Kopie van `BNG Vermogensbeheer`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


BNG Vermogensbeheer
Categorie: Economie en financiën > Vermogen
Datum & Land: 21/05/2013, NL
Woorden: 18


Absoluut rendementfondsen
Fondsen waarbij bij het beheer gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk rendement, gegeven een bepaalde risicorestrictie.

AFM
Autoriteit Financiële Markten. De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn op de markt van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren.

ALM
(Asset and liability management) Het proces van het verkrijgen van inzicht in de onderlinge afhankelijkheden in de ontwikkeling van rechten en verplichtingen van een organisatie. Doel is om waardeontwikkelingenaan beide kanten van de balans van een organisatie zo veel mogelijk gelijk op te laten lopen dan wel eventuele nega...

Beleggingstitels
Beleggingstitels zijn directe beleggingen die betrekking hebben op aandelen, obligaties, onroerend goed, leningen enzovoorts. Voorbeeld van een beleggingstitel is de obligatie 4,25% Rabobank 2004-2014.

Benchmark
Een benchmark is een deelverzameling van de markt waartegen wordt belegd, bijvoorbeeld een overheidsobligatie-index of een aandelenindex (bijvoorbeeld de AEX). Het doel is de vermogensbeheerder niet te veel te laten afwijken ten opzichte van de benchmark (gemeten met de †˜Tracking Error†™) zodat de klant een rendement kan verwachten dat bin...

Credit rating
Indicatie van de kredietwaardigheid. Een credit rating is een risico-indicator, aangegeven door credit agencies zoals bijvoorbeeld Standard & Poor†™s en Moody†™s.

DSI
(Dutch Securities Institute) DSI heeft ten doel het vertrouwen van de consument in de financiële markten te versterken door het verstrekken van een keurmerk aan deskundigen binnen de financiële dienstverlening die aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van deskundigheid, integriteit en werkervaring. Tevens verricht DSI de pre...

Duration
Maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie of een portefeuille obligaties.

Euribor
(Euro Interbank Offered Rate) Rentepercentage voor (interbancaire) termijndeposito†™s luidende in euro met verschillende looptijden, van een week tot een jaar. Dagelijks worden er voor deze looptijden tarieven opgevraagd bij verschillende banken in de eurozone. Hieruit wordt voor elke termijn een gemiddelde berekend. Vervolgens ...

Fido
Wet financiering decentrale overheden.

Financieel instrument
Financiële instrumenten zijn effecten zoals verhandelbare aandelen of obligaties en geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in een beleggingsinstelling en derivatencontracten.

Fonds voor gemene rekening
Fonds met doorgaans een (zelfstandige) bewaarder en een (zelfstandige) beheerder waarin vermogen bijeen is gebracht door meerdere partijen met één (of meerdere) gemeenschappelijke beleggingsdoel(en). Deelname vindt plaats via participatiebewijzen.

Morningstar
Sinds 2008 laat BNG Vermogensbeheer haar fondsen objectief beoordelen door Morningstar, een Amerikaanse research instituut. Morningstar beoordeelt de prestaties van verschillende beleggingsfondsen door deze in categorieën in te delen en de risico†™s en rendementen met elkaar te vergeleken. Vervolgens krijgt ieder fonds minimaal één tot maximaal...

Relatief rendementfondsen
Fondsen die beheerd worden ten opzichte van een benchmark.

Ruddo
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden.

Tracking error
Afwijkingsmaatstaf ten opzichte van een benchmark.

VAR
(Value at Risk) Een statistische schatting van het risico van een belegging over een bepaalde tijdsperiode. Bijvoorbeeld bij de BNG Fido Kapitaalmarktselect Absoluut Rendement Fondsen betekent een VAR van 3% dat over een jaar het verlies maximaal 3% ten opzichte van de waarde van vandaag kan zijn. Het maximaal mogelijke verlies i...

Wft
De Wet op het financieel toezicht. De Wft is op 1 januari 2007 in werking getreden. Deze wet stelt eisen aan de soliditeit en het gedrag van financiële ondernemingen en regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland.