Kopie van `ICHO`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ICHO
Categorie: Onderwijs > Praktijkopleidingen
Datum & Land: 17/06/2013, BE
Woorden: 17


Aanstellingslijst
Een lijst van beschikbare praktijkopleiders waarop is vermeld: uw naam (en de namen van de andere opleiders in de praktijk), praktijkvorm (solo, groep,...), de contactgegevens, het aantal beschikbare haioplaatsen, eventueel een bondige omschrijving of een specifiek kenmerk van de praktijk

Agogische Competentie Toets
Het competentieprofiel van de praktijkopleiders is ingedeeld in drie competentie­terreinen:

Federale OverheidsDienst
(FOD) bevoegd voor de uitoefening van de geneeskunde tijdens de stages en voor de erkenning als huisarts en de toekenning van de bijzondere beroepstitel van huisarts. De Nederlandstalige Kamer van de Erkenningscommissie adviseert hierover de federale Minister van Volksgezondheid. Om erkend te worden als huisarts is het academisch...

Functionele relatie
De interactionele kenmerken in de opleidings- en samenwerkingsrelatie tussen de betrokkenen (bv po en haio).

haio
Huisarts in Beroepsopleiding

Kring
Lokale huisartsen wachtkring voor de organisatie van de regionale wacht.

Kwaliteitslabel
De opleidingspraktijken kunnen een kwaliteitslabel bekomen wanneer zij voor één van de aanstellingscriteria een hoge kwaliteitsnorm realiseren. Dit label kan door de praktijkopleider aangevraagd worden bij het staflid dat hem begeleidt. Deze zorgt voor een deskundige evaluatie. Kwaliteitslabels kunnen vermeld worden in de on line pres...

LOGO
Lokaal Gezondheids Overleg. In elke provincie bestaan een aantal Logo’s voor de coördinatie van preventieve acties. Info via: www.desocialekaart.be

PO
Praktijkopleider

Raad van Bestuur van het ICHO
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en de controle van de vereniging zonder winstoogmerk ICHO zoals die bepaald zijn in de statuten van de vzw. De besprekingen van de Raad van Bestuur vallen samen met deze van het Directiecomité. Op dit moment is Prof. Dr. Jan De Maeseneer voorzitter van de Raad van Bestuur en is Prof. D...

ROP-gegevens
De haio’s worden in hun seminarie begeleid door een coördinator. De praktijkopleiders worden tijdens hun aanstellingsperiode begeleid door een staflid. Enkele keren per jaar vindt er een ROP-vergadering (Regionaal Overleg en Planning) plaats van de coördinatoren en stafleden van dezelfde regio.

SIT
Samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging (SIT’s) Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging (GDT’s)

SMART Leerplan
S Specific Helder en duidelijk M measurable werkwoord=activiteit: meetbaar A achievable realistisch=tussenstappen R relevant aansluitend bij leerdoel Timebound tussentijdse deadlines en eindpunten

Thematische opleiding
Opleiding waar één bepaald thema onder begeleiding van een expert wordt uitgediept. Het ICHO biedt jaarlijks aan de praktijkopleiders een aantal opleidingen en trainingen aan in het kader van de uitvoering van hun persoonlijke leerplannen. De thema’s van deze opleidingen en trainingen worden gekozen in functie van de leerplanthema’s van de opleiders. Deelname aan deze themaopleidingen is niet verplicht

Universitaire stagebegeleider
(UG) Elke Vlaamse universiteit doet beroep op huisartsen bij wie studenten geneeskunde tijdens de verschillende fasen van hun curriculum stage kunnen lopen. Deze universitaire stagebegeleiders zijn meestal verbonden aan één enkele medische faculteit. Hun opleidingstaak wisselt in functie van het opleidingsniveau van...

Werk en opleidingsplan
Bij de start van de opleiding van een haio wordt tussen de praktijkopleider en de haio een Werk- en opleidingsplan (WOP) overeen gekomen.

Werkgroep Huisartsen van de Hoge Raad
De Hoge Raad van geneesheer-specialisten en van huisartsen werd in het leven geroepen via het Koninklijk Besluit van 21-04-1983. De Hoge Raad adviseert de Minister van Volksgezondheid i.v.m. het erkennen van geneesheer-specialisten, huisartsen, stagemeesters en stagediensten. In de schoot van deze Hoge Raad is ook een “werkgroep huisartsen&rd...