Kopie van `Openbaar Ministerie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Openbaar Ministerie
Categorie: Juridisch > Ontneming
Datum & Land: 18/05/2013, NL
Woorden: 42


Afnemen
Het afnemen van criminele winsten via ontneming, (hogere) geldboete, verbeurdverklaring, of schadevergoedingsmaatregel.

Benadeelde derde
Degene die door de gedraging waardoor criminele winst is behaald, rechtstreeks is benadeeld.

Bijzondere opsporingsdienst
Opsporingsdienst zoals Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), Algemene inspectiedienst (AID), Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) e.d.

BOOM
Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie. Onderdeel van het openbaar ministerie, o.a. belast met het afhandelen van complexe ontnemingszaken en beheren van conservatoir beslag.

Cassatie
Vernietiging van een uitspraak (meestal van een gerechtshof) door de Hoge Raad.

Centraal Justieel incassobureau (CJIB)
Draagt o.a. zorg voor de inning van opgelegde ontnemingsmaatregelen, transacties en overeengekomen schikkingen.

Conservatoir beslag
Conservatoir beslag (onder voorwaarden) op voorwerpen die aan een ander dan de verdachte-veroordeelde toebehoren tot veiligstellen van het verhaal van een geldboete of ontnemingsmaatregel.

Conservatoir beslag
Inbeslagname van voorwerpen tot verhaal van o.a. een later op te leggen ontnemingsmaatregel of geldboete.

Crimineel vermogen
Zie Wederrechtelijk verkregen voordeel.

Dubbele onherroepelijkheid
De situatie als zowel de uitspraak in de strafzaak als in de ontnemingszaak onherroepelijk zijn.

Dwangbevel
Executoriale titel van een overheidslichaam; namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel dat gericht is tegen een persoon die ondanks herhaalde aanmaningen, zijn schuld niet aan de overheid heeft betaald.

Executoriaal beslag
Nadat de uitspraak van de rechter door de gerechtsdeurwaarder aan betrokkene is betekend, gaat het conservatoir beslag over in executoriaal beslag en kan de gerechtsdeurwaarder het beslag uitwinnen (te gelde maken).

Financieleel onderzoek
Onderzoek door de opsporingsdienst naar uitgaven en inkomsten van de verdachte, alsmede naar de loop van geldstromen.

Gerechtsdeurwaarder
(Semi-) ambtenaar die o.a. belast is met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten, het leggen van beslag en de tenuitvoerlegging van vonnissen.

Gerechtshof
Gerechtelijke instantie dat het hoger beroep tegen een beschikking of vonnis van een rechtbank behandelt.

Gratie
Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van straf door de Koningin als zich na de uitspraak nieuwe (persoonlijke) omstandigheden hebben voorgedaan die de rechter niet kende.

Hoger beroep
Een (hoger beroeps)procedure starten tegen het veroordelend vonnis van de rechtbank.

Hoofdzaak
Of strafzaak. De zaak waarin opsporing van een strafbaar feit en vervolging van de verdachte plaatsvindt.

Intellectueel eigendom
Uitsluitend recht van een persoon op zijn geestelijke voortbrengselen, zoals bijv. een boek, een databank of een merk.

Kasopstelling
Voordeelsberekening aan de hand van ontvangsten en uitgaven.

Klaagschrijft
Schriftelijk ingediend en ondertekend beklag tegen overheidsoptreden, zoals van justitie en politie, bijv. een klaagschrift over inbeslagneming of het gebruik van in beslag genomen voorwerpen.

Lijfsdwang
Een door de raadkamer van de rechtbank of het gerechtshof als drukmiddel opgelegde vrijheidsbeneming indien betrokkene de hem opgelegde ontnemingsmaatregel vermoedelijk wel kan, maar niet wil betalen.

Officier van justitie
Vertegenwoordiger van het openbaar ministerie in de rechtszaal. De officier van justitie heeft de leiding van het opsporingsonderzoek. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zal hij besluiten de zaak voor de rechter te brengen (te dagvaarden), een schikking aan te bieden of de zaak te seponeren (bijvoorbeeld bij gebrek aan bewijs). Bij een...

Onherroepelijkheid
Een uitspraak van de rechter is onherroepelijk als daartegen geen (gewoon) rechtsmiddel meer openstaat (niet meer in hoger beroep of cassatie kunnen). De zaak is dan helemaal afgedaan.

Ontnemen
Ten behoeve van de staatskas afromen van criminele winsten die een veroordeelde met het plegen van strafbare feiten heeft verdiend. Bijv. auto's, geld, huizen enz.

Ontnemeningsmaatregel
Een door de rechter opgelegde maatregel (géén straf) waarbij de verdachte verplicht wordt aan de staat een geldbedrag te betalen i.v.m. de door hem genoten criminele winsten.

Ontnemingsvordering
Vordering van het Openbaar Ministerie om na een strafproces het financiële voordeel te ontnemen dat een persoon heeft verkregen door het plegen van een strafbaar feit.

Rechter-commissaris (RC)
Rechter die o.a. op vordering van de officier van justitie toestemming verleent om bepaalde bevoegdheden uit te oefenen. De rechter-commissaris is als rechter lid van de rechtbank.

Rechtshulpverzoek
Een door een autoriteit (bijv. officier van justitie) van de verzoekende staat tot een andere staat gericht verzoek om t.b.v. een strafrechtelijk onderzoek in de verzoekende staat allerlei onderzoekshandelingen te verrichten, zoals bijv. het verzamelen van bewijsmateriaal, horen van getuigen, leggen van beslag, afluisteren van telefoons enz.

Rechtsmiddel
Gerechtelijke procedure die openstaat tegen rechterlijke beslissingen, zoals hoger beroep, verzet en cassatie.

Rechtspersoon
Niet-natuurlijk persoon; onderneming of instelling die net als een natuurlijk persoon kan deelnemen aan het (economisch) verkeer, bijv. besloten en naamloze vennootschappen.

Requisitoir
Fase in het strafproces dat ter terechtzitting plaatsvindt na de ondervraging van de verdachte als de officier van justitie een betoog houdt waarin hij het feitenrelaas in juridisch kader plaatst, de verdachte berispt en straf of maatregel eist.

Schadevergoedingsmaatregel
Bij een rechterlijke uitspraak, waarbij een persoon wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld, kan hem de verplichting worden opgelegd tot betaling aan de staat van een geldsom ten behoeve van het slachtoffer. De staat keert een ontvangen bedrag onverwijld uit aan het slachtoffer en verhaalt het bij de veroordeelde.

Schikking(sovereenkomst)
Indien de verdachte veroordeeld is voor het gepleegde strafbare feit, kan hij met de officier van justitie een te betalen bedrag overeenkomen (al dan niet onder voorwaarden) waarbij de officier van justitie dan afziet van verdere rechterlijke behandeling van de ontnemingszaak.

Strafbaar feit
Een feit dat in het Wetboek van Strafrecht of ander wetboek strafbaar is gesteld, zoals bijv. diefstal, oplichting, afpersing enz.

Strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO)
Speciaal onderzoek om uit te vinden welke winsten een veroordeelde met zijn criminele handelingen heeft behaald.

Verbeurdverklaring
Een beslissing van de rechter dat een veroordeelde de eigendom over bepaalde goederen of vermogen of delen daarvan verliest. De goederen moeten in relatie staan tot het strafbaar feit, dus bijv. door een strafbaar feit zijn verkregen of voorwerpen zijn waarmee een strafbaar feit is gepleegd.

Vermogenstraceerder
Een opsporingsambtenaar van het OM, belast met het opsporen van (legaal en illegaal) vermogen van een verdachte ten behoeve van het verhaal van een op te leggen of opgelegde ontnemingsmaatregel.

Vermogensvergelijking
Voordeelsberekening aan de hand van het begin- en eindvermogen van een bepaalde periode.

Vervreemding
Verkoop van voorwerpen

Wederrechtelijk verkregen vermogen
Het vermogen dat een verdachte-veroordeelde met zijn criminele activiteiten heeft verdiend.

Zekerheidstelling
Stellen van zekerheid, bijv. door betaling van een geldbedrag waardoor het inbeslaggenomen voorwerp terug kan worden verkregen of door afgifte van een bankgarantie aan het OM.