Kopie van `Bohn Stafleu & Loghum`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Bohn Stafleu & Loghum
Categorie: Medisch > Preventie en Voorlichting
Datum & Land: 29/05/2013, NL
Woorden: 24


collectieve preventie
preventie gericht op de hele bevolking of op grote groepen die (extra) risico lopen

contra-indicatie
reden waarom een bepaald geneesmiddel niet gebruikt mag worden, bijvoorbeeld zwangerschap of een allergie

COPD
chronic obstructive pulmonary disease: chronische longaandoening

doelgroep (van preventie)
groep mensen waarop preventie gericht wordt, omdat ze (extra) risico lopen; om de doelgroep te be-reiken en de boodschap over te brengen is maatwerk nodig: ouderen worden anders benaderd dan tieners: de boodschap en de manier waarop die overgebracht wordt, verschilt van doelgroep tot doelgroep

gezondheid (breed begrip)
gezondheid in de brede betekenis is méér dan de afwezigheid van ziekte, maar houdt in dat mensen in staat zijn om met veranderingen in hun leven en hun omgeving om te gaan, al dan niet met hulp van mensen in hun omgeving

gezondheidsbevordering
zorgen dat de gezondheid van mensen verbetert, door de omgeving gezonder te maken, door mensen te stimuleren tot gezond gedrag en door gezond gedrag gemakkelijker te maken

interacties
wisselwerking tussen twee of meer geneesmiddelen

kanaal
het middel waarmee een boodschap wordt verspreid: mondelinge gesprekken, folders, huis-aan-huisbladen, radio, televisie enzovoort.

klantbejegening
de wijze waarop je de patiënt of cliënt tegemoet treedt

mondigheid
de mate waarin mensen willen meebeslissen en verantwoordelijkheid willen dragen voor hun gezondheid

plaqueverklikkers
test om na te gaan of met het tandenpoetsen alle tandplaque is verwijderd

preventie
voorkomen, ervoor zorgen dat iets dat ongewenst is, niet ontstaat of niet gebeurt; ziektepreventie is het voorkomen van ziekte of van een risicofactor voor ziekte

preventieboodschap
wat je aan mensen zegt om een probleem te voorkomen

primaire preventie
vindt plaats voordat de ziekte ontstaat en houdt in dat je ervoor zorgt dat een probleem niet ontstaat; maatregelen zijn erop gericht de omstandigheden zo goed te maken dat de ziekte geen kans krijgt, of bieden bescherming tegen de ziekte, bijvoorbeeld door vaccinatie

ramadan
vastenperiode van vier weken voor islamieten; tijdens de ramadan is eten en drinken niet toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang

risicofactor
factor die de kans groter maakt dat iemand een bepaalde ziekte ontwikkelt; hypertensie, overgewicht, roken en een laag opleidingsniveau zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten; een tekort aan speeksel en onvoldoende mondhygiëne zijn risicofactoren voor cariës

risicogroep
groep mensen die meer risico lopen dan anderen op een bepaalde ziekte; of mensen tot een risicogroep behoren hangt af van factoren als: leeftijd, soort werk, gewicht, eetgedrag, hygiëne, opleidingsniveau en inkomen

screening
een groep mensen onderzoeken op een bepaalde ziekte of risicofactor met als doel de ziekte of risico factor in een vroeg stadium op te sporen

secundaire preventie
opsporing van ziekte of risicofactoren op een tijdstip dat de ziekte of risicofactor al wel aanwezig is, maar nog niet tot ernstige klachten leidt; door vroeg ingrijpen kun je voorkomen dat de ziekte zich verder kan ontwikkelen

tertiaire preventie
verergering van een ziekte voorkomen en de gevolgen van een ziekte verminderen; tertiaire preventie is eigenlijk onderdeel van de behandeling, maar verdient soms extra aandacht

therapietrouw
op de juiste wijze adviezen opvolgen en instructies uitvoeren

voorzieningen
materialen en diensten die ingezet worden om ziekten te voorkomen

WGBO
wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst; hierin zijn de rechten en plichten van patiënten en zorgverleners vastgelegd

zender
iemand die een (preventie)boodschap geeft; dat kan een persoon zijn of een organisatie