Kopie van `GE Artesia Bank`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


GE Artesia Bank
Categorie: Economie en financiën > Financiële woordenlijst
Datum & Land: 29/05/2013, NL
Woorden: 130


ABS
(Asset Backed Security) Bestaande financiële producten die omgebouwd zijn tot nieuwe, geherstructureerde producten. In feite gaat het hier om het herverpakken van het kredietrisico door de bundeling van bestaande financiële waarden tot nieuwe producten met een ander risico-rendementsperspectief.

Accreditief
Toezegging van een bank dat zij tegen overlegging van bepaalde documenten aan de begunstigde zal uitbetalen. Onder die documenten bevindt zich meestal een zakenrechtelijk papier dat het bewijs tot de gerechtigdheid tot de goederen belichaamt die de begunstigde van het accreditief moet leveren aan de opdrachtgever van de bank. Deze internationale be...

Achterstelling
Een lening aan een kredietnemer welke achtergesteld is ten opzichte van één of meer schuldeisers. Dit betekent dat de verstrekker van de achtergestelde lening pas aanspraak kan maken op terugbetaling nadat alle concurrente en preferente schulden, ten opzichte waarvan de lening is achtergesteld, zijn terugbetaald.

Afzetfinanciering
Financiële dienstverlening waarbij een leverancier van bedrijfsmiddelen financiering en-of leasing als integraal onderdeel van zijn marketing-mix aanbiedt. Doel: additionele afzet creëren.

Annuïteit of annuïtaire aflossing
Gedurende de overeengekomen looptijd wordt periodiek (meestal maandelijks) een vast bedrag aan de bank betaald dat bestaat uit rente en aflossing. Het te betalen bedrag is iedere maand gelijk maar gedurende de looptijd wordt het rentedeel in dit bedrag kleiner en het aflossingdeel navenant groter.

Back to back lease
Een lease - sub lease constructie waarbij een leverancier of dealer een object van een leasemaatschappij least met het recht van onderverhuur en die ditzelfde object vervolgens in gebruik geeft door middel van een operationele lease-overeenkomst met een eindgebruiker.

Ballonbetaling
Als op de einddatum van een lening of een lease de schuld niet met de laatste termijn geheel wordt afgelost maar er nog een bedrag resteert, wordt dit gedeelte aangeduid met ballonbetaling. Voorbeeld: Een bedrijf sluit een lening voor 5 jaar en lost in die periode maar de helft af. Het resterende bedrag moet dan aan het eind betaald worden.

Balloon lease
Lease met hoge koopoptie (bij operationele lease) c.q. (hoge) slottermijn (bij financiële lease). Zie ballonbetaling.

Bankgarantie
Een bankgarantie is een eenzijdige en zelfstandige verbintenis van de bank om namens en voor rekening en risico van haar cliënt, onder de voorwaarden zoals vastgesteld in de garantie, een bepaald bedrag te betalen aan de ontvanger van de garantie - de begunstigde - wanneer de cliënt zijn in de garantie met name genoemde verplichtingen tegenover d...

Beleggingsfonds
Instelling die geld van derden belegt in aandelen en-of andere vermogenswaarden.

Benchmark
Vooraf vastgestelde en objectieve maatstaf voor de prestatie van een beleggingsportefeuille of beleggingsfonds.

Bestek
Nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van het uit te voeren werk (bouw-verbouwing) inclusief de te gebruiken materialen, voorwaarden en kwaliteitseisen waarmee rekening moet worden gehouden.

BIC
Een manier om een bank te identificeren. Bevat 4 letters om de bank te identificeren, gevolgd door twee letters voor het land en twee letters (of cijfers), en eventueel 3 verdere posities die de bank, bijvoorbeeld voor haar kantoren, gebruikt. BIC codes zijn te vinden op de website www.swift.com/biconline, Onze BIC codes zijn: ARTENL2A (Amsterdam e...

Bloot eigendom
De bloot eigenaar is eigenaar van de onroerende zaak terwijl iemand anders een afgesplitst zakenrechtelijk recht van de onroerende zaak heeft (bijvoorbeeld vruchtgebruik of erfpacht). De eigenaar heeft dus zelf niet de directe beschikking over zijn eigendom. De zaak zelf is het bloot eigendom.

Borgtocht
Overeenkomst waarbij een derde, de borg, zich verplicht om de prestatie die de schuldenaar moet verrichten ten opzichte van de schuldeiser zelf na te komen indien de schuldenaar in gebreke blijft. De hoogte van het bedrag van de borgtocht wordt vooraf vastgesteld en heeft een directe verbinding met de onderliggende overeenkomst. Bij een persoo...

Borrowing base
Het bedrag dat een financier als krediet wil verstrekken op basis van de waarde van de aan de bank verpande handelsdebiteuren en voorraden. Omdat debiteuren betalen en voorraden verkocht worden is de hoogte van de financiering variabel en wordt de waarde periodiek vastgesteld op basis van de feitelijk aanwezige debiteuren en voorraden. De periode v...

Bouwdepot
Het door de bank nog niet uitgekeerde gedeelte van de hypothecaire geldlening bestemd voor de bouw of verbouwing van de verhypothekeerde woning. Het depot wordt uitgekeerd in delen, meestal rechtstreeks aan de aannemer, al naar gelang de bouw vordert. Dit op basis van overlegde facturen die aan moeten sluiten op het voorgelegde (ver)bouwplan.

Bullet-leningen
Leningen waarbij aan het einde van de looptijd de aflossing in een keer plaatsvindt.

Call-optie
Letterlijk een recht tot koop van een zaak of een vermogensrecht tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs. Call opties komen voor bij effecten, valuta en bij lease overeenkomsten. Bij effecten en valuta heeft de koper het recht om de aandelen tegen een vooraf bepaalde koers te kopen. Dit kan zijn gedurende een vooraf bepaalde periode (Ameri...

Canon
Een jaarlijks bedrag dat de gebruiker van de grond (de erfpachter) moet betalen aan de eigenaar van de grond voor het gebruik daarvan. De hoogte van het bedrag kan vast zijn over de gehele looptijd of periodiek worden vastgesteld. De erfpacht heeft veelal een vooraf vastgestelde looptijd maar kan ook eeuwigdurend zijn.

CDO
(Collateralized Debt Obligation) Een vorm van een ABS, hierbij worden obligaties en-of andere vastrentende waarden gebundeld. De pool wordt verdeeld in tranches van obligaties, van zeer riskant tot minder riskant. De tranches vormen het onderpand voor nieuwe obligaties die worden doorverkocht aan beleggers.

CIF
(Cost Insurance and Freight) Deze leveringsconditie betekent dat de verkoper de kosten en vracht moet betalen om de goederen naar genoemde bestemmingshaven te brengen, maar het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de go...

Claimemissie
Emissie waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij inschrijving op de emissie.

Commodities
Bulkproducten (voornamelijk grondstoffen waarvan de prijs geheel door vraag en aanbod wordt bepaald op een markt - dus niet door kostprijs plus opslag). Dit geldt voor goederen waarbij de specificaties van de goederen gestandaardiseerd kunnen worden aangegeven, zoals olie, graan en koffie.

Controller
Een persoon die de boekhouding en financiële rapportage overziet binnen een organisatie.

Converteerbare obligatie
Obligatie die onder bepaalde voorwaarden in aandelen van dezelfde vennootschap kan worden gewisseld.

Covenant
Een van een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen deel uitmakende verplichting van een of meerdere partijen om een specifieke actie te doen of nalaten of een specifieke status (bijvoorbeeld een ratio) na te streven.

Cut-off time
Tijdstip tot wanneer uitgaande betalingsopdrachten kunnen worden geaccepteerd voor uitvoering nog dezelfde dag, dan wel het tijdstip om inkomende bedragen nog dezelfde dag op uw rekening te kunnen bijschijven. Is mede afhankelijk van valuta en aard van betaling (normaal of spoed).

DDU
(Delivered Duty Unpaid) Deze leveringsafspraak betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen beschikbaar zijn gesteld in de genoemde plaats in het land van invoer. De verkoper draagt de kosten en risico's verbonden aan het vervoer daarheen, met uitzondering van rechten, belastingen en overige bij i...

Deposito
Een geldbedrag dat tegen een vooraf overeengekomen rente en vaste looptijd bij een bank wordt aangehouden.

Disconteren
Het berekenen van de huidige geldwaarde van toekomstige betalingen of vorderingen. Bij verkoop van de toekomstige vorderingen aan de bank wordt (de markt-) rente in mindering gebracht op de hoofdsom van de vordering.

Documentair incasso
De bank verzorgt op verzoek van de verkoper de aanbieding van documenten aan de koper. De koper krijgt dan eerst de beschikking over de goederen nadat de documenten zijn geaccepteerd en de overeengekomen betaling heeft plaats gevonden. Eventueel kan een betalingstermijn worden gesteld. Hierbij worden ook handelsdocumenten aangeboden, zoals facturen...

EBITDA
EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization en is een maatstaf voor de brutowinst na aftrek van overheadkosten van een bedrijf.

Effecten
Verzamelnaam voor verhandelbare waardepapieren, zoals aandelen, obligaties, opties, futures en warrants.

Enterprise value
De waarde van het eigen vermogen vermeerderd met minderheidsaandelen en alle schuldfaciliteiten binnen het bedrijf. Dit na aftrek van contanten of daarmee gelijk te stellen activa en aandelen in andere vennootschappen. De bedragen worden vastgesteld op basis van marktwaarde en niet de boekhoudkundige waarde.

Equens
De Nederlandse PE-ACH (Pan-European Automated Clearing House, vroeger Interpay, Bankgirocentrale) Oorspronkelijk verantwoordelijk voor routing, clearing and settlement van nationale betalingen en incassi. In 2006 samengegaan met het Duitse †œTransaktionsinstitut fur Zahlungsverkeerdienstleistungen†. Thans een van de grotere Europese payment proc...

Equipment lease
Het ter beschikking stellen van roerende kapitaalgoederen door middel van financiële dan wel operationele lease.

Erfdienstbaarheid
Is een zakenrechtelijke last of verplichting waarmee een erf (onroerende zaak) belast is ten gunste van het naastgelegen erf. Dit kan bijvoorbeeld zijn het recht van de buurman om over jouw terrein zijn eigen terrein te bereiken (recht van overpad). Erfdienstbaarheden worden ingeschreven in het kadaster.

Erfpacht
Het zakenrechtelijke recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft tot het gebruik van een onroerende zaak, bijvoorbeeld grond, die eigendom is van een ander. Veel voorkomend in grote steden waarbij de grond onder een woning eigendom is van de gemeente. De looptijd van het recht is meestal beperkt tot een vooraf bepaalde termijn maar kan ook eeuwigd...

EURIBOR
Euribor is een afkorting van Euro Interbank Offered Rate. Euribor is de rente waartegen 57 Europese banken bereid zijn leningen in euro's tegen elkaar te verstrekken.

Executiewaarde
De waarde van een zaak bij gedwongen verkoop (veiling).

Factoring
Een vorm van debiteurenfinanciering waarbij de debiteurenportefeuille wordt verkocht aan een extern bedrijf dat zorgt van de inning van de vorderingen. De factormaatschappij ontvangt daarvoor vaak een percentage van de omzet. Het bedrijf dat de debiteuren verkoopt, ontvangt daarvoor al direct bijna het hele bedrag van de uitstaande vorderingen...

Financial full pay-out lease
Internationaal gebruikte term die het karakter van een financiële lease onderstreept. Bij een full pay-out lease wordt de investering van de lessor ofwel de hoofdsom volledig terugbetaald via de leasetermijnen, zodat de restwaarde van het object op nihil wordt ingeschat.

Financial Lease
Niet opzegbare financieringsovereenkomst, waarbij een lease-object, tegen periodieke betaling van de overeengekomen leasetermijnen, voor een vaste periode, door een leasemaatschappij (lessor) aan de gebruiker (lessee) ter beschikking wordt gesteld. Het juridische eigendom berust bij de lessor, het economische bij de lessee: bij afloop van de vaste ...

FOB
( Free On Board) Deze leveringsconditie van de verkoper draagt zorg voor de factuur, verpakking, en bij uitvoer de uitvoervergunning en douaneformaliteiten. De verkoper moet opdraaien voor de kosten (uitklaring e.d.) en is verantwoordelijk voor alle risico's tot over de reling van het schip. De verkoper heeft aan zijn leveringspl...

Forfaiteren
Aankoop van een nog niet vervallen schuldvordering voortkomende uit de levering van goederen of diensten, waarbij de aankoper (een financiële instelling) af kan zien van elk verhaal tegen de vroegere houder(s) van de schuldvordering. Ten opzichte van factoring is het verschil dat het hier gaat om één specifieke vordering en bij factoring om...

Future
Koopovereenkomst met een verplichte levering tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Garantievermogen
Is het vermogen van een onderneming of bank om verliezen op bezittingen op te kunnen vangen. Als uitgangspunt wordt het eigen vermogen van de onderneming of bank genomen. Hierop kunnen correcties plaatsvinden om te komen tot het garantievermogen. Hierbij valt te denken aan het aftrekken van betaalde goodwill en het optellen van achtergestelde lenin...

Haircut
Een percentage dat wordt afgetrokken van de nominale waarde van de activa die gebruikt worden als onderpand. De grootte van het percentage weerspiegelt het waargenomen risico dat geassocieerd wordt met het vasthouden van de activa.

Hedge fund
Een soort beleggingsfonds met ruime mogelijkheden om een rendement te genereren, onafhankelijk van de richting van de beurs. Hoeven aan veel minder regelgeving te voldoen dan beursgenoteerde beleggingsfondsen.

Hedgen
Tegengestelde affaire (contant of op termijn) die dient om het risico dat verbonden is aan een transactie in effecten, valuta's of goederen te dekken; het afdekken van risico's.

Huisfonds
Beleggingsfondsen die financiële instellingen voor hun eigen klanten hebben opgericht.

Hypotheekgever
De eigenaar-koper van een onroerende zaak die een schuld aangaat en daarvoor de onroerende zaak als onderpand geeft.

Hypotheeknemer
De bank-geldschieter die een lening verstrekt aan de eigenaar van een onroerende zaak en als zekerheid voor die lening het recht van hypotheek op de onroerende zaak aanvaardt.

Hypotheekrecht
Zakenrechtelijk recht van de houder van een hypotheek (de geldschieter-bank) om met voorrang op andere schuldeisers een geldsom te verhalen uit de opbrengst van de verkoop van de onroerende zaak waarop de hypotheek is gevestigd.

IBAN nummer
IBAN (International Bank Account Number) is een uniek nummer om een rekening te identificeren. De structuur kan per land verschillen, maar bevat altijd elementen om het land, de bank en de rekening aan te duiden, plus twee controlegetallen (check digits). Op de website www.ibannl.org is informatie over Nederlandse IBAN nummers te vinden, de website...

Incoterms
Internationale contracttermen zijn hulpmiddelen bij het maken van afspraken met buitenlandse leveranciers en afnemers. Het zijn definities waarin standaard afspraken worden gedefinieerd over de verplichtingen van de koper en de verkoper (CIF, FOB en DDT zijn hiervan voorbeelden).

Interim †“purchase option
Mogelijkheid voor de lessee om een aantal maanden vóór het einde van de vaste huurperiode het geleaste object in eigendom te verwerven in plaats van verder te huurkopen. Het moment en de hoogte van de IP option worden bij het aangaan van de lease-overeenkomst al vastgelegd. Maakt de lessee geen gebruik van zijn IP option, dan loopt de lease-overe...

Internal Rate of Return
Het gemiddelde rendement van een investering of uitzetting. De toekomstige opbrengsten worden contant gemaakt. De rentevoet die nodig is om de contante waarde van de opbrengsten gelijk te laten zijn aan het bedrag van de investering is de I.R.R. De berekening vindt plaats door een annuïtaire vergelijking van de (investerings)kosten met de toekomst...

Kapitaalmarkt
Markt waarbij waardepapieren worden verhandeld met een looptijd bij uitgifte van langer dan één jaar.

Kasgeldlening
Een kortlopende lening, meestal voor 1, 2, 3 en maximaal 12 maanden waarbij de rente gedurende de looptijd vast staat.

Koers-winstverhouding
Verhouding tussen koers en nettowinst per aandeel.

Koopsom Kosten Koper
De kosten die verband houden met de aankoop van een onroerende zaak moeten door de koper worden voldaan en komen boven op de overeengekomen koopsom. Denk hierbij aan overdrachtsbelasting, notaris- en kadaster kosten.

Koopsom Vrij op naam
De overeengekomen koopsom is het volledig bedrag dat door de koper moet worden voldaan, inclusief alle kosten gemoeid met de aankoop.

Kredietverzekering
Een verzekeringspolis en een risicomanagementproduct aangeboden door privé verzekeringsmaatschappijen en Overheids Export Credit Agencies aan ondernemingen die hun balansactiva en handelsdebiteuren wensen te beschermen tegen kredietrisico, verliezen zoals insolvabiliteit, faillissement, enz. Verzekeringsmaatschappijen dekken meestal niet het risic...

KYC rules
Know Your Customer rules: Door toezichthouders vereiste documentatie- en controleprocedures om de identiteit van cliënten en andere bij bankhandelingen betrokkene partijen te kunnen verifiëren om misbruik (witwassen, terroristen tegoeden) te voorkomen.

LBO
Een Leveraged Buy-Out is eenfinancieringsmethode waarbij de overname van een bedrijf voornamelijk berust op geleend geld, dat later door het overgenomen bedrijf moet worden terugbetaald. De aandelen en de activa (voor zover dat wettelijk is toegstaan) van het overgenomen bedrijf worden als onderpand bij de lening gebruikt.

Letter of credit
(L-C) Een document waarbij een bank, op verzoek van een koper van een goed, zich ertoe verbindt tegenover de verkoper van het goed een zeker bedrag te betalen tegen aanbieding van een aantal duidelijk gedefinieerde documenten. (Zie onherroepelijk Documentair Krediet).

Leverage
Graad van schuld (hefboom) van een bedrijf ten opzichte van of het eigen vermogen (schuld-eigen vermogen verhouding) of ten opzichte van de terugverdien capaciteit van het bedrijf (Schuld-EBITDA verhouding).

Lineaire aflossing
Gedurende de overeengekomen looptijd van de hypotheek wordt jaarlijks hetzelfde bedrag aan aflossing betaald; hierdoor daalt de hoofdsom en daarmee het jaarlijks te betalen bedrag aan rente.

Liquiditeit
De mate waarin een onderneming aan haar actuele betalings­verplichtingen kan voldoen.

Loan to value
De verhouding tussen de lening en de waarde van het gefinancierde object. Wordt gebruikt bij aanvang van de financiering waarbij de bank aangeeft hoeveel zij maximaal als permanente verplichting wenst te nemen. In het laatste geval wordt periodiek de waarde van het object opnieuw vastgesteld en indien de overeengekomen verhouding wordt oversch...

Marge
Percentage dat banken boven op de basisrente in rekening brengen bij hun kredietverlening, naast een opslag voor geldmarkt perikelen. Ook wel rentetoeslag genoemd.

Margin
Bedrag dat de verkoper van een ongedekte optie als zekerheid moet storten.

MBO
(Management Buy-Out) Het opkopen van een bedrijf of unit door het zittende management. Dit komt vaak voor bij multinationals met meerdere business units, die besluiten de verliesgevende of niet tot de core business behorende onderdelen te verkopen.

Mezzanine debt
Schuld van een onderneming die alleen voorgaat op de rechten van de aandeelhouders. Kan voorkomen als achtergestelde lening of in de vorm van preferente aandelen. In geval van faillissement moeten dus eerst alle andere schulden worden voldaan voordat deze schuld kan worden terugbetaald.

Mixfonds
Een beleggingsfonds dat belegt in aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten.

Netto Operating lease
Operationele lease waarbij servicediensten, zoals het onderhoud aan het object, niet inbegrepen zijn in de lease-overeenkomst.

Non dividend clause
Clausule in een leningovereenkomst die inhoudt dat het niet mogelijk is om dividend uit te keren zonder voorafgaande toestemming van de bank.

Obligatie
Een obligatie is een verhandelbare schuldbrief die normaliter recht geeft op een vaste rente en op de terugbetaling van de hoofdsom op een vooraf, al dan niet door loting, bepaald moment.

Off-balance
Niet op de balans voorkomende bezitting en-of schuld. Een lessee die de beschikking heeft over bedrijfsmiddelen, zonder daarvan juridisch, of economisch eigendom te hebben hoeft deze niet op zijn balans te activeren. De betreffende financieringen behoeven dan ook niet gepassiveerd te worden.

Off-balance-sheet
Activa, schulden of financieringen die niet op de balans van het bedrijf staan. Voorbeelden zijn leasing, een afzonderlijke dochteronderneming, letter of credit, garanties, etc. Het betreft ook leningsverplichtingen, futures, forwards en andere derivaten (effecten). Deze moeten worden vermeld in de toelichting op de jaarrekening onder de kop †œnie...

On-balance
Op de balans voorkomende bezitting en-of schuld. Een onderneming die bedrijfsmiddelen in economisch en-of juridisch eigendom heeft, dient deze op zijn balans te activeren en de daarvoor aangetrokken financiering te passiveren. Zie ook: Economisch eigendom, Financiële lease, Huurkoop, Juridisch eigendom.

Onherroepelijk Documentair Krediet
Het onherroepelijke documentaire krediet biedt u als exporteur een grotere betalingszekerheid. Hierbij stelt de bank van de afnemer conform de instructies van de afnemer zich tegenover u als exporteur garant voor de betaling. Voorwaarde is wel dat de documenten strikt voldoen aan de voorwaarden en condities van het krediet. U loopt debiteurenrisico...

Optie
Verhandelbaar recht om van de onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) een standaardhoeveelheid te kopen (call) of te verkopen (put) tegen een vooraf overeengekomen prijs.

Pandlijst
Periodiek volledig ingevulde en rechtsgeldig getekende lijst van het totaal van alle openstaande facturen. Ook wel debiteurenlijst genoemd.

Pari passu
Twee of meer leningen, obligaties of series van preferente aandelen die gelijke rechten van betaling of niveau van senioriteit hebben.

Positieve/negatieve hypotheekverklaring
Een verklaring waarbij de eigenaar aan de bank belooft zijn onroerende zaak niet ten behoeve van iemand anders te belasten (negatief) en belooft op eerste afroep van de bank aan de bank het recht van hypotheek op de onroerende zaak te geven (positief).

PP&E
(Property, Plant and Equipment) Een term die gebruikt wordt in de boekhouding voor activa en eigendom die niet gemakkelijk in cash kunnen worden omgezet.

Preferente aandelen
Aandelen waaraan voorrechten zijn verbonden, zoals winstdeling bij voorrang tegen een lagere winst per aandeel in verhouding tot winst per aandeel bij gewone aandelen.

Present Value
De huidige waarde van toekomstige geldstromen.

Primary market
De primaire markt is het deel van de kapitaalmarkt dat de uitgave van nieuwe effecten beheert. Bedrijven, overheden of instellingen uit de publieke sector kunnen financiering verkrijgen door de verkoop van nieuwe aandelen of obligaties.

Private Equity
Een brede term die verwijst naar investeringen in aandelen van ondernemingen die niet beursgenoteerd zijn. Het verschil zit voornamelijk in de manier waarop het geld verzameld is voor een investering, namelijk privaat vermogen in tegenstelling tot publiek vermogen zoals bij beursemissies.

Projectfinanciering
De realisatie en financiering van een omvangrijke projectinvestering, o.m. in afvalverwerking, energiesector en infrastructuur. Ieder project wordt ondergebracht in een afzonderlijke onderneming (SPV; Special Purpose Vehicle), die op eigen merites (rendement) wordt beoordeeld. Meerdere partijen nemen risicodragend deel. Doorgaans is geen sprake van...

Rating
Beoordeling van de kredietwaardigheid van een bedrijf. De rating wordt weergegeven in een getal of in een lettercombinatie. Door de invloed van de Amerikaanse rating agencies (Moody†™s, Standard & Poors) wordt veelal de door deze instellingen gehanteerde letterafkortingen gebruikt. Hierbij geldt AAA als beste notering en CCC als laagste waarde...

Redemption value
De prijs waarvoor de uitgever kan kiezen effecten terug te kopen voor het verstrijken van de afloopdatum.

Reëel eigendom
Alle voor- en nadelen van het bezit van een bepaalde zaak hebben en daar in principe ook juridische eigenaar van zijn. Fiscale aanscherping van het begrip economisch eigendom. Voor reëel eigendom zijn de criteria neergelegd in de leaseregeling en de leidraad bij de Invorderingswet 1990. Bij financiële lease of huurkoop dient de lessee te activere...

Rente of valuta swap
Het woord swap=ruil kunt u hierbij letterlijk nemen. Indien u momenteel een variabele rente betaalt, kunt u met een renteswap deze variabele rente inruilen voor een vaste rente.

Restwaarderisico
Het risico dat een lessor loopt bij een operationele lease op de waarde van het object op het einde van de looptijd of bij vervroegde inlevering van het object. Dit is het risico van waardevermindering, maar ook de kans op waardevermeerdering van een lease-object.

Revolving credit
Een financieringsvorm op middellange termijn met een variabele rente die gekoppeld is aan de geldmarktrente. Opname vindt typisch plaats in perioden van 1 of 3 maanden. Naast de rente is ook het gebruik van de faciliteit variabel. Indien een aflossingsschema is overeengekomen wordt feitelijk het maximaal toegestane gebruik (limiet) verlaagd volgens...