Kopie van `NUON`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


NUON
Categorie: Milieu > Energiebegrippen
Datum & Land: 21/05/2013, NL
Woorden: 44


Biomassa
Verzamelnaam voor organisch materiaal, dat door vergassing en verbranding omgezet kan worden in elektriciteit en warmte. Denk aan snoeiafval, houtresten, papier en gft, maar ook aan speciaal gekweekte snelgroeiende bomen. Biomassa neemt tijdens het groeiproces ongeveer net zoveel CO2 uit de atmosfeer op als er bij verbranding vrijkomt en wordt daar...

Bodemas
Bodemas is een restproduct dat wordt hergebruikt in de wegenbouw, bij het maken van asfaltwegen (geschatte jaarproductie 16.500 ton).

CO2
CO2 is een chemische verbinding van een koolstofatoom (C) en twee zuurstofatomen (O). We noemen het ook wel kooldioxide. Het is een kleurloos en reukloos gas. Het ontstaat bij verbranding van natuurlijke brandstoffen (olie, aardgas, steenkool of hout). Bomen en planten hebben CO2 nodig om te groeien.

CO2-afvang
In het proces van verbranding van fossiele brandstof tot elektriciteitsproductie kan in verschillende stadia CO2 worden afgevangen. De meest gebruikte manieren zijn Pre-combustion Afvang van CO2 vóór verbranding van fossiele brandstoffen. In een kolenvergassingscentrale kunnen kolen, eventueel samen met biomassa, worden vergast tot...

CO2-emissierecht
Een recht om gedurende een bepaalde periode een vastgestelde hoeveelheid CO2 te emitteren. Een ieder die een of meer installaties exploiteert met activiteiten die emissies van CO2 veroorzaken, is verplicht een emissievergunning aan te vragen. Deze vergunning wordt verleend door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

CO2-neutraal
Verbruik van elektriciteit waarbij de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt.

CO2-vrij
Opwek van elektriciteit waarbij geen CO2-uitstoot vrij komt.

Credit Rating
Een Credit Rating of Credit Score wordt door Handelsinformatiebureaus gehanteerd om de kredietstatus en het risico weer te geven. Dit komt tot uiting in een cijfer en een lettercode. Ook kan men veelal de vermogenspositie aan de hand van de Credit Rating vaststellen.

Cross border lease
Cross border lease is een financiële en fiscale constructie waarbij een bedrijf de gebruiksrechten op bepaalde materiële vaste activa verkoopt aan een buitenlands bedrijf en daarna terughuurt.

DeNOx -installatie
Installatie die 85% van de stikstofoxiden uit de rookgassen haalt, waardoor de uitstoot van stikstofoxide (NOx ) afneemt.

ECP (Euro Commercial Paper)
Een Euro Commercial Paper is een kortetermijnwissel met looptijden tot 360 dagen, die wordt uitgegeven door bedrijven in internationale geldmarkten.

Energiebox
Pakket met producten die energiebesparing kunnen realiseren (denk aan spaarlampen, stand-by killers etc.).

Energiekamer (EK)
De Energiekamer (voorheen DTe) is een directie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en is belast met de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

Energielabel
Aanduiding van de mate van zuinigheid van een product.

Fossiele brandstoffen
Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen die zijn ontstaan uit afgestorven plantenresten en-of dieren die miljoenen jaren geleden gestorven zijn en nu onder de druk van het aardoppervlak en door rotting zijn samengeperst. Het hoofdbestanddeel van deze brandstoffen is koolstof. Hoe meer koolstof, hoe zwaarder de brandstof is. Hoe zwaarder de brandsto...

Foundation Rural Energy Service (FRES)
FRES is een onafhankelijke stichting die gezinnen op het platteland in ontwikkelingslanden toegang geeft tot veilige, duurzame én betaalbare elektriciteit. De stichting richt lokale kleinschalige elektriciteitsbedrijven op en installeert zonne-energie systemen bij huishoudens en bedrijven. FRES is in 2004 opgericht door Nuon en beheert twee samenw...

FTE (Full Time Equivalent)
Aantal medewerkers met een volledig dienstverband.

Garanties van Oorsprong
Sinds oktober 2004 is de zogenoemde Garantie van Oorsprong (GvO) het standaardcertificaat voor groene stroom in Europa. Een GvO vertegenwoordigt een vaste hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit (MWh) en is vrij verhandelbaar in Europa, los van de geproduceerde elektriciteit. Om groene stroom te kunnen leveren moeten energieleveranciers GvO's ...

Gedragscode
Een Gedragscode geeft concrete gedragsregels voor een aantal onderwerpen, zoals het omgaan met vertrouwelijke informatie, het omgaan met bedrijfseigendommen, onderlinge omgangsvormen, de omgang met zakelijke relaties, het aannemen van geschenken, nevenfuncties en veiligheids- en gezondheidsinstructies. De gedragscode biedt duidelijkheid en houvast ...

GRI
De wereldwijde richtlijn voor verslaglegging over de duurzame prestaties van ondernemingen.

Hoogovenmenggas
Restgas afkomstig van staalfabrikant Corus.

IPPC-richtlijn
De Europese richtlijn voor Integrated Pollution Prevention and Control verplicht de lidstaten van de EU grote milieubelastende bedrijven te reguleren door middel van een integrale vergunning. In het kader van IPPC zijn de in Europa best beschikbare technieken beschreven voor productieprocessen bij grote bedrijven. Installaties van bedrijven waarop ...

ISO 14001
Kwaliteitsmanagement systeem.

Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling is een regeling waarbij medewerkers misstanden binnen de onderneming kunnen melden. De regeling biedt de klokkenluider rechtspositionele bescherming en geeft een procedure voor het melden en onderzoeken van misstanden.

Kolenvergassingstechnologie
Techniek waarbij brandstoffen (kolen en biomassa) eerst worden vergast tot een synthetisch gas (syngas). Daarna wordt gereinigd en vervolgens omgezet in elektriciteit in een stoom en gasturbine (STEG).

Laaggeletterdheid
Iemand is laaggeletterd als hij geen of onvoldoende gebruik kan maken van het geschreven of gedrukte woord om te functioneren in de samenleving en op het werk en om eigen doelstellingen, kennis en ontwikkeling te verwerkelijken.

Low-NOx
Brandertechniek waarbij de NOx emissie lager is.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Nuon volgt de definitie die de Sociaal Economische Raad heeft geformuleerd voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (SER, De winst van waarden, 2000): Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie in drie dimensies - profit, people, planet - en daarmee op de bijdrage aan de maatschappelijke welvaart op de langere termijn,...

MEP
In juli 2003 is de regeling stimulering Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) geïntroduceerd. Deze regeling geeft producenten van duurzame energie een vergoeding voor het kostprijsverschil tussen duurzame en conventionele energie. De subsidie wordt gegeven omdat milieuvriendelijke manieren van elektriciteitsopwekking duurder zijn dan conve...

NEa (Nederlandse Emissieautoriteit)
Het bevoegde gezag voor de uitvoering van de wet over de handel in NOx- en CO2-emissierechten. De werkzaamheden van de NEa vallen uiteen in vergunningverlening, registreren van de saldi van emissierechten en toezicht houden. NEa is toezichthouder op de emissiehandel en beheert onder meer de Registers CO2 en NOx Emissiehandel, waarin alle saldi van ...

NOx
NOx ontstaat tijdens het verbranden van fossiele brandstoffen uit de stikstof (N) die met de verbrandingslucht wordt toegevoerd.

Recyclebaar
Geschikt voor hergebruik.

Regeling Energie-investeringsaftrek (EIA)
De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Deze fiscale stimuleringsmaatregel wordt jaarlijks op basis van een vastgesteld budget aangeboden. Vanwege grote belangstelling werd de regeling al op 12 oktober 2006 gesloten voor nieuwe investeringsver...

Restwarmte
Warmte die overblijft na productie van elektriciteit.

Schoon fossiel
Het gebruik van fossiele brandstoffen waarbij CO2 wordt afgevangen.

Splitsing van de energiebedrijven
De Nederlandse regering wil de energiebedrijven splitsen. Dat wil zeggen: de netwerkbedrijven volledig loskoppelen van de andere onderdelen van de energiebedrijven om de onafhankelijkheid van de elektriciteits- en gasnetten in Nederland structureel te waarborgen.

Stadsverwarmingsnet
Netwerk dat woningen en gebouwen aansluit op stadsverwarming.

Stadswarmte
Een comfortabele én milieuvriendelijke energievoorziening waarbij gebruik wordt gemaakt van restwarmte. Bij het opwekken van elektriciteit of het verbranden van afval of biomassa komt erg veel warmte vrij. Nuon gebruikt deze warmte om het stadswarmtenet te verwarmen. Door de centrale warmteopwekking wordt de uitstoot van schadelijke gassen, zoals ...

Step2Work
Project van Nuon om werkloze jongeren meer kans te bieden op de arbeidsmarkt door hen een werkervaringsplaats te bieden.

Trias Energetica
De Trias Energetica is een model ontwikkeld door de TU Delft. Het beschrijft drie gelijktijdige stappen in de richting van een duurzame energievoorziening Beperken van de energievraag door energiebesparing; De energie die toch gebruikt moet worden duurzaam opwekken; Fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk gebruiken ...

Verduurzamen van de energiehuishouding
Verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen door energiebesparing, gebruik van duurzame energie en zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen.

Vliegas
Vliegas wordt uit de rookgassen verwijderd. E-filters vangen met behulp van een elektrostatisch veld vliegasdeeltjes af, die worden opgeslagen in silo†™s en afgevoerd. Productie: 150.000 ton per jaar. Via de Vliegasunie wordt de vliegas onder andere afgezet bij de cementindustrie.

Zonnecelfolie
Zonnecelfolie is een flexibel materiaal dat ultradunne actieve lagen bevat (30 tot 50 maal dunner dan een menselijke haar). Deze lagen zetten licht om in elektriciteit.

Zwavel
Zwavel wordt in steenkool verbrandt tot zwaveldioxide. In de rookgasontzwavelingsinstallatie wordt minstens 90% van deze zwavel uit de rookgassen gehaald. De zwavel wordt via een chemisch procédé gebonden aan kalksteen, waardoor gips ontstaat. Het gips (productie: 50.000 ton per jaar) wordt afgevoerd en in de bouwindustrie gebruikt voor gipsb...