Kopie van `Gemeente Utrechtse Heuvelrug`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Categorie: Landbouw, voedsel en voedselverwerking > Verklarende Woordenlijst Structuurvisie
Datum & Land: 19/04/2012, NL
Woorden: 80


agrarisch bouwblok
Boerenbedrijven hebben in het bestemmingsplan een terrein aangewezen gekregen waarbinnen ze gebouwen, silo's en andere bouwwerken moeten concentreren

beleid
Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven. (Wikipedia)

beleidsaanduiding
In deze structuurvisie is er een typologie voor beleid gemaakt (sets van doelen en middelen) die op bepaalde gebieden wordt toegepast. Er wordt dus een bepaald beleid op een bepaald gebied gevoerd: beleidsaanduiding. Vergelijk ook functieaanduiding

beleidsvelden
Beleid is in bepaalde thema's of segmenten van het totale overheidsbeleid geclusterd. Deels is dit ook verticaal door de overheidsniveaus zichtbaar: natuur is bijvoorbeeld een beleidsveld bij gemeenten, provincies en de rijksoverheid

bereikbaarheid
Bereikbaarheid geeft aan hoeveel potentiële gebruikers van de op die locatie aanwezige activiteitsruimten binnen een bepaalde afstand, meestal uitgedrukt in tijd, aanwezig kunnen zijn. Bereikbaarheid kan op verschillende manieren bepaald en weergegeven worden (Wikipedia)

bestaande volume
Dit begrip wordt hier gebruikt voor gebouwen en het gaat letterlijk om het volume van het gebouw. Omdat volume oppervlakte x hoogte is, is het een goed maatstaf voor de maat van gebouwen

biotoop
Een biotoop (Gr: bios - leven, topos - plaats) is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen. (Wikipedia)

bovenplanse verevening
Verrekening van het tekort van een plan met het positieve saldo van een ander plan.(VROM)

bundeling
Verkeer zo veel mogelijk verzamelen en afvoeren via de daarvoor geschikte wegen.

capaciteitsknelpunt
Locatie waarbij het aanbod van het verkeer hoger is dan de locatie (meestal een kruispunt) kan verwerken

compartimentering
Een groter gebied verdelen in kleinere gebieden. Doorgaand verkeer door de kleinere gebieden is niet mogelijk. Wordt vaak in combinatie met bundeling toegepast, om oneigelijk gebruik van wegen te voorkomen.

concentratiezone
In deze structuurvisie wordt dit begrip gebruikt voor de dorpscentra. In een concentratriezone worden zoveel mogelijk functies gecombineerd en gemengd (wonen, winkelen, zorg, culturele functies) vanuit het idee dat er veel mogelijkheden voor synergie en uitwisseling zijn. Daardoor maken alle functies meer kans.

cultuurhistorie
Cultuurhistorie is in Nederland een bredere term voor de combinatie van een aantal ruimtelijke wetenschappen, met name archeologie, historische geografie, historische bouwkunde, historische ecologie en een variabel aantal andere wetenschappen, zoals de toponymie en soms ook de fysische geografie. (Wikipedia)

cultuurhistorische kwaliteit
Cultuurhistorische elementen en gebieden kunnen gewaardeerd worden aan de hand van hun zeldzaamheid, kenmerkendheid, gaafheid, afleesbaarheid, samenhang en ouderdom. Samen bepalen deze kriteria de waarde of kwaliteit.

cultuurlandschap
Het landschap zoals dat door ons en onze voorouders in cultuur gebracht is, bruikbaar is gemaakt. In principe vallen daar ook de bossen en de steden onder maar bedoeld wordt toch het agrarische landschap. Heide is een tussenlandschap; half cultuurlijk half natuurlijk

dagrecreatie
Onder recreatie verstaat men alle vormen van vrijetijdsbesteding, alle activiteiten die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als werken, huishouden, financiën en zorg voor anderen. Recreëren doet men voor ontspanning en vermaak. (....). Men onderscheidt dagrecreatie en meerdaags toerisme (Wikipedia).

doorstroming in de woningsector
De mate waarin mensen van de ene woning naar de andere verhuizen als hun levensomstandigheden veranderen (financieel, gezin, leeftijd)

duurzaam
1- duurzaam (tijdsduur) - van lange duur; van een product: dat lang meegaat. 2- duurzaam (ontwikkeling) - van een proces: dat permanent kan worden toegepast omdat het de aarde niet uitput; van een product: dat gemaakt wordt met een productiemethode die in deze zin duurzaam is

dynamiek
De mate waarin de sociale, functionele en-of ruimtelijke situatie veranderd

dynamische gebiedsexploitatie
Een technisch hulpmiddel om kosten en opbrengsten van een plangebied zichtbaar te maken met als bijzonder kenmerk dat de invoergegevens steeds aanpasbaar zijn

ecologische kwaliteit
Soorten en gebieden kunnen gewaardeerd worden aan de hand van hun samenhang, zeldzaamheid, kenmerkendheid en natuurlijkheid. Samen bepalen deze criteria de natuurwaarde of ecologische kwaliteit

Ehs
De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid (Wikipedia). In Utrecht kent de Ehs vier 'legenaeenheden': 1-bestaande natuur, 2-te ontwikkelen natuur. 3-militaire terreinen en 4-overige gebieden

ensemble
Een cultuurhistorisch begrip dat aangeeft dat er in een bepaald gebied een specifieke samenhang kan zijn tussen de cultuurhistorsche elementen (gebouwen, grafheuvels).

entrée
In deze structuurvisie gaat het hier om de aangelegde toegangen van het Nationaal Park. Door bezoekers via deze entrees te leiden kan er makelijker gezoneerd worden.

extensieve recreatie
Een vorm van dagrecreatie die niet zo verstorend is voor natuur en bewoners van het gebied en waarvoor nauwelijks voorzieningen aangelegd hoeven te worden. Wandelen en fietsen vormen de hoofdmoot. Er zijn veel overgangsvomen naar intensievere vormen zoals toeren met auto en motor, paardrijden, mountainbiken, boomklimmen etc.

footprint
De omvang van het bebouwde oppervlak van een gebouw. Er moet minimaal een bouwlaag aanwezig zijn, dus gebouwde terrassen tellen bijvoorbeeld niet mee en ook onbebouwde binnenruimtes vallen buiten de footprint

functieaanduiding
In de ruimtelijke ordening worden functies in bestemmingsplannen aangeduid waarmee het toegestane gebruik wordt aangegeven. Deze functieaanduiding wordt steeds meer gestandaardiseerd (imro). Algemene functieaanduidingen zijn: wonen, verkeer, natuur en groen, werken, voorzieningen, recreatie

gebiedsconcept
Dit begrip verwijst naar 'conceptontwikkeling' dat vooral in de vastgoedsector (en autoindustrie) wordt toegepast en waarin bijvoorbeeld nieuwe woonvormen worden bedacht, maar ook nieuwe winkelomgevingen. Toegepast op een gebied houdt het in dat een nieuw gebruik voor een gebied wordt bedacht (uiteraad binnen kaders)

gebiedsexploitatie
Bij (her)ontwikkeling van een gebied worden alle te verwachten kosten en te verwachten opbrengsten in een samenhangende berekening gevat.

gebiedsontsluitingsweg
Weg die een functie heeft voor afwikkelen en uitwisselen van verkeer en zorgt voor de ontsluiting tussen dorpen onderling en tussen dorp en snelweg.

gebiedsperspectief
Een beeld van de toekomst van een gebied. Dit kan beginnen met een gebiedsconcept maar het is veel minder vrij dan dat. Het bestaande gebuik en de huidige gebruikers en bewoners hebben een belamgrijke rol in het bedenken van het perspectief

gradient
Een natuurlijke of ecologische gradiënt is een geleidelijke overgang tussen 2 gebieden (bijv. bos en weiland). In deze gebieden is er vaak een grote diversiteit aan dieren en planten. (Wikipedia)

groene compensatie
Impliciet is dat altijd compensatie van rode, gebouwde ontwikkelingen. Het gaat om natuur- of landschapsaanleg maar kan ook een cultuurhistorische of waterinsteek krijgen

habitatrichtlijngebied
De Habitatrichtlijn dateert uit 1992. Hierin staat de bescherming van natuurlijke en half-natuurlijke habitats centraal. In de bijlagen van de Habitatrichtlijn worden 500 plantensoorten, 200 diersoorten (geen vogels, omdat die al onder de vogelrichtlijn vallen) en 198 habitats genoemd. (....). Voor de Habitatrichtlijn moeten Speciale beschermingszones worden aangewezen. (Wikipedia)

herontwikkeling
Het op dezelfde locatie opnieuw ontwikkelen van dezelfde functie. Meestal wordt een deel van de bestaande voorzieingen gesloopt

herstel van historische gebouwen
In deze structuurvisie wordt hiermee het herbouwen van historische gebouwen bedoeld. Omdat er vaak geen bouwtekeningen zijn en omdat de bouwregels niet alles toelaten kan uiteindelijk van letterlijke herbouw geen sprake zijn, maar kan wel het oude beeld worden hersteld.

herstructurering
Dit is ingrijpender dan herontwikkeling. Herstructureren houdt vaak ook in dat de functie van een plek gaat veranderen.

inbreidingslocatie
Een groene locatie in bestaand stedelijk gebied waar woningen, kantoren, winkels of bedrijven worden gebouwd. Meestal wordt als voorwaarde gesteld dat er ten minste aan drie zijden van de lokatie bestaande bebouwing is.

kampengebied
In een gebied waar kleine verhogingen in het landschap voorkomen werden aan de randen van die verhogingen een of enkele boerderijen opgericht. Zo kan een gebied ontstaan waar vele kleine enken verspreid voorkomen. Ten noorden van Maarsbergen ligt zo'n landschap.

kerngebied voor natuur
Een kerngebied voor natuur is een gebied met een hoge bestaande natuurwaarde. In ons gebied is dat bijvoorbeeld het Leersumse Veld. Voor sommigen is dit begrip synoniem met de 'Ehs bestaande natuur'

kostenverhaal
Het verhalen van de kosten van grondexploitatie van een gebied op de verschillende grondeigenaren in het gebied. Kosten van grondexploitatie zijn onder andere de kosten voor het bouwrijp maken van een locatie en de aanleg van groen en waterpartijen. Het daadwerkelijke kostenverhaal loopt via de bouwvergunning (zie exploitatiebijdrage) (VROM)

ladder van Verdaas
Methodiek om goed verkeers- en vervoersysteeem op te stellen, waarbij eerst wordt geprobeerd om de mobiliteit te beperkeren, daarna duurzame vervoerwijzen te gebruiken, daarna bestaande infrastructuur beter te benutten en als laatste te kiezen voor uitbreiding van de infrastructuur

landschap
De omgeving zoals die zich aan ons voordoet, soms groener soms stedelijker.

landschappelijke kwaliteit
Landschapsbeelden en landschapselementen kunnen gewaardeerd worden op basis van criteria als aantrekkelijheid, samenhang, kenmerkendheid, gaafheid. Deze bepalen samen de landschappelijke kwaliteit

LARGAS
Langzaam rijden gaat sneller: een methode waarbij de weg zodanig wordt ingericht dat er minder verkeerlichten nodig zijn, er langzamer wordt gereden maar de doorstroming op het totale traject hoger is. Een ander voordeel is dat het geluidsoverlast iets lager is en dat de weg beter oversteekbaar is.

leefbaarheid
In deze structuurvisie uitgebreid toegelicht in het sociale intermezzo

maatwerk
Bij maatwerk in de ruimtelijke ordening wordt de functionele wens aangepast aan de ruimtelijke mogelijkheden. De bestaande situatie stuurt daarmee de mogelijkheden voor het gebruik. Dit vraagt om een wil tot flexibiliteit van de mensen die de functie willen realiseren, de mensen die de bestaande situatie verdedigen en de gebruikers.

maatwerkoplossing
Dit is de uitkomst van maatwerk. Dit zijn bijna altijd innovatieve en unieke oplossingen, of het nu gaat om de aanleg van een speelplek of een woonwijk.

masterplan
Een masterplan is een plan waarmee verschillende planvormen moeten worden aangestuurd of waarmee uitwerkingsplannen over een hele lange tijd moeten worden aangestuurd

natura 2000
Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden. Dit Natura 2000 netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en aangemeld onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen. Alle Vogel- of Habitatrichtlijngebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. De overkoepelende naam voor (combinaties van) deze gebieden is 'Natura 2000-gebied'.

natuur
De aanwezige flora en fauna

natuurlandbouw
Een vorm van landbouw waarin met opzet het beheer zo wordt ingericht dat planten en dieren veel ruimte krijgen. In grasland door bijvoorbeeld langjarig niet te scheuren, de winterwaterstanden hoog op te zetten, later te maaien, niet te spuiten en geen kunstmest te geven

natuurlandschap
Het natuurlijke landschap. De meeste Nederlanders kennen in Nederland alleen cultuurlandschappen, ook de meeste natuurgebieden zijn gecultiveerd om meer of bijzondere soorten te huisvesten.

netwerkstudie
Een onderzoek naar de bestaande verkeersstromen in een groter gebied en de veranderingen in die stromen als nieuwe wegen worden aangelegd, bestaande wegen aangepast of bestaande wegen afgesloten

oplaadpunt
Bedoeld wordt een oplaadpunt voor electrische auto's

PON-lijn
Beoogde spoorlijn tussen Amersfoort en Veenendaal, die gedeeltelijk gebruik maakt van de bestaande goederenspoorlijn die is gebruikt door Importeur PON.

poort
Voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is Poort synoniem met entrée

rastervrij
Een gebied waar geen hekken of andere afrasteringen staan

reconstructie
Een grootschalige operatie in vijf provincies om het platteland economisch vitaal, groen en leefbaar te houden. De basis hiervoor is een reconstructieplan, dat reconstructiecommissies zelf hebben opgesteld (Wikipedia)

recreatief medegebruik
De hoofdfunctie van een gebied is landbouw of natuur en daarnaast is er recreatie. Extensieve recreatie is meestal medegebruik

rode contour
Door de provincie is een grens rond de kernen vastgesteld waarbuiten het beleid voor het landelijk gebied geldt en waar bebouwing een ongewenste functie is. De ruimte binnen de rode contour kan in beginsel bebouwd worden maar waardevol groen gebied kan niet zo maar worden weggehaald

ruimtelijke openheid
Dit is de werkelijk waarneembare openheid van een gebied. Er is ook een planologisch begrip openheid en dat heeft betrekking op de onbebouwdheid van een gebied.

seizoensverlenging
Recreatievoorzieningen staan vaak een deel van het jaar leeg. Bedrijfseconomisch is het daardoor lastig te investeren in deze voorzieningen. Maar wanenerd e gebuiksperiode verlengd kan worden is een investering eerder rendabel

shared space
Een verkeerskundig begrip. 'Hierbij moeten voetgangers, fietsers en automobilisten zoveel als mogelijk gezamenlijk de aanwezige ruimte delen. Het merendeel van verkeerslichten, belijning en borden wordt verwijderd, vanuit het gezichtspunt dat die vooral afleiden. Verkeersdeelnemers zijn hierdoor gedwongen op elkaar te letten en niet te vertrouwen op de weginrichting. In diverse pilotsteden zijn gunstige resultaten bereikt' (Wikipedia)

sociale samenhang
Een lastig te definieren begrip. Het gaat over de mate waarin mensen en groepen van mensen interactie hebben. Sociale netwerken, contact en ontmoeting, wederzijdse hulprelaties en gezamenlijke activiteiten in de buurt zijn vormen van sociale samenhang. Er zijn geen gedragen heldere, meetbare, indicatoren voor sociale samenhang.

uitplaatsing
Het weghalen van een functie op de ene plek en het opbouwen van die functie op een andere plek. In deze structuurvisisie wordt dit vooral voor sommige functies in de Ehs voorgesteld. Uitplaatsing is erg duur en moet meestal samenvallen met bedrijfsinvesteringen om haalbaar te zijn.

uitstraling(-seffect)
Een functie op een bepaalde plek heeft allerlei gevolgen op andere plekken. Er kan veel lawaai zijn, veel verlichting, veel stank, veel autobewegingen etc.

uitvoeringsniveau van woningen
In deze structuurvisie gebruikt om aan te geven dat een grote woning niet perse met 2 of 3 badkamers, of een designkeuken uitgevoerd hoeft te worden waardoor zo'n woning betaalbaar blijft

verblijfsrecreatie
Gedoeld wordt op verblijf in hotels en pensions, recreattiewoningen of campings

verbreding
Een landbouwkundig begrip dat er op duidt dat een agrarisch bedrijf niet alleen actief is in agrarische sectoren maar ook in andere economische sectoren als de zorg of de recreatie

verkeersas
Een weg met hoge intensiteit en een duidelijke functie als gebiedsontsluiting

vernatting
Wanneer in een gebied doelbewust de waterstand verhoogd wordt, dan is er sprake van vernatting.

verplaatsing
In de praktijk synoniem met uitplaatsing

vervoersmanagementplan
Een plan waarmee wordt getracht om werknemers van een bedrijf of bedrijven(terrein) zo veel mogelijk gebruik te laten maken van duurzame vervoermiddelen.

vogelrichtlijngebied
Dit is een beschermd natuurgebied dat door de overheid is aangewezen onder de Vogelrichtlijn. Het gebied kan worden aangewezen vanwege het voorkomen van bepaalde belangrijke vogelsoorten. Het gebied wordt beschermd door de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet 1998.

voorzieningen
De Wmo draagt ertoe bij dat álle burgers kunnen participeren in de samenleving. De Wmo is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De gemeenten voeren de Wmo uit. Zij hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen.

woonservicegebied
Een gebied waarbinnen zorgvraag en zorgaanbod op een gestructureerde wijze met elkaar in contact worden gebracht, en waar een bepaald minimumniveau aan zorg voorhanden is voor de bewoners. In deze structuurvisie wordt voorgesteld de woonservicegebieden in de dorpscentra te leggen

woonservicezone
Een abstractie van een woonservicegebied, waarin alleen functioneel gekeken wordt (en het gebied later wordt ingevuld)

zoekgebied
Een gebied waarbinnen een plek voor een nieuwe functie gezocht gaat worden