worden deze meterstanden opgenomen. Dat kan gebeuren door de meteropnemer. Maar u kunt ook een meterstandenkaart toegestuurd krijgen, met de vraag of u zelf uw meterstanden wilt invullen en doorgeven. U kunt uw mete...

Meting en profiel
Bij kleinzakelijke-MKB-klanten wordt jaarlijks de meterstand bepaald. Dit is de meting. Bij een grootverbruiker is dit eens per maand en bij een zeer grote verbruiker eens per kwartier. Alle zakelijke klanten worden op basis van verbruikscriteria ingedeeld in een profielgroep. Het verbruik per tijdseenheid van de klant wordt bepaald aan de hand van...

MJ
Megajoule is een maatstaf voor energie. In Nederland wordt elektriciteit uitgedrukt in kWh en (de energie-inhoud van) aardgas in MJ of GJ (Gigajoule). 1 GJ is 1000 MJ en is 1 MJ 1000 kJ. 1 kJ is weer 1000 J.

Nachttarief
Een tariefsoort voor elektriciteit waarbij u in de avond en nacht een lager tarief per kilowattuur (kWh) betaalt. (zie: actieftarief voor kleinverbruikers).

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
NMa staat voor Nederlandse Mededingingsautoriteit en handhaaft het verbod op kartels of misbruik van een economische machtspositie en beoordeelt of fusies en overnames de vrije concurrentie niet in gevaar brengen. Een onderdeel van de NMa, de Energiekamer (EK), ziet erop toe dat de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet worden nageleefd. De Energieka...

Net
Een netwerk van bovengrondse en ondergrondse verbindingen, schakel- en verdeelstations en verdere hulpmiddelen waarover elektriciteit of gas wordt getransporteerd. Het elektriciteitsnet is onder te verdelen in een hoofdtransportnet, beheerd door TenneT, met spanningen van 380 kV en 220 kV, een transportnet met spanningen van 150 kV, 110 kV en 50 kV...

Netbeheerder
Een vennootschap die door de overheid is aangewezen voor het beheer van een of meer netwerken voor het transport van elektriciteit of gas. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit of gas. De netbeheerder zorgt dat het netwerk goed werkt, dat klanten worden aangesloten en dat storingen worde...

Netbeheerdersmodel
Model waarin de transportkosten door de netbeheerder rechtstreeks aan de klant (verbruiker) worden gefactureerd en niet via de nota van de leverancier (leveranciersmodel).

Niet herleid volume (van gas)
De gemeten hoeveelheid m³ gas.

Nm³
Nm³ is een volumemaat, een standaard eenheid waarin aardgas wordt gemeten.

Noodleverancier
Energieleverancier die voor een bepaalde tijd gas of elektriciteit levert aan klanten van wie de leverancier (plotseling) niet kan leveren, bijvoorbeeld door een faillissement. De wet verplicht netbeheerders vooraf afspraken te maken met verschillende leveranciers, zodat zij de leveringsverplichting kunnen overnemen. De tarieven van de noodleveranc...

Onbalans
Bij elektriciteit ontstaat onbalans door verschillen tussen vooraf opgegeven verbruik (het programma) en feitelijk verbruik of productie. De landelijke netbeheerder, TenneT corrigeert dit en berekent de onbalanskosten door aan degene die de onbalans veroorzaakt. Elektriciteitsleveranciers dragen programmaverantwoordelijkheid om onder- en overbelast...

Onderwaarde
Bij de verbranding van koolwaterstoffen (dus ook bij aardgas) is waterdampéén van de verbrandingsproducten. Bij het condenseren van deze waterdamp komt ook warmte vrij. Als bij het vaststellen van de energie inhoud van 1 m3 aardgas wordt uitgegaan van de warmte die vrijkomt bij de verbranding van het aardgas (en dus de warmte van de waterdamp al...

Opwekkingsbron
Bronnen die gebruikt worden om energie op te wekken, zoals fossiele brandstoffen, zonnestraling, stromend water, aardwarmte en wind.

Opzegtermijn
De minimale periode tussen de opzegging van een contract en de feitelijke beeindiging ervan waarvoor uiterlijk de opzegging door de klant geregeld moet zijn. Voor de liberalisering hadden consumenten nauwelijks of geen opzegtermijn bij hun leverancier, tenzij de consument was overgestapt op groene elektriciteit. Voor zakelijke kleinverbruikers gel...

Overstappen
Een klant kan overstappen door bij een andere energieleverancier een leveringscontract af te sluiten voor elektriciteit of gas.

Over-the-counter (OTC)
Engelse term voor transacties die tussen marktpartijen onderling worden afgewikkeld en die niet op een centrale, gereguleerde marktplaats (de beurs) worden aangeboden en verhandeld. Ook de afwikkeling (clearing) van dergelijke transacties kan onderling worden afgesproken en afgehandeld.

PEN
Provinciaal Energiebedrijf Noord-Holland. Een van de overheidsbedrijven waaruit Nuon onstaan is.

Periodieke aansluitvergoeding
Kosten voor het verzorgen en instandhouden van een aansluiting op het net. Voor uw aansluiting op het net betaalt u een eenmalig bedrag en jaarlijks een bedrag voor het onderhoud en de instandhouding van de aansluiting.

PGEM
Provinciale Gelderse Energie Maatschappij. Een van de overheidsbedrijven waaruit Nuon onstaan is.