Kopie van `Faculteiten Konvent Gent`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Faculteiten Konvent Gent
Categorie: Geschiedenis en volkskunde > Wijsbegeerte
Datum & Land: 13/06/2013, BE
Woorden: 31


Atomisme
Of de materialistische leer, 5e eeuw BC, door Leukippos en Demikritos.Probeert het probleem van de verhouding tussen het eeuwige en het tijdelijk of het veranderlijke en het onveranderlijke op te lossen door te stellen dat alles wat bestaat is opgebouwd uit kleine, ondeelbare deeltjes, die daarom atomen genoemd worden.

Attributen
(Spinoza)Het oneindig aantal zijnswijzen waarin de substantie zich uitdrukt, waarvan wij er twee kennen: het denken en het uitgebreide (de materiële wereld).

Closed mind
Deze oppositie vindt men ook in de psychologie terug onder closed en open mind. (ieder systeem dat handelt na rationeel onderzoek van voor en tegen, moet steeds een compromis zoeken tussen twee extremen.)

Closed society
Onderscheid in de politieke filosofie sinds Popper tussen open en closed society. (ieder systeem dat handelt na rationeel onderzoek van voor en tegen, moet steeds een compromis zoeken tussen twee extremen)

Cultuurwetenschappen
(filologie, literatuurwetenschap, kunstwetenschap, rechtwetenschap, archeologie en geschiedenis) Onderzoeken de producten van de menselijke creativiteit (kunst en literatuur)

Cultureel relativisme
Wijst erop dat de denkwijzen en normen afhangen van de cultuur.

Een wetenschap
Het resultaat van deze bedrijvigheid in een bepaald gebiedGeheel van uitspraken, wetten of theorieën betreffende een enigszins samenhangend probleemgebied, die aan de volgende eisen beantwoorden: communicatie, geordend karakter, falsificatie (controle op de betrouwbaarheid)Systematische kennisverwerving waarin met rationele middelen geargumenteerd wordt.

empirische wetenschappen
Waarin wordt onderzocht hoe de werkelijkheid (de totaliteit van alle dingen) in mekaar zit. Er wordt aangenomen dat betrouwbare kennis over de werkelijkheid slechts bereikbaar is door een beroep te doen op ervaring. In het bijzonder ervaringsgegevens of 'empirische data' die we via de zintuigen bekomen. Deze ervaringswetenschappen worden in drie groepen onderverdeeld: (1) natuurwetenschappen, (2) sociale wetenschappen, (3) cultuurwetenschappen.

Empirisme
Tegenhanger van het rationalisme. De overtuiging dat de mechanica de weg naar de goede methode had getoond, maar men meent dat het essentiële ervan is dat ze een beroep doet op de directe ervaring (empirie).

Emotivisme
Waardeoordelen kunnen niet uit feiten afgeleid worden, dan zijn ze volkomen betekenisloos.Ethische uitspraken drukken enkel de emotieve houding van de spreker uit.

Epistemologie
Wijsgeren blijven zich de totaliteit van de vragen stellen, maar deze houding heeft 3 basisproblemen: (1) factische of speculatieve vraag naar de aard van de werkelijkheid, (2) ethisch-politieke vraag naar het reguleren van het menselijk handelen, (3) de epistemologische of kentheoretische vraag: namelijk de eerste twee vragen kunnen beantwoorden, of we betrouwbare kennis kunnen verwerven en zo ja hoe?

Epicurisme
Het pogen een optimale gelukstoestand te bekomen over een zo lang mogelijke tijd door zoveel mogelijk te genieten van het leven, zonder overdaad te doen. Het einddoel is onverstoordheid of 'ataraxia'.

Ervarings wetenschappen
Waarin wordt onderzocht hoe de werkelijkheid (de totaliteit van alle dingen) in mekaar zit. Er wordt aangenomen dat betrouwbare kennis over de werkelijkheid slechts bereikbaar is door een beroep te doen op ervaring. In het bijzonder ervaringsgegevens of 'empirische data' die we via de zintuigen bekomen. Deze ervaringswetenschappen worden in drie groepen onderverdeeld: (1) natuurwetenschappen, (2) sociale wetenschappen, (3) cultuurwetenschappen.

Esthetica
Is de leer over het schone en de kunst. Ze heeft een enigszins apart statuut, maat hoort wellicht toch het best thuis in de theorie over woorden en normen.

Ethisch-politieke problemen
Volgens traditionele indeling, situatie in de 18e eeuw. Naast deze indeling ook nog factische problemen en kennistheoretische problemen. (stadium ontwikkeling filosofie)

Ethica
= moraalfilosofie.Bestudeert de normen en de waarden (het goede, de plicht ed.)

Hiërarchie
De mate van macht die de leidende figuren op de volgelingen kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst.

historische mythe (Strauss)
Deze heeft als oorsprong een bepaald feitelijk gebeuren dat in het religieus enthousiasme is opgenomen en vermengd werd met mythologische concepties.

Historisch relativisme
Wijst erop dat kennis en moraal afhangen van het tijdperk waartoe men behoort.

Hypocrisie
Een van de nadelen aan systemen als de openbaringsgodsdiensten, (vooral in de gedogmatiseerde vorm) die de zoektocht naar betrouwbare kennis in de weg staan.

Hydrostatica
De studie van jet gewicht van lichamen in vloeistof.

Idées claires et distinctes
(Descartes)Heldere en duidelijke ideeën waarover we beschikken over de ruimtelijke, of 'uitgebreide' wereld rondom ons.

Idealisme (Berkely)
Een geloofsovertuiging: de idee dat er ook buiten ons bewustzijn een reële wereld bestaat.

Ideologie
(begrip) Min of meer samenhangende verzameling van overtuigingen betreffende de wijze waarop de menselijke maatschappij moet worden georganiseerd. Dit veronderstelt ondermeer opties betreffende de organisatie van de economie, de opvoeding, de rechtspraak en de staatsstructuur. Men spreekt slechts van ideologie wanneer minstens een zekere groep van mensen een analoog systeem van opvattingen hierover hebben. Eigenschappen: niet noodzakelijk op expliciete systematische wijze geformuleerd, voor brede lagen van de bevolking toegankelijk, meestal niet ingebouwd in het algemeen kennistheoretisch en metafysisch kennissysteem.

Irrationalisme van geloofsovertuigingen
De mate waarin de groepsleden overtuigingen hebben die in strijd zijn met algemeen aanvaarde of wetenschappelijk onderbouwde opvattingen. Vb: complottheorieën, geloof in aliens, …

Irrationeel
Bij de niet-rationele (niet-wijsgerige en niet-wetenschappelijke benaderingen van problemen) kan men een onderscheid maken tussen irrationele en a-rationele houdingen.

Isaac Newton
Zorgde met zijn werk 'Philosophiae naturalis principa mathematica' (1687) voor de eerste grote synthese op gebied van de mechanisering van het wereldbeeld. Hij kon zowel de aardse als de hemelse verschijnselen met dezelfde wetten verklaren en toonde aan dat zowel op aarde als in het heelal dezelfde krachten verantwoordelijk zijn voor de beweging van voorwerpen.

other minds-problematiek
De subjecten die ik rondom mij zie, kunnen robotten zijn, die zo geprogrammeerd zijn dat ze op sterke wijze simuleren dat ze een 'mind' hebben, terwijl ze die in werkelijkheid niet bezitten. Anderen kunnen hetzelfde over mij denken. Met andere woorden, de vraag stelt zich hoe ik iemand die mij beschouwt als een robot, er van kan overtuigen dat ik een wezen ben met een eigen mind, met eigen ideeën, verlangens, wensen, lust- en onlustgevoelens,… = other minds problematiek.

Ptolemaios
2de E AC.Werkt het model van Hipparchos over de bewegingen van de planten verder uit en werd algemeen aanvaard tot in de zestiende eeuw. (voor de toeschouwer onregelmatig) (geocentrisme)

Pytagoras
Griekse wiskundige en wijsgeer, geboren in Samos, leefde rond de 6e eeuw BC.Belangrijke natuurfilosoof. Volgens hem ligt aan alles wat bestaat een getal ten grondslag.

zuivere mythe (Strauss)
Een verhaal dat rechtstreeks of onrechtstreeks op Jezus betrekking heeft, maar niet de weergave van het feit is. Het gaat om het product van een idee van Jezus of van zijn volgelingen.