Kopie van `Onderwijslexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Onderwijslexicon
Categorie: Onderwijs > Onderwijs
Datum & Land: 17/06/2013, NL
Woorden: 133


Aanvangscohorte
De aanvangscohorte van een opleiding is de groep van generatiestudenten die zich van bij aanvang van het academiejaar voor het eerste programmajaar van die opleiding inschrijven.

Academiejaar
Een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 oktober begint en eindigt op de dag voor het begin van het volgend academiejaar. Deze periode wordt ingedeeld in twee semesters.

Academische lerarenopleiding
De academische lerarenopleiding (ALO) is een opleiding die voorbereidt op het leraarsberoep in voornamelijk de laatste jaren van het secundair onderwijs. De ALO heeft een omvang van 45 studiepunten en wordt in 31 ALO-richtingen binnen de faculteiten georganiseerd. Naast het uitdovend programma van de academische lerarenopleiding wordt vanaf het aca...

Accreditatie en accreditatieorgaan
Een accreditatie is belangrijk voor de financiering van een opleiding en voor de erkenning van de uitgereikte diploma's. Zonder accreditatie kan een opleiding geen geldige diploma's afleveren. Enkel de gearccrediteerde opleidingen worden in het Hogeronderwijsregister (HOR) opgenomen.

Actualiseringsprogramma
Sinds de invoering van de flexibilisering is het zo dat een behaald creditbewijs of bewijs van bekwaamheid altijd geldig blijft. Een instelling (aan de K.U.Leuven is dit het faculteitsbestuur) kan evenwel na vijf jaar een actualiseringsprogramma opleggen als een student het creditbewijs (of een bewijs van bekwaamheid) wil valoriseren in een studiep...

Ana-tool
Ana-tool (analyse tool) is een elektronisch instrument dat de docent stimuleert om een (geplande) onderwijspraktijk consistent en coherent vorm te geven. Dit gebeurt doordat de docent aan de hand van vragen en voorbeelden systematisch alle elementen van de onderwijspraktijk beschrijft en de samenhang ertussen analyseert. Het instrume...

Assessmentcommissie
Onder invloed van het flexibiliseringsdecreet heeft de K.U.Leuven assessmentcommissies opgericht, die bepaalde aanvragen van studenten in verband met flexibilisering nagaan.

Bachelor
Een bachelor is een basisopleiding en heeft een omvang van ten minste 180 studiepunten. De basiskenmerken van een bacheloropleiding van de Associatie K.U.Leuven worden beschreven in de BaMa-profielen.

BaMa-profielen
In het structuurdecreet worden per type van opleiding (professionele bachelor, academisch bachelor en master) een aantal competenties opgelegd. De associatie K.U.Leuven heeft deze competenties in de BaMa-profielen geconcretiseerd. Iedere opleiding van de associatie moet aan deze profielen voldoen.

Beroepsprofiel
Een beroepsprofiel is een omschrijving van de beroepsactiviteiten in een bepaald beroep (de beroepstaken) en de vereisten waaraan iemand moet voldoen die dat beroep uitoefent of wilt uitoefenen (de competenties).

Bewijs van bekwaamheid
Een bewijs van bekwaamheid is het bewijs dat een student op grond van een eerder opgedane ervaring of een eerder gevolgde opleiding de competenties heeft verworven eigen aan het niveau van bachelor in het hoger professioneel onderwijs of het academisch onderwijs, of het masterniveau, of een welomschreven opleiding, opleidingsonderdeel of cluster va...

Beginvoorwaarden
In de beginvoorwaarden van een opleidingsonderdeel wordt aangegeven welke andere opleidingsonderdelen een student voorafgaand moet hebben gevolgd.

Bekwaamheidsonderzoek
Een bekwaamheidsonderzoek is het onderzoek van de competenties van een persoon met het oog op het afleveren van een bewijs van bekwaamheid. Het bekwaamheidsonderzoek wordt verricht op grond van de gemeenschappelijk binnen de Associatie afgesproken procedures en kwaliteitscriteria.

Begintermen
Begintermen expliciteren de verwachtingen t.a.v. de kennis, vaardigheden en attitudes waarover de 'normstudent' bij de aanvang van het opleidingstraject of het opleidingsonderdeel beschikt of zou moeten beschikken.

Begeleidingssessie
Voor bepaalde opleidingsonderdelen wordt van studenten verwacht dat zij zelfstandig het studiemateriaal bestuderen. Het didactisch team kan studenten daarbij ondersteunen door begeleidingssessies te verzorgen. Een begeleidingssessie is een werkvorm waarin wordt gefocust op de vragen die de studenten zelf bij het studiemateriaal hebben. Het welslage...

Begeleide zelfstudie
(Bz) Begeleide zelfstudie is het richtinggevende totaalconcept voor het onderwijs aan de K.U.Leuven. Het is een concept dat studenten een aangepaste omgeving wil aanreiken waarin ze zowel leren zelfstandig betekenis te verlenen aan onderzoeksbevindingen als actief deel te nemen aan verdere kennisontwikkeling om vervolgens op kwal...

Convenant
Een convenant is een overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de afzonderlijke Vlaamse universiteiten en hogescholen waarmee aanvullende middelen worden toegekend. In het convenant worden de doelstellingen, de te leveren prestaties en te verwachten resultaten en-of producten omschreven en worden de details met betrekking tot financiering, rapport...

Contacturen of begeleidingsuren
Contact- of begeleidingsuren zijn het aantal uren feitelijk contact tussen een student of een groep van studenten en één of meer leden van een didactisch team. Het totaal aantal begeleidingsuren wordt berekend vanuit het standpunt van een student. Zo worden bijvoorbeeld de uren hoorcollege opgeteld met de uren voorzien voor individuel...

Creditbewijs
Een creditbewijs vormt de erkenning van het feit dat een student aan de K.U.Leuven of een ander instelling van hoger onderwijs op grond van een examen de competenties verbonden aan een opleidingsonderdeel heeft verworven. De verworven studiepunten, verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel, worden weergegeven als 'credits'. Deze erkenning van...

Creditcontract
Een creditcontract is een toetredingscontract, aangegaan tussen de K.U.Leuven en de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen.

Creditsysteem
Een creditsysteem is een onderwijssysteem met ten minste 1 van de volgende kenmerken

Curriculumwijziging of programmawijziging
Curriculumwijzigingen zijn wijzigingen aan een opleiding of opleidingstraject.

Cumul
Voorafnames zijn opleidingsonderdelen die een student volgt uit (een deel van) een volgend programmajaar van dezelfde of een erbij aansluitende opleiding, (Uit: Onderwijsreglement van de K.U.Leuven, Titel 1. Begripsbepalingen).

Curriculum
Een curriculum wordt als overkoepelende term gebruikt voor opleiding, opleidingstraject en studieprogramma.

Didactisch team
Voor elk opleidingsonderdeel is een didactisch team verantwoordelijk. Het is de bedoeling dat de betrokkenen binnen het didactisch team overleggen in functie van een optimale afstemming en een vlot verloop bij de organisatie van het opleidingsonderdeel. Een didactisch team kan bestaan uit 1 of verschillende ZAP-leden en AAP-leden. Indien verschille...

Differentiatie binnen een opleiding
Binnen één opleiding is het mogelijk om studenten verschillende specialisatie- of differentiatiemogelijkheden aan te bieden. Deze kunnen met verschillende termen worden aangeduid, zoals afstudeerrichting, keuzepakket, optie, specialisatierichting, major, minor,...

Diploma, diplomasupplement
Een diploma is het document dat op het einde van een bachelor- of masteropleiding aan een voor het geheel van de opleiding geslaagde student wordt afgeleverd en waarin de belangrijkste identificatiegegevens van de student en de opleiding worden opgenomen.

Diplomacontract
Een diplomacontract is een toetredingscontract, aangegaan tussen de K.U.Leuven en de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een diploma of een getuigschrift van een opleiding.

Dienst Onderwijsbeleid
De Dienst Onderwijsbeleid is een centrale beleidsondersteunende dienst onder de verantwoordelijkheid van de vicerector Onderwijsbeleid. Het is de taak van DOWB om mee vorm te geven aan het onderwijsbeleid aan de K.U.Leuven en de uitvoering ervan op te volgen.

Dienst Universitair Onderwijs
De Dienst Universitair Onderwijs (DUO) is de universiteitsbrede onderwijsondersteunende dienst van de K.U.Leuven die tot doel heeft de kwaliteit van het universitair onderwijs te bevorderen. De dienst doet dit door het belang van kwaliteitsvol onderwijs onder de aandacht te brengen en door kwaliteitsontwikkeling concreet te ondersteunen. Samenwerki...

Doctoraatsopleiding
De doctoraatsopleiding is één van de voorwaarden voor het behalen van een doctoraat. De doctoraatsopleiding heeft als eerste doel de kennis van de doctorandus binnen het eigen onderzoeksdomein te verruimen en te verdiepen. De doctoraatsopleiding stimuleert verder de onderzoeksdynamiek en draagt bij tot een doctoraatscultuur. In onderg...

Doelpubliek
Het doelpubliek van een opleidingstraject is het studentenpubliek dat de POC voor ogen heeft bij het uitwerken van het traject. De omschrijving van het doelpubliek getuigt van een visie op de instroomkenmerken van de studenten. De omschrijving geeft een antwoord op de volgende vragen: Voor wie wordt het opleidingstraject ingericht? Wat is de voorop...

eindkwalificatie
De termen doelstellingen, eindtermen, en competenties geven aan wat men met een bepaalde opleiding, opleidingsonderdeel of onderwijsleeractiviteit bij de student wil bereiken. De termen zijn nauw met elkaar verweven maar leggen elk hun eigen accenten en nuances.

Erkenning nieuwe opleiding
De opleidingen die een instelling mag aanbieden, zijn vastgelegd in het Hogeronderwijsregister. Een instelling mag niet zomaar bijkomende opleidingen aanbieden. Vanaf het academiejaar 2006-2007 kan de universiteit nieuwe bachelor- of post-initiële masteropleidingen aanbieden in de studiegebieden waarvoor ze onderwijsbevoegdheid heeft, vanaf he...

Erkenningscommissie
Dit is een adviescommissie samengesteld door de Vlaamse regering. Ze bestaat zowel uit binnenlandse als buitenlandse deskundigen om de onafhankelijkheid van het advies te garanderen.

Evaluatie, evaluatieactiviteit
(EVA) Tijdens de evaluatie gaat de docent na in welke mate studenten de vooropgestelde doelstellingen hebben bereikt. Evaluatie heeft enerzijds betrekking op het beslissen of de leerresultaten van een student voldoende zijn om te slagen voor een opleiding (sonderdeel), d.i. summatieve evaluatie. Anderzijds kan een evaluatiemoment...

Evaluatie
In een syllabus kunnen verschillende soorten van evaluatie worden aangeduid, met name: - gesloten boek examen; - open boek examen; - take-home examen; - paper; - verslag; - portfolio; - presentatie; - oefening met beoordeling; - medewerking tijdens contactmomenten; - self-assessement- peer-assessment.

EVC
(eerder verworven competenties) EVC staat voor 'eerder verworven competentie', zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd.

EVC-assessmentcommissie
Dit is een interne commissie binnen de K.U.Leuven. De EVC-assessmentcommissie voert het bekwaamheidsonderzoek (in het kader van een EVC-procedure) uit en neemt de aansluitende beslissing.

EVK
(eerder verworven kwalificatie) EVK staat voor 'eerder verworven kwalificatie', zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen het reguliere onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, met uitzondering van creditbewijzen behaald binnen een opleiding van de K.U.Leuven...

Excursies
Een excursie is een werkvorm, waarbij de link tussen de behandelde leerstof en een realistische context centraal staat. Op basis van een hoeveelheid goed gestructureerde informatie wordt in het veld naar één of meerdere concrete toepassingen of fenomenen gekeken. Een lid van het didactisch team kan toelichting verschaffen maar tegelij...

Examencontract
Een examencontract is een toetredingscontract, aangegaan tussen de K.U.Leuven en de student die zich inschrijft voor het deelnemen aan een examen met het oog op het behalen van:- een diploma van een opleiding, of- een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen.

Facultair contactpersoon bij een visitatie
De facultair contactpersoon bij een visitatie overlegt met de cel kwaliteitszorg van de VLIR (Vlaamse interuniversitaire raad) om de voorbereiding van de zelfevaluatie te coördineren, deel te nemen aan gesprekken m.b.t. de samenstelling van de visitatiecommissie en het visitatiebezoek in zijn-haar instelling voor te bereiden. De coördinat...

Facultaire OnderwijsOndersteuningsCel FOOC
De Facultaire OnderwijsOndersteuningsCel (FOOC) werd in het kader van het Convenant 2002 in elke faculteit opgericht. Zowel de samenstelling als de functie van de FOOC werd faculteitsspecifiek ingevuld. Deze was, zeker in de aanvangsfase, nauw verbonden met de doelstellingen die de faculteiten zich in het kader van het Convenant 2002 en het Onderwi...

Flexibiliteit, flexibilisering
Flexibiliteit in het hoger onderwijs betekent in het algemeen: 'het aanbieden van keuzemogelijkheden aan studenten' en dit op verschillende vlakken, o.a. de leerinhoud, het studietijdstip, het tempo van studievoortgang, de plaats van studie, de leerstijl, de vorm van evaluatie,...

GAS-opleiding
Een GAS-opleiding (gediplomeerde aanvullende studies), een GGS-opleiding (gediplomeerde gespecialiseerde studies) of een VAO (voortgezette academische opleiding) zijn opleidingen die met de invoering van het structuurdecreet geleidelijk aan zullen verdwijnen. Vanaf het academiejaar 2009-2010 bestaan er geen GAS, GGS of VAO opleidingen meer. Ze zijn...

Getuigschrift
Een getuigschrift is een document dat bewijst dat iemand geslaagd is voor een evaluatie of examen over een activiteit of een opleiding maar waarvoor geen diploma wordt uitgereikt.

Geïntegreerd practicum
Een geïntegreerd practicum is een werkvorm waarin een praktijkgerichte opdracht centraal staat. Tijdens een geïntegreerd practicum krijgen studenten een opdracht die nauw aansluit bij een complex praktijkprobleem en waarvoor de student inzichten en vaardigheden uit verschillende domeinen of subdomeinen moet samenbrengen om tot een oplossi...

Generatiestudent
Een generatiestudent is een student die zich in een bepaald academiejaar voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaamse hoger onderwijs. Het statuut van generatiestudent geldt voor dat volledige academiejaar.

Gesloten boek examen
Een gesloten boek examen is een examen waarbij de studenten tijdens het examen geen eigen materiaal of hulpmiddelen mogen raadplegen. Hier tegenover staat een open boek examen.

Geïndividualiseerd studietraject
Als een student een opleiding volgt, dan kiest hij-zij meestal voor een welbepaald opleidingstraject. Voor dit opleidingstraject is een modeltraject met opleidingsonderdelen en regels over het samenstellen van het programma. Op basis van dat modeltraject stelt de student zijn individueel studieprogramma samen.

Hoorcollege
Hoorcolleges zijn een veel gebruikte werkvorm wanneer men aan grote groepen van studenten op een gestructureerde manier domeinspecifieke informatie wil aanbieden. Tijdens het hoorcollege wordt de vakinhoud gepresenteerd. De docent staat voor de uitdaging om dit op een manier te doen die het leerproces van de studenten zo optimaal mogelijk ondersteu...

Hogeronderwijsregister
(HOR) Het Hogeronderwijsregister (HOR) geeft een volledig overzicht van het erkende hoger onderwijs in Vlaanderen. In het geval van bachelor- en masteropleidingen, gaat het dan ook over geaccrediteerde, en dus door de Vlaamse overheid erkende, opleidingen.

Instroombegeleiding
De instroombegeleiding bestaat uit het geheel van maatregelen en initiatieven voor toekomstige en nieuwe studenten op het vlak van studiekeuze, studie-inhoud en randvoorwaarden zoals huisvesting en sociale voorzieningen (bijv. voorlichting en informatie verschaffen, intakegesprek, voorbereiding op ingangsexamen...).

Interactiecollege
Een interactie- of responsiecollege is een werkvorm waarin het bespreken van gestructureerde informatie centraal staat. Essentieel is dat studenten ruim vragen kunnen stellen of worden uitgenodigd om vragen met betrekking tot de materie te beantwoorden. Interactie- of responsiecolleges hebben ook expliciet tot doel studenten in de gelegenheid te st...

Individueel studieprogramma
(ISP) Een studieprogramma is het geheel van opleidingsonderdelen dat een individuele student opneemt met het oog op het verwerven van een diploma of getuigschrift of met het oog op het verwerven van ??n of meer creditbewijzen.

Kandidatuur
De kandidaatsopleiding en licentieopleiding (licenties, ingenieursjaren, artsjaren...) waren basisopleidingen. Ze zijn door de invoering van het structuurdecreet grotendeels omgevormd naar bachelor- en masteropleidingen.

Kandidaatsopleiding
De kandidaatsopleiding en licentieopleiding (licenties, ingenieursjaren, artsjaren...) waren basisopleidingen. Ze zijn door de invoering van het structuurdecreet grotendeels omgevormd naar bachelor- en masteropleidingen.

Klinisch college
Een klinisch college is een werkvorm. Het is een specifiek soort interactiecollege-responsiecollege, waarvan het belangrijkste doel het aanleren van klinisch redeneren is. Doordat in een klinisch college wordt gewerkt met authentieke casussen is het een motiverende en vaak ook activerende werkvorm voor de studenten.

Kwalificatie van de graad
Een kwalificatie van de graad is het onderdeel van een opleidingsbenaming dat de specifieke oriëntatie van een opleiding aangeeft, bijv. voor de termen: 'in de chemie', 'in de pedagogische wetenschappen',...

Kwaliteitsgarantie
Evaluatie met het oog op kwaliteitsgarantie heeft tot doel de mate waarin binnen een bepaalde context kwaliteitsvol onderwijs wordt geboden, aantoonbaar te maken zodat:

Kwaliteitsverbetering
Kwaliteitsverbetering is het geheel van initiatieven dat door de POC wordt ontplooid en dat de docenten ertoe aanzet de kwaliteit van hun opleidingsonderdeel te evalueren. De evaluatie ter verbetering van de onderwijskwaliteit is er in essentie op gericht om na te gaan of de concrete onderwijsrealiteit overeenkomt met wat de docent of het didactisc...

Leeractiviteit
Leeractiviteiten zijn handelingen die een student verricht om de doelstellingen van een opleidingsonderdeel te realiseren. In de syllabus moet worden beschreven welke handelingen docenten van studenten verwachten. De docent gaat er van uit dat de beschreven leeractiviteiten de studenten zullen helpen bij het realiseren van de doelstellingen (bijv. ...

Licentieopleiding
De kandidaatsopleiding en licentieopleiding (licenties, ingenieursjaren, artsjaren...) waren basisopleidingen. Ze zijn door de invoering van het structuurdecreet grotendeels omgevormd naar bachelor- en masteropleidingen.

Macrodoelmatigheid
Als onderdeel van de procedure voor erkenning van nieuwe opleiding wordt de macrodoelmatigheid van de nieuwe opleiding onderzocht door de Erkenningscommissie van de Vlaamse Regering. De macrodoelmatigheid van een opleiding heeft betrekking op het belang van de opleiding voor de maatschappij en de potentiële vraag naar de opleiding.

Master
(Ima) (of Initi?le maste) rEen master is een vervolgopleiding op een academische bachelor of een master. Het is gericht op het brengen van studenten tot een gevorderd niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonde...

Masterproef
De masterproef is een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt afgerond. Met de masterproef geeft de student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen of van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau of van het vermogen tot kunstzinnige schepping. Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldh...

Medewerking tijdens contactmomenten
Didactische teams kunnen ervoor opteren om de medewerking van studenten tijdens contactmomenten (hoorcolleges, werkcolleges, practica, klinisch college, excursies,...) te laten meetellen in de evaluatie of de eindevaluatie zelfs volledig daarop te baseren.

Modeltraject
Een modeltraject is een traject dat bestaat uit een voor een opleiding opgesteld opleidingsprogramma, waarbij met opname van plicht- en keuzemogelijkheden wordt verduidelijkt hoe een student binnen een vooropgestelde duur het aan de opleiding verbonden diploma of getuigschrift kan behalen.

Mondeling examen
Een mondeling examen is een evaluatievorm waarbij aan de hand van een gesprek tussen de examinator en de student wordt nagegaan in welke mate de student de vooropgestelde doelstellingen beheerst. Bij een mondeling examen wordt voornamelijk gewerkt met open vragen.

Nascholingstraject
Een bij- of nascholingstraject is een korte opleiding georganiseerd door universiteiten en-of hogescholen in het kader van de permanente vorming. Het is een kortdurende opleiding. De decretale vereisten voor een na- of bijscholingstraject zijn beperkt (in vergelijking met een bachelor of masteropleiding).

Niveau van een opleidingsonderdeel
Per opleidingsonderdeel kan worden aangegeven wat het niveau ervan is: inleidend, uitdiepend of gespecialiseerd.

Normstudent
Het begrip normstudent verwijst naar de student die voldoet aan de begintermen van het opleidingstraject: die de kenmerken vertoont inzake voorkennis, begaafdheid, motivatie en studiehouding van het doelpubliek waarop de POC zich bij het opzetten van het opleidingstraject richt.

Oefening met beoordeling
Een oefening met beoordeling is een evaluatievorm waarbij aan de hand van een oefening wordt nagegaan in welke mate de student de doelstellingen van het opleidingsonderdeel beheerst.

Omvormingslijst
De Vlaamse regering stelde een omvormingslijst op van de basis- en voortgezette opleidingen. Hierbij baseerde men zich op de voorstellen van de universiteiten en hogescholen betreffende de opleidingen die in 2001-2002 aangeboden werden.

Onderzoeksgebaseerd onderwijs
Academisch onderwijs is onderzoeksgebaseerd. Onderzoek en onderzoeksmethodologie worden op allerhande manieren in het onderwijs aangeboden. Onderwijsactiviteiten, zoals beschreven in Begeleide zelfstudie zijn gericht op het verwerven van inzicht in de feitelijke resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek en het strategisch en probleemoplossend d...

Onderwijsraad
De Onderwijsraad verleent adviezen aan de Academische raad over onderwijsaangelegenheden en moedigt initiatieven aan om de kwaliteit van het onderwijs aan de K.U.Leuven te bevorderen. De faculteiten, het AAP-BAP en de studenten hebben allen een vertegenwoordiger in de Onderwijsraad.

Onderwijsreglement en examenreglement
(OER) In het onderwijs- en examenreglement staan alle regels in verband met de onderwijsorganisatie en examenreglementering die bij wet moeten uitgeschreven zijn en kenbaar worden gemaakt.

Onderwijsontwikkelingsplan
(OOP) Het onderwijsontwikkelingsplan is een convenant dat in 2003 werd afgesloten tussen de Vlaamse Regering en elke afzonderlijke Vlaamse universiteit of hogeschool. Hiermee werden voor de periode 2003-2006 aanvullende middelen toegekend in ruil voor de realisatie van een werkplan.

Onderwijsondersteuner
Onderwijsondersteuners zijn universiteitsbreed en binnen de faculteiten actief. Onderwijsondersteuners hebben tot doel de kwaliteit van het universitair onderwijs te bevorderen door het belang van kwaliteitsvol onderwijs onder de aandacht te brengen en de ontwikkeling ervan concreet te ondersteunen. Zij werken daarvoor samen met individuele lesgeve...

Onderwijsleeractiviteit
(OLA) Een onderwijsleeractiviteit is een bouwsteen van een curriculum. Het is een samenhangend geheel van activiteiten binnen het kader van een opleidingsonderdeel. Een combinatie van onderwijsleeractiviteiten met een evaluatieactiviteit vormt een opleidingsonderdeel. Eénzelfde onderwijsleeractiviteit kan deel uitmaken van...

Onderwijskundig referentiekader
(ORK) Het onderwijskundig referentiekader expliciteert, binnen het kader van Begeleide zelfstudie, wat een opleiding beoogt en hoe dit zal worden gerealiseerd. Uit het onderwijskundig referentiekader blijkt wat men met de opleiding wil bereiken en hoe de opleiding in functie van het einddoel wordt opgebouwd.

OOI - OI
(OnderwijsInnovatieprojecten) De OnderwijsInnovatieprojecten (vroeger: Onderwijsgerichte Ontwikkelings- en Implementatieprojecten) hadden tot doel (groepen van) docenten financieel te ondersteunen bij het vernieuwen en experimenteren met het oog op de optimalisering van het onderwijs. In 2008 werd de laatste oproep voor het indie...

Opti-kwest
Opti-kwest (optimaliseren van kwaliteit via evaluatie door studenten) is een elektronisch instrument dat docenten toelaat om een vragenlijst samen te stellen waarmee zij hun studenten de kwaliteit van hun opleidingsonderdeel kunnen laten beoordelen.Dit instrument wordt niet langer aangeboden, maar is vervangen door de ETLQ (Experiences of Teaching ...

Opleidingsprofiel
Een opleidingsprofiel is een opsomming van de specifieke competenties die in een opleiding worden nagestreefd. Daarnaast bevat het informatie over de visie van de POC op de opleiding en het beroep.

Opleidingstraject
Een opleidingstraject is een welbepaalde route om een opleiding te doorlopen en de doelstellingen te realiseren.

Opleiding
Een opleiding of het programma is de structurerende eenheid van het onderwijsaanbod. Zij wordt bij succesvolle voltooiing bekroond met een diploma of getuigschrift.

Opleidingsonderdeel
(OPO) Een opleidingsonderdeel is een afgebakend geheel van onderwijsleeractiviteiten en evaluatieactiviteiten dat gericht is op het verwerven van doelstellingen wat betreft kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.

Opdrachten
Een opdracht is een werkvorm, die tot doel heeft dat studenten inhoudelijk met het vakgebied bezig zijn en academische vaardigheden inoefenen, zoals het zelfstandig verwerken van informatie, schriftelijk en mondeling communiceren, oplossen van problemen,... Opdrachten kunnen zeer uiteenlopend zijn: papers, cases, projectwerk, groepwerk, probleemtak...

Open boek examen
Een open boek examen is een examen waarbij de studenten tijdens het examen eigen materiaal of hulpmiddelen mogen raadplegen. Hier tegenover staat een gesloten boek examen.

Overgangsaccreditatie
Het Structuurdecreet voorziet in een overgangsaccreditatie voor de omgevormde opleidingen ('uitdovende' kandidaturen en licenties, VAO's, GAS- en GGS-opleidingen ... naar Bachelor-Master opleidingen) om te vermijden dat alle opleidingen binnen eenzelfde periode een accreditatieaanvraag zouden moeten indienen. Gedurende de periode dat een opleiding ...

Paper
Een paper is een schriftelijk product dat het resultaat is van een specifieke opdracht. Papers hebben tot doel dat studenten inhoudelijk met het vakgebied bezig zijn, problemen aanpakken en benaderen zoals experts en academische vaardigheden, in casu het schriftelijk communiceren, inoefenen of aantonen.

Peer-assessment
Peer-assessment is een evaluatievorm waarbij studenten volgens vooraf (door het didactisch team of in samenspraak met studenten) opgestelde evaluatiecriteria aangeven in hoeverre medestudenten ('peers') doelstellingen hebben gerealiseerd.

Permanente evaluatie
Een didactisch team kan ervoor opteren om studenten 'permanent' te evalueren, d.w.z. om een regelmatige evaluatie van het leerproces van de student tijdens het academiejaar uit te voeren, hetzij formatief (ter ondersteuning van het leerproces), hetzij summatief (i.c voor een gedeelte of volledig meetellend in de eindbeoordeling). Permanente evaluat...

Portfolio
Een portfolio is een door de student gemaakte verzameling van materiaal dat zijn inspanningen, vooruitgang en prestaties in een bepaald domein weergeeft. Een portfolio kan worden gebruikt om het leerproces van de student in kaart te brengen en te begeleiden (formatief) of als evaluatie-instrument (summatief). Een portfolio is voornamelijk geschikt ...

POC - Permanente Onderwijscommissie
De Permanente Onderwijscommissie staat in voor de kwaliteit van het aangeboden onderwijs binnen een opleiding. Per opleiding, groep, opleidingsonderdeel en onderwijsleeractiviteit is er een verantwoordelijke POC. Een POC is samengesteld uit ZAP-leden, AAP-BAP-leden en studenten en wordt voorgezeten door de programmadirecteur.

Postgraduaat
Een postgraduaat is een opleiding van ten minste 20 studiepunten, georganiseerd door een hogeschool of een universiteit of een samenwerking tussen instellingen. Deze opleiding leidt tot een postgraduaatgetuigschrift.

Programmajaar
Een programmajaar het geheel aan eisen qua opleidingsonderdelen waaraan een student overeenkomstig een modeltraject of een geïndividualiseerd traject per geheel van 54 tot 66 studiepunten moet voldoen (Uit: Onderwijsreglement van de K.U.Leuven, Titel 1. Begripsbepalingen).

Programmagids
De Programmagids is een on line voorstelling van alle opleidingen en de bijhorende opleidingstrajecten aan de K.U.Leuven. In de Programmagids staat uitgelegd wat een opleiding inhoudt, welke opleidingsonderdelen in een traject zijn opgenomen en hoe een student een programma kan samenstellen. In de Programmagids zijn ook de syllabi van de opleidings...

Programmadirecteur
De programmadirecteur is de voorzitter van de POC. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de coördinatie van de opleiding, groepen, opleidingsonderdelen en onderwijsleeractiviteiten.