Kopie van `Logistiek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Logistiek
Categorie: Transport en verkeer > Logistiek
Datum & Land: 28/05/2013, NL
Woorden: 611


ABC-analyse
Classificeren van voorraadproducten op basis van omloopsnelheid, meestal naar drie categorieën (A, B en C).

Access point
Station dat data ontvangt en uitzendt in een draadloos lokaal netwerk. Het verbindt gebruikers met elkaar binnen dat netwerk.

Actieve tag
Een RF-tag met een batterij die als krachtbron dient voor het interne circuit van de microchip en voor het verzenden van een signaal naar de RF-lezer. De batterij is vervangbaar of wordt ingegoten in de RF-tag. Meer...

Activity Based Costing
Kosten en opbrengsten toerekenen aan de activiteit die deze veroorzaken. Met ABC worden die niet rechtstreeks aan kostendragers zoals klanten, producten of diensten toegewezen, maar via een tussenschakel: de activiteiten. Meer...

Adidas-netwerk
Verwijzing naar sportschoenen; er wordt veel rondgewandeld voor onderling overleg.

Administratieve voorraad
De grootte van de voorraad zoals deze in de administratie bekend is. Dit kan afwijken van de daadwerkelijke voorraad doordat bijvoorbeeld boekingen nog verwerkt moeten worden.

ADR
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is in Europa geregeld in het ADR.

Advanced Planning & Scheduling
Software voor planning tegen eindige capaciteit in de productie (scheduling) en in de logistieke keten. Meer...

AEO (Authorised Economic Operator)
AEO is een certificaat dat door de douane van een land aan een bedrijf kan worden uitgereikt waardoor het bedrijf minder last heeft van de aangescherpte douanewetgeving. Het certificaat geeft voor de douane aan dat een bedrijf op fiscaal- en veiligheidsgebied betrouwbaar is. Meer...

Afzethoogte
De hoogte van een heftruck met uitgeschoven mast met daarop geteld ongeveer 25 centimeter (voor pallets, liggerhoogte etc.).

Aftermarket
Vervangingsmarkt.

After sales service
Serviceverlening op het product bij de klant.

Agile
De mate van wendbaarheid en flexibiliteit, hoe soepel en snel bedrijven kunnen inspelen op onvoorspelbare veranderingen en klantwensen, zonder daarbij te hoge voorraden aan te leggen en dus hoge logistieke kosten te genereren.

Agrologistiek
Het transport, de opslag, de distributie en de regie (besturing, beheersing en organisatie) van de agrostromen- food en non-food- in de gehele agroketen, van grondstoffen tot consument. Zie het dossier Agrologistiek

AGV
Ook wel: automated guided vehicle (automatisch geleide voertuigen); onbemand voertuig die wordt geleid via rail, inductie of optische geleiding.

AIDC
Automatic identification and data capture. Zie ook 'Auto-ID'.

AIM
Algemeen gebruikte afkorting voor de Automatic Identification Manufacturer's Association (inclusief AIM Inc, AIM Europe).

Air interface
Een conductorvrij medium, meestal lucht, tussen tag en RF-lezer waarin datacommunicatie plaatsvindt door middel van een gemoduleerd inductief of gepropageerd elektromagnetisch veld.

Alert
Elektronische waarschuwingsboodschap dat ingrijpen in een proces is vereist.

Alliantie
Samenwerkingsverband tussen partijen waarbij gemeenschappelijk voordeel het hoofddoel is.

Allocatie
Verdeling van schaarse goederen over verschillende bestemmingen bij schaarste.

AM (amplitudemodulatie)
Voorstelling van data of signalen, aangegeven door de amplitude van een sinusoïde draaggolf op een vaste frequentie. Waar de data voorkomen in binaire vorm, behandelt de modulatie twee amplitudeniveaus en wordt verwezen naar 'amplitude shift keying' (ASK).

AMS (asset management system)
Systeem om de activa van een onderneming te beheren.

Analytische CRM
Realtime-analyse van klantgedrag. Zie ook CRM.

ANSI (American National Standards Institute)
Organisatie in de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor de definitie van nationale standaarden.

Antibotsing
Een verzamelterm voor de methoden die voorkomen dat de radiogolven van een toestel die van een ander toestel hinderen. Antibotsing algoritmen worden ook gebruikt om te voorkomen dat meerdere RF-tags in hetzelfde leesveld simultaan antwoorden.

Anticipatievoorraad
De voorraad die wordt opgebouwd om onvoorziene schommelingen in aan- en afvoer van de goederen aan te kunnen, bijvoorbeeld pieken, seizoensverkopen of stakingen.

AOIC
AOIC staat voor Administratie Organisatie & Interne Controle. Hieronder wordt verstaan de beschrijving van een organisatie waarin de structuur, de functies en de processen worden vastgelegd. De processen worden opgedeeld in deelprocessen, taken en activiteiten. Per activiteit wordt vervolgens vastgelegd wie, wat, waar, wanneer en op welke wijze...

APICS
Een opleiding: The Association for Operations Management. (naam is in 2007 gewijzigd, het was American Production and Inventory Control Society). Licentiehouder in Nederland is de vereniging Logistiek managament.

Applicatie
Computertoepassing, softwarepakket.

Application Service Provider
Bedrijf dat software verhuurt via internet.

Arbeidsproductiviteit
De productie per manuur.

Artikelcode
Unieke combinatie van tekens, behorend bij één artikel.

ASB (Automatisch stellingbedieningsapparaat)
Apparaat (truck of kraan) dat pallets automatisch in stellingen plaatst of eruit haalt.

Assemblage
Onderdelen worden samengevoegd tot één eindproduct.

Asset management
Beheren van bedrijfsmiddelen.

ATP (Available to Promise)
Beschikbaarheidscheck en levertijdafgifte voor een specifieke order of offerte.

Authentificatie
Verificatiemethode om de identiteit van een gebruiker te controleren.

Auto-ID (automatische identificatie)
Soms ook 'automatische data-opvang' genoemd. Dit zijn methoden voor het vergaren van data en het direct registreren ervan in computersystemen zonder manuele tussenkomst. Technologieën die deel uitmaken van Auto-ID zijn barcodes, biometrie, RFID en stemherkenning. Meer...

Automated store ordering
De computer in een winkel gebruikt scanninggegevens van de kassa om te bestellen bij het distributiecentrum; de bestelkosten in de winkel gaan omlaag en het afnamepatroon wordt snel en nauwkeurig in de winkel gemeten.

AVC
Algemene Vervoers Condities

Backbone
Bedrijfsbreed transactiesysteem met algemene bedrijfsgegevens (ERP). Ook: facilitaire ruggengraat van internet.

backflushing
Achteraf afboeken van verbruik van componenten in halffabricaten of gereed product

Backhaul
Een internationale term voor een retourvracht met weinig winst (om een lege vrachtauto thuis te krijgen)

Backletter
Een extra aanvulling op een contract waarbij de rechten en de plichten van de deelnemende partijen worden vastgelegd.

Backlog
Achterstand, wordt vaak gebruikt voor te laat geleverde orders.

Backoffice
De bedrijfonderdelen en -systemen die de kernactiviteiten van het bedrijf ondersteunen, en die de klant niet te zien krijgt. Zie ook Frontoffice.

Backorder
Dat deel van de order dat niet uit voorraad kan worden geleverd maar wordt nageleverd.

Backscatter
Een communicatiemethode tussen RF-tags en RF-lezers. RF-tags die gebruik maken van backscattertechnologie weerkaatsen een deel van de radiogolven die zij ontvangen terug naar de RF-lezer. Het teruggekaatste signaal is gemoduleerd voor het verzenden van de data. RF-tags die gebruik maken van backscatter-technologie kunnen passief of actief zijn.

Balanced Scorecard
Methode voor prestatie-indicatoren vanuit klant-, financieel, intern en innovatief perspectief.

Bandbreedte
Het bereik van frequenties gedefinieerd in het elektromagnetisch spectrum voor een RF-systeem.

Barcode (streepjescode)
Eendimensionale codering waarmee goederen automatisch geïdentificeerd kunnen worden, zoals EAN en UPC.

Barge
Engelse benaming voor een binnenvaartschip.

Batch
Beheersbare groep goederen die binnen één processtap tegelijkertijd geproduceerd worden.

Batch-reading
Het proces of de mogelijkheid van een RF-lezer om een aantal RF-tags tegelijk te lezen. Synoniem voor 'multiple reading'.

Batch-sizing
Bepaling van standaard seriegroottes.

Baud
Een eenheid van verzendingssnelheid of signaalsnelheid uitgedrukt in een aantal events per tijd. Als het signaal een enkele bit voorstelt, is de baud gelijk aan de bit rate, uitgedrukt in bits per seconde (bps).

BCC (block check character)
Een foutmeldings karakter - gebaseerd op de verstuurde data - dat wordt toegevoegd aan data voor het detecteren van verzendingsfouten. Het BCC-karakter is het resultaat van de pariteitscontrole per blok (LRC of 'longitudinal redundancy check').

Bedrijfsconsolidatie
Samenvoegen van financiele gegevens over verschillende vestigingen.

Bedrijfskolom
De goederen doorlopen deze stroom, van ‘zand tot klant’, oftewel van grondstoffenleverancier tot consument.

Bedrijfssimulatie
Nabootsen van bedrijfsprocessen met een computerprogramma ter ondersteuning van logistieke beslissingen.

Beladingsgraad
De verhouding tussen de benutte ladingcapaciteit en de totaal beschikbare ladingcapaciteit van een vervoermiddel. Afhankelijk van de gekozen toepassing wordt de beladingsgraad uitgedrukt als een verhoudingsgetal voor het benutte laadvermogen (gewicht), volume (m3) of oppervlakte (m2) van een voertuig.

Benchmarking
Het doorlopende en systematische proces van het afmeten van producten, diensten en processen tegen de sterkste concurrenten.

Best of breed
Softwaresysteem bestaande uit modules van verschillende, gespecialiseerde leveranciers.

Big Bag
Een grote zak van kunststof die dient voor het transporteren van goederen als, stenen, zand, etc.

Bijproduct
Product dat ongewild ontstaat naast het hoofdproduct, zoals een afvalproduct.

Bill of Labour
Overzicht van benodigde productiecapaciteiten per artikel.

Bill of Lading
Een connossement, een vervoersovereenkomst voor het transport van goederen over zee.

Bill of Material
BOM, stuklijst waarin de productstructuur tot uiting komt.

Blue Banana
De zone van waaruit het grootste deel van Europa kan bevoorraad worden tegen relatief gunstige prijzen en met haalbare levertijden.

Bluetooth
Radiotechnologie met een kort bereik voor communicatie tussen apparaten.

Bottleneck
Capaciteitsbron-bewerkingscentrum) in een systeem (productie, opslag e.d.) waarvan de capaciteit bepalend is voor de prestatie van het gehele systeem

Boxpallet
Pallet met opzetwanden, gebruikt voor het transport van losse goederen.

BQ-bestelmethode
Wanneer voorraad beneden niveau B is gedaald, een vaste hoeveelheid Q bijbestellen.

Brandmanagement
Profileren van merknaam in de markt.

Break Bulk
Het geconsolideerd verzenden van verschillende zendingen naar één bestemming waar het wordt ‘uitgepakt’ en waarvandaan deze zendingen worden gedistribueerd.

BS-bestelmethode
Wanneer voorraad beneden niveau B is gedaald, een variabele hoeveelheid bijbestellen tot aan niveau S.

Bucket
Emmer: bepaalde tijdseenheid bij de productieplanning.

Buffermanagement
Volgende stap na Drum-Buffer-Rope in de vorm van online-overzicht van prioriteiten op basis van productieplanning en daadwerkelijke uitvoering (bron: Goldratt).

Buffervoorraad
De voorraad die wacht op een verdere bewerking.

Bulktransport
Transport van onverpakte lading. Denk aan tankwagens.

Burnrate
Snelheid waarmee financiële middelen op raken.

Business Continuity Management (BCM)
Het formuleren van acties en strategieën ter bescherming en herstel van de kritische bedrijfsprocessen die in geval van een traag herstel tot enorme schade (of faillissement) van de organisatie kunnen leiden. Meer...

Business Drivers
Externe invloeden die de bedrijfsvoering beïnvloeden en een koersverandering veroorzaken.

Business Intelligence
Verzameling van strategische bedrijfsinformatie met behulp van raportagetools en datamining. Het proces om gegevens om te zetten in informatie, die vervolgens leidt tot kennis.

Business Logistics
De beheersing van de totale goederenstroom; met de bijbehorende geldstroom en informatiestroom. (ook: integrale goederenstroombeheersing).

Business Process Re-engineering (BPR)
Re-design, techniek om met behulp van fundamentele vragen de werkwijze van ondernemingen radicaal te verbeteren.

B2B
Business to business, uitwisseling van goederen, diensten en informatie tussen ondernemingen.

B2B-integratie
Het geautomatiseerd uitwisselen van digitale berichten tussen IT-systemen bij verschillende bedrijven in de logistiek keten.

B2C
Business to Consumer, uitwisseling van goederen, diensten en informatie tussen ondernemingen en hun particuliere klanten

Cabotage
Cabotage is het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land. Oorspronkelijk betrof het alleen de scheepvaart, maar cabotage heeft nu ook betrekking op het lucht-, spoor- en wegvervoer. Gerelateerde artikelen met betrekking tot cabotage

Capable to Deliver
Beschikbaarheidscheck rekening houdend met distributietijden.

Capable to Promise
Capaciteitscheck en levertijdafgifte voor een specifieke order of offerte.

Carbon-footprint
CO2-Voetafdruk: een maat voor de uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit en verwarming Zie ook Duurzaamheid en regelgeving op Logistiek.nl

Cargadoor
De cargadoor fungeert als plaatsvervanger van de kapitein en zijn rederij en als lasthebber van de verscheper (verlader) of ontvanger van goederen.

Cargo
Goederen (ook lading) die vervoerd moet worden.

Cargoscanner
een cargoscanner is een syteem dat (dynamisch, in line) het gewicht, het volume én de identificatie bepaalt van goederen (pakketten, pallets, etc) een volumescanner is een (off line of inline) systeem om het volume van goederen (pakketten, pallets, etc)

Carriage
Goederen van de ene plek naar de andere overbrengen.

Carrier
transporteur

Cash-and-carry
Het in een magazijn verpakken van producten in setjes, zodat het in de winkel als geheel kan worden verkocht.