Kopie van `Navex Elektro`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Navex Elektro
Categorie: Elektrotechniek en Elektronica > Begrippenlijst
Datum & Land: 01/11/2012, BE
Woorden: 77


Aardlekschakelaar
Een Aardlekschakelaar wordt gebruikt als bescherming bij het aanraken van onder spanning staande delen. Beveiligt het boordnet tegen lekstromen. Schakelt boordnet af als de lekstroom groter wordt dan 30 milli-ampère.

Absorption fase
Tweede fase in een moderne drietraps Plus laadproces. Bij deze fase worden de accu's van ongeveer 80% tot 100% geladen. De spanning is iets onder de gasspanning van de accu (nl. 2,4 Volt per cel oftewel 14,4 Volt voor een 12 Volt accu en 28,8 Volt voor een 24 Volt accu). De absorption fase volgt op de bulk fase. Na absorption fase komt de float fase.

AC Voeding
(netspanning)AC is de afkorting van Alternating Current wat staat voor wisselspanning. Wisselspanning is de spanning die bij u thuis uit het stopcontact komt. Voor wisselspanning worden andere termen gebruikt zoals netspanning, walspanning, landaansluiting, generatorspanning of omvormerspanning.

Accu
Een accu zet chemische energie om in elektrische energie en elektrische energie in chemische energie. De nominale spanning (celspanning) van een accu bedraagt 2Volt. Voor hogere spanningen worden ze in seriegeschakeld. Bijv. 6 accu's in serie geeft een nominale spanning van 12 Volt. De capaciteit van de accu is hoofdzakelijk afhankelijk van de hoeveelheid lood en accuzuur.

Acculader
Apparaat om accu's te laden. Capaciteit ongeveer 20-25% van de accucapaciteit bij een natte accu, 30% bij een AGM accu en tot 50% bij een gel accu.

Accuzuur
Mengsel van water en zwavelzuur. Ook aangeduid als elektrolyt. Soortelijk gewicht bij een geladen accu 1.24 tot 1.30.

AGM accu
Accu waarbij het elektrolyt (mengsel van water en zwavelzuur) grotendeels geabsorbeerd is in glasfiber. Deze accu's zijn zijn geheel onderhoudsvrij en gassen onder normale omstandigheden niet. Kunnen dus overal in het schip gemonteerd worden en afzuiging is over het algemeen niet nodig. Deze accu's kunnen door hun constructie zeer snel ontladen worden met zeer hoge stromen en zijn dus uitermate geschikt voor systemen waarbij hoge stromen nodig zijn (zoals boegschroeven, lieren, starten van motoren, etc.) Levensduur is bij normaal gebruik 6 tot 7 jaar.

Alarm contact
Contact in een lader of omvormer dat sluit bij een externe of interne fout.

Ampère
(Amp, A)De eenheid van de elektronenstroom die door een circuit loopt. We kunnen de stroom berekenen door de spanning te delen door de weerstand van 6 ohm loopt bij 12 Volt een stroom van 2 Ampère.

Ampère uur
(Ampuur, Amphr, Ahr)De eenheid voor de elektrische capaciteit van een accu, die wordt bepaald door stroom (Ampère) te vermenigvuldigen met de tijd van ontlading in uren. Voorbeeld: als een accu gedurende 20 uur een stroom van 5 Ampère levert, dan is dat 20 x 5 = 100 Ah. Hierbij mag de spanning overigens niet onder de 10.5 Volt zakken.

Battery Monitor
(of accugebruiksmeter) Apparaat voor het weergeven van de accustatus. De BTM3 geeft bijvoorbeeld informatie over laad- en ontlaadstroom, de accuspanning, het aantal verbruikte ampère-uren en de tijd dat de accu nog gebruikt kan worden voordat de accu weer geladen moet worden. Kan ook historische waarden weergeven zoals diepste ontlading en hoe vaak de accu ontladen is.

Bulk fase
De eerste fase in een modern drietraps Plus© laadsysteem. De uitgangsstroom van de acculader is tijdens deze fase 100%. De spanning is afhankelijk van de ladingsgraad van de accu. Na de bulk fase volgt de absorption fase.

Bureau Veritas Keur
Frans classificatiebureau voor beroepsvaart, passagiersschepen en soms grote jachten. Strenge keur waarbij gekeken wordt naar veiligheid en functionaliteit. Deze keur wordt ook geëist door verzekeringsmaatsschappijen die het schip verzekeren. De meeste Mastervolt apparatuur voldoet ruimschoots aan de strenge normen van BV.

Calcium accu
Onderhoudsvrije natte accu. Bij deze accu is er calcium aan het lood toegevoegd om ervoor te zorgen dat de gasspanning verhoogd wordt zodat er minder waterverbruik is. Tevens bevatten deze accu's een extra hoeveelheid elektrolyt om de natuurlijke verdamping te compenseren. Over het algemeen zijn deze accu's alleen geschikt voor het starten van motoren. Deze accu's zijn niet gesloten en extra afzuiging tijdens het laden is noodzakelijk.

CE
Met CE-markering op een product laat de fabrikant of importeur zien dat de essentiële eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu in acht zijn genomen. Deze eisen zijn vastgelegd in europese productierichtlijnen, die de lidstaten van de Europese Gemeenschap in hun nationale wetgeving hebben overgenomen. De CE-markering is dus een wet en geen vrijblijvend advies. Het CE-teken moet op de buitenkant van het apparaat zichtbaar zijn en in de gebruiksaanwijzing moet een verklaring van de leverancier bevinden waar instaat aan welke eisen van de CEnormering de apparatuur voldoet. Uiteraard voldoen alle Mastervolt apparatuur ruimschoots aan deze strenge eisen.

Combi
Apparaat met acculader, een omvormer en een omschakelsysteem in één.

Cos phi
Cos phi geeft de mate aan waarin de stroom uit de pas loopt met de spanning. Hoe kleiner dit getal hoe meer de stroom uit de pas loopt. Bij een verwarmingselement loopt de stroom in de pas met de spanning en is de cos phi 1. Bij een motor loopt de stroom uit de pas en is de cos phi over het algemeen 0.8 maar soms ook wel 0.6. Hoe lager de cos phi is hoe meer stroom er nodig is om hetzelfde vermogen (arbeid) te leveren.

CyclusEén cyclus is het ontladen van een accu van 100% tot 20% en het weer opladen van 20% tot 100%. Het tweemaal ontladen tot 50% en weer laden tot 100% is ook een cyclus evenals het viermaal ontladen tot 75%.


De eenheid waarmee de doorsnede (oppervlakte) van kabels wordt aangegeven. Bij het gelijkstroomsysteem van 12 og 24 Volt rekent men met 3 Ampère per mm². Bij 230 Volt systemen tot 6 kW rekent men met 8 Ampère per mm².


Dipswitch
Klein schakelaartje dat zich over het algemeen op een printplaat bevindt. Wordt gebruikt om de diverse functies bij een omvormer of acculader in te stellen.

DNV keur
Det Norske Veritas is een Noors classificatie bureau voor de beroepsvaart en offshore. Strenge keur waarbij gekeken wordt naar veiligheid en functionaliteit. Dit keurmerk wordt ook geëist door verzekeringsmaatschappijen die het schip verzekeren. De meeste Mastervolt apparatuur voldoet ruimschoots aan de strenge normen van DNV.

Drietraps Plus© laden
Moderne laadtechnologie in de nieuwste apparaten van Mastervolt uitgebreid met vierde trap.De eerste drie trappen zijn:

Elektrolyt
De vloeistof in accu's en bestaat uit een mengsel van zwavelzuur en water. Het soortelijk gewicht is bij een geladen accu 1.280 en bij een ontladen accu 1.100.

EMC
Afkorting van Elektromagnetische compatibiliteit. EMC is vastgelegd in een norm die aangeeft of en hoeveel elektromagnetische storing een apparaat mag veroorzaken en of het gevoelig is voor elektromagnetische storing van buitenaf. Een voorbeeld is een acculader en een microgolf. De microgolf mag niet meer storing veroorzaken als in de norm is vastgelegd. De acculader mag niet ontregeld worden door de storing die de microgolf veroorzaakt. Andersom is dit natuurlijk ook zo, de acculader mag de microgolf niet ontregelen. De eisen die aan EMC worden gesteld zijn vastgelegd in de CE-normering. Uiteraard voldoet alle Mastervolt apparatuur ruimschoots aan deze strenge eisen.

E-marking
Normering en keur die aangeeft dat de betreffende apparatuur toegepast mag worden op voertuigen zoals ambulances, brandweerauto's, etc. Om in aanmerking te komen voor een E-markering moet de apparatuur aan strenge eisen voldoen met betrekking op veiligheid EMC en toepasbaarheid.

Float fase
Laatste fase in een modern drietraps Plus© laadproces. De accu's zijn tijdens deze fase vol maar krijgen een onderhoudslading en tevens wordt het boordsysteem van energie voorzien. De spannig is 2,25 Volt per cel (oftewel 13,25V voor een 12V accu en 26,5V voor een 24V accu). De 'plus' staat voor een automatische bulk fase, voor de duur van één uur (één keer per 12 dagen) wanneer de accu niet gebruikt wordt.

Forced inverter
Functie op de Mastervolt systeempaneel 3 of 4. Met één druk op de knop worden de meeste verbruikers aan boord vanuit de accu's via de omvormer gevoed. De acculader blijft echter op de walspanning aangesloten. Via het systeempaneel kan de opgenomen stroom van de acculader geregeld worden. De stroomopname van de acculader wordt zo geregeld dat de maximale stroom van de walzekering niet overschreden wordt. Het voordeel van dit systeem is dat een grote verbruiker (bijv. een haardroger) via de omvormer gevoed wordt en dus niet de walzekering kan overbelasten. Indien een grote verbruiker op de omvormer is aangesloten kan het verbruik uit de accu's meer zijn dan de acculader kan leveren. Dit is geen probleem omdat de gebruiksduur van grote verbruikers niet zo lang is en het verbruik in Ah's gering is. Nadat de verbruiker is uitgeschakeld, worden de accu's automatisch door de acculader weer geladen.

Frequentie
Aantal malen per seconde dat de stroom van richting veranderd bij wisselstroom wordt uitgedrukt in Hertz (Hz).

Galvanische scheiding
(isolatie)We spreken van galvanische scheiding wanneer twee circuits elektrisch met elkaar verbonden zijn, zonder dat de massa van beide circuits met elkaar in contact staan. Galvanische scheiding voorkomen worden door gebruik van een scheidingstransformator. De noodzaak van deze toepassing neemt af met de geleidbaarheid van het onderwaterschip; een aluminium schip is kwetsbaarder dan een metalen dat ook weer kwetsbaarder is dan een polyester onderwaterschip. Waar metalen, aluminium & koolstof schepen door de meeste werven alweer zo'n 10 jaar en langer standaard worden voorzien van een (Hoogfrequente) scheidingstransformator, zien we dat ook meer en meer polyester schepen die nu gemonteerd krijgen. Door de zuiverheid van de gebruikte materialen op het onderwaterschip is de afgelopen jaren het probleem alleen maar erger geworden. Het feit dat meer en meer schepen én walstroom hebben én dicht(er) bij elkaar liggen in jachthavens met bv stalen pontons maakt het probleem exponentieel toenemen.

Gasspanning
Spanning waarbij een accu gaat gassen. Bij 20°C is de gasspanning 2,4 Volt per cel (oftewel 14.4 Volt voor een 12 Volt accu en 28.8 Volt voor een 24 Volt accu).

Gel accu
Accu waarbij het elektrolyt (mengsel van water en zwavelzuur) geabsorbeerd is door een gel. Deze accu's zijn geheel onderhoudsvrij en gassen onder normale omstandigheden niet en kunnen dus overal in het schip gemonteerd worden. Extra afzuiging is over het algemeen niet nodig. Gel accu's zijn uitermate geschikt voor verlichtingsdoeleinden en als boordaccu op schepen en kunnen door hun constructie zeer snel geladen worden. Levensduur voor een 12 Volt gel accu is bij normaal gebruik 6-7 jaar. Voor de 2 Volt tractie gel uitvoering is 10 tot 15 jaar niet abnormaal.

Gelijkstroom
Stroom die één kant oploopt zoals die van een accu, zonnepaneel, alternator of acculader.

GL-keur
Germanische Lloyd's. Duits classificatie bureau voor beroepsschepen. Keur waarbij gekeken wordt naar veiligheid en functionaliteit. Deze keur wordt ook geëist door verzekeringsmaatschappijen die het schip verzekeren. De meeste Mastervolt apparatuur voldoet ruimschoots aan de strenge normen van GL.

Hertz (Hz)
De frequentie of aantal keren per seconde dat een wisselstroom (AC) van richting veranderd. 50 Hz Europa, 60 Hz USA

Hoog frequent (HF) schakeltechniek
Door de toepassing van deze moderne techniek is het gebruik van grote transformatoren overbodig geworden. Een inkomende wisselspanning wordt via een diodebrug gelijkgericht: er wordt van de wisselspanning gelijkspanning gemaakt. De ontstane gelijkspanning wordt met een hoge frequentie in stukjes gehakt door een elektronische schakelaar snel aan en uit te zetten. Er ontstaat dan een wisselspanning met een hoge frequentie van bijvoorbeeld 35 kHz (35.000 Hertz). Deze wisselspanning kan via een zeer kleine transformator naar een hogere of lagere spanning getransformeerd worden. Hoe hoger de frequentie hoe kleiner de transformator kan zijn. Mastervolt past in al haar apparatuur HF schakeltechnieken toe waardoor er geen grote transformatoren meer nodig zijn. De Mastervolt apparatuur is dan ook zeer compact, licht van gewicht en heeft een extreem hoog rendement.

Inductieve belasting
Inductieve belastingen zijn bijvoorbeeld motoren van airconditioningsystemen en duikcompressoren. Deze belastingen zorgen ervoor dat de stroom achter loopt op de spanning, ook wel het naijlen van de stroom genoemd. De mate waarin de stroom uit de pas loopt wordt aangegeven in een getal, de Cos Phi. Hoe kleiner dit getal hoe meer stroom achterloopt op de spanning. Bij een verwarmingselelement (een zgn. Ohmse belasting) loopt de stroom in de pas met de spanning en is de Cos Phi 1. Bij een motor loopt de stroom uit de pas en is de Cos Phi over het algemeen 0.8 maar soms ook wel 0.6. Hoe lager de Cos Phi is hoe meer stroom er nodig is om hetzelfde vermogen (arbeid) te leveren.

Kabelverliezen
Een spanningverlies dat veroorzaakt wordt door de weerstand van de kabel tijdens transport van elektrisch stroom.

Kilowatt (kW)
1.000 Watt, aanduiding voor elektrisch vermogen. Tien 100 Watt gloeilampen is samen één kilowatt.

Kilowatt uur (kWh)
een kW aan elektriciteit dat in een uur gebruikt is. De meest gebruikte maatstaf van stroomverbruik. Energiebedrijven rekenen de kW-uren af met de gebruiker.

Knalgas
Zeer gevaarlijk explosief gas. Onstaat tijdens het laden van natte accu's met een ongeregelde lader. Bestaat uit een mengsel van waterstofgas en zuurstof. Extra ventilatie of afzuiging voorkomt dat de concentraties knalgas te hoog oplopen.

Laadspanning
Spanning waarbij accu's geladen worden. Over het algemeen is dit 14.4 Volt of 28.8 Volt tijdens de absorbption fase en 13.25 Volt en 26.5 tijdens de float fase.

LED
(light emitting diode)Een Led is een elektronisch lampje met een heel laag verbruik. De lampjes zijn over het algemeen rood, groen of geel en worden gebruikt als signaallampjes op acculaders en omvormers.

Lloyd's keur
Lloyd's ook wel Lloyd's Register of Shipping (LROS) genoemd. Lloyd's is een Engels classificatie bureau voor zowel jachten, beroepsvaart en boorplatformen, etc. Veel verzekeringsmaatschappijen voor grote schepen eisen dat een schip gekeurd is door Lloyd's. Dit betekend dat het schip, en ook de apparatuur aan boord, moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De meeste Mastervolt apparatuur voldoet ruimschoots aan de strenge normen van Lloyd's.

Massa
De massa is het elektrische nul potentiaal, ook wel referentiepotentiaal genoemd. Vaak wordt de min van een accu aan het stalen chassis van een voertuig of schip aangesloten. Het stalen chassis vormt dan de massa.mm²

NiCad accu
Accu waarbij gebruik wordt gemaakt van nikkel, cadmium en loog. Zijn door de benodigde hoge laadspanning niet geschikt voor gebruik aan boord van schepen. NiCad accu's worden binnenkort verboden vanwege het cadmium dat zich in de accu bevindt.N.B. Alle accu's worden beschouwd als chemisch afval.

Nullast
Is het verbruik van een omvormer als er niets op de uitgang is aangesloten. Bij de moderne Mastervolt omvormers en combi's is dit een paar Watt. Hoe lager de nullast hoe minder stroom de omvormer gebruikt.

Ohm
Is de eenheid van elektrische weerstand. Wordt aangegeven met het symbool O

Ohm (de wet van)
Deze wet geeft de relatie aan tussen spanning (U), stroom (I) en de weerstand (R). De wet in formulevorm luidt als volgt: U= I x R. Als twee van de drie waarde bekend zijn, kan de derde uitgerekend worden.OmschakelsysteemVaak een automatisch systeem om om te schakelen tussen meerdere spanningsbronnen, zoals de wal-, generator- en omvormerspanning.

Omvormer
Maakt van een accuspanning van 12 of 24 Volt een wisselspanning van 230 Volt 50Hz (of 117 Volt 60Hz). Hierdoor kunnen apparaten zoals computer, microgolf, televisie, etc. gevoed worden zonder dat er een walaansluiting of generator voor handen is.

Overbelasting
Een begrip in relatie tot beveiliging van een omvormer, generator of walaansluiting. Voorbeeld: een zekering is een overbelastingsbeveiliging. Alle Mastervolt omvormers hebben een elektronische beveiligign tegen overbelastingP

Parallelschakeling
In een parallelschakeling kan de stroom door meerdere circuits lopen. Door accu's parallel te schakelen (de plussen en minnen verbinden), wordt de capaciteit van de accuset vergroot, terwijl de spanning van de set niet verandert. Voorbeeld: bij twee

Peukert
Wetenschapper die in 1897 het effect constateerde dat een accu minder capaciteit beschikbaar heeft naarmate de ontlaadstroom toeneemt. Peukert heeft dit in een formule genoteerd. Met deze formule kan men uitrekenen hoeveel Ah een accu kan leveren bij een bepaalde ontlaadstroom.

Piekvermogen
De hoeveelheid stroom die een omvormer kan leveren gedurende korte periodes. Elektrische motoren verbruiken tot zes maal meer dan hun nominale stroom tijdens het opstarten. Mastervolt omvormers leveren een hoge piekstroom, dat vaak 2 tot 3 maal zo groot is als hun nominale vermogen.

Power Sharing
Heeft te maken met het gedrag van het acculadergedeelte van een Combi bij aansluiting op net of generator. Automatische stroomopnameregeling van de acculader bij een lage walzekering. Wanneer de walzekering overbelast dreigt te worden wordt de acculader automatisch naar een lagere waarde teruggeregeld.

P30-vermogen
Dit is het vermogen wat een omvormer kan leveren gedurende 30 minuten. Blijft de belasting langer op de omvormer aangesloten dan schakelt deze op overtemperatuur uit. In de praktijk komt dit weinig voor omdat er aan boord weinig grote belastingen zijn die langdurig gebruikt worden.

Recombinatie techniekTechniek die gebruikt woedt bij AGM en gel accu's. Bij deze techniek wordt het gas dat ontstaat tijdens het laden (zuurstof en waterstof) weer omgezet in water. Deze techniek zorgt ervoor dat de accu's geheel onderhoudsvrij en geslote


Rendement
Het rendement van een apparaat wordt uitgedrukt in procenten (%). Bij een apparaat met een rendement van 90% blijft er van de 100% energie aan de ingang 90% aan de uitgang over. Het verlies is dan 10% en dit wordt voornamelijk omgezet in warmte. Bij een omvormer geldt: hoe hoger het rendement, hoe langer er met de accu's gedaan kan worden.

RMS Voltmeter
Meetinstrument dat nodig is om de juiste spanning van een ouderwetse goedkope trapezium omvormer te meten (RMS = Root Mean Square). Een gewone digitale meter geeft bij een trapezium omvormer altijd een onjuiste waarde aan. De uitgansspanning van sinus omvormers kan wel met een normale digitale meter gemeten worden.

Semi-tractie accu
Accu gebruikt voor verlichtingsdoeleinden. Kan redelijk vaak (ongeveer 300 maal) diep ontladen worden. Is door zijn constructie ook geschikt voor het starten van motoren, al moet de capaciteit dan wel wat groter gekozen worden. De 12Volt gel accu's zijn van het semi-tractie type maar hebben, in vergelijking met een natte accu, meer startvermogen.

Serieschakeling
Bij een serieschakeling is er maar één weg voor de elektrische stroom. Met een serieschakeling van accu's (de plus van één van beide accu's verbonden met de min van de andere) verhoogt met de spanning van de totale accuset.

Sinus
Het wisselen van de spanning kan grafisch worden weergegeven door een sinusvorm. Dit is een golvende lijn die de spanning of stroom representeert en die zich om een horizontale lijn (een tijdsas die tevens aangeeft dat de spanning of stroom daar nul is) beweegt. Nadat de golf éénmaal boven en éénmaal onder de nullijn is geweest en weer terug op nul, spreekt men van een hele sinus. De golf boven de lijn en de golf onder de lijn vormen een halve sinus.

Soft Start
Apparaat om de inschakelpiek van transformatoren te dempen.

Spanningsrimpel
Een spanningsrimpel is een kleine wisselspanning bovenop een gelijkspanning. De gelijkspanning is dan niet helemaal vlak maar rimpelt iets. Een accu levert een pure belijkspanning zonder rimpel. Bij een acculader is dit niet altijd het geval. Een ouderwetse acculader kan wel een rimpelspanning hebben van 50% van de spanning. Dit is bij een 12 Volt systeem 6 Volt! Een grote spanningsrimpel zorgt voor een korte levensduur van de accu. Een accu moet immers geladen worden met een gelijkspanning en niet met een wisselspanning. Verder kan een spanningsrimpel storing veroorzaken in de audio-, navigatie- en communicatiesystemen aan boord. De Mastervolt acculaders leveren een vlakke gelijkspanning met niet of nauwelijks rimpelspanning. De rimpelspanning bij de Mastervolt acculaders bedraagt minder dan 0,5%.

Standby
Bij een omvormer ook wel wachtstand genoemd. In deze stand geeft de omvormer een kleine puls af in plaats van de gewone 230 Volt uitgangsspanning. Hierdoor is een aanzienlijke energiebesparing mogelijk.Zodra een apparaat wordt aangeschakeld wordt dit via de puls gedetecteerd en de omvormer wordt automatisch ingeschakeld. De omvormer levert dan 230 Volt totdat de uitgangsstroom beneden een vooraf ingestelde waarde daalt. Bij geen of weinig uitgangsstroom is er dus geen belasting aangesloten en schakelt de omvormer weer terug naar de stand-by stand.

Startaccu
Accu gebruikt voor het starten van motoren. Dit type accu kan een hoge stroom leveren maar kan niet vaak en diep ontladen worden. Dit soort accu's zijn niet geschikt voor verlichtingsdoeleinden. AGM accu's zijn daarentegen uitstekend geschikt als startaccu.

Stroom
Dit is de eenheid van de elektronenstroom door een circuit, te vergelijken met water. De hoeveelheid stroom wordt aangegeven in Ampères, de hoeveelheid water wordt aangegeven in liters-minuut.

Switch-mode techniek
Engelse uitdrukking voor hoog frequent schakeltechniek.

Temperatuurcorrectie
Als de accutemperatuur hoger of lager is dan 20°C dient de laadspanning bij koude accu, naar boven of naar beneden voor een warme accu te worden bijgeregeld. Deze temperatuurcorrectie is -30 mV per °C voor een 12 Volt accu en -60 mV - °C voor een 24 Volt accu. Deze correctie lijkt weinig, maar is van essentieel belang voor een optimale levensduur van de accu.

Temperatuursensor
Temperatuurvoeler die op de accu geplakt moet worden zodat de acculader de laadspanning kan optimaliseren. De laadspanning is afhankelijk van de accutemperatuur.

Tractie-accu
Accu gebruikt voor aandrijving, het voeden van scheepsinstallaties, het voeden van omvormers ed. Tractie-accu's kunnen heel vaak en diep ontladen worden. In een gel uitvoering uitstekend geschikt voor het gebruik in schepen. Natte uitvoeringen zijn uitsluitend geschikt voor toepassingen in heftrucks ed.

Transformator
Transformateert de walspanning naar een hogere, lagere of gelijke spanning en zorgt voor een galvanische scheiding tussen de walaansluiting en het boordnet zodat galvanische corrosie voorkomen wordt.

UL-keur
Underwriters Laboratories. Amerikaanse keur dat te vergelijken is met de Europese CE-keur. UL-keur is vooral gericht op veiligheid.

Volt
De eenheid van het elektrische potentiaal (spanning). Het symbool is V.

Volt Ampère (VA)
Eenheid van elektrisch vermogen.

Watt
Eenheid van elektrisch vermogen. Watt wordt berekend door Volt met Ampères te vermenigvuldigen.

Wisselspanning
Spanning die met een bepaalde frequentie wisselt van polariteit. In Europa bijvoorbeeld wisselt de netspanning 50 keer per seconde van polariteit. het stopcontact thuis levert een wisselspanning evenals een omvormer en een generator.

Zelfontlading
Afname in capaciteit bij een accu zonder dat er belasting op aangesloten is. Bij een natte accu is dit ongeveer 15% per maand, bij een AGM accu 3% en bij een gel accu 2% per maand. Hoe hoger de temperatuur hoe meer zelfontlading. Ook kruipstromen, door een sterke vervuiling of vocht tussen de polen, kunnen zorgen voor een hogere zelfontlading. Houdt de bovenkant van de accu dus schoon en droog.