Zoek op

curator

faillissementsrecht: Latijn: door de rechtbank van koophandel in het vonnis van faillietverklaring aangesteld persoon die ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=curator

curator

personen- en familierecht: Latijn: persoon die het vermogen beheert van iemand die wettelijk onbekwaamverklaard is en hem ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=curator

curator

faillissementsrecht: Latijn: door de rechtbank benoemd persoon (meestal een advocaat) die het faillissement leidt en onderzoekt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/curator

curator

personen- en familierecht: Latijn: door de rechtbank benoemd persoon die toezicht houdt op een onder curatele gesteld persoon. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/curator

curator

de curator zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ky'ratɔr] Verbuigingen:   curator|en (meerv.) de cura|trice zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ky'ra|trisə] Verbuigingen:   curatrice|s (meerv.) door de rechter aangewezen persoon die het beheer heeft over...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/curator

Curator

Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, wordt beslag gelegd op de bezittingen. De rechtbank spreekt een faillissement uit en stelt een curator aan. Een curator krijgt tijdelijk het beheer over de onderneming en heeft de opdracht om de onderneming te liquideren. Een curator dient in het belang van de schuldeisers de failliete boedel te ver...
Gevonden op https://www.finler.nl/curator/

curator

Degene die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon die in de problemen is gekomen. Als een natuurlijk persoon met een curator te maken krijgt, is dat omdat deze persoon zijn financiële en andere belangen niet meer zelf kan behartigen. De positie van de curator li...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/curator

CURATOR

1) Beheerder 2) Beheerder van een boedel 3) Beheerder van een failliete boedel 4) Beheerder van een universiteit 5) Beheerder van goederen en gelden 6) Beroep 7) Bestuurder 8) Bewindvoerder 9) Boedelredder 10) Gerechtelijk bewindvoerder bij een faillissement 11) Juridisch ambtenaar 12) Juridisch persoon 13) Lid van de raad van toezicht over een ins...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CURATOR/1

curator

proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

curator

verzorger, voogd, zaakgelastigde, een door de rechtbank benoemde beheerder van goederen, geld, zaken etc. van een getrouwde vrouw of minderjarige tegen bv haar man of voogd etc.
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

curator

beheerder
Jaar van herkomst: 1483 (WNT tutele )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Curator

Door de rechter aangestelde persoon die optreedt namens de onder curatele gestelde. Tevens: de persoon aan wie de afwikkeling van een faillissement is opgedragen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Curator

Tentoonstellingsmaker
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10368

curator

beheerder; hij die belast is met de zorg voor een onder curatele gestelde of het toezicht heeft op de vereffening van een failliete boedel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Curator

beheerder van een collectie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

Curator

. 1. Iemand die door de rechtbank is belast met een curatele. 2. Beheerder van een onbeheerde nalatenschap, aangesteld door de rechtbank. 3. Iemand die door de rechtbank is aangewezen om in een faillissement het beheer te voeren en onder leiding en toezicht van de rechter- commissaris zorg te dragen voor de vereffening. 4. Iemand die ten behoeve va...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Curator

1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld). 2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Curator

Een curator wordt bij rechterlijke uitspraak benoemd om namens iemand op te treden die onder curatele is gesteld. Onder curatele gestelden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die niet meer in staat zijn over het eigen vermogen te beheren. De curator wordt benoemd bij faillissementen. Wanneer een natuurlijk persoon of een rechtspersoon veel ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Curator

curator

beheerder (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/curator

curator

iemand die toezicht moet houden op een persoon of instelling vb: de curator heeft bepaald dat dit verkocht mag worden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=curator

Curator

Persoon die de rechtbank aanwijst om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Curator

1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt ov...
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Curator

In het geval van een faillissement benoemt de rechtbank een curator. De curator neemt het beheer over het vermogen van de faillietverklaarde over. Schuldeisers kunnen bij de curator binnen zekere termijn hun vorderingen indienen.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Curator

Een curator is iemand die door de rechtbank aangewezen is om iemands bezittingen te beheren. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of omdat deze persoon onder bewind staat, ook wel curatele genoemd. Een curator is ook een persoon in het faillissementsrecht. Als een bedrijf failliet gaat dan wo...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/curator/
Geen exacte overeenkomst gevonden.