Kopie van `SafetyDocs`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


SafetyDocs
Categorie: Chemie, chemische- en kernindustrie > Gevaarlijke stoffen
Datum & Land: 28/05/2013, NL
Woorden: 25


BCF
het vermogen van een stof om te bioaccumuleren wordt in zijn algemeenheid aangegeven door middel van de bioconcentratiefactor (BCF). De bioconcentratiefactor is de verhouding van de concentratie van een stof in een organisme èn de concentratie van die stof in het water (in evenwichtssituatie). De bioconcentratiefactor dient altijd experime...

CPR
bladen welke zijn opgesteld door de commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke stoffen, zijn in 2005 vervangen door de PGS. Voor bestaande vergunningsituaties blijven de CPR richtlijnen nog geldig.

CSA
een chemische veiligheidsbeoordeling als onderdeel van een REACH registratie.

DNEL
derived no-effect level. De afgeleide dosis zonder effect.

EG#
EC# Nederlandse versie.

Elincs
European LIst of Notified Chemical Substances, vervolg op Einecs.

Fertiliteit
vruchtbaarheid.

Hygroscopisch
stoffen die waterdamp uit de lucht opnemen.

IARC
International Agency for the Research on Cancer; delen stoffen in volgens hun carcinogeniteit:Groep 1 : bewezen carcinogeniteit voor mensen;Groep 2A : waarschijnlijk carcinogeen voor mensen;Groep 2B : mogelijk carcinogeen voor mensen;Groep 3 : niet classificeerbaar als carcinogeen voor mensen;Groep 4 : waarschijnlijk niet carcinogeen voor mensen.

ICAO
International Civil Aviation Organization, een onderdeel van de VN. Regelt o.a. de classificatie van het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Immuunsysteem
afweersysteem van een levend organisme.

IMDG
International Maritime Dangerous Goods. Classificatie vervoer gevaarlijke stoffen als zeevracht.

NLP
No-Longer Polymers.

Overschrijdingsmarge
het percentage van de grenswaarde waarmee deze onder de in een richtlijn vastgelegde voorwaarden kan worden overschreden.

PV-kaart
Product Veiligheidskaart, Belgische versie van de WIK.

Rhinitis
ontsteking van het neusslijmvlies.

SDS
Safety Data Sheet, de Engelse versie van het MSDS.

Sensibilisatie
(over-) gevoelig maken van het lichaam voor een bepaalde stof.

Synergisme
effect van 2 schadelijke stoffen samen is groter dan de som van de schadelijke effecten van de afzonderlijke middelen.

Systemisch effect
hierbij is de werking eerder verspreid over verschillende orgaansystemen (zie locaal effect).

TGG
Tijd Gewogen Gemiddelde, grenswaarde behorende bij de MAC waarde.

ULPA
Ultra Low Penetrating Air-filter, een filter die 99,99% van de stofdeeltjes groter dan 1µm opvangt.

WGK
Wassergefährdungsklasse of waterbezwaarlijkheid. Duitse gevaarklasse voor water: NWG im Allgemeinen nicht wassergefährdend.WGK 1 schwach wassergefährdend.WGK 2 wassergefährdend.WGK 3 stark wassergefährdend.

Wheezing
piepende ademhaling.

Xenobiotisch
lichaamsvreemd.