Kopie van `GE Artesia Bank`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


GE Artesia Bank
Categorie: Economie en financiëen > Financiële woordenlijst
Datum & Land: 29/05/2013, NL
Woorden: 38


ABS
(Asset Backed Security) Bestaande financiële producten die omgebouwd zijn tot nieuwe, geherstructureerde producten. In feite gaat het hier om het herverpakken van het kredietrisico door de bundeling van bestaande financiële waarden tot nieuwe producten met een ander risico-rendementsperspectief.

Annuïteit of annuïtaire aflossing
Gedurende de overeengekomen looptijd wordt periodiek (meestal maandelijks) een vast bedrag aan de bank betaald dat bestaat uit rente en aflossing. Het te betalen bedrag is iedere maand gelijk maar gedurende de looptijd wordt het rentedeel in dit bedrag kleiner en het aflossingdeel navenant groter.

Bullet-leningen
Leningen waarbij aan het einde van de looptijd de aflossing in een keer plaatsvindt.

CDO
(Collateralized Debt Obligation) Een vorm van een ABS, hierbij worden obligaties en/of andere vastrentende waarden gebundeld. De pool wordt verdeeld in tranches van obligaties, van zeer riskant tot minder riskant. De tranches vormen het onderpand voor nieuwe obligaties die worden doorverkocht aan beleggers.

CIF
(Cost Insurance and Freight) Deze leveringsconditie betekent dat de verkoper de kosten en vracht moet betalen om de goederen naar genoemde bestemmingshaven te brengen, maar het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de go...

Claimemissie
Emissie waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij inschrijving op de emissie.

Cut-off time
Tijdstip tot wanneer uitgaande betalingsopdrachten kunnen worden geaccepteerd voor uitvoering nog dezelfde dag, dan wel het tijdstip om inkomende bedragen nog dezelfde dag op uw rekening te kunnen bijschijven. Is mede afhankelijk van valuta en aard van betaling (normaal of spoed).

DDU
(Delivered Duty Unpaid) Deze leveringsafspraak betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen beschikbaar zijn gesteld in de genoemde plaats in het land van invoer. De verkoper draagt de kosten en risico's verbonden aan het vervoer daarheen, met uitzondering van rechten, belastingen en overige bij i...

EBITDA
EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization en is een maatstaf voor de brutowinst na aftrek van overheadkosten van een bedrijf.

Effecten
Verzamelnaam voor verhandelbare waardepapieren, zoals aandelen, obligaties, opties, futures en warrants.

Equens
De Nederlandse PE-ACH (Pan-European Automated Clearing House, vroeger Interpay, Bankgirocentrale) Oorspronkelijk verantwoordelijk voor routing, clearing and settlement van nationale betalingen en incassi. In 2006 samengegaan met het Duitse †œTransaktionsinstitut fur Zahlungsverkeerdienstleistungen†. Thans een van de grotere Europese payment proc...

Equipment lease
Het ter beschikking stellen van roerende kapitaalgoederen door middel van financiële dan wel operationele lease.

Erfdienstbaarheid
Is een zakenrechtelijke last of verplichting waarmee een erf (onroerende zaak) belast is ten gunste van het naastgelegen erf. Dit kan bijvoorbeeld zijn het recht van de buurman om over jouw terrein zijn eigen terrein te bereiken (recht van overpad). Erfdienstbaarheden worden ingeschreven in het kadaster.

Erfpacht
Het zakenrechtelijke recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft tot het gebruik van een onroerende zaak, bijvoorbeeld grond, die eigendom is van een ander. Veel voorkomend in grote steden waarbij de grond onder een woning eigendom is van de gemeente. De looptijd van het recht is meestal beperkt tot een vooraf bepaalde termijn maar kan ook eeuwigd...

EURIBOR
Euribor is een afkorting van Euro Interbank Offered Rate. Euribor is de rente waartegen 57 Europese banken bereid zijn leningen in euro's tegen elkaar te verstrekken.

FOB
( Free On Board) Deze leveringsconditie van de verkoper draagt zorg voor de factuur, verpakking, en bij uitvoer de uitvoervergunning en douaneformaliteiten. De verkoper moet opdraaien voor de kosten (uitklaring e.d.) en is verantwoordelijk voor alle risico's tot over de reling van het schip. De verkoper heeft aan zijn leveringspl...

Forfaiteren
Aankoop van een nog niet vervallen schuldvordering voortkomende uit de levering van goederen of diensten, waarbij de aankoper (een financiële instelling) af kan zien van elk verhaal tegen de vroegere houder(s) van de schuldvordering. Ten opzichte van factoring is het verschil dat het hier gaat om één specifieke vordering en bij factoring om...

Future
Koopovereenkomst met een verplichte levering tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Hypotheekgever
De eigenaar/koper van een onroerende zaak die een schuld aangaat en daarvoor de onroerende zaak als onderpand geeft.

Hypotheeknemer
De bank/geldschieter die een lening verstrekt aan de eigenaar van een onroerende zaak en als zekerheid voor die lening het recht van hypotheek op de onroerende zaak aanvaardt.

Hypotheekrecht
Zakenrechtelijk recht van de houder van een hypotheek (de geldschieter/bank) om met voorrang op andere schuldeisers een geldsom te verhalen uit de opbrengst van de verkoop van de onroerende zaak waarop de hypotheek is gevestigd.

IBAN nummer
IBAN (International Bank Account Number) is een uniek nummer om een rekening te identificeren. De structuur kan per land verschillen, maar bevat altijd elementen om het land, de bank en de rekening aan te duiden, plus twee controlegetallen (check digits). Op de website www.ibannl.org is informatie over Nederlandse IBAN nummers te vinden, de website...

MBO
(Management Buy-Out) Het opkopen van een bedrijf of unit door het zittende management. Dit komt vaak voor bij multinationals met meerdere business units, die besluiten de verliesgevende of niet tot de core business behorende onderdelen te verkopen.

Obligatie
Een obligatie is een verhandelbare schuldbrief die normaliter recht geeft op een vaste rente en op de terugbetaling van de hoofdsom op een vooraf, al dan niet door loting, bepaald moment.

Off-balance
Niet op de balans voorkomende bezitting en/of schuld. Een lessee die de beschikking heeft over bedrijfsmiddelen, zonder daarvan juridisch, of economisch eigendom te hebben hoeft deze niet op zijn balans te activeren. De betreffende financieringen behoeven dan ook niet gepassiveerd te worden.

Off-balance-sheet
Activa, schulden of financieringen die niet op de balans van het bedrijf staan. Voorbeelden zijn leasing, een afzonderlijke dochteronderneming, letter of credit, garanties, etc. Het betreft ook leningsverplichtingen, futures, forwards en andere derivaten (effecten). Deze moeten worden vermeld in de toelichting op de jaarrekening onder de kop †œnie...

Second lien loan
Een lening met als onderpand de activa van een bedrijf echter als tweede in rang na de kredietfaciliteit die de zekerheid als eerste in onderpand heeft gekregen.

Secondary market
De financiële markt voor het verhandelen van effecten die reeds op de primaire markt zijn uitgegeven.

Senior debt
Schuld die voorrang heeft ten opzichte van andere (junior, achtergestelde etc.) financiële schuld van een onderneming. Alleen als er zekerheden zijn verstrekt heeft de senior creditor nog meer bescherming. Zonder zekerheden is deze schuld gelijk in rang met andere schulden (crediteuren etc.) van een onderneming.

SEPA
(Single European Payments Area) Standaardisatie en harmonisatie van het euro-gerelateerd betalingsverkeer.

Subordinated debt
Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser van de schuldenaar pas zijn geld terug kan krijgen als alle andere schuldeisers zijn betaald. (Zie Achterstelling).

Swap
Een swap is een derivaat waarbij een partij een bepaalde kasstroom of risico wisselt tegen dat van een andere partij.

SWIFT
Een door banken in 1973 opgerichte organisatie dat een wereldwijd (200 landen) communicatienetwerk beheert om financiële berichten tussen 8,300 deelnemende banken (en enkele grote bedrijven) op een veilige, snelle en gestandaardiseerde manier uit te wisselen.

Syndicaat
Een of meerdere banken nemen het plaatsingsrisico van een nieuwe financiering op zich en syndiceren (verkopen) delen van de financiering door aan andere banken. De klant wordt hierbij altijd betrokken.

Urgerende koopoptie
Koopoptie tegen een (beduidend) lager bedrag dan de geldende marktwaarde van het object.

Volatiliteit
Maatstaf voor de beweeglijkheid (omvang en frequentie) van koersbewegingen, meestal weergegeven in procenten op jaarbasis.

Vruchtgebruik
Het zakenrechtelijke recht om het genot op de opbrengst te hebben van andermans goed, mits dat goed zelf intact blijft.

Zero-coupon
Obligaties met een coupon van nul procent.