Kopie van `Rabobank.be`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Rabobank.be
Categorie: Economie en financiën > Sparen
Datum & Land: 15/05/2013, BE
Woorden: 119


Aandelenfonds
Bij aandelenfondsen belegt men in aandelen van bedrijven, niet rechtstreeks , maar via een beleggingsfonds van een bank, verzekeraar of vermogensbeheerder

Actief valutabeleid
In een beleggingsfonds met een actief valutabeleid wordt de beslissing tot afdekken van wisselkoersrisico voortdurend heroverwogen. Bij een dergelijk beleid kan het dus voorkomen dat een bepaalde belegging in de portefeuille het ene moment wel is afgedekt, en het volgende niet. Bepaalde valuta's worden dan meermaals aangekocht en verkocht. Bovendien kan de fondsmanager besluiten om naast de beleggingen een extra positie in valuta's te nemen

Actuarieel rendement
Het actuariële rendement van een obligatie is haar reëel rendement, rekening houdend met de nominale rentevoet, de aankoopprijs, de terugbetalingprijs op de vervaldag en de resterende looptijd

AEX
Amsterdam Exchanges, de beurs van Amsterdam voor deze opging in Euronext. Tevens de index van de 25 meest verhandelde aandelen die op deze beurs zijn genoteerd. Dit is zowat de Nederlandse tegenhanger van de Bel 20

Anti-Dilution Levy
Wanneer u als belegger in- of uitstapt, veroorzaakt dit transactiekosten. Voor bijna alle fondsen zitten kosten verwerkt in de collectieve Total Expense Ratio (TER), en dus ook in de koers, zodat u er concreet weinig van merkt. State Street berekent deze kosten individueel en vermeldt ze dus ook expliciet.

Basisrente
De rente op een spaarrekening waarop de spaarder altijd recht heeft. Deze kan aangevuld worden met een getrouwheidspremie. De basisrente wordt steeds op dagbasis berekend. Dus ook geld dat maar één dag op een rekening heeft gestaan, zal voor die dag rente opbrengen. De verworven rente wordt steeds uitbetaald op 31 december

Bear market
Een langdurig pessimistisch gestemde markt, met dalende koersen. Het omgekeerde is een bull market

Bedrijfsobligatie
Een bedrijfsobligatie is een obligatie die uitgegeven wordt door een onderneming om de bedrijfsactiviteiten te financieren. De hoofdsom wordt terugbetaald wanneer de obligatie afloopt. Daarnaast keert een obligatie tijdens zijn looptijd regelmatig rente uit. Een bedrijfsobligatie heeft in het algemeen een wat hogere couponrente omdat het kredietrisico wat groter is. Er bestaan ook diverse beleggingsfondsen die beleggen in bedrijfsobligaties

Beheersvergoeding of management fee
De meeste fondsen die Rabobank.be aanbiedt worden actief beheerd door een fondsbeheerder of fund manager.

Beursindex
Een verzameling effecten die zo is samengesteld dat ze een bepaald gedeelte van de markt vertegenwoordigd. De bel 20-index volgt het koersverloop van de 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs. De CAC-40 volgt veertig grote Franse ondernemingen met een notering op de beurs van Parijs. AEX volgt de 25 meest verhandelde in Amsterdam. Dow Jones volgt een uitgebalanceerde selectie van 30 grote stabiele onderneming die noteren op de beurs van New York. De Dow Jones Euro Stoxx 50 index is de belangrijkste graadmeter van de aandelenbeurzen in de Eurozone

Beurstaks
Taks op beursverrichtingen. Voor beleggingsfondsen bedraagt de beurstaks 1% bij verkoop van een kapitalisatiefonds, met een maximum van 1500 euro per transactie. Dat geldt voor alle kapitalisatiefondsen, dus ook voor aandelenfondsen en fondsen met kapitaalbescherming. Voor distributiefondsen is er geen beurstaks. Bij aankoop van een beleggingsfonds is er ook geen beurstaks

BEVAK
Beleggingsvennootschap met vast kapitaal. Dat heeft als gevolg dat de aandelen op de beurs genoteerd moeten worden. Instappen of uitstappen kan dus enkel via een beursorder. In tegenstelling tot beveks (beleggingsvennootschap met variabel kapitaal) kan de beursnotering van een bevak sterk afwijken van haar intrinsieke waarde. De koers wordt namelijk door vraag en aanbod bepaald. Als de beurskoers hoger is dan de intrinsieke waarde, dan spreekt men van een agio of premie. Als de beurskoers lager is, van een disagio of discount

BEVEK
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. De term 'veranderlijk' geeft aan dat het om een beleggingsvennootschap gaat die haar kapitaal kan verhogen of verlagen. Dat gebeurt respectievelijk door de uitgifte van nieuwe aandelen, of door aandelen terug te kopen. In het frans gekend als SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable). Beveks zijn bij ons beter gekend als beleggingsfondsen

Bewaarloon
Jaarlijkse of maandelijkse kosten die financiële tussenpersonen aanrekenen voor het houden van een effectenrekening. Rabobank.be rekent geen bewaarloon aan, het beheer van uw effectenrekening is helemaal gratis

Bull market
Een langdurig optimistisch gestemde markt, met stijgende koersen. Het omgekeerde is een bear market.

Converteerbare obligatie
Wie een converteerbare obligatie koopt, kan op de vervaldag kiezen om uitbetaald te worden:

Conjunctuur
Golfbeweging in de economie. Als het goed gaat, spreken we van hoogconjunctuur. De werkloosheid is dan laag en er wordt veel geld uitgegeven aan luxeartikelen. De omgekeerde situatie heet laagconjunctuur. Op de lange termijn wisselen goede periodes af met minder goede periodes

Compartiment
Binnen een bevek (= beleggingsfonds) kunnen statutair verschillende categorieën van deelbewijzen worden gecreëerd, waarbij elke categorie een specifiek deel van de inleg van de bevek (een compartiment) vertegenwoordigt. In economisch opzicht vormt elk compartiment een gespecialiseerde instelling. De specialisatie kan betrekking hebben op een bepaald financieel instrument (aandelen, obligaties, liqiditeiten) of op een bepaalde markt (wereldwijd, Europa, Azië, USA)

Debetrente of -intrest
De vergoeding die een klant van een bank betaalt voor het lenen van geld van de bank via zijn bankrekening. De rente is periodiek verschuldigd. De omvang van de rente wordt opgegeven als een jaarlijks percentage

Depositogarantie
De depositogarantie omvat een garantiefonds dat spaartegoeden die bij een bank werden geplaatst, beschermt tegen een eventueel faillissement van die bank. Rabobank.be valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Derivaten
Financiële producten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander financieel product. Ook wel 'afgeleide producten' genoemd. Bij derivaten treedt vaak een hefboomwerking op. Daardoor fluctueert de waarde van derivaten sterker dan de waarde van het onderliggende product. Dit verhoogt het risico dat aan dergelijke producten is verbonden, sterk

Distributiefonds
Fondsen die jaarlijks een dividend uitkeren (afhankelijk van de resultaten)

Dividend
Deel van de bedrijfswinsten dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dividend wordt doorgaans eens per jaar uitgekeerd. Een tussentijdse dividenduitkering wordt interimdividend genoemd

Digipass
Uw digipass is de sleutel tot Rabobank.be. Hij heeft twee hoofdfuncties: u krijgt toegang tot Rabobank.be en u kunt opdrachten (bv. geld overschrijven) ondertekenen

Duration
De duration geeft aan hoe gevoelig de koers van een obligatie is voor veranderingen in de rentestand. Een duration van 5 jaar betekent dat bij een stijging van de rente met 1% de koers van de obligatie zal zakken met 5% en omgekeerd.

ECB
Europese Centrale Bank

ECB rente
De ECB rente (nu 0.75 %) geeft weer hoeveel intrest banken moeten betalen als ze lenen van de ECB (Europese Centrale Bank). Deze rente beïnvloedt op zich dan weer heel sterk de marktrentes. Zo probeert de ECB, door deze rente te laten zakken of stijgen, de stabiliteit van de Euro zone te vrijwaren

Effectenrekening
Rekening voor het bewaren en beheren van uw beleggingsfondsen

Emerging Markets
Beurzen van landen of regio's die bezig zijn zich in snel tempo te ontwikkelen tot moderne industriestaten. De vooruitzichten en investeringsmogelijkheden voor emerging markets zijn goed, maar het sociaal, politiek en economisch klimaat zijn vaak enigszins labiel. Een belegging in emerging markets kent dan ook een relatief hoog risico

Emissie van obligaties
Bij een emissie of uitgifte van obligaties vraagt een bedrijf aan een bank om geld op te halen bij haar klanten. Dit geld dient dan als investeringskapitaal voor het bedrijf. De klanten krijgen een obligatie in de plaats. Dat is voor hen een belegging met een vaste looptijd en een vast rendement

ETF
Een ETF (Exchange Traded Fund), ook wel indexfonds of indextracker genoemd, is een beleggingsfonds dat op de beurs verhandeld wordt. Het investeringsdoel van een ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een onderliggende beursindex.)

Euribor
Euro Interbank Offered Rate: deze vertegenwoordigt de rente die banken betalen voor het plaatsen van geldoverschotten bij elkaar tot een looptijd van maximaal 1 jaar. Wordt ook wel interbancaire rente genoemd en is vaak medebepalend voor tarieven op spaar- en kredietproducten van banken

Euronext
Fusie van de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. De grootste aandelenmarkt in de eurozone.

Fonds
Onder deze courante benaming (aandelen-, gemengd of obligatiefonds) verstaan wij 'beveks' of compartimenten van beveks

Fonds van fondsen
Ook wel 'dakfondsen' of 'funds of funds' genoemd. Die bieden de mogelijkheid om via één of enkele fondsen te beleggen in de beste fondsen op de markt.

Garantiestelsel
De depositogarantie omvat een garantiefonds dat spaartegoeden die bij een bank werden geplaatst, beschermt tegen een eventueel faillissement van die bank. Rabobank.be valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.Het Nederlandse depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank garandeert, net zoals het Belgische garantiestelsel en volgens Europese Richtlijnen, de klant een maximale vergoeding van 100.000 euro bij een faillissement van een bank. De vergoeding geldt per persoon, ongeacht het aantal rekeningen. Bij een gezamenlijke rekening wordt dus maximaal 200.000 euro vergoed. Ook uw minderjarige kinderen kunnen aanspraak maken op het depositogarantiestelsel.

Gediversifieerd
Een beleggingsfonds dat beleggingen spreidt over een groot aantal bedrijven en-of sectoren en-of regio's. Daardoor heeft de koersevolutie van individuele aandelen maar een beperkte invloed op de totale return

Gemengde fondsen
Fondsen die zijn samengesteld uit diverse beleggingscategorieën: aandelen, obligaties, cash en vastgoed. Bij deze fondsen gaat het vooral om de samenstelling van het vermogen, de vermogensstructuur. De verdeling over de verschillende categorieën wordt regelmatig aangepast aan de economische vooruitzichten. Beleggen via zo'n fonds beperkt daarom het risico. Ook mixfondsen genoemd

Getrouwheidspremie
Een getrouwheidspremie beloont de klant, die zijn geld onafgebroken 12 maanden laat staan. Het is wettelijk bepaald dat de getrouwheidspremie minimaal 25% van de geboden basisrente moet bedragen. Daarbij mag er worden afgerond naar het lager gelegen tiental. Bovendien mag die premie maximaal 50% van de maximaal toegestane basisrente zijn.

Hedgen
Hedgen wordt gebruikt om bepaalde risico's af te dekken. Dat kan een wisselrisico zijn, maar ook het risico op koersdaling van een aandeel. Een voorbeeld: een aandelenpakket kan afgedekt worden met putopties van dezelfde onderliggende waarde. De fondsbeheerder betaalt dan een premie om zijn pakket aandelen in de toekomst aan een bepaalde prijs te kunnen verkopen. Als deze aandelen in waarde dalen, kan hij zijn putoptie uitoefenen. Daardoor is het verlies van die aandelen weggewerkt

High Yield obligatie
Obligatie die is uitgegeven door een bedrijf met een minder goede kredietwaardigheid. De coupon op deze leningen ligt ver boven de rente op staatsobligaties, aangezien beleggers een hoger rendement wensen voor het hogere kredietrisico.

hoge (Investment Grade ratings) of lage (high yield ) kredietkwaliteit


hoge (langere looptijden) of lage (kortere looptijden) rentegevoeligheid en


ICBE (of ICB)
Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten. Met deze algemene term duidt men beleggingsproducten aan zoals beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Indicatiekoers
In uw aankoopscherm wordt een indicatiekoers weergegeven. Deze geeft een schatting van het aankoopbedrag. Uw order wordt in principe uitgevoerd tegen de eerstvolgende handelskoers. Die is op het moment van het order niet bekend. Daarom wordt hier de meest recente handelskoers weergegeven

Indexfonds
Een fonds met passief beheer. De fondsbeheerder volgt een vooraf bepaalde referentieindex. Aangezien er geen actief beheer is zijn de beheerskosten lager

Institutionele beleggers
Instellingen voor wie geld aantrekken en uitzetten een afgeleide functie is, zoals verzekeraars en pensioenfondsen. Zij wensen in eerste instantie een inkomens- of vermogenszekerheid te bieden. Dat doen ze door financiële risico's te dekken, (schadegeval, overlijden, verlies van van arbeidsinkomsten, ...). Hiervoor trekken ze premies aan van grote groepen klanten en nemen in ruil risico's over. Deze gelden worden samen belegd op de vermogensmarkt

Intrinsieke waarde
Het is de waarde van alle bezittingen van de onderneming, verminderd met de schulden die er zijn. Dit komt neer op het werkelijke eigen vermogen dat in de onderneming zit. Voor beleggingsfondsen is dit de som van alle beleggingen die in het fonds zitten.

Instapkosten
Vergoeding te betalen bij het aankopen van een beleggingsfonds. Deze kost kan oplopen tot 5% van het belegde bedrag. Bij Rabobank.be is dit meestal 0% en heel soms 1% of 2% (als de fondsbeheerder ons dit als minimum oplegt)

IRS
IRS staat voor Interest Rate Swap, of renteswap. De IRS voor een bepaald periode op een bepaald ogenblik is een objectieve indicator voor de marktrente voor die periode op dat moment

Kapitaalbescherming
Een fonds met kapitaalbescherming geeft, zoals de naam al aangeeft, aan de belegger de garantie dat hij op de eindvervaldag zijn begininleg of een deel daarvan terugkrijgt

Kapitalisatie
Men spreekt van kapitalisatie wanneer interesten of dividenden niet worden uitgekeerd, maar toegevoegd aan het kapitaal

Kapitalisatiefonds
Fondsen die geen dividend uitkeren. De inkomsten worden herbelegd. Bij de verkoop strijken beleggers eventuele herbelegde inkomsten in één keer op, in de vorm van een meerwaarde

Key Investor Information Document (KIID)
De Key Investor Information Document (KIID) wil in de eerste plaats informatie over fondsen vereenvoudigen en harmoniseren. Beleggers kunnen zo met kennis van zaken een beslissing nemen. De gestandaardiseerde vorm van het document laat de belegger bovendien toe de verschillende fondsen beter met elkaar te vergelijken.

Klikfondsen
Een vorm van 'verzekerd beleggen'. Hierbij worden koerswinsten op bepaalde niveaus veilig gesteld (vastgeklikt). Het neerwaartse risico is beperkt. Net als bij fondsen met kapitaalbescherming zijn ze vooral bestemd voor particulieren die wel in aandelen willen beleggen, maar mogelijke verliezen willen beperken. Het verschil met fondsen met kapitaalbescherming zijn de 'clicks' die in het fonds zitten ingebouwd

Koers
Waarde van een effect op de beurs

Koers-winstverhouding
Ook wel k-w genoemd. Koers van een aandeel gedeeld door de nettowinst per aandeel. De k-w wordt veel gebruikt om te beoordelen of een aandeel duur of goedkoop is. Een hoge k-w duidt op hoge verwachtingen omtrent de toekomstige winstontwikkelingen

Kredietwaardigheid
Kredietwaardig zijn is financieel sterk genoeg zijn om krediet te krijgen. Het zegt dus iets over de mate waarin een bank of een bedrijf aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De kredietwaardigheid kan uitgedrukt worden in een rating door onafhankelijke ratingbureau's zoals Standard & Poor's en Moody's

Kwartaalrendement
Het gerealiseerde rendement tussen de eerste en de laatste dag van het betrokken kwartaal.

Large caps
Ondernemingen die een grote beurskapitalisatie vertegenwoordigen, met andere woorden de grotere ondernemingen op de beurs

Liquiditeitenfonds
Liquiditeiten- of geldmarktfondsen beleggen op korte termijn. De kortetermijnrente van het moment is zeer bepalend voor de prestaties van het fonds. Het vermogen van het fonds wordt door de fondsbeheerder professioneel belegd tegen een relatief hoge rentevergoeding, omdat het fonds door zijn totale fondsvermogen één grote marktpartij is, die gunstigere tarieven bedingt. De fondsbeheerder heeft bovendien toegang tot financiële instrumenten waartoe u, als particuliere belegger, moeilijk of geen toegang hebt

Liquiditeit
Het vermogen om aan alle korte termijn betalingsverplichtingen te voldoen

Looptijd
De periode tussen het afsluiten en het vervallen van de termijnrekening of een andere tijdgebonden investering (obligatie, garantieproducten, fonds…)

Markt
Reële of virtuele plaats waar vraag en aanbod van producten wordt bepaald

Marktrente
De prijs voor het (uit)lenen van kapitaal voor een bepaalde periode. Die prijs wordt door verschillende factoren beïnvloed. Bij de vraag naar kapitaal loopt de rente op, bij aanbod van kapitaal daalt ze. Indien vraag en aanbod elkaar in evenwicht houden, blijft de rentestand gelijk

marktkapitalisatie Large cap (grote bedrijven) of Small cap (kleine bedrijven)


Meerwaardetaks/Reynderstaks
Sinds begin 2013 betaalt u bij de verkoop van fondsen met meer dan 25% vastrentende producten een roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentende gedeelte van het fonds. De meerwaarde zelf bestaat uit de renteopbrengsten plus de eventuele geboekte meerwaarden minus de eventuele minwaarden

Meerwaarde op een effect
Gerealiseerde winst bij de verhandeling van effecten

Microkredieten
Microkredieten zijn kleine leningen (tot maximaal enkele honderden euro's) die voornamelijk worden toegekend aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden die daar, door een gebrek aan onderpand of een vast maandinkomen, niet kunnen lenen bij traditionele banken. Een microkrediet verschaft deze ondernemers de mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een koe, naaimachine, of een winkel en daardoor in de toekomst hun financiële positie kunnen verbeteren

Midcaps
Verzamelnaam voor bedrijven met een middelgrote beurskapitalisatie vertegenwoordigen, met andere woorden middelgrote beursgenoteerde ondernemingen

Minderwaarde
Verlies gerealiseerd bij de overdracht van financiële activa. Dit is het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs, eventueel verminderd met de kosten die aan de verrichting zijn verbonden

Minimuminleg
Om een bepaalde rente te genieten, is het mogelijk dat u een bepaald minimumbedrag op de rekening moet hebben staan. Bij Rabobank.be geldt er geen minimum inleg voor de spaarrekening. Voor andere producten zoals terminrekeningen of beleggingsfondsen wordt deze zo laag mogelijk gehouden

Mixfondsen
Fondsen die zijn samengesteld uit diverse beleggingscategorieën: aandelen, obligaties, cash en vastgoed. Bij deze fondsen gaat het vooral om de samenstelling van het vermogen, de vermogensstructuur. De verdeling over de verschillende categorieën wordt regelmatig aangepast aan de economische vooruitzichten. Beleggen via zo'n fonds beperkt daarom het risico. Ook gemengde fondsen genoemd

Morningstar Stylebox gemengde fondsen
De Morningstar Stylebox helpt beleggers om snel de beleggingsstijl van een fonds te achterhalen. Voor aandelen worden twee karakteristieken beoordeeld:

Morningstar Stylebox aandelenfondsen
De Morningstar Stylebox helpt beleggers om snel de beleggingsstijl van een fonds te achterhalen. Voor aandelen worden twee karakteristieken beoordeeld:waarde (nadruk op waardering) of groei (nadruk op winstgroei) en

Morningstar Stylebox obligatiefondsen
De Morningstar Stylebox helpt beleggers om snel de beleggingsstijl van een fonds te achterhalen. Voor obligatiefondsen worden twee andere karakteristieken beoordeeld:

Morningstar Qualitative Rating
De Morningstar Qualitative Rating houdt rekening met 5 aspecten en varieert van Elite tot Impaired

Muntrisico of wisselrisico
Risico dat de koers van een vreemde munt daalt ten opzichte van de euro als u een belegging doet in obligaties of aandelen die uitgegeven zijn in andere munten dan de euromunten.

Nettowinst per aandeel
Winst gedeeld door het aantal aandelen. Bepaalt het deel van de winst dat aan elk aandeel is verbonden. Om de nettowinst te bepalen dienen daar nog eventuele belastingen of taxen te worden afgetrokken

NIW= netto-investeringswaarde
Optelsom van de waarde van alle activa die op een gegeven moment in de portefeuille aanwezig zijn, gedeeld door het aantal aandelen of deelbewijzen

Notering
Prijs of koers van een beleggingsinstrument, bv. een beleggingsfonds (ICB). Deze moet overeenstemmen met de evenwichtsprijs tussen de vraag en het aanbod van een effect.

Nominale waarde
Bedrag dat de obligatiehouder terug ontvangt aan het einde van de looptijd van een obligatie. De nominale waarde van aandelen wijkt vaak sterk af van de actuele koerswaarde

Obligatie
Schuldbekentenis, uitgegeven door een bedrijf, instelling of overheid. Deze vertegenwoordigt een lening aan de uitgevende instantie. De obligatiehouder heeft gedurende de looptijd recht op rente. Bij aflossing is dat een recht op terugbetaling van de nominale waarde. Een obligatie kan op de effectenbeurs worden verhandeld

Obligatiefonds
Een obligatiefonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in obligaties. Deze fondsen combineren een degelijk en vrij stabiel rendement met een relatief laag risico

OLO
(Obligations) Lineaire(s) Obligaties: Belgische Staatsleningen die meerdere malen per jaar worden uitgegeven door de Belgische Staat om aan haar schuldverplichtingen te kunnen voldoen. Deze zijn gericht op institutionele beleggers en worden veelal gekocht door banken en kredietinstellingen als veilige belegging voor kapitaal. De tegenhanger van de OLO is de Staatsbon die specifiek gericht is op de privé-spaarder

Onderweging (sous-pondéré)
Begrip waarmee wordt bedoeld dat de fondsmanager een kleiner gewicht toekent voor een regio, land of sector dan de benchmark. Dat is mogelijk wanneer hij voor een bepaalde regio, land of sector negatiever is gestemd dan de benchmark

Onderliggende waarde
Hieronder verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt (bijvoorbeeld een aandeel, een aandelenindex, een edelmetaal, een obligatie, een munt of een grondstof) en waarop een optie of een termijncontract dus betrekking heeft.Die opties of termijncontracten geven het recht of de plicht om een transactie te doen met die onderliggende waarde

Optie
Recht om gedurende een bepaalde periode een bepaald effect, meestal een aandeel, tegen een afgesproken prijs te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie)

Openingskoers
De eerste confrontatie tussen vraag en aanbod van een effect

Order
Opdracht om een effect (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen,...) te kopen of te verkopen

Overweging (sur-pondéré)
Begrip waarmee wordt bedoeld dat de fondsmanager een groter gewicht toekent voor een regio, land of sector dan de benchmark. Dat is mogelijk wanneer hij voor een bepaalde regio, land of sector positiever is gestemd dan de benchmark.

Pensioenfonds
Pensioenstelsel op basis van kapitalisatie. Wie erop intekent, stort vrijwillig bijdragen die later beschikbaar zijn voor het eigen pensioen. Deze fondsen worden opnieuw belegd op de financiële markten

Phishing
Phishing betekent 'vissen' naar vertrouwelijke informatie, op een misleidende manier. U ontvangt een e-mail die afkomstig lijkt van een bestaande, betrouwbare instantie zoals uw bank. Er worden herkenbare beeldende elementen in gebruikt, bvb. het logo van de bank, de standaard e-mail opmaak… Wie op de link in de mail klikt, komt op een replica van een bestaande website. Daar worden uw persoonlijke gegevens zoals login, paswoord en kredietkaartnummer gevraagd. De phisher beschikt nu over gevoelige informatie die hij kan misbruiken

Portefeuille
Het totale effectenbezit van een persoon of instelling

Rangschikking binnen categorie Morningstar
In één oogopslag kunt u zien hoe het fonds presteerde ten opzichte van de andere fondsen binnen dezelfde Morningstar categorie. U kunt zo gemakkelijk de rangschikking voor de verschillende periodes vergelijken

Rating
Een rating weerspiegelt de kans en waarschijnlijkheid dat een onderneming niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Het geeft dus de kredietwaardigheid van een emittent van obligaties aan. Ratings worden toegekend door gespecialiseerde onderzoeksbureaus ((vb. Moody's, Standard & Poor's en Fitch). Hoe kredietwaardiger de debiteur, des te hoger de rating die hij krijgt. De hoogst haalbare rating is de triple A-rating. Beleggingen met ratings tot en met BBB- worden beschouwd als van goede kwaliteit

Return
Het globale rendement van een bevek of bellegingsfonds. Dit is samengesteld uit dividenden, coupons en de eventuele meer- of minwaarden. De return wordt berekend volgens actuariële methode en uitgedrukt als een percentage t.o.v. de inventariswaarde vanaf het begin van een bepaalde periode

Rendement van een aandeel
Verhouding tussen het dividend van het aandeel en zijn beurskoers

Reynderstaks/Meerwaardetaks
Sinds begin 2013 betaalt u bij de verkoop van fondsen met meer dan 25% vastrentende producten een roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde. De meerwaarde zelf bestaat uit de renteopbrengsten plus de eventuele geboekte meerwaarden minus de eventuele minwaarden

Rendement per kalenderjaar
Het gerealiseerde rendement tussen 1 januari en 31 december van het betrokken jaar