Kopie van `Gemeentewerken Rotterdam`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Gemeentewerken Rotterdam
Categorie: Bouw en Constructie > Funderingsonderzoek
Datum & Land: 30/05/2013, NL
Woorden: 17


absolute zetting
zakking van een pand als geheel ten opzichte van zijn omgeving

Amsterdamse fundering
type houten paalfundering bestaande uit een gemetselde muur met versnijdingen, waaronder langshout en kespen. Onder de kespen staan steeds paarsgewijs twee houten palen.

antropogene lagen
grond(lagen) niet door natuurlijke afzetting ontstaan maar door de mens aangebracht.

cunet
sleufvormige strook in een terrein, opgevuld met een afwijkend materiaal, meestal zand.

erosiebacterie
bepaalde soort(en) bacteriën die een aantasting gelijkend op erosie van het hout veroorzaakt.

funderingsbalk
balk van beton, waaronder gewoonlijk een enkele rij (houten) palen staat (al dan niet met oplangers).

fundering op staal
fundering zonder palen, die direct op de onderliggende grond rust.

funderingshout
houten paalfundering, het geheel van alle houten onderdelen van een fundering op houten palen dus inclusief het langshout, de kespen en de houten palen zelf.

funderingstechnische handhavingstermijn
de periode waarbinnen de fundering op de huidige wijze bij gelijkblijvende omstandigheden zal blijven functioneren zonder dat herstel maatregelen nodig zijn.

funderingsverlaging
methode van funderingsherstel waarbij (al dan niet aangetast) langshout, kespen en de bovenste delen van houten palen worden verwijderd en vervangen, meestal door metselwerk

officiële straatpeil
de hoogte ten opzichte van NAP waarop een straat (of openbaar gebied) wordt aangelegd en wordt onderhouden. Wordt ook wel aangeduid met streefpeil en is in principe gelijk aan het uitgiftepeil (zie aldaar). Het werkelijke of actuele straatpeil kan ten gevolge van zakking afwijken van het officiële straatpeil.

overstek
gedeelte van een fundering (of gebouw) dat slechts aan één kant wordt ondersteund.

slaghamer
apparaat waarmee op gestandaardiseerde wijze de indringingswaarde van houten paalfunderingen wordt gemeten.

slangenwaterpas
apparaat waarmee het hoogteverschil tussen twee punten kan worden gemeten.

spaarbogen
gemetselde fundering waarbij het onderste gedeelte van de funderingsmuur uit gemetselde bogen bestaat om materiaal en gewicht te besparen. De palen staan daarbij onder de voet van de boog.

uitgiftepeil
officieel vastgestelde hoogte ten opzichte van NAP van een uit te geven of uitgegeven terrein, waarop dat terrein moet worden onderhouden. Is in principe gelijk aan het officieel vastgestelde straatpeil van het aangrenzende openbare gebied (zie aldaar).

zettingsverschillen
verschillen in zakking tussen twee of meerdere onderdelen van panden of funderingen. Zakkingen op zich behoeven niet tot schade te leiden. Zettingsverschillen leiden bij een bepaalde grootte meestal wel tot schade.