Kopie van `Hefpunt`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Hefpunt
Categorie: Milieu > waterschapsbelastingen
Datum & Land: 27/05/2013, NL
Woorden: 23


Aanslag
Aanslag is een vastgesteld bedrag dat iemand aan belasting betaalt.

Bezwaren
Bezwaren kunt u indienen als u het niet eens bent met een beslissing van Hefpunt. U kunt dan ook om uitstel van betaling vragen. Als u bezwaar maakt, moet u dat doen binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat.

Betalingsregeling
Betalingsregelingis een toestemming om gespreid te betalen als u het hele bedrag niet in 1 keer kunt betalen. Ook kunt u uitstel van betaling aanvragen.

Bemalen
Bemalen is het droog- of leegmalen met een gemaal of watermolen van land. Zo wordt het water op een bepaald peil gehouden.

Categorie
Categorie is een bepaalde klasse of groep.

CBS
CBS is Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hectare
Hectare is een oppervlakte van 100 x 100 meter, 10.000 m2.

Invorderingsrente
Invorderingsrente is rente die u betaalt als u de aanslag betaalt na de uiterste betaaldatum. Dit is ook het geval als u uitstel van betaling heeft gekregen. De rente wordt berekend over de periode tussen de uiterste betaaldatum en de dag waarop u de belasting heeft betaald.

Ingezetenen
Ingezetenen zijn de inwoners van een bepaald gebied. Bij de waterschappen zijn dat de mensen die in het gebied van het desbetreffende waterschap wonen.

Kwijtschelding
Kwijtschelding betekent dat in bepaalde situaties de belastingbetaler vrijgesteld wordt van belastingplicht.

Locatie
Locatie is de plek waar u woont.

Perceptiekosten
Perceptiekosten zijn de kosten die gemoeid zijn met de heffing en invordering van belastingen.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren uw vuile afvalwater. Het gezuiverde water loost het waterschap weer op kanalen.

Solidariteitsbeginsel
Solidariteitsbeginsel betekent dat alle inwoners meebetalen aan de kosten van het waterschap.

Solidariteit
Solidariteit is saamhorigheid en samen de consequenties dragen.

Verordening
Verordening is een regel die door de overheid is vastgesteld en waar je je aan moet houden.

Vervuilingseenheden
Vervuilingseenheid is de gemiddelde hoeveelheid vervuiling van water die één persoon per jaar veroorzaakt. Bij de wet is vastgesteld dat een huishouden drie vervuilingseenheden per jaar betaalt. Een huishoudenbestaat uit één of meer personen die op hetzelfde adres wonen.

Verontreinigingsheffing
Deze belasting betalen huishoudens en bedrijven. Deze belasting betaalt u als u uw afvalwater loost op oppervlaktewater (eventueel via een IBA die u zelf beheert)

Watersysteemheffing ingezetenen
Watersysteemheffing ingezetenen is een waterschapsbelasting die inwoners betalen. De waterschappen gebruiken dit geld om het water schoon en op het juiste peil te houden. Zo kunt u zomers in schoon water zwemmen en hebben de landbouw en natuur goed water. De waterstand is belangrijk voor het veilig wonen achter de dijken en voor de scheepvaart.

Watersysteemheffing
Watersysteemheffing is een waterschapsbelasting die inwoners betalen. De waterschappen gebruiken dit geld om het water schoon en op het juiste peil te houden. Zo kunt u 's zomers in schoon water zwemmen en hebben landbouw en natuur goed water. De waterstand is belangrijk voor het veilig wonen achter de dijken en voor de scheepvaart.

Waterbeheer
Waterbeheer is het regelen van het waterpeil door sluizen, gemalen, molens enz.

WOZ-waarde
WOZ-waarde is de eigenwoningwaarde die uw gemeente jaarlijks vaststelt volgens de Wet waardering onroerende zaken.

Zuiveringsheffing
Zuiveringsheffing is een waterschapsbelasting die inwoners betalen . De waterschappen gebruiken dit geld om uw vuile afvalwater schoon te maken in een rioolwaterzuiveringsinstallatie.