Kopie van `Nikhef`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Nikhef
Categorie: Techniek en industrie > Wetenschap en Techniek
Datum & Land: 15/05/2013, NL
Woorden: 94


ALICE
Experiment bij de LHC-versneller op het CERN. ALICE onderzoekt het quark-gluonplasma.

AmPS
Amsterdam Pulse Stretcher, voormalige versneller bij het Nikhef.

annihilatie
Proces waarbij een deeltje en zijn anti-deeltje elkaar ontmoeten en vernietigen. Er komt energie vrij.

ANTARES
Europees experiment op de bodem van de Middellandse Zee. ANTARES zoekt naar extreem energierijke neutrino's uit de kosmos.

anti-quark
Het anti-deeltje van een quark. Wordt aangeduid met een streepje boven de quarknaam.

antimaterie
Materie die bestaat uit antideeltjes.

ATLAS
Experiment bij de LHC-versneller op het CERN. ATLAS zoekt naar het Higgsdeeltje. Bij ieder deeltje hoort een antideeltje dat dezelfde massa heeft, maar waarvan verder alle eigenschappen tegengesteld zijn. Als een deeltje en zijn antideeltje elkaar ontmoeten, vernietigen zij elkaar. Daarbij komt energie vrij waaruit weer nieuwe deeltjes kunnen ontstaan.

atoom
Atomen zijn de bouwstenen van de chemische elementen. Elk element bestaat uit karakteristieke atomen, zuurstof bestaat uit zuurstofatomen, ijzer uit ijzeratomen enzovoorts.

atoomkern
De atoomkern, binnenin het atoom, bestaat uit neutronen en positief geladen protonen. De eenvoudigste atoomkern is de waterstofkern die uit een enkel proton bestaat.

baryon
Baryonen zijn opgebouwd uit drie quarks. Zij vormen een sub-groep van de zogenaamde hadronen; deeltjes die gevoelig zijn voor de sterke kracht. Een proton is een baryon net als een neutron. Baryonen hebben halftallige spin.

Big Bang
Zie oerknal

boson
Deeltjes met heeltallige spin. Een foton is een boson.

bottom
Het bottomquark is één van de zes quarks. De zes quarks worden gewoonlijk in drie paren verdeeld, ofwel in drie generaties. Het bottom-quark vormt samen met het top-quark de zwaarste quark-generatie.

bundel
Een pakketje deeltjes dat door een deeltjesversneller reist.

B-mesonen
B-mesonen zijn deeltjes die bestaan uit twee quarks, waaronder ten minste één bottomquark. (Zie: quarks.)

calorimeter
Detector waarmee vastgesteld wordt wat de oorspronkelijke energie van een deeltje was.

CCD
Charge Coupled Device; matrix van lichtgevoelige punten die gebruikt wordt in bijvoorbeeld videocamera's.

CERN
Europees centrum voor deeltjes onderzoek. Oorspronkelijk: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire.

charm
Het charm-quark is één van de zes quarks. De zes quarks worden gewoonlijk in drie groepjes van twee verdeeld, ofwel in drie generaties. Het charm-quark vormt samen met het strange-quark zo'n generatie.

collider
Versnellerring waarin deeltjes in tegengestelde richting draaien en op een aantal punten frontaal botsen.

DESY
Deutsches Elektronen-Synchroton; versnellerinstituut in Hamburg.

down-quark
Het down-quark is één van de zes quarks. De zes quarks worden gewoonlijk in drie groepjes van twee verdeeld, ofwel in drie generaties. Het down-quark vormt samen met het up-quark zo'n generatie. Alle ons omringende materie is opgebouwd uit up- en down-quarks (en elektronen).

dradenkamer
Detector voorzien van vele draden die de passage (plaats en eventueel tijd)van geladen deeltjes registreert.

D0
Experiment bij de Tevatron collider van Fermilab bij Chigaco in de Verenigde Staten.

elektrisch veld
Krachtveld dat wordt opgewekt wanneer er deeltjes met elektrische lading aanwezig zijn. Het veld beïnvloedt de beweging van elektrisch geladen deeltjes.

elektromagnetisch spectrum
Het hele gebied van elektromagnetische golven (straling) dat loopt van de zeer lange (laag frequente) radiogolven, via infraroodstraling, zichtbaar licht, ultraviolette straling tot en met de zeer kortgolvige (hoog frequente) röntgen- en gammastraling.

elektron
Het elektron is een negatief geladen deeltje. Het draait in atomen om de atoomkern heen. Voor zover wij weten heeft het geen inwendige structuur: het is niet opgebouwd uit kleinere bouwstenen. Samen met zijn zwaardere 'broers', het muon en het tau-deeltje, behoort het tot de zogenaamde leptonen.

Elektronvolt
De energie die aan een elektron wordt toegevoegd als het een potentiaalverschil van 1 Volt overbrugt.

elektrozwakke kracht
Natuurkundig model waarin de elektromagnetische en de zwakke kracht onder één noemer zijn gebracht.

elementair deeltje
Deeltje zonder meetbare inwendige structuur dat de fundamentele bouwsteen vormt voor ingewikkelder structuren, zoals de ons omringende materie.

energie
De energie van een deeltje met rustmassa m en snelheid v bestaat uit: bewegingsenergie E = 1-2mv2 (bij snelheden die veel kleiner zijn dan de lichtsnelheid), interne energie (E = mc2) en uit potentiële energie (bijvoorbeeld wanneer een elektrisch geladen deeltje zich in een elektrisch veld bevindt).

eV
Elektronvolt; de energie die aan een elektron wordt toegevoegd als het elektron een potentiaalverschil van een Volt doorloopt.

fermion
Alle deeltjes met halftallige spin worden fermionen genoemd.

foton
Licht en andere vormen van elektromagnetische straling kun je ook opvatten als een stroom deeltjes. Zulke lichtdeeltjes, fotonen, zijn ook de dragerdeeltjes van de elektromagnetische kracht.

GeV
Giga-elektronvolt, een miljard elektronvolt.

gluon
Krachten worden bewerkstelligd door het uitwisselen van deeltjes. Voor de elektromagnetische kracht zijn dit fotonen. De gluonen zijn de dragerdeeltjes van de sterke kracht.

GRID
De gridtechnologie maakt het mogelijk netwerken van computers te bouwen die zich gedragen als virtuele supercomputers met grote rekenkracht.

hadron
Alle deeltjes die gevoelig zijn voor de sterke kracht worden hadronen genoemd (naar het griekse woord voor krachtig). De hadronen zijn ook gevoelig voor de andere natuurkrachten (zwakke, elektromagnetische en zwaartekracht).

HERMES
Experiment bij de HERA-versneller bij DESY.

HERA
Hadron Electron Ring Anlage; versneller bij DESY.

HiSPARC
HiSPARC is een project waarbij middelbare scholen samen met wetenschappelijke instellingen een netwerk vormen om kosmische straling met extreem hoge energie te kunnen meten..

Higgsdeeltje
Deeltje dat nodig is om te verklaren waarom elementaire deeltjes en dragerdeeltjes van de krachten elk een specifieke massa hebben.

hoge energiefysica
Natuurkundig onderzoek waarin elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen via natuurkrachten onderzocht worden. De naam is afgeleid van het feit dat deeltjes eerst versneld moeten worden tot een hoge energie om tijdens botsingen elementaire deeltjes te kunnen produceren.

impulsmoment
Mate van draaibeweging van een deeltje of een lichaam. Voor deeltjes wordt het gemeten in heeltallige of halftallige veelvouden van de planckconstante h gedeeld door 2?. Dit wordt ook wel spin genoemd.

impuls
De hoeveelheid beweging in een bepaalde richting. Als de snelheden veel kleiner zijn dan de lichtsnelheid dan geldt: impuls = massa x snelheid

instabiel
Een instabiel deeltje vervalt en gaat daarbij spontaan over in andere deeltjes.

KeV
Kilo-elektronvolt; duizend elektronvolt.

kleurkracht
De sterke kracht, die er voor zorgt dat quarks altijd in groepjes van twee of drie aan elkaar gekluisterd zitten. In de theorie van de kleurkracht (quantumchromodynamica) kan ieder quark één van drie kleuren aannemen: rood , blauw of groen. Door middel van gluonen wisselen de deeltjes voortdurend kleurlading uit.

kortlevend
Een kortlevend of instabiel deeltje gaat spontaan over in andere deeltjes en heeft een beperkte levensduur.

kosmische straling
Kosmische straling bestaat uit energetische deeltjes die vanuit de kosmos op aarde terechtkomen. Deze deeltjes zijn meestal atoomkernen (protonen), maar het kunnen ook elektronen, gammastralen of neutrino's zijn.

lepton
Leptonen zijn ongevoelig voor de sterke kracht. Het elektron en zijn zwaardere broers, het muon en het taudeeltje, zijn leptonen. Bij elk van hen is een bijbehorend neutrino.

LEP
Large Electron Positron collider; deeltjesversneller bij het CERN waarin elektronen op hun antideeltjes botsen.

LHC
Large Hadron Collider; versneller bij CERN waarin protonen op protonen botsen.

LHCb
Experiment bij de LHC-versneller. LHCb onderzoekt symmetrieschending in de natuur.

massa
Onder invloed van de zwaartekracht leidt massa tot gewicht; in de relativiteitstheorie is massa equivalent met energie.

MEA
Medium Energy Accelerator; voormalige lineaire versneller op het Nikhef.

meson
Deeltje dat is opgebouwd uit een quark en een anti-quark. Het lichtste meson is een pion. Pionen zijn opgebouwd uit (anti)up-en(anti)down-quarks. Mesonen zijn gevoelig voor de sterke kracht en hebben een heeltallige spin.

MeV
Mega-elektronvolt; een miljoen elektronvolt.

muon
Zwaardere broertje van het elektron (ongeveer tweehonderd maal zo zwaar). Net als het elektron draagt het muon negatieve elektrische lading en heeft het halftallige spin.

natuurkrachten
1) De elektromagnetische kracht en 2) de zwakke kracht, die samen onder een noemer zijn gebracht in de elektrozwakke kracht. 3) de sterke kernkracht en 4) de zwaartekracht.

neutrino
Een massaloos of zeer licht deeltje. Neutrino's voelen alleen de zwakke kracht en treden daardoor nauwelijks in wisselwerking met materie. Neutrino's doorkruisen in enorme aantallen - vrijwel onopgemerkt - ons heelal.

neutron
Neutraal bouwsteen van de atoomkernen. Een neutron zelf bestaat uit drie quarks: twee downquarks en een upquark.

Nikhef
Nationaal instituut voor subatomaire fysica, een samenwerkingsverband tussen de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie en vier universiteiten: de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nikhef is gevestigd op Science Park Amsterdam.

oerknal
Volgens deze theorie ontstonden tijd, ruimte en deeltjes (energie) tijdens de oerknal. Daarna rekte de ruimte steeds verder op en ordende materie zich tot (uiteindelijk) clusters van sterrenstelsels, sterrenstelsels, sterren en planeten.

pion
Deeltje met een massa tussen die van het elektron en het proton in. Overbrenger van de sterke kracht tussen hadronen. Er is een positief geladen, een negatief geladen en ook een elektrisch neutraal pion. Pionen bestaan uit een (anti)up- en een (anti)down-quark.

positron
Antideeltje van het elektron. Heeft dezelfde massa als het elektron en dezelfde spin, maar is positief geladen. Als elektron en positron elkaar ontmoeten vernietigen zij elkaar en komt energie in de vorm van lichtdeeltjes vrij.

proton
Positief geladen bouwsteen van de atoomkern. Een proton bestaat uit drie quarks: twee upquarks en een downquark.

QCD
QuantumChromoDynamica; wiskundig model dat de wisselwerking van de sterke kernkracht beschrijft.

quarks
Elementaire deeltjes. Er zijn zes quarks. De up- en downquarks zijn de bouwstenen van protonen en neutronen, en daarmee van de ons omringende materie. Verder zijn er nog het strange-, charm-, top- en bottomquark.

RASNIK
Red Alignment System NIKhef; een uitlijnsysteem waarin een gecodeerd optisch patroon door middel van een lens wordt afgebeeld op een CCD-camera.

Science Park Amsterdam
Science Park Amsterdam is de vestigingsplaats van onder andere een aantal internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten, waaronder Nikhef.

siliciumdetector
Siliciumdetectoren zijn gebouwd om geladen deeltjes te meten en men kan daarmee met grote precisie de baan van de deeltjes bepalen.

snarentheorie
Theorie waarin deeltjes worden voorgesteld als strak gespannen snaren. Als de snaren trillen representeren zij een deeltje.

spin
Draaibeweging ofwel impulsmoment van deeltjes. Voor elementaire deeltjes gelden de wetten van de quantummechanica: zij vereisen dat de draaibeweging gequantiseerd is en alleen voorkomt in veelvouden van een constante. Deze constante is de Planck-constante gedeeld door 2?. De spin van deeltjes kan heeltallig zijn (0,1,2,3,4,...) of halftallig (1-2, 3-2, 5-2, ...).

strange
Het strange quark is één van de zes quarks. De zes quarks worden gewoonlijk in drie groepjes van twee verdeeld, ofwel in drie generaties. Het strange-quark vormt samen met het charm-quark zo'n generatie. (In het Nederlands wordt de eigenschap die het strange-quark aan deeltjes meegeeft ook 'vreemdheid' genoemd).

Standaard Model
Het Standaard Model is een theorie waarbij drie van de vier natuurkrachten - sterk, zwak en elektromagnetisch - samen met de elementaire deeltjes zijn ondergebracht in één model.

sterke kracht
De kracht die protonen en neutronen in de atoomkern bijeen houdt. In dit geval door uitwisseling van pionen. Meer algemeen: de kracht die tussen hadronen werkt. Op een lager niveau, als we spreken over quarks, wordt de sterke kracht beschreven als een kleurkracht en de wisselwerking van lijmdeeltjes (gluonen).

supergeleidend
Een supergeleidend materiaal heeft geen elektrische weerstand waardoor er zeer sterke magneetvelden mee opgewekt kunnen worden.

synchrotron
Ringvormige versneller.

tau-deeltje
Zwaarste broertje van het elektron en het muon. Gedrieën behoren zij, met de bijbehorende neutrino's, tot de leptonen.

TeV
Tera-elektronvolt; een triljoen (duizend miljard) elektronvolt.

Tevatron
Versneller van Fermilab bij Chicago waarin protonen op antiprotonen botsen.

top-quark
Het top-quark is één van de zes quarks. De zes quarks worden gewoonlijk in drie groepjes van twee verdeeld, ofwel in drie generaties. Het top-quark vormt samen met het bottom-quark zo'n generatie. Het top-quark is het zwaarst van de zes quarks en werd (in 1995) als laatste ontdekt.

vacuüm
Lege ruimte. In feite nooit echt leeg; door energiefluctuaties kunnen er steeds kortstondig paren van een deeltje en een antideeltje ontstaan.

vertexdetector
Vertexdetectoren zijn zo nauwkeurig dat bij botsingen de sporen van geladen deeltjes totaan het punt waarop ze zijn ontstaan met grote precisie kunnen worden bepaald.

veld
Een verschijnsel dat van tijd en plaats afhangt. Je kunt denken aan een temperatuurverdeling of aan het zee-oppervlak. In een veld zitten vaak golfbewegingen. Wisselwerkingen tussen deeltjes kun je beschrijven met behulp van krachtvelden. Men spreekt bijvoorbeeld van een elektrisch veld of een zwaartekrachtveld.

versneller
Apparaat om energie aan deeltjes toe te voegen.

wisselwerking
Uitwisseling van dragerdeeltjes ten gevolge van een van de natuurkrachten.

World Wide Web
Op het Web kan informatie via het internet snel en systematisch opgezocht worden.

W-deeltje
Geladen dragerdeeltje van de zwakke kracht.

ZEUS
Experiment bij de HERA-versneller in Hamburg.

zwakke kracht
Werkt alleen op zeer korte afstanden en is zeer zwak. Alle bekende deeltjes zijn er gevoelig voor. De zwakke kracht is verantwoordelijk voor (radioactief) verval van deeltjes.

zwaartekracht
Kracht waarmee (zware) objecten elkaar aantrekken. De zwaartekracht is evenredig met de massa van de objecten en omgekeerd evenredig met het kwadraat van hun onderlinge afstand.

Z-deeltje
Neutraal dragerdeeltje van de zwakke kracht.