Zoek op

ethiek

de ethiek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [eˈtik] vakgebied van de filosofie dat zich bezighoudt met wat goed en slecht is Voorbeeld:   `medische ethiek`Synoniemen:   moraalfilosofie, zedenleer © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'et...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ethiek

ethiek

Zedenleer, moraalfilosofie. Het praktische deel van de filosofie dat zich bezighoudt met de bestudering van de zeden en probeert vast te stellen wat goed is en wat slecht. De ethiek kan beschrijvend zijn of normatief en in dat laatste geval stelt ze normen, voorschriften en wetten op. De normatieve ethiek probeert dus vragen te beantwoorden als: 'W...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/ethiek

ETHIEK

1) Bezinning op het ethische 2) Innerlijke gezindheid 3) Leer van de zeden 4) Leer van goed en kwaad 5) Moraal 6) Moraalfilosofie 7) Moraalwetenschap 8) Plichtenleer 9) Praktische wijsbegeerte 10) Zedeleer 11) Zedelijke begrippen 12) Zedelijke motivering 13) Zedelijke wijsbegeerte 14) Zedenkunde 15) Zedenleer
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ETHIEK/1

Ethiek

Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling) of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en conse...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek

ethiek

•een praktische wijsbegeerte die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ethiek

Ethiek

Let op: Spelling (deels) uit 1864: Ethica, v. [geen meervoud] zedeleer, leer der deugden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

ethiek

zedenleer
Jaar van herkomst: 1667 (WNT volk )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Ethiek

tak van filosofie die zich bezig houdt met de vraag welke gedragingen en activiteiten toelaatbaar zijn en welke niet. Binnen het christendom bestaat een uitgebreide eigen discipline van de christelijke ethiek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Ethiek

Ethiek Ook wel praktische filosofie genoemd. Het is de bezinning op de fundamentele principes en begrippen in het morele debat. Ethiek analyseert en verheldert de naar voren gebrachte argumenten en de rechtvaardiging van morele claims. Het gaat daarbij niet om de feitelijke vaststelling of iets als goed of slecht wordt beschouwd, maar vooral om de ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

ethiek

Ethiek is het geheel van gedachten over en visies op de gedragsregels die mensen tegenover elkaar en tegenover de natuurlijke omgeving in acht moeten nemen. De ethische regels kunnen heel strikt en dwingend zijn, zoals in het fundamentalisme, maar ook veel minder nauw omschreven. De hedendaagse ethiek baseert zich in de regel op de drie uitgangspun...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

ethiek

zedenleer; praktische wijsbegeerte die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

ethiek

Het nadenken over wat wel en wat niet zou mogen, wat wel en niet goed of verantwoord is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10671

Ethiek

Ethiek is een wetenschap waarbij wordt geprobeerd om bepaalde handelingen als goed of fout te kwalificeren. Daarnaast wordt er gekeken naar de beweegredenen van bepaalde handelingen. Vaak reflecteert men zichzelf in een situatie en probeert de situatie vanuit een ander oogpunt te bekijken en daarbij vragen te stellen over goed of kwaad. Op ethische...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Ethiek

ethiek

zedenleer (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ethiek

Ethiek

Discipline die zich richt op de praktische vragen van het leven. Hoe wij moeten handelen wordt geprobeerd te beantwoorden door middel van een stelsel van normen en waarden. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld: mag je nooit een mens doden? Zijn waarden relatief? Is vlees eten slecht? Etymologie èthos (gr) = voortkomend uit zeden, gewoonte
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/ethiek.html

Ethiek

filosofische leer van het goede handelen of goede leven, reflectie op de moraal.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

ethiek

leer van goed en kwaad vb: volgens de ethiek van dit beroep mag je een patiënt niet uitschelden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ethiek

Ethiek

[Godsdienst] Moraalwetenschap: wetenschap die zich bezighoudt met waarden en normen, met goed en kwaad.
Gevonden op https://quizlet.com/93692095/termen-basiskennis-vijfde-jaar-flash-cards/

ethiek

reflectie op de moraal Gebruikt voor: ethische reflectie ethische theorieën Meer specifiek: medische ethiek Minder specifiek: filosofie Zie ook: morele oordeelsvorming normen en waarden politie en ethiek taoïsme
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/9532
Geen exacte overeenkomst gevonden.