Kopie van `Departement Leefmilieu, Natuur en Energie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Categorie: Milieu > Milieu en Gezondheid
Datum & Land: 16/05/2013, BE
Woorden: 61


Abiotisch
niet-levend, de fysisch-chemische processen die van invloed zijn op levende wezens

Additieve effecten
Het effect van twee of meer stoffen is even groot als de som van de effecten die elk van de stoffen alleen zou kunnen opwekken

Aerodynamische diameter
De aërodynamische diameter van een stofdeeltje is gelijk aan de diameter van een bolvormig deeltje dat in de omgevingslucht hetzelfde gedrag vertoont als dat stofdeeltje

Antropogeen
veroorzaakt door menselijke activiteiten

ASTRID-netwerk
All-round Semi-cellular Trunking Radio Communication System with Integrated Dispatching, een telecom-operator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten. A.S.T.R.I.D. bestaat uit drie diensten, radiocommunicatie, paging en dispatching die op geïntegreerde wijze of volledig los van elkaar worden gebruikt. De A.S.T.R.I.D.-systemen werken in de...

Asymptomatisch
zonder ziekteverschijnselen

Aërosol
zeer fijn verstoven vloeistof, nevel

Biota
alle levende organismen in een regio of ecosysteem

Biotisch
met of onder invloed van levende organismen

B(a)P
Benzo(a)pyreen, behoort tot de groep polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs). Blootstelling aan benzoapyreen en andere PAKs treedt onder andere op bij het inademen van lucht die vrijkomt bij (bos)branden en teerwerkzaamheden of bij het eten van aangebrand voedsel. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat PAKs, en in het bijzonder benzoap...

Carcinogeen
kankerverwekkend

Coagulatie
samenklontering, bloedstolling

Cryptorchidie
afwijking waarbij de normale afdaling van de zaadbal uit de buikholte naar de balzak werd belemmerd. Deze afdaling vindt meestal vlak voor de geboorte plaats of in het eerste jaar.

Cyclodiënen
groep organochloorbestrijdingsmiddelen waaronder aldrin, dieldrin, endrin, chloordaan, hepta-chloor en endosulfan

DDE
DichloroDifenyldichloroEthaan, een afbraakproduct van DDT

DDT
DichloroDifenylTrichloroethaan, insecticide dat sinds 1942 op enorme schaal werd gebruikt en later vanwege schadelijke bijwerkingen in veel landen verboden werd. De toxisch stof is zeer moeilijk afbreekbaar en hoopt zich op in vetweefsel van alle dierlijke organismen.

DECT
Digital European Cordless Telecommunication-Digital Enhanced Cordless Telecommunication

DR-CALUX
Dioxine Responsive Chemical Activated Luciferase gen eXpression, biomerker voor blootstelling aan dioxines

EAS
Electronic Article Surveillance

ELF
extreem lage frequenties

Emissie
de uitstoot in de atmosfeer van milieuvervuilende stoffen ten gevolge van menselijke activiteiten. Emissies worden voor een bepaald gebied of regio meestal uitgedrukt in een hoeveelheid per tijdseenheid, bijv. ton-jaar of g-s.

Endocriene verstoorders
hormoonverstorende stoffen

GSM
Global System for Mobile Communications

HCB
hexachloorbenzeen, een schimmelwerend middel

Hypospadie
een aangeboren afwijking van de penis waarbij de urinebuis niet in het uiterste puntje van de penis uitmondt

ICNIRP
International Commission on Non-Ionising Radiation Protection

Immissie
het binnendringen door een verontreinigde stof in bodem, water of lucht

Inhiberen
remmen

Masculinisering
vermannelijking

Morbiditeit
ziekelijkheid of vatbaarheid voor bepaalde ziekten. De morbiditeitsgraad geeft de mate van voorkomen van een specifieke ziekte, het aantal mensen die in een bepaalde tijdspanne (normaliter, maar niet noodzakelijk, één jaar) door de ziekte worden getroffen per eenheid van bevolking. Het wordt gewoonlijk uitgedrukt als het aantal mensen die worden ...

Mortaliteit
sterfte. De mortaliteitsgraad drukt het aantal mensen die aan een ziekte sterven uit in verhouding tot het aantal mensen die aan de ziekte lijden

MTBE
Methyl Tert-Butyl Ether, een additief in benzine als loodvervanger, zorgt voor een betere verbranding

Mutageen
vermogen om genetisch materiaal te wijzigen

NIS-straling
niet-ioniserende straling, straling waarvan de energie te zwak is ionisatie te veroorzaken. Dit zijn alle golven met een frequentie kleiner dan 3 PHz of een energie kleiner dan 12,4 eV

Nucleatie
vorming van nieuwe aërosolen door de vorming van nieuwe deeltjes bij minder vluchtige gassen-reactieproducten

Oestrogene effecten
effecten van vervuilende stoffen met zelfde werking als vrouwelijke hormonen

PAK’s
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Organische verbindingen gekenmerkt door de aanwezigheid van meerdere aan elkaar verbonden aromatische ringen. Ze worden gevormd door onvolledige verbranding van koolstofbevattende brandstoffen als hout, kolen, diesel, vet of tabak. Er zijn verschillende soorten PAKs. Ze kunnen kankerverwekkend zijn.

PCB
Polychloorbiphenyl, koolstofverbindingen die zeer giftig zijn en omdat ze weinig biologisch afbreekbaar zijn, ophopen in het milieu.

PFOA
perfluorooctaan zuur

PFOS
perfluorooctyl sulfonzuur

PM
particulate matter, zwevend stof

PM0,1
stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 0,1 µm

PM1
stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 1 µm

PM10
stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 µm

PM2,5
stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 µm

POP’s
Persistente Organische Polluenten

RF
radiofrequenties, straling met een frequentie gelegen tussen 3 MHz – 300 GHz

RFID
Radiofrequency Identification Devices

Synergistisch
Het effect van twee of meer stoffen is groter dan de som van de effecten die elk van de stoffen alleen zou kunnen opwekken

Teratogeen
het vermogen om bij embryo's blijvende afwijkingen of de dood te veroorzaken

TETRA
Terrestrial Trunked Radio

TSH
Thyroïd Stimulerend Hormoon, een hormoon dat gevormd wordt in de hersenen (in de hypophyse) en de werking van de schildklier regelt

TSP
Total Suspended Particles, totaalstof, stofdeeltjes met een aerodynamische diameter groter dan 10 µm

TVOS
Totaal vluchtige organische stoffen

UMTS
Universal Mobile Telecommunication System, een radio-interface voor de derde generatie mobiele telefoons. UMTS biedt meer toepassingsmogelijkheden en is nauwkeuriger en sneller dan GSM. Voor UMTS zijn ook andere antennes nodig, deze gebruiken een hogere frequentie en een lager vermogen

UNEP
United Nations Environment Programme

WiFi
Wireless Fidelity

WIMAX
Worldwide interoperability for Microwave Access, maakt een snelle dataverbinding mogelijk

WLAN
Wireless Local Network

Xenobiotica
lichaamsvreemde stoffen

Xeno-oestrogenen
lichaamsvreemde stoffen met een oestrogeenachtige werking