Kopie van `kcaf`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


kcaf
Categorie: Bouw en Constructie > Funderingsproblematiek
Datum & Land: 30/05/2013, nl
Woorden: 25


Absolute zetting
Zakking van een pand in zijn geheel. Dit kan gemeten worden ten opzichte van het

Amsterdamse fundering
Fundering bestaande uit paarsgewijs gelagen houten palen waarop een houten kesp rust (juk). De palenparen zijn onderling verbonden met langshout. Op het langshout zit nog een schuifhout om het metselwerk op zijn plaats te houden.

Erosiebacterie
Bepaalde soort(en) bacteriën die een aantasting gelijkend op erosie van het hout veroorzaakt.

Funderingsbalk
Een betonbalk boven de palen waarop het metselwerk rust. Gewoonlijk staat hieronder een enkele rij palen.

Fundering op staal
Fundering zonder palen die direct op de onderliggende grond rust.

Funderingshout
Het geheel van alle houten onderdelen van een fundering op houten palen dus palen, kespen, langshout en schuifhout.

Funderingsherstel
Methodiek om de fundering voor lange tijd voldoende draagkracht terug te geven.

Funderingstechnische handhavingstermijn
De periode waarop de fundering op de huidige wijze zal kunnen blijven functioneren zonder dat herstelmaatregelen nodig zijn.

h.o.h afstand
Hart op hart afstand = afstand tussen twee middens van twee elementen zoals bv palen.

Kilgoot
Een goot tussen twee dakvlakken.

Kleefpaal
Korte funderingspaal, niet geslagen tot het diepe funderingszand, welke draagkracht genereert uit de wrijving (kleef) welke de paalschacht in omringende slappegrondlagen ondervindt.

Klickmelding
melding aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum, waarmee informatie wordt verkregen van de aanwezige kabels en leidingen op het (bouw)terrein ofwelopenbare ruimte

N.A.P
(Nieuw Amsterdams Peil)

Nulmeting
Bouwkundige vooropname waarbij foto’s van alle muren en detailfoto’s van scheuren etc worden gemaakt en vastgelegd.

Overstek
Gedeelte van een constructie die slechts aan één wordt ondersteund.

OZB
Onroerend Zaak Belasting, een gemeentelijke belasting.

PvE
Programma van Eisen

Secundaire net
peilbuizenHet fijnmazige meetnet van de gemeente. Dat in 1999 een aantal keren is gemeten en waarvan de metingen in 2002 zijn hervat. Vooralsnog is dit net niet representatiefvoor de beoordeling van de grondwaterstand.

Slaghamer
Meetinstrument wat middels een veer een stalen punt met vaste energie wegslaat.Uit de mate van indringing van de stalen punt kan de aantasting van de paal wordenbepaald alsmede de restdraagkracht.

Slangenwaterpas
Apparaat waarmee het hoogteverschil tussen twee punten kan worden gemeten.

Spatkracht
Horizontaal gerichte kracht onder bogen en gewelven

Specht
Apparaat waarmee op gestandaardiseerde wijze de indringingswaarde van houtenpalen wordt gemeten

UGT
Uiterste Grens Toestand

VVE
Vereniging Van Eigenaren

Zettingsverschillen
Verschillen in zakking tussen twee of meerdere onderdelen van panden of funderingen. Zakkingen op zich behoeven niet tot schade te leiden.