Kopie van `Gemeente Utrechtse Heuvelrug`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Categorie: Landbouw, voedsel en voedselverwerking > Verklarende Woordenlijst Structuurvisie
Datum & Land: 19/04/2012, NL
Woorden: 8


cultuurhistorie
Cultuurhistorie is in Nederland een bredere term voor de combinatie van een aantal ruimtelijke wetenschappen, met name archeologie, historische geografie, historische bouwkunde, historische ecologie en een variabel aantal andere wetenschappen, zoals de toponymie en soms ook de fysische geografie. (Wikipedia)

cultuurhistorische kwaliteit
Cultuurhistorische elementen en gebieden kunnen gewaardeerd worden aan de hand van hun zeldzaamheid, kenmerkendheid, gaafheid, afleesbaarheid, samenhang en ouderdom. Samen bepalen deze kriteria de waarde of kwaliteit.

cultuurlandschap
Het landschap zoals dat door ons en onze voorouders in cultuur gebracht is, bruikbaar is gemaakt. In principe vallen daar ook de bossen en de steden onder maar bedoeld wordt toch het agrarische landschap. Heide is een tussenlandschap; half cultuurlijk half natuurlijk

dynamiek
De mate waarin de sociale, functionele en-of ruimtelijke situatie veranderd

dynamische gebiedsexploitatie
Een technisch hulpmiddel om kosten en opbrengsten van een plangebied zichtbaar te maken met als bijzonder kenmerk dat de invoergegevens steeds aanpasbaar zijn

Ehs
De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid (Wikipedia). In Utrecht kent de Ehs vier 'legenaeenheden': 1-bestaande natuur, 2-te ontwikkelen natuur. 3-militaire terreinen en 4-overige gebieden

functieaanduiding
In de ruimtelijke ordening worden functies in bestemmingsplannen aangeduid waarmee het toegestane gebruik wordt aangegeven. Deze functieaanduiding wordt steeds meer gestandaardiseerd (imro). Algemene functieaanduidingen zijn: wonen, verkeer, natuur en groen, werken, voorzieningen, recreatie

Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De gemeenten voeren de Wmo uit. Zij hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen.