Kopie van `Logistiek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Logistiek
Categorie: Transport en verkeer > Logistiek
Datum & Land: 28/05/2013, NL
Woorden: 217


ABC-analyse
Classificeren van voorraadproducten op basis van omloopsnelheid, meestal naar drie categorieën (A, B en C).

Agile
De mate van wendbaarheid en flexibiliteit, hoe soepel en snel bedrijven kunnen inspelen op onvoorspelbare veranderingen en klantwensen, zonder daarbij te hoge voorraden aan te leggen en dus hoge logistieke kosten te genereren.

Agrologistiek
Het transport, de opslag, de distributie en de regie (besturing, beheersing en organisatie) van de agrostromen- food en non-food- in de gehele agroketen, van grondstoffen tot consument. Zie het dossier Agrologistiek

AGV
Ook wel: automated guided vehicle (automatisch geleide voertuigen); onbemand voertuig die wordt geleid via rail, inductie of optische geleiding.

AIDC
Automatic identification and data capture. Zie ook 'Auto-ID'.

AIM
Algemeen gebruikte afkorting voor de Automatic Identification Manufacturer's Association (inclusief AIM Inc, AIM Europe).

Air interface
Een conductorvrij medium, meestal lucht, tussen tag en RF-lezer waarin datacommunicatie plaatsvindt door middel van een gemoduleerd inductief of gepropageerd elektromagnetisch veld.

AM (amplitudemodulatie)
Voorstelling van data of signalen, aangegeven door de amplitude van een sinusoïde draaggolf op een vaste frequentie. Waar de data voorkomen in binaire vorm, behandelt de modulatie twee amplitudeniveaus en wordt verwezen naar 'amplitude shift keying' (ASK).

AMS (asset management system)
Systeem om de activa van een onderneming te beheren.

Analytische CRM
Realtime-analyse van klantgedrag. Zie ook CRM.

ANSI (American National Standards Institute)
Organisatie in de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor de definitie van nationale standaarden.

Antibotsing
Een verzamelterm voor de methoden die voorkomen dat de radiogolven van een toestel die van een ander toestel hinderen. Antibotsing algoritmen worden ook gebruikt om te voorkomen dat meerdere RF-tags in hetzelfde leesveld simultaan antwoorden.

Anticipatievoorraad
De voorraad die wordt opgebouwd om onvoorziene schommelingen in aan- en afvoer van de goederen aan te kunnen, bijvoorbeeld pieken, seizoensverkopen of stakingen.

AOIC
AOIC staat voor Administratie Organisatie & Interne Controle. Hieronder wordt verstaan de beschrijving van een organisatie waarin de structuur, de functies en de processen worden vastgelegd. De processen worden opgedeeld in deelprocessen, taken en activiteiten. Per activiteit wordt vervolgens vastgelegd wie, wat, waar, wanneer en op welke wijze...

APICS
Een opleiding: The Association for Operations Management. (naam is in 2007 gewijzigd, het was American Production and Inventory Control Society). Licentiehouder in Nederland is de vereniging Logistiek managament.

Applicatie
Computertoepassing, softwarepakket.

Application Service Provider
Bedrijf dat software verhuurt via internet.

ASB (Automatisch stellingbedieningsapparaat)
Apparaat (truck of kraan) dat pallets automatisch in stellingen plaatst of eruit haalt.

Assemblage
Onderdelen worden samengevoegd tot één eindproduct.

Asset management
Beheren van bedrijfsmiddelen.

ATP (Available to Promise)
Beschikbaarheidscheck en levertijdafgifte voor een specifieke order of offerte.

AVC
Algemene Vervoers Condities

B2B
Business to business, uitwisseling van goederen, diensten en informatie tussen ondernemingen.

B2B-integratie
Het geautomatiseerd uitwisselen van digitale berichten tussen IT-systemen bij verschillende bedrijven in de logistiek keten.

B2C
Business to Consumer, uitwisseling van goederen, diensten en informatie tussen ondernemingen en hun particuliere klantenBCC (block check character)
Een foutmeldings karakter - gebaseerd op de verstuurde data - dat wordt toegevoegd aan data voor het detecteren van verzendingsfouten. Het BCC-karakter is het resultaat van de pariteitscontrole per blok (LRC of 'longitudinal redundancy check').

BQ-bestelmethode
Wanneer voorraad beneden niveau B is gedaald, een vaste hoeveelheid Q bijbestellen.

BS-bestelmethode
Wanneer voorraad beneden niveau B is gedaald, een variabele hoeveelheid bijbestellen tot aan niveau S.

Bucket
Emmer: bepaalde tijdseenheid bij de productieplanning.

Buffermanagement
Volgende stap na Drum-Buffer-Rope in de vorm van online-overzicht van prioriteiten op basis van productieplanning en daadwerkelijke uitvoering (bron: Goldratt).

Buffervoorraad
De voorraad die wacht op een verdere bewerking.

Bulktransport
Transport van onverpakte lading. Denk aan tankwagens.

Burnrate
Snelheid waarmee financiële middelen op raken.

Business Continuity Management (BCM)
Het formuleren van acties en strategieën ter bescherming en herstel van de kritische bedrijfsprocessen die in geval van een traag herstel tot enorme schade (of faillissement) van de organisatie kunnen leiden. Meer...

Business Drivers
Externe invloeden die de bedrijfsvoering beïnvloeden en een koersverandering veroorzaken.

Business Intelligence
Verzameling van strategische bedrijfsinformatie met behulp van raportagetools en datamining. Het proces om gegevens om te zetten in informatie, die vervolgens leidt tot kennis.

Business Logistics
De beheersing van de totale goederenstroom; met de bijbehorende geldstroom en informatiestroom. (ook: integrale goederenstroombeheersing).

Business Process Re-engineering (BPR)
Re-design, techniek om met behulp van fundamentele vragen de werkwijze van ondernemingen radicaal te verbeteren.

C-commerce
Collaborative commerce, oftewel het samenwerken van bedrijven via internet.

C-designership
Samenwerking tussen bedrijven bij productontwerp.

CE-merk
Een product met het CE-keurmerk voldoet aan de eisen van Europese Unie op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

CEN
Comité Européen de Normalisation/European Committee for Standardization; de organisatie die in Europa verantwoordelijk is voor de definitie van de Europese standaarden.

Click Through Rate
Percentage bezoekers van website of ontvangers van e-mail dat de (reclame-)hyperlink aanklikt.

Click-and-mortar
Combinatie van internetbedrijf met fysieke vestiging(en).

CLM
Amerikaanse Council of Logistics Management.

Closed-loop systemen
RFID-trackingsystemen opgezet volgens normen en standaarden, gehanteerd binnen de grenzen van één bedrijf. Aangezien het getraceerde item alleen door dit bedrijf wordt gevolgd, hoeft er niet gezorgd te worden voor een technologie die gebaseerd is op open standaarden.

CMR
Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par la Route; een internationale overeenkomst waarin rechten en plichten zijn opgenomen van de bij het wegvervoer betrokken partijen: afzender, vervoerder en geadresseerde.

CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & replenishment)
Fabrikant en retailer wisselen informatie uit waarmee zij samen de keten aansturen. Hierbij worden marketing, logistiek en IT geïntegreerd. Door elkaar inzicht te geven in de planning van activiteiten en de verwachtingen ten aanzien van de vraag, kunnen activiteiten in de keten beter op elkaar afgestemd worden. Collaborative planning: voora...

CPM
Critical Path Method, methode voor netwerkplanning

Customer Account Profitability
Toerekeningsmethode van kosten; alleen de kosten die kunnen verschillen per account worden toegerekend, zoals kortingen en verkoopkosten.

Customer Based Accounting
Kosten en opbrengsten toerekenen aan de klant die ze veroorzaakt.

Customer Churn
Klantenverloop.

Customer Intimacy
Voortdurend aanpassen van product(en) aan de wensen van de klant op basis van het klantprofiel om in heterogene behoeften te voorzien.

Customer Relationship Management (CRM)
Bedrijfsstrategie om klanten te selecteren en te managen om de waarde van de relatie op lange termijn te optimaliseren, waarbij een klantgerichte bedrijfsfilosofie en bedrijfscultuur vereist is om effectieve marketing-, sales- en serviceprocessen te ondersteunen.

Customer Value Management
de interactie met de klant wordt aangestuurd en bepaald door de huidige en toekomstige waarde die de klant vertegenwoordigt

Customization
Product aanpassen aan de (persoonlijke) wens van de klant.

CvO (Certificaat van Oorsprong)
Een CvO is een officieel document waarin wordt verklaard in welk land of groep van landen een product is vervaardigd. Veel landen buiten de Europese Unie eisen dat bij de invoer van goederen een certificaat van oorsprong meegestuurd wordt. De spelregels van de CvO’s zijn vastgelegd in wetgeving van de Europese Unie en de Nederlandse wetgev...

DC
Distributiecentrum; een locatie waar een bedrijf de logistiek van goederen heeft geconcentreerd. Vanuit een distributiecentrum worden goederen ontvangen, verdeeld en vervoerd naar andere locaties.

Dynamisch orderverzamelen
Systeem waarbij de goederen naar de orderverzamelaar toekomen, zoals gebeurt bij paternosters, carrousels en miniloads.

E-procurement
Elektronisch inkopen via internet of EDI. Zie ook procurement

E-invoicing
Online presenteren van facturen en orderhistorie.

E-logistics
De logistieke handelingen die volgen op handel op internet.

E-CRM
Gebruik maken van internet in de overall-CRM-strategie.

E-fulfillment
De logistieke afhandeling van internetorders.

E-business
Electronic business, bedrijfsvoering met behulp van internet, toepassing van internettechnologie voor zakelijk gebruik.

E-commerce
Electronic commerce, verkoop via internet, ook wel: webhandel, nethandel, i-handel, e-commercie.

EAI (enterprise application integration)
Binnen een systeemarchitectuur is EAI een middlewarelaag die gebruikt wordt om op een beheersbare manier verscheidene bedrijfsapplicaties met elkaar gegevens te laten uitwisselen.

EAN (European article numbering)
De barcodestandaard die gebruikt wordt in Europa, Azië en Zuid-Amerika. Deze wordt beheerd door GS1 Nederland, het voormalig EAN International.

EAN DAS
EAN DAS (data alignment service); een centrale datapool van GS1 Nederland waarin artikelgegevens worden opgeslagen. De fabrikant stuurt ze naar de datapool en retailers kunnen de gegevens vervolgens opvragen waardoor een bestandssynchronisatie tussen de handelspartners wordt bereikt.

Earn-out
Een constructie waarbij de verkoop van een bedrijf een deel van de koopsom wordt betaald, afhankelijk van de winsten van de komende jaren. Dit is een gebruikelijke constructie als het bedrijf niet kan bogen op grote winsten in de afgelopen jaren, maar de verkoper er wel goede verwachtingen van heeft, bijvoorbeeld snelle groeiers. Doorgaans blijft d...

EAS (electronic article surveillance)
Een eenvoudige elektronische RF-tag die aan- of uitgezet kan worden. Wanneer een item wordt gekocht of uitgeleend uit een bibliotheek, wordt de RF-tag uitgezet. Als iemand de uitgang passeert met een item met een RF-tag die niet werd uitgeschakeld, gaat een alarm. EAS-tags worden in de verpakking van de meeste farmaceutische producten ingebouwd.

Ebitda
Operationeel resultaat voor aftrek van belastingen en afschrijvingen.

EDC
Europees Distributie Centrum; een centraal voorraadcentrum voor meerdere Europese landen.

EDI
Electronic Data Interchange. Een systeem van uitwisseling van gestructureerde zakelijke gegevens met behulp van computers.

EDI (electronic data interchange)
Automatische communicatie van een databericht of -berichten tussen computers of managementinformatiesystemen, hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijfstransacties.

Een-op-eenconversie
Overstappen op een nieuw softwaresysteem, zonder voorafgaande reorganisatie van het bedrijf.

EEV
Enhanced Environnementally Friendly Vehicle is een emissienorm voor CO2-uitstoot, waaraan motoren moeten voldoen

Efficient Consumer Response
Het procesmatig beheersen en optimaliseren van de kosten in de totale logistieke keten van producent tot consument, waarbij tegelijkertijd maximaal in de behoeften van de consument wordt voorzien.

Efficient Replenishment
Efficient Replenishment richt zich op de logistieke en productieprocessen in de keten. Doel is het tijdig bevoorraden van winkelschappen met de juiste producten en een minimum aan inspanning en kosten.

ELA
European Logistics Association.

Electronic Data Interchange
Het gestructureerd en genormeerd uitwisselen van gegevens tussen computers van verschillende organisaties.

Electronic Data Management
Het gestructureerd vastleggen en onderhouden van productgegevens.

Electronic label
Synoniem voor RF-tag of transponder.

Elektrische pallettruck
Truck voor het horizontaal transport van goederen, in meeloop, meerij en zitvoering. (Zie: trucktypen)

Elektromagnetische koppeling of energie
het proces waarbij gemoduleerde data of energie van de ene systeemcomponent getransfereerd worden naar een andere (Rflezer of RF-tag) door middel van een elektromagnetisch veld.

Elektronisch planbord
Het visuele deel van een schedulingspakket, al dan niet met achterliggende planningsintelligentie.

Elephant List
Lijst van bijvoorbeeld vijftien grote bedrijven die je als klant zou willen hebben.

Emballage
Verpakkingsmateriaal, bijv. een krat, fles.

EMC (electromagnetic compatibility)
De Europese wettelijke richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat alle elektrische en elektronische apparaten voldoen aan minimale emissie- en immuniteitseisen. Hierdoor kunnen elektronische toestellen naast elkaar werken zonder dat zij elkaar nadelig beïnvloeden.

EPC of 'electronic product code'
Een 96-bit code, gecreëerd door het Auto-ID Center. De EPC bevat cijfers voor het identificeren van de producent, de productcategorie en het individuele item. De code wordt gesteund door de United Code Council en EAN International, de twee belangrijkste organen voor de barcodestandaarden.

ERP
Enterprise Resource Planning; ondernemingsbreed georiënteerde standaardinformatiesysteem, voor logistiek, financiën en administratie, dat automatisch orders voor verschillende afdelingen genereert.

Error correcting code
Een code die bewaard wordt op een RF-tag en die de RF-lezer in staat stelt de vermiste of verknoeide bits te hervormen tot de correcte waarde. Dit is noodzakelijk omdat een RF-lezer bepaalde data op de RF-tag verkeerd kan interpreteren.

Error correcting mode
Een manier van datatransmissie tussen RF-tag en RF-lezer waarbij fouten of vermiste data automatisch worden gecorrigeerd.

Error correcting protocol
Een set van regels gebruikt door RF-lezers om data van de RF-tag correct te interpreteren.

Europallet
Standaardpallet met het formaat 800 x 1200 millimeter.

Europees distributiecentrum
Distributiecentrum van waaruit geheel Europa bevoorraad wordt.

Feeder
Transportdienst die lokaal wordt gebruikt om goederen aan te leveren en af te halen.

FEFO
FEFO levering: First expired First out. Het product met de oudste (nog uit te leveren) THT wordt als eerst uitgeleverd

FKS (frequency shift keying)
Voorstelling van binaire data door het switchen van twee verschillende transmissiefrequenties.

FM (frequentiemodulatie)
De voorstelling van data of signaalstatussen door het gebruik van verschillende transmissiefrequenties. Waar de data binair zijn, bestaat de modulatie uit twee transmissiefrequenties en wordt het omschreven als 'frequency shift keying' (FSK).