Kopie van `Reach Impact`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Reach Impact
Categorie: Chemie, chemische- en kernindustrie
Datum & Land: 22/05/2013, NL
Woorden: 10


Actoren in de toeleveringsketen
alle fabrikanten en-of importeurs en-of downstreamgebruikers in een toeleveringsketen;

Agentschap
het bij deze verordening opgerichte Europees Agentschap voor chemische stoffen;

Bevoegde instantie
de instantie, instanties of organen die de lidstaten hebben aangewezen om de uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen uit te voeren;

Beoogd vrijkomen van stoffen
Het vrijkomen van stoffen van producten is beoogd wanneer •het vrijkomen van essentieel belang is voor de eindgebruikfunctie van het artikel of wanneer het artikel zonder het vrijkomen niet adequaat zou werken (b.v. het vrijkomen van inkt van viltstiften, het vrijkomen van schoonmaakmiddelen van schoonmaakdoekjes);•het vrijkomen bijdraagt aan een eigenschap of minder belangrijke functie van het artikel, d.w.z. het vrijkomen bijdraagt aan een toegevoegde waarde van het artikel die niet direct in verband staat met de eindgebruikfunctie, b.v. het vrijkomen van parfum van een geparfumeerde bordenwisser of vaatwasmachinetab

Blootstellingsscenario
De reeks voorwaarden, met inbegrip van operationele voorwaarden en risicobeheersmaatregelen, waarin wordt beschreven hoe de stof wordt vervaardigd of gedurende de levenscyclus wordt gebruikt en hoe de fabrikant of importeur de blootstelling van mens en milieu beheerst of downstreamgebruikers aanbeveelt deze te beheersen. Deze blootstellingsscenario’s kunnen, naargelang het geval, één specifiek proces of gebruik, dan wel meerdere processen of gebruiken betreffen;

Distributeur
elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, met inbegrip van detailhandelaren, die een stof, als zodanig of in een preparaat, uitsluitend bewaart en in de handel brengt ten behoeve van derden;

Een downstreamgebruiker
elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof, hetzij als zodanig, hetzij in een preparaat, gebruikt bij zijn industriële activiteiten of beroepsactiviteiten. Distributeurs en consumenten zijn geen downstreamgebruikers;

Geïdentificeerd gebruik
gebruik van een stof als zodanig of in een preparaat, of gebruik van een preparaat, dat door een actor in de toeleveringsketen wordt beoogd, met inbegrip van zijn eigen gebruik, of waarvan hij door een directe downstreamgebruiker schriftelijk op de hoogte is gesteld;

Metaallegering
Een macroscopisch homogeen metaal dat bestaat uit twee of meer chemische elementen die dusdanig met elkaar zijn verbonden dat zij niet vlot via mechanische middelen kunnen worden gescheiden;

Volledig onderzoeksverslag
Een volledige, alomvattende beschrijving van de wijze waarop de gegevens zijn verkregen. Dit omvat het volledige wetenschappelijke artikel, zoals in de literatuur gepubliceerd, waarin het uitgevoerde onderzoek wordt beschreven, of het volledige door het testlaboratorium opgestelde verslag waarin het uitgevoerde onderzoek wordt beschreven;