Kopie van `De Schaapskooi - Schijndel : Kunstland`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


De Schaapskooi - Schijndel : Kunstland
Categorie: Landbouw, voedsel en voedselverwerking > Agrarische Woordenlijst
Datum & Land: 19/04/2012, BE
Woorden: 53


agrarische bedrijven
Bedrijven waar landbouw plaatsvindt.

akker
Akker is grond waarop door de boeren gewassen worden verbouwd.

amfibieënpoel
Kikkers, padden en salamanders zijn de bekendste amfibieën. De meeste amfibieën brengen in ieder geval een deel van hun leven in (zoet) water door.

balts
Balts is speciaal gedrag waarmee dieren hun partner willen overhalen om te paren.

Beekdal
Een beekdal is een lager gelegen gebied waardoor een beek stroomt.

beekeneerdgrond
Hiermee wordt de eerdgrond bedoeld vlakbij de beken. Eerdgrond bestaat uit een dikke laag humus, plantenafval.

bemusken
Een spoor van muskus achter laten.

biodiversiteit
Soortenrijkdom. Hiermee bedoelen we alle dieren en planten die van nature in een gebied voorkomen. Hoe meer soorten in onze tuinen, parken, landbouwgebieden en natuurgebieden, hoe beter.

bolle akker
Een bolle akker is een stuk landbouwgrond dat de boeren eeuwenlang, toen er nog geen kunstmest bestond, vruchtbaar maakten met mest vermengd met plaggen uit de potstallen (waar de schapen `s nachts verbleven). Aan de randen zakte de mest weg, maar in het midden bleef het liggen, waardoor de bolle vorm is ontstaan.

broekgronden
Moerassige drassige grond

burcht
Een burcht is een versterkte nederzetting of een omwalde plaats.

dekzand
Dekzand is gelig grof zand dat naar ons land is gewaaid tijdens een IJstijd toen de Noordzee nog een zandvlakte was

epilepsie
Een ziekte in je hersenen, waardoor je af en toe een aanval kunt krijgen en je bewustzijn kunt verliezen.

fauna
Fauna is een ander woord voor dieren

flora
Flora is een ander woord voor planten

gehuchtje
En gehucht is een klein dorp of woonplaats.

geurklier
Hiermee kunnen dieren sporen achterlaten van geur om te waarschuwen, of de weg terug te vinden.

hop
Hop is een klimplant en de bloemen hiervan worden bellen genoemd. Deze hopbellen worden ook gebruikt om bier te maken. De hopplant kan wel 7 meter hoog worden en groeit heel snel. Soms wel 35 cm. per dag.

houtwal
Een houtwal is een geheel of gedeeltelijk aan de natuur overgelaten erfafscheiding, vaak ook tussen weilanden, die kan bestaan uit bomen en-of struiken.

humushoudend
Een voedselrijke bodem van o.a. dode planten.

inspiratie
Een creatieve gedachte, hoe je iets moet doen

kavelgrens
Kavelgrenzen is een ander woord voor grenzen tussen verschillende stukken grond.

keramiek
gebakken aardewerk

keramiekoven
Keramiek is een ander woord voor gebakken klei

kiemen
Wanneer plantjes uit het zaad komen.

landbouwenclave
Een landbouwenclave is een landbouwgebied dat omsloten is door bijvoorbeeld een bos.

leem
Leem is een kleiachtige grond. Het komt in verschillende lagen en kleuren in de bodem voor.

mijten
hele kleine spinachtige diertjes

moerasbos
Vaak zijn dit ondoordringbare gevarieerde bossen met boomsoorten als els, berk en wilg en een rijke ondergroei van bijvoorbeeld zwarte bes, grote zegges en moerasvaren. Moerasbos is een eldorado voor veel soorten vogels en insecten.

muskus
Muskus is sterk ruikende afscheiding uit een geurklier

oerbank
Een harde dikke bodemlaag met humus en ijzer

ommetje
wandeling

paddenpoel
Een paddenpoel is een kleine waterplas van minimaal één meter diep waar padden, kikkers en salamanders kun leven, paren en overwinteren.

palissade
Een palissade is een aaneengesloten rij van in de grond geslagen palen of staken, die vaak dienst doet als omheining.

pallet
Een pallet is een houten of kunststof plateau waarop goederen kunnen worden opgeslagen en vervoerd.

pioniervegetatie
Hiermee worden meestal de eerste planten bedoeld die in een gebied voorkomen en kunnen leven onder moeilijke omstandigheden: heel warm of heel koud en zonder veel voeding.

prehistorisch
Een periode uit de geschiedenis heel lang geleden uit de oertijd van de mens en waaruit geen geschreven bronnen zijn gevonden.

prooi
Een prooi is een dier dat door een ander dier wordt opgegeten.

randwal
In de Middeleeuwen, toen boeren hun akkers tegen het oprukkende stuifzand wilden beschermen, plantten zij eiken om het zand te keren. De rijen bomen raakten bedolven onder een hoop zand, en vormden hoge randwallen. De boomkronen steken nu vaak nog net boven het zand uit.

reptiel
De reptielen of kruipende dieren, zoals hagedissen, zijn de eerste gewervelde dieren die zich volledig hebben ingesteld op het leven aan land. Ze hebben een gehoornde huid die ze beschermt tegen uitdrogen. In tegenstelling tot hun voorouders, de amfibieën, paren ze altijd op het land.

retentieven
In deze vennen kan men hoog water in de beek laten afstromen.

reumatiek
Reumatiek is een ontsteking in de gewrichten.

saponine
Saponine is een zeepstof die in verschillende planten voorkomt.

teelaarde
vruchtbare aarde, geschikt om er gewassen op te telen

tentakeltjes
Harige uitsteeksels gebruikt voor het vangen van prooien.

territorium
Een territorium is bij dieren een tegen soortgenoten verdedigd leefgebied. Het is een gebied om voedsel te zoeken en de jongen te verzorgen.

triplex
Triplex bestaat uit op elkaar gelijmde dunne houten platen.

veen
Veen is een natte, zuurstofarme en sponsachtige grondsoort, die is opgebouwd uit plantaardig materiaal.

veenmos
Veenmos is een sporenplant. Sporenplanten behoren tot de oudste landplanten op aarde. De onderkant van de plant sterft steeds af, terwijl de bovenkant blijft doorgroeien. Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een dikke laag dood plantmateriaal dat veen wordt genoemd.

veenputjes
Een rechthoekige veenplas in een veengebied, ontstaan door het afgraven van veen.

visbroed
Visbroed zijn jonge visjes die nog helemaal doorschijnend zijn met een zilveren glans. Ze zwemmen meestal aan dicht aan de waterkant.

waterpeil
Waterpeil is de stand van het water en in Nederland kan men dit kunstmatig beïnvloeden, bijvoorbeeld met gemalen.

zuring
Zuring is een plantje dat wel wordt gezien als onkruid. Sommige mensen eten het in de sla of in de soep.